Externý newsletter finančnej správy 2/2020

Pozrite si tento email v prehliadači

Nezabudnite na daň z motorových vozidiel
 
Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je 31.január 2020. Toto daňové priznanie podávate všetci, čo používate vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri). Finančná správa aj tento rok poslala väčšine podnikateľov, ktorých sa to týka, toto DP už predvyplnené.

 

Príklady vyplnenia daňových priznaní
 

Centrum podpory pre dane vypracovalo niekoľko príkladov vyplnenia daňových priznaní (ďalej DP) pre daň z príjmu za rok 2019. Dostávate tak opäť do rúk návod, ako DP vyplniť, aj keď ste to napr. nikdy predtým sami nerobili. Ďalej uvádzame tri príklady, zvyšok nájdete nižšie v sekcii Infoservis.
 

 

Vypĺňame daňové priznanie: Dôchodcovia
 

V úvode sa zameriame na dôchodcov. Dôchodok sám o sebe sa nepovažuje za zdaniteľný príjem, no môže nastať situácia, že má dôchodca aj iné príjmy. V článku nájdete okrem všetkých informácií k zdaňovaniu dôchodcov aj dva príklady na vyplnenie daňového priznania. Jeden sa týka prípadu, keď má dôchodca príjem zo závislej činnosti a druhý hovorí o prípade, keď ide o príjem z osobnej asistencie.

 

 

 

Vypĺňame daňové priznanie: Zamestnanci

V ďalšom príklade sa bližšie pozrieme na daňové priznanie zamestnancov. V odkaze nájdete zhrnuté všetky informácie k podávaniu daňového priznania u zamestnancov. Aj v tomto prípade sme si pripravili životnú situáciu,s ktorou sa stretáva veľké množstvo daňovníkov. Ide o prípad, keď mal daňovník v predchádzajúcom roku príjem od viacerých zamestnávateľov. 

 

 

 

Vypĺňame daňové priznanie: Študenti
 

Pri študentoch je bežné, že mnohokrát nesplnia podmienku minimálneho ročného príjmu a nemajú preto povinnosť podávať daňové priznanie. Vo veľa prípadoch je však pre nich výhodné DP podať, nakoľko im následne budú vrátené zaplatené preddavky. V príklade, ktorý uvádzame, sa zaoberáme študentmi, ktorí mali v predchádzajúcom roku príjem z dohody o pracovnej činnosti.

 

 

 

Pokus o podvod odhalený vďaka eKase
 

Systém eKasa prináša prvé ovocie. Finančná správa odhalila v Nitrianskom kraji podnikateľa, ktorý podvádzal pri vydávaní pokladničných dokladov. Upozorňujeme, že takýmto konaním sa zbytočne podnikateľ vystavuje riziku vysokej pokuty a vystríhame pred podobnými aktivitami. Vďaka eKase máme totiž efektívny nástroj na odhalenie takéhoto protiprávneho konania. 
 

 

 

 

Dlžníci môžu prísť o vodičský preukaz
 

Novela daňového poriadku prináša finančnej správe nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Od januára môže dlžníkom finančná správa (daňový alebo colný úrad) zadržať vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a budeme ju uplatňovať iba v prípadoch, ak iné - efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie - nebudú úspešné.  

 

 

 

Rekonštrukcia hraničného priechodu Veľké Slemence - Mali Selmenci

Začali sme pre Vás rekonštruovať slovensko-ukrajinský colný hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci. Cieľom je skvalitniť podmienky pre Vás - peších cestujúcich. Rekonštruckia tvrá od 13.01.2020 do 19.01.2020. Môže preto dochádzať k dočasným obmedzeniam prevádzky pre peších cestujúcich v oboch smeroch, a to z dôvodu stavebných úprav, ktoré zahŕňajú rozšírenie a úpravu pracovísk výkonu služby. V tejto súvislosti Vás chceme poprosiť o trpezlivosť.

 

 

 

Medzinárodný gang vo väzbe pre nelegálne obchody s pohonnými hmotami

Príslušníkom finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorá sa zameriavala na nelegálne obchody s pohonnými hmotami. V rámci prehliadky bytových a skladových priestorov v Trnavskom kraji zaistili viaceré mýtne jednotky, dva návesy, tri ťahače nákladných áut, 16 000 litrov minerálneho oleja a viaceré usvedčujúce prepravné doklady.

 

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Aká je sadzba dane za elektrické vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa používa na podnikanie?
Odpoveď:
V prípade elektrického vozidla je sadzba dane 0 eur. Avšak daňové priznanie aj za takéto vozidlo je potrebné podať.
 
Otázka č. 2
Používam na podnikanie vozidlo, ktoré má elektrický aj benzínový motor. Považuje sa takého vozidlo za hybridné a môžem sadzbu dane znížiť o 50%?
Odpoveď:
Hybridným motorovým vozidlom je vozidlo, ktoré využíva dva rôzne zásobníky energie a pohon zabezpečuje cez dva rôzne meniče energie. Keďže v uvedenom prípade má vozidlo dva zdroje energie, t. j. spaľovací motor a elektromotor, ide o hybridné vozidlo a upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.
 
Otázka č. 3
Som fyzická osoba, nepodnikateľ, v roku 2019 som si kúpil v Slovenskej republike motorové vozidlo na súkromné účely. Vzniká mi povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?
Odpoveď:
Nie, nevzniká. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva podnikateľ, ktorý používa vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.
 
Otázka č. 4
Používam na podnikanie elektrické vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?
Odpoveď:
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v tomto prípade vzniká, pretože sa vozidlo, hoci aj elektrické, používa na podnikanie.
 
Otázka č. 5
Ak som v auguste 2019 vo Zvolene kúpila byt, aké povinnosti mám voči mestu? Podávam priznanie na mesto Zvolen alebo na mesto Banská Bystrica, kde mám trvalý pobyt?
Odpoveď:
Pre vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností je rozhodujúce právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu. Preto ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy nadobudlo právoplatnosť v roku 2019, daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla 1.1.2020. Kupujúcemu ako novému vlastníkovi vzniká povinnosť príslušnému správcovi dane z nehnuteľností (v danom prípade mestu Zvolen, na ktorého území sa nadobudnutý byt nachádza) podať  priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z bytov  do 31.1.2020.
V priznaní je potrebné uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane s tým, že daň v priznaní daňovník nevypočítava. Vypočíta ju príslušný správca, pričom následne na základe podaného priznania správca dane  vyrubí rozhodnutím (prvýkrát až na zdaňovacie obdobie roku 2020) predmetnú daň. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V rozhodnutí budú okrem výšky daňovej povinnosti uvedené aj údaje o čísle účtu, VS a podobne. 
 
Otázka č. 6
Môžem si priznanie k dani z nehnuteľností prevziať aj na daňovom úrade?
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správu dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb a bytov) vykonáva obec (mesto), na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, priznanie k dani z nehnuteľností si daňovník môžete vyzdvihnúť na ktorejkoľvek obci/meste alebo môže použiť tlačivo (priznanie), ktoré sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva financií SR (www.finance.gov.sk). Priznanie bude však potrebné doručiť (osobne alebo poštou) už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností, nie finančnej správe.
 
Otázka č. 7
Za rok 2019 budem podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby  typu A . Budú  vydané nové tlačivá  daňového priznania  typu A za rok 2019?
Odpoveď:
Nie. Za zdaňovacie obdobie roku 2019  použijete  rovnaké tlačivo daňového priznania typu A ako v roku 2018. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.  Bolo však vydané nové  „Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2019“.
 
Otázka č. 8
V roku 2019 som ako zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prijala  nepeňažné plnenie od  držiteľa (farmaceutická spoločnosť). V januári 2020 som od držiteľa dostal oznámenie o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2019. V akej lehote som povinný odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane a podať tlačivo oznámenia?
Odpoveď:
Z nepeňažných plnení, ktoré ste dosiahli od držiteľa v roku 2019, ste povinný  odviesť daň vyberanú zrážkou vo výške 19 % v lehote do konca marca 2020. V rovnakej lehote  ste povinný  správcovi dane podať aj tlačivo Oznámenie  o zrazení a odvedení dane. 
 
Otázka č. 9
Zamestnanec, rezident ČR, celý rok 2019 pracoval u slovenského zamestnávateľa. Za zdaňovacie obdobie roka 2019 požiadal tohto zamestnávateľa o ročné zúčtovanie (RZ), kde si uplatnil daňový bonus na jedno vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Zamestnanec okrem príjmov, ktoré dosiahol na území SR v sume 20 500 eur, poberal aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí v sume 18 000 eur. Zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania nevyhlásil, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo SR tvorí 90% a viac z celosvetových príjmov. Môže slovenský zamestnávateľ tomuto zamestnancovi v RZ uplatniť daňový bonus?
Odpoveď:
Daňový bonus si môže uplatniť aj zamestnanec, ktorý nie je rezidentom SR, ale len za splnenia podmienky, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto zamestnanca. V danom prípade je to len 53%.
Keďže rezident ČR túto podmienku nesplnil, zamestnávateľ mu v RZ daňový bonus na vyživované dieťa neuplatní.  
 
Otázka č. 10
Spoločnosť so sídlom v ČR (nerezident)  má v SR zriadenú organizačnú zložku zapísanú v Obchodnom registri SR. V roku 2019 táto spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť na území SR, nemala žiadnych zamestnancov, mala len zriadený bankový účet v SR. Spoločnosti nevznikla  stála prevádzkareň na území SR. Musí táto zahraničná spoločnosť s organizačnou zložkou podniku na území SR podávať daňové priznanie k dani z príjmov, ak jej na území SR  nevznikla stála prevádzkareň?
Odpoveď:
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby stanovuje  zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len  „daňový poriadok“) každému,  komu táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu, ktorým  v tomto prípade je  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zahraničná právnická osoba s organizačnou zložkou  podniku, resp. viacerými organizačnými zložkami podniku umiestnenými na území Slovenskej republiky, je povinná podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov. Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či zriadením organizačnej zložky, resp. viacerých organizačných zložiek podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky vznikla na tomto území tiež stála prevádzkareň, resp. viaceré stále prevádzkarne tohto daňovníka. Ak zahraničná právnická osoba s organizačnou zložkou jej podniku umiestnenou na území Slovenskej republiky nepodala daňové priznanie v lehote podľa zákona o dani z príjmov, správca dane vyzve tohto daňovníka na jeho podanie.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Informácia pre taxikárov používajúcich pokladnicu e-kasa klient

Postup pre vyhotovenie vkladov a výberov v pokladnici e-kasa klient

Informácia k zmene IČ DPH u holandských fyzických osôb

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2020

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019

Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2020 z daňovej povinnosti za rok 2019 podľa § 50 zákona o dani z príjmov

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.dcembri 2019 a zmeny platné od 1.1.2020

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2019

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov  daňová a účtovná problematika

Informácia k plateniu dane a oznamovacej povinnosti pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa v roku 2019

Informácia k zápočtu daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby  za rok 2019

Informácia k používaniu nového vzoru daňového priznania k DPH

Informácia k novele zákona o DPH

Príklad na vyplnenie daňového priznania: Rodičia na RD, s príjmom zo zamestnania, keď časť roka pracovali

Príklad na vyplnenie daňového priznania: Nezamestnaní s príjmom zo zamestnania, keď časť roka pracovali

Príklad na vyplnenie daňového priznania: S príjmom zo zamestnania a s príjmom z predaja bytu

Príklad na vyplnenie daňového priznania: Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov

Príklad na vyplnenie daňového priznania: Živnostník, ktorý uplatnil paušálne výdavky / Živnostník, ktorý uplatnil skutočné preukázateľné výdavky, a dosiahol aj príjem z predaja nehnuteľnosti a príjem z nepeňažnej výhry

Príklad na vyplnenie daňového priznania: Autor s príjmami z podania umeleckého výkonu a s príjmami z použitia umeleckého výkonu

Príklad na vyplnenie daňového priznania: Rezident SR s príjmom zo závislej činnosti vykonávanej v SR a v ČR / Rezident SR s príjmom zo živnosti vykonávanej v Rakúsku na základe rakúskeho živnostenského oprávnenia (opatrovateľka)

 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.  

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2020 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené