Externý newsletter finančnej správy 1/2020

Pozrite si tento email v prehliadači

Zverejnili sme interaktívne formuláre
 Začína sa hektické obdobie podávania daňových priznaní. Niektoré tlačivá daňových priznaní prešli zmenami. Týka sa to daňového priznania k dani z príjmov pre právnické (DPPO) a fyzické osoby (DPFO) typ B. Vzory tlačív daňových priznaní sú už k dispozícii a dostupné aj ako e-formuláre na portáli finančnej správy. 
 

 

 

Bločky už len s QR kódom
 

Podnikatelia, ktorí používajú pri evidencii tržieb pokladnice, môžu už využívať iba tie, ktoré sú pripojené na systém eKasa. Všetky pokladničné doklady musia obsahovať jedinečné QR kódy, prostredníctvom ktorých môže zákazník pokladničný doklad jednoducho overiť. Slúži na to bezplatná aplikácia Over doklad. Finančná správa prijme denne v systéme viac ako 7 mil. pokladničných dokladov.
 

 

 

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel už tretí rok
 

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa začne už v najbližších dňoch (od 7.1.) rozposielať predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy, zároveň minulý rok podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 a ešte nepodali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2019. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2020.  

 

 

 

Call centrum je tu pre vás dlhšie až do 10.januára

Pre projekt eKasa rozširuje finančná správa svoje služby pre klientov. Príslušníci finančnej správy budú dlhšie k dispozícii podnikateľom, ktorí budú potrebovať odborné usmernenie pri zavádzaní online pripojenia na systém eKasa, ešte aj počas prvých januárových dní. Až do 10.januára bude voľba číslo 4 (eKasa) k dispozícii od 6-tej do 22-hej, vrátane víkendu.

 

 

Školenia pre verejnosť aj novom roku
 

Nový rok sa často spája so zámerom vytvorenia niečoho nového, nových vízii a zmien. Aj Akadémia finančnej správy sa snaží stále inovovať repertoár školení a kurzov, ktoré pre Vás pripravuje. Nie vždy ale staré znamená zlé! Do nového roku pre Vás otvárame školenia, ktoré majú ten najlepší ohlas a okrem toho prichádzame aj s úplne novými témami. Sledujte našu stránku a dozviete sa viac. Ak ste nenašli čo hľadáte, napíšte nám Vašu požiadavku na adresu vzdelavanie@financnasprava.sk.

 

 

 

Rozposlali sme oznámenia o hodnotení firiem
 

Finančná správa rozposlala „Oznámenie o osobitných daňových režimoch“ (benefitoch) v rámci projektu Index daňovej spoľahlivosti. Index daňovej spoľahlivosti, resp. hodnotenie firiem na spoľahlivé a menej spoľahlivé, zaviedla finančná správa v roku 2018. Aktuálne oznámenia finančná správa zaslala v zmysle zákona do elektronických schránok na portáli finančnej správy klientom, ktorí splnili kritériá a získali nárok na poskytovanie benefitov pre rok 2020 a v 2019 ho nemali. V prípade, ak oznámenie daňový subjekt do konca roka nedostal, platí, že jeho status sa oproti minuloročnému hodnoteniu nezmenil ani pre rok 2020.

 

 

 

V Nitre zaistili viac ako 2 milióny kusov nezákonne dovezeného tovaru

Nitrianski príslušníci finančnej správy riešia prípad nezákonne dovezeného tovaru v celkovej hodnote takmer 175 000 eur. Únik na cle a DPH vyčíslili na viac ako 41 000 eur. Zaistený tovar je pod dohľadom príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Nitra, po jeho prepadnutí v prospech štátu bude časť tovaru možné predať, ďalšiu časť budú musieť z dôvodu ochrany spotrebiteľov zničiť.  

 

 

 

Overte si pokladničný doklad

 

Od januára musia všetky pokladničné doklady obsahovať QR kód. Vďaka tomu sa aj Vy môžete stať kontrolórom. Bločky vydané v eKase overíte jednoducho vďaka aplikácii Over doklad.

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Nadácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva prijala od obchodnej spoločnosti v roku 2019 príjmy z reklamy vo výške 23 800 eur, ktoré zaúčtovala do výnosov a uviedla ich na riadku 100 tlačiva daňového priznania právnických osôb ako súčasť výsledku hospodárenia. Sú všetky príjmy z reklamy od dane oslobodené? Kde nadácia tieto príjmy uvedie  v daňovom priznaní?
 
Odpoveď
Príjmy z reklamy do výšky 20 000 eur sú oslobodené od dane v roku 2019 a nadácia ich uvedie na riadku 230 tlačiva daňového priznania.   Zdaneniu podliehajú iba  príjmy z reklamy vo výške rozdielu medzi prijatou sumou a zákonom stanoveným limitom oslobodených príjmov vo výške  3 800 eur (23 800-20 000= 3 800 eur).
 
Otázka č. 2
Občianske združenie dosiahlo v roku 2019 príjmy z reklamy vo výške  25 000 eur. Zdaneniu podlieha len suma 5 000 eur (25 000-20 000). Celkové výdavky (náklady)  k príjmom z reklamy boli zaúčtované vo výške 14 000 eur. Akým spôsobom má občianske združenie prepočítať  výdavky priradené  k oslobodeným príjmom, ktoré nie sú daňovými výdavkami a výdavky priradené k zdaňovaným príjmom ?
 
Odpoveď
Ak vzniká povinnosť zdaniť len časť príjmu (časť je oslobodená),  je potrebné aj výdavky (náklady) rozdeliť na časť vzťahujúcu sa k oslobodeným príjmom a časť vzťahujúcu sa k zdaniteľným príjmom v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov. Pre prepočet je možné využiť dva spôsoby:

  • výdavky nezahŕňané do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia  v rovnakom pomere, v akom bola suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahŕňaným do základu dane      ( 20 000 /25 000  = 80 %, 80 % zo sumy 14 000 eur = 11 200 eur sú výdavky priradené k oslobodeným príjmom a rozdiel vo výške 2 800 eur  sú  výdavky priradené k zdaňovaným príjmom z reklamy),
  • pomer celkových výdavkov priradených k reklame k celkovým príjmom z reklamy (14 000 /25000 = 56 % , týmto percentom  sa vynásobí zdaniteľný príjem z reklám 5 000 eur x 56 % = 2 800 eur).

 
Otázka č. 3
Prosím Vás, ako je to s príspevkom na rekreáciu, ktorú zamestnanec absolvuje na prelome rokov 2019/2020?  Za ktorý rok si môže uplatniť príspevok, resp. za ktorý rok je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v tomto prípade?
 
Odpoveď
Ak zamestnanec absolvuje rekreáciu, ktorá sa koná (začne) na prelome rokov 2019/2020 a zamestnanec v 1/2020 požiada o príspevok na rekreáciu za rok 2019 (resp. douplatňuje si tento príspevok za rok 2019), pričom zamestnávateľ ho zúčtuje a vyplatí v rámci výplaty za 12/2019, uvedie ho aj do Potvrdenia ... za 2019 (§ 4 ods.3 zákona o dani z príjmov).  Ak tento príspevok na rekreáciu za rok 2019 zamestnávateľ vyplatí a zúčtuje v 1/2020 a neskôr, uvedie tento príspevok za rok 2019 do r. 09 a 09a Potvrdenia o príjmoch... za rok 2020.
 
Otázka č. 4
Chcem sa   spýtať k nároku na priznanie daňového bonusu: syn zamestnanca študoval na VŠ v Maďarsku, od 1.9.2015 do 31.5.2019. Získal titul bakalára. Od 1.9.2019 študuje na VŠP v Nitre na II. stupni. V mesiacoch jún, júl, august bol evidovaný na ÚP bez poberania dávky v nezamestnanosti. Má nárok na daňový bonus za mesiace jún, júl, august 2019?
 
Odpoveď
v uvedenom prípade zamestnanec má nárok na uplatnenie daňového bonusu spätne aj za mesiace 6-8/2019 v ročnom zúčtovaní za rok 2019 resp.  v podanom daňovom priznaní za rok 2019 za podmienky, že zamestnanec dosiahne ročný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v sume aspoň 3 120 eur, žije s vlastným  vyživovaným dieťaťom v domácnosti...(§ 33 zákona o dani z príjmov), nakoľko sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.
 
Otázka č. 5
Vykonávam podnikateľskú činnosť ako samostatne hospodáriaci roľník. V decembri 2019 som dostal dotáciu od poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorá má charakter priamej platby na plochu. Som povinný zdaniť celú dotáciu v roku 2019 aj napriek tomu, že som ju celú v roku 2019 nevyčerpal?
 
Odpoveď
Prijatú dotáciu, ktorá má charakter priamej platby na plochu (nebola poskytnutá na úhradu konkrétnych výdavkov),  ste povinný zdaniť v plnej výške v 2019, t. j. v roku, v ktorom ste ju prijali. Dotáciu zdaníte v plnej výške v roku 2019 aj v prípade, že ju celu v roku 2019 nevyčerpáte. 
 
Otázka č. 6
Samostatne hospodáriaci roľník (SHR) predáva traktor, ktorý využíva pri svojej činnosti a má ho zaradený v obchodnom majetku. Je takýto príjem dosiahnutý predajom obchodného majetku zdaniteľným príjmom?
 
Odpoveď
Ak daňovník dosiahne príjem z predaja traktora, ktorý bol v čase predaja zaradený do obchodného majetku, potom dosiahnuté príjmy z predaja tohto majetku predstavujú zdaniteľný príjem z podnikania ako príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka. Príjem z predaja  daňovník zahrnie do príjmov plynúcich z činnosti SHR (§ 6 ods. 1a) zákona o dani z príjmov).
 
Otázka  č. 7
Od 1. nasledujúceho mesiaca sa stanem platiteľom DPH. Čo mám robiť, aby sa mi na bločku z pokladnice e-kasa klient správne uvádzalo IČ DPH?
 
Odpoveď:
Ak sa stanete platiteľom DPH napr. od 1.1.2020 a používate na evidovanie tržby ORP je potrebné si 1.1. alebo po tomto termíne stiahnuť nanovo identifikačné údaje z e-kasa zóny. Identifikačné údaje budú už automaticky obsahovať aj údaj IČ DPH. Následne je potrebné si ich nahrať do pokladnice a aj správne nastaviť pokladnicu ako platiteľ DPH. Upozorňujeme že o nový kód pokladnice v tomto prípade nežiadate.
Ak  používate VRP, zmena sa prejaví automaticky, nie je potrebné sťahovať žiadne údaje.
 
Otázka č. 8
Je povinnosť pri používaní pokladnice e-kasa klient používať knihu pokladnice?
 
Odpoveď:
Nie je. Pri používaní pokladnice e-kasa klient (on-line/virtuálna registračná pokladnica) nie je povinnosť viesť knihu pokladnice. Kniha pokladnice sa používala len pri elektronickej registračnej pokladnici.
 
Otázka č. 9
Na aké číslo účtu sa platí daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019?
 
Odpoveď
Daň z motorových vozidiel sa platí na účet v nasledujúcom tvare: 501163 - 8XXXXXXXXX / 8180.
Číslo účtu na úhradu dane z motorových vozidiel sa skladá:
- z predčíslia účtu označujúceho daň z motorových vozidiel (501163),
- zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD) a
- z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180).
 
Otázka č. 10
Motorové vozidlo ktoré bolo predmetom dane z motorových vozidiel som predal 5.11.2019. Dňa 10.11.2019 som ukončil podnikanie. Vzniká mi oznamovacia povinnosť pri predaji vozidla a v akom termíne mám podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?
 
Odpoveď:
Oznamovacia povinnosť pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa vozidla Vám nevzniká. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo podnikanie, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. V uvedenom prípade daňová povinnosť zaniká a zároveň zdaňovacie obdobie končí 30.11.2019. Podať daňové priznanie k dani  ste povinný do 31.12.2019.

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020

Informácia pre podnikateľov poskytujúcich taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (digitálnej platformy)

Informácia k oznamovacej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.
POZOR!
 

Zmena počas sviatkov


 

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2020 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené