Externý newsletter finančnej správy 30/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Nebuď kapor a nenechaj eKasu plávať
 

Nebuď kapor a nenechaj eKasu plávať je slogan záverečnej etapy komunikačnej kampane finančnej správy pre projekt eKasa. Aj takto Vám chceme pripomenúť, že od 1. januára budúceho roka musia byť v systéme eKasa pripojené všetky registračné pokladnice.
 

 

 

Prejdite na eKasu - posledná výzva
 

Upozorňujeme, že na prechod na systém eKasa zostávajú posledné týždne. Na konci roka sa končí prechodné obdobie pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí po 1.júli neevidujú tržby cez eKasu. Aktuálne máme v systéme vyše 167-tisíc podnikateľov, čo je približne 75% z celkového počtu aktívnych pokladníc.   

 

Call centrum bude k dispozícii aj cez sviatky

Pre projekt eKasa rozširuje finančná správa svoje služby pre klientov. Príslušníci finančnej správy budú k dispozícii podnikateľom, ktorí budú potrebovať odborné usmernenie pri zavádzaní online pripojenia na systém eKasa, aj počas vianočných sviatkov. Posledný deň tohto roku a počas prvého dňa roku 2020 bude call centrum fungovať nepretržite.

 

 

 

Potvrdenia o nedoplatkoch už nie je potrebné žiadať
 

Finančná správa sa pridala k štátnym inštitúciám, ktoré sa snažia znižovať byrokratickú záťaž pre podnikateľov a občanov. Od decembra už fyzické a právnické osoby nemusia sami žiadať úrady finančnej správy o potvrdenie o nedoplatkoch, ktoré museli predkladať iným štátnym a verejným inštitúciám. Inštitúcie si informácie nájdu priamo prostredníctvom portálu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

 

 

Nový dizajn portálu pre colnú oblasť
 

Využívanie elektronických služieb finančnej správy je opäť jednoduchšie. Finančná správa po minuloročnom redizajne portálu finančnej správy nasadila nový dizajn aj portálu pre colnú oblasť. Prostredníctvom neho subjekty zapojené v medzinárodnom obchode a preprave podávajú a vybavujú colné vyhlásenia ako súčasť splnenia colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Ide o tzv. centrálny elektronický priečinok (CEP).

 

 

 

Príslušníci FS na pošte sú vyťažení na maximum

Pobočka Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta dostáva v týchto dňoch na colnú kontrolu od prepravcu denne približne 40 000 tisíc zásielok. V prípade dovozu z tretích krajín prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. príslušníci finančnej správy upozorňujú, že treba dodržať pokyny uvedené v „Poštovom oznámení“. Bez toho, aby príjemcovia mali pri sebe všetky potrebné dokumenty, nie je možné zásielku colne prerokovať.

 

 

 

Finančná správa odovzdala ceny Merkúr 2019

Finančná správa ocenila najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018. Spoločnosti získali ocenenie Merkúr 2019 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Úradu pre vybrané hospodárske subjekty.

 

 

 

Nestíha Vám dodávateľ dodať eKasu? Zriaďte si VRP!

 

Pozrite si naše video, kde Vám Taxana povie viac o Virtuálnej registračnej pokladnici

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Podnikám na Slovensku a používam na podnikanie prenajaté vozidlo so zahraničnou ŠPZ. Musím za takéto vozidlo platiť daň z motorových vozidiel?
Odpoveď:
V prípade vozidla so zahraničným evidenčným číslom, takéto vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel, aj keď sa používa na podnikanie na území SR.
 
Otázka č. 2
Pri výpočte dane z motorových vozidiel mi vyšla daň na úhradu 4 eurá, je potrebné daň zaplatiť?
Odpoveď:
Ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel po 01.01.2020 a daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne 5 eur, túto daň daňovník neplatí.
 
Otázka č. 3
Ako dlho trvá vytvorenie autentifikačných údajov v eKasa zóne pri on-line registračnej pokladnici?
Odpoveď:
Vytvorenie autentifikačných údajov trvá približne do 5 -10 minút. Autentifikačné údaje si je potrebné stiahnuť cez menu v eKasa zóne - žiadosti o nové autentifikačné údaje.
 
Otázka č. 4
Chcem ako podnikateľ používať on-line registračnú pokladnicu (ORP). Žiadosť o pridelenie kódu ORP môžem podať elektronicky cez portál slovensko.sk?
Odpoveď:
Žiadosť o pridelenie kódu ORP nie je možné podať cez portál slovensko.sk.  Žiadosť o pridelenie kódu ORP sa podáva cez portál www.financnasprava.sk z osobnej internetovej zóny – v rámci katalógu formulárov v predpísanej štruktúrovanej forme - Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.
 
Otázka č. 5
Zahraničná spoločnosť (rezident Slovinska) poskytla pôžičku slovenskej spoločnosti. Je slovenská spoločnosť povinná pri výplate úrokov uplatniť zrážkovú daň alebo môže sumu úrokov vyplatiť v plnej výške?
Odpoveď:
Úrokový príjem plynúci rezidentovi Slovinska od rezidenta SR z poskytnutej pôžičky predstavuje zdaniteľný príjem v SR tak v zmysle § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona o dani z príjmov, ako aj v zmysle článku 11 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 386/2004 Z. z., ďalej len zmluva).
Podľa článku 11 ods. 2 zmluvy tieto úroky sa môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj (v SR), a to podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však skutočný vlastník úrokov rezidentom Slovinska, daň takto stanovená nepresiahne 10 % hrubej sumy úrokov.
Slovenský platiteľ príjmov má povinnosť pri úhrade úrokového príjmu zraziť zrážkovú daň vo výške 10 % hrubej sumy úrokov, pričom postupuje v zmysle § 43 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 6
Dostali sme faktúru od ukrajinskej spoločnosti za poskytnutie služieb (ošetrenie hospodárskych zvierat) na základe zmluvy uzavretej na dobu neurčitú. Tieto služby sú vykonávané zamestnancami ukrajinskej spoločnosti na území SR. Vzniká ukrajinskej spoločnosti na území SR stála prevádzkareň, resp. má slovenská spoločnosť oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane v SR?
Odpoveď:
Stála prevádzkareň rezidentovi Ukrajiny vznikne, ak sú splnené podmienky pre jej vznik, tak podľa článku 5 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 173/1997 Z. z., ďalej len zmluva), ako aj v súlade § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
V predmetnom prípade je potrebné posúdiť vznik tzv. klasickej stálej prevádzkarne v zmysle článku 5 ods. 1 zmluvy, podľa ktorého musia byť splnené nasledovné tri podmienky: existencia miesta alebo zariadenia na výkon činnosti, trvalosť miesta na podnikanie a výkon činnosti prostredníctvom tohto miesta.
Ak činnosť zahraničnej spoločnosti na území SR má charakter spoločnej činnosti vykonávanej prostredníctvom miesta na výkon činnosti, ktoré síce patrí slovenskému podniku, ale zahraničný podnik má v rámci tohto miesta na výkon činnosti určitý priestor k dispozícii, stála prevádzkareň môže zahraničnému podniku vzniknúť.
Na základe uvedených skutočností je pravdepodobné, že rezidentovi Ukrajiny vznikne v SR tzv. klasická stála prevádzkareň.
Daňovému rezidentovi Ukrajiny teda vzniká povinnosť registrácie stálej prevádzkarne v SR (§ 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov) a slovenskej spoločnosti oznamovacia povinnosť v zmysle § 49a ods. 8 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 7
Spoločnosť s ručeným  obmedzeným  vyplatí v roku 2019  fyzickej osobe spoločníkovi  s.r.o. podiel na zisku, ktorý bol vykázaný za zdaňovacie obdobie 2004 až 2009.  Je pravda, že z toho podielu na zisku neplatí FO daň z príjmu? 
Odpoveď:
Podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti, ak sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie roka 2004 až 2016, nie je predmetom dane z príjmov.
 
Otázka č. 8
Som lekár vykonávajúci lekársku prax v pozícii fyzickej osoby podnikateľa. V novembri 2019 som sa zúčastnil odborného podujatia určeného výhradne na vzdelávací účel, ktorý organizovala farmaceutická spoločnosť (nejde o sústavné vzdelávanie). Na tomto podujatí mi bola bezplatne poskytnutá strava, doprava a ubytovanie. Od farmaceutickej spoločnosti som dostal oznámenie o výške poskytnutého nepeňažného plnenia za rok 2019. Akým spôsobom mám  zdaňovať  tento príjem?
Odpoveď:
Nepeňažný príjem, ktorý ste prijali od držiteľa v roku 2019, sa zdaňuje daňou vyberanou zrážkou vo výške 19 % z úhrnu zdaniteľných príjmov dosiahnutých v roku 2019. Zrážkovú daň ste povinný odviesť správcovi dane do 31.3.2020 a v rovnakej lehote ste povinný správcovi dane predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určuje Finančné riaditeľstvo. Príjmy vo forme stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávacie účely sa považujú za príjmy oslobodené od dane. 
 
Otázka č. 9
Spoločnosť v roku 2019 predáva majetok v obstarávaní, ktorý účtuje na účte 042 – Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku. Je rozdiel medzi vstupnou, resp. obstarávacou cenou  a predajnou cenou v roku 2019 daňovo uznaný, alebo sa pri predaji tohto majetku uplatní § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, tzn. obstarávacia cena sa zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmov z predaja?
Odpoveď:
Ak dochádza k predaju majetku, ktorý nebol zaradený do užívania a ktorý je v súlade s postupmi účtovania účtovaný na účte 042, prípadná strata z predaja takéhoto majetku je daňovo uznaná. Daňovník v uvedených prípadoch neuplatňuje postup podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, nakoľko pri majetku ktorý nebol zaradený do užívania, nedošlo ani k zaradeniu tohto majetku do príslušných odpisových skupín.
 
Otázka č. 10
Spoločnosť v roku 2017 kúpila investičné zlato za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov. Investičné zlato eviduje v účtovníctve ako dlhodobý finančný majetok hmotnej povahy – účtovaný na účte 069. Spoločnosť sa v roku 2019 rozhodla investičné zlato predať. Je strata z predaja investičného zlata  daňovo uznaná?
Odpoveď:
Platný zákon o dani z príjmov problematiku predaja dlhodobého finančného majetku so stratou osobitne neupravuje. V súlade s § 17 ods. 1 písm. b) ZDP u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia, tzn. daňovo uznaná bude aj prípadná strata z predaja investičného zlata.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk 

Zmena výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku

Informácia k registrácii a prihláseniu sa do IS CEP od 8.12.2019

Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia od 8.12.2019

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.
POZOR!
 

Zmena počas sviatkov


 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené