Externý newsletter finančnej správy 28/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Prejdite na ekasu - čas sa kráti
 

Finančná správa pokračuje v intenzívnom informovaní podnikateľov, ktorí ešte stále neevidujú tržby v systéme eKasa. Pripomíname, že aj keď môžu niektorí podnikatelia využívať starú pokladnicu do konca roka, nie je dobré si pripojenie odkladať až na poslednú chvíľu. Výrobcovia a technici budú v decembri mimoriadne vyťažení a môže sa stať, že nestihnú pripojiť všetkých. Taktiež upozorňujeme, že podnikatelia, ktorým už eKasa dodaná bola, ju musia ihneď začať aj využívať. 
 

 

Softwarning pre nepripojených
 

Finančná správa znovu tento týždeň rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy tzv. softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Výzvy na pripojenie sa k systému im budeme posielať každý týždeň do konca roka.

 

 

O bezpečnosti eKasy aj na TA3
 

Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker reagoval na útoky na projekt eKasa aj v TA3, kde vysvetlil, prečo boli medializované informácie nepravdivé. Opätovne zopakoval, že systém finančnej správy nijakým spôsobom napadnutý nebol, že systém eKasa je funkčný a v žiadnom prípade sa rušiť nebude. Aktuálne v systéme eKasa eviduje tržbu už takmer 150 000 pokladníc.

 

 

 

Systém eKasa je funkčný, bezpečný a rušiť sa v žiadnom prípade nebude
 

Finančná správa stojí za systémom eKasa, jej systém nebol nijakým spôsobom napadnutý. Projekt určite nezruší, na čo vyzývali niektorí politici. Práve naopak, finančná správa vyzýva na čo najskoršie pripojenie sa k systému tých podnikateľov, ktorí ešte neevidujú tržby prostredníctvom eKasy. 

 

 

 

Finančná správa prezentovala v Maďarsku svoje úspechy v boji proti nelegálnym cigaretám

Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó reprezentoval slovenskú finančnú správu na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti, ktorú organizovala Národná daňová a colná správa Maďarska pod záštitou európskych organizácií Europol a OLAF. Slovenská republika bola pozvaná odprezentovať aktivity v boji proti nelegálnym výrobniam cigariet. V tejto oblasti slovenská finančná správa dosiahla tento rok významné úspechy. 

 

 

 

Nepoužívať pokladnicu pri prijatí tržby sa neoplatí

Za posledné mesiace zaznamenali príslušníci finančnej správy zo žilinského colného úradu vyše 150 porušení predpisov pri používaní elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice eKasa.  Pokuty sa vyšplhali na 28 000 eur. 

 

 

 

Reporty v eKase - úvod

 

Nemáte sprístupnené reporty v eKasa zóne? Povieme Vám, ako na to.

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Platiteľ dane sa dohodol s českým odberateľom identifikovaným pre DPH v Českej republike, že mu dodá tovar do Českej republiky v januári 2020. Na základe uzatvorenej zmluvy mu český podnikateľ zaplatil v novembri 2019 preddavok vo výške 60% dohodnutej protihodnoty. Má platiteľ dane povinnosť vyhotoviť faktúru na prijatú platbu pred dodaním tovaru do iného členského štátu?
Odpoveď:
Nie. V prípade, že je pred dodaním tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH prijatá platba, zákon o DPH neustanovuje povinnosť vyhotoviť faktúru na prijatú platbu.
 
Otázka č. 2
Sme platiteľom dane a v októbri 2019 sme kúpili od iného platiteľa dane v tuzemsku  plastové okná. Montáž plastových okien na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR sme si vykonali vo vlastnej réžii. Zároveň nám tento platiteľ dane vykonal v októbri 2019 maliarske práce na nehnuteľnosti. Môže platiteľ dane uviesť na jednej faktúre dodávku, z ktorej odvedie daň bežným spôsobom a zároveň aj dodávku  s uplatnením prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH?
Odpoveď:
Áno, môže. Platiteľ dane v jednej súhrnnej faktúre vyhotovenej podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH uvedie okrem iných povinných náležitosti stanovených v § 74 ods. 1 zákona o DPH základ dane za dodanie plastových okien a výšku dane, ktorú má odviesť a zároveň aj základ dane pri dodaných maliarskych prácach a slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
 
Otázka č. 3
Som zamestnanec a dosahujem aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Za rok 2019 dosiahnem príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 600 eur. Výdavky súvisiace s prenájmom budú vo výške 200 eur. Budem môcť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti, keďže môj zisk z prenájmu nehnuteľnosti nepresiahne sumu 500 eur?
Odpoveď:
Nie, nakoľko Vám vznikne povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie k dani z príjmov. Suma oslobodenia 500 eur sa vzťahuje na výšku príjmu z prenájmu nehnuteľnosti, nie na základ dane. Preto Vám vznikne povinnosť príjem z prenájmu nehnuteľnosti v sume 100 eur priznať v podanom daňovom priznaní. K tomuto príjmu si môžete uplatniť výdavky vo výške 33,33 eura, t. j. v rovnakom pomere, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.
 
Otázka č. 4
Predal som nehnuteľnosť spolu aj s nábytkom, pričom mám doklady o nákupe tohto nábytku. Môžem si do daňových výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti zahrnúť aj výdavky vynaložené na obstaranie nábytku?
Odpoveď:
Nie, nakoľko príjem z predaja nábytku (hnuteľných vecí) je oslobodený od dane z príjmov (ak nebol zaradený do obchodného majetku). Do daňového priznania k dani z príjmov zahrniete iba príjem z predaja nehnuteľnosti, ak nespĺňate podmienku na jeho oslobodenie.
 
Otázka č. 5
Ak mal zamestnanec urobené ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a vyplatený DB za celý rok, avšak pri predložení potvrdenia o návšteve školy v novom šk. roku  sa zistilo, že opakuje ročník, po vyzvaní predložil doklad o prerušení štúdia od 1.12.2018 do 31.8.2019.
Preplatok je za celé obdobie, len sa chcem informovať, či je nutné podávať zamestnancom opravné daňové priznanie za rok 2018, alebo zákon povoľuje preplatok z r. 2018 na daňovom bonuse vysporiadať aj zrážkou zo mzdy v roku 2019.

Odpoveď:
V tomto prípade zamestnanec vo Vyhlásení na uplatnenie...  poznačí zmenu, t.j. spätne nahlási, že od 12/2018 nemá nárok na daňový bonus (stav na začiatku mesiaca, od ktorého bolo štúdium prerušené) z dôvodu prerušenia štúdia. V uvedenom prípade prepočítate zamestnancovu daňovú povinnosť za kalendárny rok 2018  (na tlačive ročného zúčtovania za roky 2018) a neoprávnene vyplatený bonus vyčíslite ako nedoplatok na dani (daňový bonus znižuje daň) - údaj sa uvedie na r.3 prehľadu za mesiac, v ktorom sa oprava vykoná; resp. zrazíte daňový bonus (ak daň bola nižšia ako nárok na daňový bonus) - suma bude súčasťou sumy daňového bonusu (+) na r. 5 a r. A, B a C v II. časti prehľadu.
Neoprávnene vyplatený daňový bonus za mesiace 2019 v príslušnej výške (22,17 x 8  mesiacov) zamestnancovi zrazíte a túto sumu uvediete na r. 5 prehľadu (plusom) napr. za 11/2019. Tento neoprávnene vyplatený daňový bonus za mesiace roku 2019 môžete zamestnancovi zrážať aj postupne, najneskôr v ročnom zúčtovaní za rok 2019. Suma zrazeného bonusu bude tiež súčasťou r.5 prehľadu (+) za kalendárny mesiac, kedy mu predmetnú sumu daňového bonusu zrazíte.
 
Otázka č. 6
Má nárok na daňový bonus zamestnanec, ktorého dieťa študuje na VŠ v ČR kombinovanou formou, 3 dni denné štúdium a 2 dni v práci, keďže zákon hovorí len o dennej forme štúdia na priznanie DB? Úrad práce mu rodinné prídavky priznal a vypláca.
Odpoveď:
Kombinovaná  forma štúdia na vysokej škole v ČR je zvláštna forma štúdia, kde sústavná denná výuka je nahradená konzultáciami v rámci sústredenia, individuálnymi konzultáciami a samoštúdiom. Sústredenia prebiehajú obvykle päťkrát za semester a dĺžka jedného sústredenia nepresahuje 2 dni. Tzn., že nejde o dennú formu štúdia. Z tohto dôvodu zamestnancovi nevzniká nárok na daňový bonus.
Nárok na daňový bonus by bol v prípade, ak je v potvrdení o návšteve školy uvedená denná forma, príp. zamestnanec doloží nárok na daňový bonus potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.
 
Otázka č. 7
Na aké číslo účtu mám zaplatiť daň z motorových vozidiel?
Odpoveď:
Daň z motorových vozidiel sa platí na účet v nasledujúcom tvare: 501163 - 8XXXXXXXXX / 8180.
Číslo účtu na úhradu dane z motorových vozidiel sa skladá:
- z predčíslia účtu označujúceho daň z motorových vozidiel (501163),
- zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD),
- z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180).
Ku každej platbe dane je potrebné uviesť správny variabilný symbol. Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za r. 2019 je: 1700992019.
 
Otázka č. 8
Chcem podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, môžem využiť tlačivo daňového priznania a sadzbu dane, ktoré boli platné minulý rok?
Odpoveď:
Áno, tlačivo daňového priznania je také isté ako minulý rok (tlačivo MF/21694/2014-725) a aj sadzba dane je rovnaká. Podotýkame, že sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.
 
Otázka č. 9
Právnická osoba je poskytovateľom kúpeľnej starostlivosti. Vlastní budovy, ktoré sa využívajú na ubytovanie kúpeľných hostí, ale zároveň sú v časti takejto budovy umiestnené drobné obchody v pomere 70:30. Je možné v takomto prípade postupovať podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď:
Ak je budova využívaná prevažne na účely poskytovania kúpeľnej starostlivosti a s ňou spojenými  službami na základe povolenia podľa osobitných predpisov, možno pri určení ročného odpisu postupovať podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov a skrátiť dobu odpisovania najviac na polovicu doby odpisovania ustanovenú pre odpisovú skupinu 6 podľa § 27 zákona o dani z príjmov.
 
 
Otázka č. 10
Spoločnosť s ručeným obmedzeným sa rozhodla zmeniť svoju právnu formu na komanditnú spoločnosť k 1. aprílu 2019, kedy bola zmena právnej formy zapísaná do obchodného registra. Bežným zdaňovacím obdobím daňovníka je kalendárny rok. Aké je zdaňovacie obdobie tejto spoločnosti?
Odpoveď:
Zdaňovacie obdobie spoločnosti s ručením obmedzeným končí dňom predchádzajúcim zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra, t.j. jej zdaňovacie obdobie predstavuje časť kalendárneho roka od 1. januára 2019 do 31. marca 2019. Za toto zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať DP v lehote do 3 kalendárnych mesiacov. Ďalšie zdaňovacie obdobie komanditnej spoločnosti je od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk 

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 08.11.2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené