Externý newsletter finančnej správy 25/2019

 

Pozrite si tento email v prehliadači

eKasa prináša podnikateľom výhody, na ktoré neboli zvyknutí

 

Projekt eKasa rozšíril aj proklientske opatrenia finančnej správy. Finančná správa priebežne vyhodnocuje informácie zo systému eKasa. V prípade, že identifikuje v systéme eKasa neobvyklú transakciu, upozorní na to podnikateľa. Príkladom je ostatný prípad používateľa virtuálnej registračnej pokladnice, ktorý omylom zaevidoval v systéme eKasa miliardovú transakciu. Finančná správa vie v takýchto situáciách okamžite zasiahnuť a na prípadné nezrovnalosti upozorniť. Prejdite preto na eKasu čo najskôr aj vy!

 

 

 

Na maratóne v Košiciach opäť aj príslušníci FS
 

Zamestnanci finančnej správy sa aj tento rok pripoja k tisíckam bežcov na trati 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. Bežci z finančnej správy absolvujú v rámci najstaršieho európskeho maratónu už svoj XV. ročník rezortných majstrovstiev a zároveň aj IX. sériu stavovských medzinárodných pretekov.

 

 

Finančná správa a BREXIT
 

Veľká Británia sa rozhodla opustiť Európsku úniu podľa postupu stanoveného v článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Keďže však parlament Spojeného kráľovstva doposiaľ neschválil Dohodu o vystúpení a ani nerozhodol o možných alternatívach vystúpenia z EÚ, oproti pôvodnému plánu opustiť EÚ bol po vzájomných rokovaniach s EÚ odsúhlasený odklad termínu BREXITu do 31. októbra 2019 s tým, že môže prísť aj k skoršiemu odchodu z Európskej únie, ak parlament Spojeného kráľovstva schváli dohodu o vystúpení. Čo to bude v praxi znamenať?

 

 

 

Školania pre verejnosť
 

Akadémia finančnej správy otvára nové možnosti školení pre Vás. Aj v nasledujúcich týždňoch pre Vás pripravujeme ponuku kurzov z oblasti cla a daní. Aktuálne sú v ponuke aj nasledujúce školenia:
-eKasa
-eDovoz
-DPH a daňový poriadok                                                          -Obchodník s vybraným minerálnym olejom
Ponuku týchto, aj ďalších školení nájdete na portáli finančnej správy. Ak ste nenašli školenie, o ktoré by ste mali záujem alebo ak hľadáte školenie šité na mieru, pošlite nám svoj námet, tému alebo požiadavku na adresu vzdelavanie@financnasprava.sk

 

 

 

Softwarning na kontrolu správnosti zobrazenia obchodného mena vo VRP

Upozorňujeme, že v uplynulých dňoch bolo používateľom VRP - ktorých sa to týka, doručené softwarningové upozornenie na kontrolu správnosti zobrazenia obchodného mena vo virtuálnej registračnej pokladnici. Ak zistíte, že obchodné meno nie je správne, napr. neobsahuje dodatok, ktorý je zapísaný v živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, je potrebné zmenu obchodného mena oznámiť finančnej správe. Stačí, ak vyplníte elektronický formulár „Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa“, ktorý je dostupný v osobnej internetovej zóne portálu finančnej správy.

 

 

Fotogaléria z Dňa colníkov

Koncom septembra sa opäť uskutočnilo slávnostné podujatie Deň colníkov. V priebehu pekného sobotného popoludnia sme ľuďom odprezentovali veľké množstvo zložiek, ktoré tvoria prácu ozbrojených aj neozbrojených príslušníkov finančnej správy. Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť na našej stránke na Facebooku.

 

 

 

Podozrenie na podvody pri DPH

Predbežná škoda vo výške takmer 2 mil. eur, podozrenie z neoprávneného odpočítavania dane z pridanej hodnoty a zaistenie viacerých účtovných dokladov. To je výsledok ostatného zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy vo viacerých bratislavských spoločnostiach.  

 

 

 

Deň pre školy mal úspech

Na vzdelávaní našich najmenších nám záleží. Ministerstvo financií SR v spolupráci s finančnou správou, zorganizovalo prvý ročník veľkej akcie pre deti a ich učiteľov pod názvom „Deň pre školy“. Program pre žiakov si pripravili aj zamestnanci finančnej správy. Nechýbala technika, s ktorou pracujú colníci, ukážky zadržaného tovaru, no najväčším lákadlom boli dynamické ukážky a simulovaný zásah špeciálnej jednotky finančnej správy.

 

 

 

Prejdite na eKasu už dnes

 

Návod na aktiváciu novej eKasy.

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Predávame viacúčelové poukazy v hotovosti na nákup  potravín v našom obchodnom dome (predávame potraviny s 10% sadzbou DPH a 20% sadzbou  DPH). Zdaňuje sa predaj týchto viacúčelových poukazov a eviduje sa platba v hotovosti za  tento predaj viacúčelových poukazov v e-kase ?
Odpoveď:
Nie. Pri predaji viacúčelových poukazov sa neuplatňuje DPH a  predaj viacúčelového poukazu sa neeviduje v pokladnici e-kasa klient, pretože ide o ceninu.
Zdaňuje sa predaj potravín, ktoré sa zdania príslušnou sadzou DPH. Ak za nákup potravín zákazník zaplatí viacúčelovým poukazom, túto tržbu vo forme poukážky, ktorá oprávňuje na nákup tovaru, je povinný predávajúci zaevidovať v pokladnici e-kasa klient.
 
Otázka č. 2
Zdaňuje sa predaj jednoúčelového poukazu? Ak áno,  akej sadzbe DPH podlieha?  
Odpoveď:
Áno, predaj jednoúčelového poukazu sa zdaňuje. Ak sa jednoúčelový poukaz vzťahuje na tovary a služby, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, aj predaj poukazu podlieha základnej sadzbe dane; ak sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, potom aj predaj poukazu podlieha zníženej sadzbe dane.  Ak sa jednoúčelový poukaz  vzťahuje na tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane, predaj poukazu je oslobodený od dane.
Viac informácií k uvedenej problematike je zverejnených  v
metodickom pokyne k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v prípade dodania tovaru a služby pri použití poukazu podľa § 9a zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 3
V októbri 2019 mi zaniklo živnostenské oprávnenie. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019?
Odpoveď:
Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je vždy kalendárny rok, a preto podáte daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 až v lehote do 31.3.2020.
 
Otázka č. 4
V roku 2019 som predal rodinný dom, ktorý  mi rodičia darovali v roku 2017. Rodičia ho vlastnili od roku 1995. Som povinný platiť daň z príjmu z predaja domu, ak som dom nikdy nemal zaradený v obchodnom majetku?
Odpoveď:
Príjem z predaja rodinného domu sa považuje za zdaniteľný príjem, nakoľko ste  rodinný dom pred predajom vlastnili menej ako 5 rokov.  Daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiadate osobne, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2019, pričom k tomuto príjmu si ako daňový výdavok môžete uplatniť hodnotu rodinného domu  v čase darovania v roku 2017 určenú na základe znaleckého posudku.
 
Otázka č. 5
Patrí zamestnankyni daňový bonus na dieťa od 1.09.2019 - 31.08.2020, ak v školskom roku 2019/2020  doniesla potvrdenie, že jej syn je študentom denného štúdia 2. ročníka Bc. štúdia -  opakuje 2. ročník a zároveň syn je zamestnaný na pracovnú zmluvu -  na plný úväzok?
Mám ako zamestnávateľ jej vyplácať daňový bonus  za obdobie od 01.09.2019-31.08.2020?

Odpoveď:
Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je aj opakovanie ročníka (dennou formou štúdia). Ak zamestnankyňa predložila zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2019/2020,  zamestnávateľ vyplatí  daňový bonus za predpokladu splnenia príjmovej hranice zo závislej činnosti, a to najmenej 260 eur mesačne. Skutočnosť, že dieťa poberá príjmy zo zamestnania alebo iné príjmy, nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Vychádzame zo statusu dieťaťa a jeho nezaopatrenosti, nakoľko sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (je študentom denného štúdia na VŠ).
 
Otázka č. 6
Môže zamestnávateľ použiť sociálny fond na  zakúpenie ovocia pre zamestnancov na pracovisko? Ak áno,  je takto poskytnutý príspevok na nákup ako nepeňažný príjem pre zamestnancov  zdaniteľným príjmom  alebo je od dane oslobodený?
Odpoveď:
Ak zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom ovocie mimo stravovania, ktoré je povinný zamestnancom zabezpečiť, jedná sa o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý zamestnávateľ vysporiada preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci poskytnutia. Ak by však uvedené ovocie zamestnávateľ poskytol v rámci stravovania, ktoré je povinný zabezpečiť zamestnancovi [t.j. v rámci poskytnutej stravy - obeda, ktorého hodnota je oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov], ide o príjem oslobodený od dane.
 
Otázka č. 7
Aký doklad o úhrade  rekreačného pobytu máme ako zamestnávateľ vyžadovať od zamestnanca?  Ako máme postupovať v prípade, keď nám zamestnanec predloží výpis z účtu,  ktorý neobsahuje meno a dokonca ani číslo účtu? Stačí ak  zamestnanec predloží čestné vyhlásenie, že uvedená platba kartou bola zrealizovaná z účtu, ktorého je majiteľom?
Odpoveď:
Úhrada oprávnených výdavkov by mala byť zaplatená zamestnancom, napr. z jeho účtu, ktorého je majiteľom, pričom táto úhrada musí byť zamestnancom preukázaná. Zamestnanec nemusí predkladať celý výpis z účtu, ako doklad o úhrade môže slúžiť aj potvrdenie o zrealizovaní uvedenej transakcie. Dôležité je, že z uvedeného potvrdenia bude vyplývať, z akého účtu odišla platba, kto je jeho majiteľom, číslo účtu príjemcu a zúčtovaná suma. Ak potvrdenie o zrealizovaní transakcie nebude obsahovať požadované údaje, zamestnanec preukazuje úhradu výpisom z účtu. Čestné prehlásenie zamestnanca nie je preukazný účtovný doklad.
 
Otázka č. 8
Zamestnanec predložil faktúru z rekreácie, ktorú celú uhradil, pričom suma je aj za osoby, ktoré nežijú so zamestnancom  v spoločnej domácnosti (ďalšie 2 manželské páry). Môžeme  vyrátať  oprávnený výdavok na rekreáciu nášho zamestnanca z celkovej sumy uvedenej na faktúre?
Odpoveď:
Ak  z dokladu, na ktorom sú uvedené osoby, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu, vie zamestnávateľ jednoznačne vyčísliť oprávnené výdavky  pripadajúce na osobu zamestnanca a oprávnených osôb a súčasne sú splnené všetky ostatné podmienky ustanovené v § 152a Zákonníka práce, je možné zamestnancovi poskytnúť príspevok z pomernej časti oprávnených výdavkov pripadajúcich na zamestnanca a oprávnené osoby. Základnými informáciami pre poskytnutie príspevku na rekreáciu sú identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu na jednej strane a na druhej identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený. Súčasťou dokladu je aj uvedenie osôb, ktoré spolu so zamestnancom sa zúčastnili rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť či je nárok na preplatenie v súlade so Zákonníkom práce. Oprávnenými výdavkami sú aj oprávnené výdavky zamestnanca  na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
 
Otázka č. 9
Vo VRP mi zmizla možnosť vytvoriť nový pokladničný doklad, kde je chyba?
Odpoveď:
V prípade, ak ste daňovému úradu oznámili stratu prihlasovacích údajov, aplikácia VRP bude slúžiť už len na vyhotovenie uzávierok a na prezeranie, čítanie. Nemôžete vytvoriť pod týmto loginom a heslom nový pokladničný doklad. Ak chcete VRP používať aj naďalej, je potrebné požiadať daňový úrad o pridelenie novej VRP.
 
Otázka č. 10
Vo VRP mi chýba dodatok obchodného mena, ako ho môžem doplniť?
Odpoveď:
V prípade, ak sa Vám vo VRP zobrazuje nesprávne obchodné meno (napr. neobsahuje dodatok), oznámte zmenu obchodného mena prostredníctvom elektronického formuláru „Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa“. Po spracovaní oznámenia sa Vám bude vo VRP zobrazovať obchodné meno vo Vami zadanom tvare.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň v IV. štvrťroku 2019

Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk
 

Informácia o dokladovaní daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v školskom roku 2019/2020

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené