Externý newsletter finančnej správy 26/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Je najvyšší čas - vyzýva Taxana
 

Finančná správa pokračuje v intenzívnom informovaní podnikateľov, ktorí ešte stále neevidujú tržby v systéme eKasa. Spustila reklamnú kampaň aj na sociálnej sieti Facebook. Tento komunikačný nástroj dopĺňa celý rad doterajších opatrení – softwarningové upozornenia, plagáty a letáky dostupné na úradoch a informovanie prostredníctvom médií. Všetko s cieľom pomôcť podnikateľom pripojiť sa k eKase čo najskôr.  
 

 

 

Softwarning pre nepripojených
 

Finančná správa rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Ide o ďalšie opatrenia v snahe pomôcť podnikateľom vyhnúť sa koncoročnému náporu.

 

 

Rekordné množstvo nelegálneho tabaku
 

Takmer 13 mil. kusov cigariet,  22 ton tabaku, tri kompletné linky na výrobu  a balenie cigariet, ďalšie príslušenstvo a 45 väzobne stíhaných cudzincov. To sú výsledky práce príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy z minulotýždňovej akcie, pri ktorej zasahovali na viacerých miestach na Slovensku. Išlo o prípad najväčšej odhalenej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe.  

 

 

 

Školania pre verejnosť
 

Akadémia finančnej správy otvára nové možnosti školení pre Vás. Aj v nasledujúcich týždňoch pre Vás pripravujeme ponuku kurzov z oblasti cla a daní. Aktuálne sú v ponuke aj nasledujúce školenia:
-Učíme (sa) práva spotrebiteľa
-eKasa
-eDovoz
-DPH a daňový poriadok                                                          
Ponuku týchto, aj ďalších školení nájdete na portáli finančnej správy. Ak ste nenašli školenie, o ktoré by ste mali záujem alebo ak hľadáte školenie šité na mieru, pošlite nám svoj námet, tému alebo požiadavku na adresu vzdelavanie@financnasprava.sk

 

 

 

Rekonštrukcia hraničného priechodu Ubľa-Malyj Bereznyj

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj dochádza v dňoch od 10.10.2019 do 15.11.2019 k dočasným obmedzeniam prevádzky pre peších cestujúcich v oboch smeroch, a to z dôvodu rekonštrukcie chodníkov a oplotenia. Finančná správa podniká tieto úpravy s cieľom skvalitniť podmienky pre peších cestujúcich, ktorí hraničný priechod využívajú.

 

 

 

Kontroly v prípade podvodov na hendikepovaných športovcoch

Finančná správa už v lete informovala, že príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili účtovné doklady viacerých spoločností. Mali podozrenie na podvody pri dodávaní reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov. V prípade sú momentálne otvorené viaceré daňové kontroly.

 

 

 

Príslušníci finančnej správy na pošte kontrolujú milióny zásielok

Viac ako 7,2 milióna zásielok bolo za prvých deväť mesiacov tohto roku predložených Pobočke Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta na colné konanie. Tento počet sa každý rok zvyšuje, dôvodom je rastúci trend a popularita internetových obchodov. Z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva museli príslušníci finančnej správy zaistiť doposiaľ 80 zásielok.

 

 

 

Najväčšia nelegálna výrobňa cigariet v strednej európe

 

Zábery z razie

 

 

Videonávrat k oslavám Dňa colníkov 2019

 

Pozrite si krátke video z osláv Dňa colníkov 2019

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Chcem sa informovať ohľadne skrátený úväzok ( 4 alebo 6hod) má nárok poberateľ daňový bonus?
Odpoveď:
Na priznanie daňového bonusu nie je rozhodujúce na aký úväzok ste zamestnaný, ale rozhodujúca je výška Vašich zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti , t.j.  výška hrubej mzdy v príslušnom mesiaci, resp. za celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok). Nárok na daňový bonus Vám vznikne, ak v roku 2019 výška Vašej mesačnej hrubej mzdy je najmenej v sume 260 €   za predpokladu, že s vyživovaným dieťaťom žijete v spoločnej domácnosti a matka dieťaťa si za rovnaké obdobie neuplatňuje daňový bonus na toto dieťa .  Ak  by  výška Vášho zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti za kalendárny mesiac  v roku 2019 nedosiahla sumu polovice  minimálnej mzdy (520 :2=260 € ), môžete si túto časť daňového bonusu uplatniť pri ročnom zúčtovaní, alebo pri podaní daňového priznania za rok 2019  za predpokladu, že  úhrn Vašich zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celý rok 2019 bude najmenej v sume 3 120€ (6 x 520€).
 
Otázka č. 2
Ak zamestnanec dostane kúpeľný pobyt zo Sociálnej poisťovne zo zdravotných dôvodov a má hradené len procedúry. Pobyt aj stravu si hradí sám. Ak dostane faktúru kde má potvrdené že si pobyt aj stravu platil sám, môže požiadať o príspevok na rekreáciu zamestnanca?
Odpoveď:
V uvedenom prípade  zamestnanec absolvoval kúpeľnú liečbu ( skup. A alebo  B), nie rekreačný pobyt v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby príp. aj stravovacie služby a iné súvisiace služby cestovného ruchu. Z toho dôvodu si nemôže uplatniť príspevok  na rekreáciu. Príspevok na rekreáciu zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi počas dovolenky, ktorý súvisí s oddychom zamestnanca, ktorý síce aj počas dovolenky môže absolvovať kúpeľný pobyt (bez odporúčania lekára, ako samoplatiteľ, procedúry si vyberie sám resp. mu ich odporučí lekár v kúpeľoch), ale nie v súvislosti s nariadením liečenia zo zdravotných dôvodov (aj keď zamestnanec čerpá dovolenku, ale musí dodržiavať nariadené pokyny a liečebný poplatok je hradený poisťovňou).
Zamestnanec si namiesto príspevku na rekreáciu v ročnom zúčtovaní preddavkov za rok 2019 resp. v podanom daňovom priznaní za rok 2019  môže uplatniť preukázanú úhradu na kúpeľnú starostlivosť v sume najviac 50 eur ako nezdaniteľnú časť základu dane.
 
Otázka č. 3
Platiteľ DPH obstaral osobné auto formou lízingu. Pred skončením leasingu príde k postúpeniu predmetu lízingu na tretiu osobu, pričom bolo dohodnuté aj odstupné. Pôvodný nájomca uplatní pri postúpení lízingu do daňových výdavkov zostatkovú cenu len do výšky odstupného alebo aj do výšky zostatkovej sumy záväzku voči lízingovej spoločnosti účtovanej na  účte 474 – Záväzky z nájmu ?
Odpoveď:
Keďže  postúpenie predmetu lízingu so súhlasom lízingovej spoločnosti sa od 1.1.2015 posudzuje ako predaj, daňovým výdavkom u pôvodného lízingového nájomcu je daňová zostatková cena auta do výšky odstupného vrátane  záväzku z nesplatenej istiny voči lízingovej spoločnosti, pričom musí byť dodržaná podmienka, podľa ktorej pri predaji osobného auta zaradeného do kódu produkcie 29.10.2 sa uplatní ako daňový výdavok  zostatková cena len do výšky príjmu z predaja. 
 
Otázka č. 4
Slovenská Spoločnosť A, a. s. (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) má od roku 2010   50 % - tný podiel na základnom imaní inej obchodnej  spoločnosti X , s. r. o. Spoločnosť A chce v roku 2019  predať  svoj podiel v spoločnosti X,  s. r. o. Bude príjem z predaja obchodného podielu  v spoločnosti A oslobodený od dane pod a § 13c zákona o dani z príjmov?
Odpoveď:
Príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti a obchodného podielu v obchodnej spoločnosti je u právnickej osoby (daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou)  oslobodený od dane  po splnení podmienok uvedených v § 13c ods. 2 zákona o dani z príjmov. Okrem podmienky držby priameho podielu na základnom imaní akciovej spoločnosti najmenej 10 % počas doby 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia akcií (podielu), je to aj podmienka, že predávajúca právnická osoba vykonávala na území SR podstatné funkcie, riadila a znášala riziká spojené s vlastníctvom akcií, pričom disponovala potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií.
Podľa §52zn ods.17 zákona o dani z príjmov lehota držby splateného a v obchodnom registri zapísaného priameho podielu na základnom imaní najmenej 10 %  počas  24  bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia akcií (podielu) začína plynúť až od  1.1.2018 . To znamená, že prvýkrát sa oslobodenie  príjmov z predaja obchodného podielu u právnickej osoby  môže uplatniť až po 31.12.2019.
 
Otázka č. 5
Môžem si ako fyzická osoba s príjmami z podnikania, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva a ktorá nie je platiteľom DPH, uplatniť v roku 2019 paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu dosiahnutých príjmov z podnikania?
Odpoveď:
Nie nemôžete. Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva vychádza pri zisťovaní základu dane z príjmov  vždy z výsledku hospodárenia vykázaného podľa účtovných predpisov. Výsledok hospodárenia je v podvojnom účtovníctve zistený zo sumy výnosov a nákladov zaúčtovaných na príslušných účtoch účtovného rozvrhu.
 
Otázka č. 6
V marci 2019 som  kúpil osobný automobil od podnikateľa, ktorý ho mal zaradený v obchodnom majetku. Tento automobil plánujem  predať v decembri 2019. Automobil som používal len na súkromné účely a nezaradil som ho do obchodného majetku. Bude príjem z jeho predaja   oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď:
Príjem z predaja  osobného automobilu, ktorý ste  nemali zaradený v  obchodnom majetku, je od dane z príjmov oslobodený.  Takýto príjem neuvádzate v daňovom priznaní a  nezdaňujete ho. 
 
Otázka č. 7
Sme slovenská s.r.o. – platiteľ DPH a v rámci trojstranného obchodu sme prvý odberateľ. Chceme sa opýtať ako máme postupovať v prípade, ak sme 16.10.2019 prijali zálohu od druhého odberateľa z Poľska za dodanie tovaru, ktoré bude v novembri 2019. Máme povinnosť vyhotoviť faktúru aj k prijatej zálohe? Kedy sa predmetné plnenie uvádza v súhrnnom výkaze?
Odpoveď:
V prípade, ak ste v rámci trojstranného obchodu prvý odberateľ, potom máte povinnosť vyhotoviť faktúru aj pri prijatí platby pred dodaním tovaru, čo vám vyplýva z § 72 ods. 1 písm. f) zákona o DPH. Hodnotu dodaného tovaru pri trojstrannom obchode uvediete v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom tovar dodáte druhému odberateľovi z Poľska, t. j. za 11/2019, resp. 4. Q 2019.
 
Otázka č. 8
Sme slovenská firma – platiteľ DPH a predávame tovar (patrí do položky 7308 Spoločného colného sadzobníka) s uplatnením prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH. Ako máme fakturovať prepravné náklady, ktoré nám vzniknú s dodaním tohto tovaru? Fakturujeme ich samostatne s DPH?
Odpoveď:
Nie. Prepravné náklady sú súvisiacim nákladom pri dodaní tovaru a v nadväznosti na § 22 ods. 2 písm. b) zákona o DPH sa zahŕňajú do základu dane pri fakturácii predmetného tovaru.
 
Otázka č. 9
Slovenská spoločnosť používa na podnikanie ťahač, ktorý je vo vlastníctve slovenskej spoločnosti a náves, ktorý je však prenajatý zo zahraničia, t.j. má iné ako slovenské poznávacie značky. Je predmetom dane z motorových vozidiel ťahač a aj náves?
Odpoveď:
V danom prípade je predmetom dane z motorových vozidiel len ťahač. Náves nebude predmetom dane, pretože nemá pridelené evidenčné číslo v SR (slovenskú ŠPZ). Za náves nie je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a ani platiť daň.
 
Otázka č. 10
Zamestnanec využíva na pracovnú cestu vypožičané motorové vozidlo. Každý mesiac je vyslaný na služobnú cestu a zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za tieto služobné cesty. Je potrebné platiť cestnú daň za celý rok?
Odpoveď:
Ak zamestnávateľ  zamestnancovi  vypláca cestovné náhrady  za použitie vypožičaného vozidla, pričom jeho držiteľ vozidlo nepoužíva pre vlastné podnikanie, zamestnávateľ v uvedenom prípade spĺňa podmienku daňovníka dane z motorových vozidiel (§ 3 písm. e)  a je povinný za predmetné vozidlo podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň. Keďže motorové vozidlo je využívané každý mesiac na pracovnú cestu hoci aj iba 1 deň v mesiaci, daň z motorových vozidiel je potrebné zaplatiť za celý rok.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Informácia k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov – aktuálne znenia

Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk 

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené