Externý newsletter finančnej správy 3/2020

Pozrite si tento email v prehliadači

Čo zmení Brexit?
 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dnes o polnoci vystúpi z Európskej únie. Od 1. februára 2020 sa tak stáva treťou krajinou. Do konca roka 2020 však platí prechodné obdobie. Pre občanov a hospodárske subjekty tak zostane zachovaný aktuálny stav. Obchodníci budú môcť dovážať a vyvážať tovar tak ako doteraz, bez akýchkoľvek kontrol na hraniciach a iných colných formalít. Rovnako to platí aj pre bežných občanov, ktorí si tovar dovezú so sebou ako cestujúci, alebo si ho objednajú cez internet. Ani tento tovar nebude v prechodnom období podliehať dovozným platbám.
 

 

 

Informácie k Brexitu
 

Finančná správa od začiatku neberie Brexit na ľahkú váhu a k tejto téme už minulý rok zriadila špeciálnu podstránku na svojom portáli. Táto sekcia je pravidelne aktualizovaná a obsahuje všetky dôležité informácie, či už pre bežných ľudí, alebo podnikateľov, ktorých sa vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ bezprosteredne dotkne. 

 

 

Brexit - odchod s dohodou

 

Ako sa dotkne odchod Spojeného kráľovstva z EÚ obchodníkov a bežných občanov?

 

 

Posledný deň na podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je potrebné podať a daň aj zaplatiť do konca dnešného dňa. Za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote hrozí pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa upozorňuje, že pri bankových prevodoch platenia dane je potrebné brať do úvahy aj čas uzávierky transakcií pri jednotlivých bankách.  

 

 

 

Kontroly používania eKasy budú pokračovať
 

Systém eKasa funguje korektne. Od januára 2020 beží v ostrej prevádzke. Napriek viacerým varovaniam kontroly finančnej správy odhalili podnikateľov, ktorí sa ho snažili obísť. O výsledkoch kontrolnej činnosti a celkovom fungovaní systému informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová a generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker na spoločnom brífingu.

 

 

 

TAXANA sa pri práci s verejnosťou osvedčila

Chatbot finančnej správy TAXANA získava na popularite. Za uplynulý rok použilo TAXANU ako zdroj informácii 113 988 unikátnych používateľov, ktorí zaslali viac ako 745 375 dopytov. TAXANA pomáha v priamej komunikácii s klientom. Momentálne sa jej obsah rozširuje o ďalšie témy z daňovej oblasti.  

 

 

 

Call centrum vybavilo státisíce dopytov
 

Call centrum finančnej správy vybavuje z roka na rok čoraz viac dopytov od klientov. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra vo viac ako 417 000 prípadoch. Aj to je dôkazom neustále sa rozširujúcej elektronizácie a digitalizácie finančnej správy.

 

 

 

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane
 

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2020, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur. 

 

 

 

Nelegálne cigarety objavené pri havárií auta
Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy a Colného úradu Košice zaistili v osobnom vozidle takmer 125 000 kusov cigariet bez kontrolnej známky Slovenskej republiky. Maďarský občan skončil v cele predbežného zadržania. Únik na spotrebnej dani vyčíslili na takmer 25 000 eur. 

 

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
Sú od 1.1.2020 vozidlá autobazáru, ktoré sú určené na predaj, predmetom dane z motorových vozidiel?

Odpoveď:
Ak autobazár vozidlo nepoužíva na vlastné podnikanie, ale je tovarom, príp. zásobou, nie sú splnené podmienky podľa prvej vety ust. § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. účinného od 1.1.2020, ani zákona účinného do 31.12.2020. Preto v takýchto prípadoch vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel.
 
Otázka č. 2
V roku 2019 som ako podnikateľ vozidlo využíval počas výkonu práce, avšak si budem uplatňovať paušálne výdavky. Je uvedené vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel alebo mám za takéto vozidlo dať oznámenie o zániku?

Odpoveď:
Jednou z podmienok, aby v zdaňovacom období 2019 vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení účinnom do 31.12.2019, je jeho používanie na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Spôsob uplatňovania výdavkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a to percentom z príjmov, nemá vplyv na povinnosť platenia dane z motorových vozidiel podľa zákona o dani z motorových vozidiel. 
Ak podnikateľ uplatňujúci si výdavky percentom z príjmov v roku 2019 používal motorové vozidlo na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, uvedené vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, nakoľko sú splnené podmienky pre naplnenie predmet dane. Daňovník je povinný podať priznanie k dani z MV a zaplatiť daň.
Pokiaľ sa vozidlo, ktoré bolo v roku 2018 predmetom dane v celom zdaňovacom období 2019 nepoužívalo na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť a súčasne v tomto zdaňovacom období (2019) o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, daňovník do 31.1.2020 elektronicky oznámi "spätný zánik daňovej povinnosti", t.z. že zanikla DP k 31.12.2018. Uvedené vyplýva z § 8 ods. 6 (od 1.1.2020 je to ods. 7) zákona č. 361/2014 Z. z.
 
Otázka č. 3
Používal som vlastné motorové vozidlo (súkromné) v roku 2019 pre dvoch zamestnávateľov. Kto je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Odpoveď:
V záujme zachovania princípu zdanenia jedného vozidla ako premetu dane v zdaňovacom období iba raz, je potrebné, aby aj v prípade vozidla používaného zamestnancom na účely podnikania 2 zamestnávateľov vozidlo bolo predmetom dane iba raz, navyše táto skutočnosť je podporená v samotnom ustanovení zákona, že toto vozidlo nie je u zamestnávateľa predmetom dane, ak sa používa na podnikanie. Ak sa u jedného zamestnávateľa vozidlo použije na podnikanie skôr (časovo, napr. dopoludnia) daňová povinnosť na toto vozidlo vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie a teda jeho použitie (časovo neskôr) toto vozidlo stavia do polohy, že už sa na podnikanie použilo. Z toho dôvodu je potrebná vzájomná výmena informácii tak, aby aj napriek vyplateným cestovným náhradám za použitie vozidla obidvomi zamestnávateľmi za vozidlo sa daň (pomerná časť dane) zaplatila iba raz.
 
Otázka č. 4
Môžem oznámenie o zániku podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. podať elektronicky cez všeobecné podanie bez prílohy?

Odpoveď:
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel sa podáva elektronicky ako príloha všeobecného podania. Vzor nového dokumentu „OZNÁMENIA“ je zverejnený na portáli FS. Oznámenie vytlačíte, vyplníte, naskenujete a následne odošlete elektronicky cez osobnú internetovú zónu podnikateľa ako prílohu všeobecného podania.
 
Otázka č. 5
V roku 2019 som dosiahol príjmy podľa autorského zákona, ktoré mi boli zdanené zrážkou už pri výplate. Som povinný tieto príjmy priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019?

Odpoveď:
Nie, príjmy podľa autorského zákona zdanené zrážkou sa už do daňového priznania neuvádzajú.
 
Otázka č. 6
V roku 2019 mi boli vyplatené podiely na zisku za rok 2018, ktoré mi boli zdanené zrážkou 7 %. Musím tento príjem uviesť aj v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019?

Odpoveď:
Nie, podiel na zisku zdanený daňou vyberanou zrážkou je už daňovo vysporiadaný a takýto príjem sa už do daňového priznania neuvádza.
 
Otázka č. 7
Aká je lehota na odoslanie dátovej správy do systému eKasa v prípade prekročenia hraničnej doby odozvy?

Odpoveď:
Ak dôjde k prekročeniu hraničnej doby odozvy v ORP, podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému eKasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.
 
Otázka č. 8
V akej lehote je podnikateľ povinný uchovať chránené dátové úložisko v prípade ukončenia použitia ORP?

Odpoveď:
Podnikateľ je povinný chránené dátové úložisko uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (5 rokov).
 
Otázka č. 9
Slovenská firma (platiteľ DPH) dodala  v decembri 2019 reklamnú službu zdaniteľnej osobe so sídlom a prideleným IČ DPH v Českej republike, ktorú fakturovala bez DPH  s prenosom daňovej povinnosti na českého odberateľa.  Vstupuje do výpočtu koeficientu  podľa § 50 zákona o DPH hodnota tejto reklamnej služby, ktorá má miesto dodania  podľa § 15 ods.1 zákona o DPH v zahraničí, t.j. v  Českej republike?

Odpoveď:
Áno. Platiteľ DPH zahrnie  do výpočtu koeficientu podľa § 50 zákona o DPH aj plnenie s miestom dodania mimo tuzemska.
 
Otázka č. 10
Ako má platiteľ DPH  správne zaokrúhliť vypočítaný koeficient 0,5603?

Odpoveď:
Vypočítaný koeficient podľa § 50 zákona o DPH sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor, t.j. ak je vypočítaný koeficient napr.0,5603, zaokrúhli sa na 0,57.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Informácia k daňovníkom nezriadeným alebo nezaloženým na podnikanie, daňová a účtovná problematika

Spôsob evidencie tržieb pokladnicou e-kasa klient podnikateľmi poskytujúcich taxislužbu

Informácia k používaniu nového vzoru súhrnného výkazu

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.  

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2020 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené