Externý newsletter finančnej správy 27/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Počet pokladníc (ne)pripojených v jednotlivých sektoroch
 

Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa takmer 140 000 pokladníc z celkového počtu približne 220 000 evidovaných v systéme eKasa. Podnikatelia z niektorých odvetví si plnia svoje povinnosti zodpovednejšie ako iní. Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržby v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili okamžite. Ak máte takéhoto podnikateľa vo svojom okolí aj Vy, určite ho o jeho povinnosti informujte. 

 

 

Pravidelný softwarning pre nepripojených
 

Finančná správa pravidelne rozposiela do elektronických schránok na portáli finančnej správy softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Takéto výzvy na čo najskoršie pripojenie sa k systému bude finančná správa do konca roka posielať pravidelne - dvakrát mesačne. 

 

 

Najviac nepripojených je z Bratislavského kraja
 

Finančná správa eviduje približne 80 000 pokladníc, ktoré podnikatelia ešte stále nepripojili do systému eKasa. Najväčší počet takýchto pokladníc sa nachádza v Bratislavskom kraji. Najlepšie si povinnosti plnia podnikatelia z Trenčianskeho kraja, v ktorom evidujeme najmenej nepripojených pokladníc.

 

 

 

Školenia pre verejnosť
 

Akadémia finančnej správy otvára nové možnosti školení pre Vás. Aj v nasledujúcich týždňoch pre Vás pripravujeme ponuku kurzov z oblasti cla a daní. Aktuálne sú v ponuke aj nasledujúce školenia:
- Učíme (sa) práva spotrebiteľa
- eKasa
- Daň z motorových vozidiel
- Distribútor, predajca alebo spotrebiteľ pohonných hmôt                                                          
Ponuku týchto aj ďalších školení nájdete na portáli finančnej správy. Ak ste nenašli školenie, o ktoré by ste mali záujem, alebo ak hľadáte školenie šité na mieru, pošlite nám svoj námet, tému alebo požiadavku na adresu vzdelavanie@financnasprava.sk

 

 

 

Vyššia kvalita služieb na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod
 

Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod boli dňom 28.10.2019 ukončené dočasné obmedzenia pre autobusovú dopravu, ktoré boli zavedené z dôvodu rekonštrukčných prác administratívnej budovy hraničného priechodu. Autobusová doprava sa tak vybavuje v štandardnom režime na pracoviskách osobnej dopravy. Po realizovaných úpravách čaká na cestujúcich využívajúcich autobusovú prepravu vyšší komfort.   

 

 

 

Plánovaná údržba portálu finančnej správy


Oznamujeme verejnosti, že dňa 2.11.2019 v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase bude portál FS a jeho služby nedostupné. Nedostupné bude aj podávanie pomocou aplikácie eDane. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

 

 

Taxana radí: Ako prejsť na eKasu?

 

Pozrite si krátke video s návodom "Ako si aktivovať novú eKasu".

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Som SZČO a účtujem v sústave jednoduchého účtovníctva. V roku 2019 však dosiahnem aj príjem z osobnej asistencie ťažko zdravotne postihnutej osoby. Môžem si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 uplatniť pri príjme z osobnej asistencie paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmu?
Odpoveď:
Pri príjmoch fyzickej osoby dosiahnutých z podnikania a z osobnej asistencie je možné použiť iba rovnaký spôsob uplatňovania výdavkov. Ak teda pri príjmoch z podnikania budete uplatňovať skutočné preukázateľné daňové výdavky z jednoduchého účtovníctva, potom aj pri príjme z osobnej asistencie môžete uplatniť iba skutočné preukázateľné daňové výdavky.
 
Otázka č. 2
Nadobudla som nehnuteľnosť v roku 2017 darovaním od svojej mamy, ktorá ju vlastnila 30 rokov. Ak ju teraz v roku 2019 predám, bude príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov?
Odpoveď:
Nie, nakoľko ste nehnuteľnosť nevlastnili viac ako päť rokov. Príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený až vtedy, ak k jej predaju dôjde po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do osobného vlastníctva.
 
Otázka č. 3
Môžem podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel aj pred skončením zdaňovacieho obdobia 2019?
Odpoveď:
Nie, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva správcovi dane za príslušné zdaňovacie obdobie až po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
 
Otázka č. 4
Vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) sa mi zobrazuje obchodné meno bez dodatku. Akým spôsobom je možné opraviť obchodné meno?
Odpoveď:
Zmenu obchodného mena je potrebné oznámiť elektronicky cez formulár (katalóg formulárov) "Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa". Po spracovaní oznámenia registrátorom sa obchodné meno vo VRP upraví automaticky.
 
Otázka č. 5
Ako štatutár nemám v eKasa zóne prístup k reportom. Ako ich môžem získať? 
Odpoveď:
Ak je osoba prihlásená v eKasa zóne za subjekt pod ID-čkom ako štatutár, tak v tomto prípade je potrebné požiadať cez katalóg formulárov – register podanie pre FS – všeobecné podanie o zmenu PTK (právneho titulu konania) na štatutárny orgán z dôvodu, že je osoba štatutárom spoločnosti. Keď registrátor zmení PTK, tak reporty budú dostupné v eKasa zóne.
 
Otázka č. 6
Do eKasa zóny sa prihlasujem ako účtovníčka. Pre účely účtovníctva potrebujem zistiť údaje o zaevidovaných tržbách. Reporty v eKasa zóne sa mi nezobrazujú. Čo mám urobiť pre ich zobrazenie?
Odpoveď:
Ak je osoba prihlásená v eKasa zóne za subjekt pod ID-čkom ako účtovník (zástupca), tak v tom prípade je potrebné požiadať cez katalóg formulárov – register podanie pre FS – všeobecné podanie o doplnenie reportov (plnej funkcionality) v eKasa zóne. Ak zástupca nemá udelenú generálnu plnú moc (plná moc na elektronickú komunikáciu nie je generálna), tak je potrebné priložiť aj rozšírenú plnú moc o napr. eKasa zónu (napr. plná moc by znela na elektronickú komunikáciu a eKasa zónu) a takúto plnú moc priložiť k všeobecnému podaniu. Plná moc nemusí byť overená notárom.
 
Otázka č. 7
Slovenský lekár dochádza denne z miesta bydliska v SR v súvislosti s poskytovaním služieb lekárskej praxe do nemocnice v Poľsku. Vzniká lekárovi v súvislosti s výkonom lekárskej praxe v Poľsku na území tohto štátu stála prevádzkareň?
Odpoveď:
Na účely zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Poľskou republikou výraz stála prevádzkareň označuje trvalé zariadenie na podnikanie, ktorého prostredníctvom podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť.
Oddelenie zdravotníckeho zariadenia v Poľsku, v ktorom nezávislý lekár pravidelne vykonáva svoju činnosti počas obdobia presahujúceho 6 mesiacov, predstavuje na účely zmluvy „trvalé miesto (zariadenie) na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého lekár úplne alebo sčasti vykonáva svoju činnosť“ podľa článku 5 ods. 1 zmluvy. Príjmy slovenského lekára za výkon lekárskej praxe na území Poľska sú teda podľa článku 14 zmluvy – Nezávislé povolanie zdaniteľné tiež na území Poľska.

Otázka č. 8
Zahraničný podnik má  na území Slovenskej republiky svoju kanceláriu, prostredníctvom ktorej  propaguje výrobky materského podniku. Tiež organizuje rôzne reklamné akcie  a zastrešuje reklamu aj pre iné slovenské resp. zahraničné daňové subjekty. Vznikla spoločnosti stála prevádzkareň zahraničného podniku na území Slovenskej republiky?
Odpoveď:
Zahraničný podnik sa stáva v uvedenom prípade stálou prevádzkarňou zahraničného podniku na území Slovenskej republiky, nakoľko cez trvalé miesto už nevykonáva len prípravné a pomocné činnosti.
 
Otázka č. 9
Predĺžili sme si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb  za rok 2018 do 30.9.2019. Z tohto daňového priznania nám vyšla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Doteraz sme preddavky neplatili. Dokedy musíme doplatiť preddavky za prvé tri štvrťroky roka 2019?
Odpoveď:
Ak zaplatené preddavky na daň do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania sú nižšie ako vyplývajú z podaného daňového priznania za rok 2018, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania – t.j. vo Vašom prípade ste povinný doplatiť preddavky na daň za prvé tri štvrťroky roka 2019 do 31.októbra 2019.
 
Otázka č. 10
Aký variabilný symbol máme pri platbe vyrovnania preddavkov použiť?
Odpoveď:
Pri vyrovnaní preddavkov na daň za prvé tri štvrťroky roka 2019 sa použije variabilný symbol 1100992019.


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené