Externý newsletter finančnej správy 4/2020

Pozrite si tento email v prehliadači

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o zúčtovanie dane
 

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2020, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur. 

 

 

Príklady vyplnenia DP
 

Finančná správa pripravila pre daňovníkov viacero príkladov vyplnenia daňových priznaní pre daň z príjmu. Tie prezentujú najčastejšie životné situácie a dopodrobna, riadok po riadku, ukazujú správny spôsob vyplnenia DP.

 

 

 

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam či nadáciám
 

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive. Počet darcov, obdarovaných a aj celková výška sumy sa každoročne zvyšuje.

 

 

 

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky

Pravidelné softwarningové upozornenia, ktoré zasiela finančná správa ako benefit svojim klientom, majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet. Vyplýva to zo štatistík. Priamy finančný prínos pre štátny rozpočet sa pohybuje v státisícoch.

 

 

 

Autá plné nelegálnych cigariet
 

Viac ako 100 000 kusov cigariet rôznych značiek bez označenia platnou kontrolnou známkou SR, finančná hotovosť v hodnote 16 000 eur či zariadenia na rušenie signálu GPS sú výsledkom záchytu príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Našli ich v dvoch vozidlách smerujúcich z východného Slovenska. Prevážali ich traja Ukrajinci.

 

 

 

Colný úrad Žilina dostal významné ocenenie

Žilinský colný úrad bol ministrom financií a prezidentkou finančnej správy ocenený za výsledky, ktoré dosiahli jeho zamestnanci za minulý rok. V celoslovenskom hodnotení sa spomedzi 9 colných úradov najlepšie vysporiadali s plnením stanoveného plánu.

 

 

 

Brexit s dohodou

 

Ako sa dotkne odchod Spojeného kráľovstva z EÚ obchodníkov a bežných občanov?

 

 

Často kladené otázky
 

Aj dnes sme si pre Vás pripravili niekoľko častých otázok z daňovej oblasti aj s odpoveďami:

Otázka č. 1
V roku 2018 právnická osoba vykázala základ dane na riadku 500 tlačiva DP právnických osôb vo výške 30 275,81 €. Na riadku 610  - Úľavy na dani nebola vykázaná žiadna suma. Aký je postup v zaokrúhľovaní pri vyčíslení preddavkov splatných do lehoty na podanie DP za rok 2019 (teda od 1.1.2020 do 31.3.2020) ?

Odpoveď:
Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.  Základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 vo výške 30275,81 € sa vynásobí sadzbou dane 21% = 6357,9285 €. Táto suma sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky teda 6 357,93 €, odpočíta sa riadok 610 za rok 2018 , v tomto prípade nebol vyplnený.  Spoločnosť vypočíta  preddavky za I. štvrťrok 2020 nasledovne: 6357,93/4=1589,4825 € po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky vo výške  1589,48 €.
 
Otázka č. 2
Ako má právnická osoba, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok,  postupovať pri úprave základu dane, ak zmluvnú pokutu,  ktorá bola zaúčtovaná v roku 2019  spoločnosť  zaplatí až v roku 2020?

Odpoveď:
Keďže uvedená zmluvná pokuta bola zaúčtovaná v roku 2019, ide o nedaňový výdavok, a to bez ohľadu na to, či ju spoločnosť uhradí. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 uvedenú zmluvnú pokutu uvedie ako pripočítateľnú položku k výsledku hospodárenia, v daňovom priznaní za rok 2020 výsledok hospodárenia z titulu úhrady zmluvnej pokuty neupravuje.
 
Otázka č. 3
V roku 2019 sme predali s manželom byt, ktorý sme kúpili v roku 2017 na hypotekárny úver. Môžeme si  do výdavkov zahrnúť aj úroky  platené z tohto úveru?

Odpoveď:
Do daňových výdavkov si okrem kúpnej ceny, ktorú ste preukázateľne zaplatili za byt, môžete uplatniť aj zaplatené úroky z hypotekárneho úveru určeného na obstaranie tejto nehnuteľnosti ako aj iné poplatky súvisiace s predmetným úverom.
 
Otázka č. 4
V januári roku 2019 sme si manželkou  zobrali v banke úver na bývanie. V roku 2020 budem podávať daňové priznanie za rok 2019, v ktorom uvediem dosiahnuté príjmy zo živnosti. Môžem si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie?

Odpoveď:
V daňovom priznaní si môžete od vypočítanej daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus na vyživované deti odpočítať  aj daňový bonus na zaplatené úroky a to za splnenia zákonnom vymedzených podmienok. Daňový bonus na zaplatené úroky (najviac zo sumy  50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom), je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2019, najviac však do výšky 400 eur za rok. Fyzická osoba si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.  Základnou podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie máte najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov, a Váš priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, čo za rok 2018 predstavuje sumu 1 316,90 eura. Pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu Vám banka vydá potvrdenie, ktorého kópia je  povinnou prílohou k daňovému priznaniu.
 
Otázka č. 5
Zamestnancovi som vystavila potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019. Zamestnanec u nás pracoval celý rok 2019. Avšak v termíne od 11.01. do 24.03. bol dočasne práceneschopný. Na predmetnom potvrdení zo závislej činnosti je v riadku 12, kde je uvedené číselné označenie mesiacov, za ktoré boli príjmy zúčtované a vyplatené uvádza program  mesiace: 1, 3-12 (2 vynechalo). Moja otázka znie: je to správne, alebo mám vystaviť potvrdenie, kde bude číselné označenie mesiacov 1-12?

Odpoveď:
Na r. 12 tlačiva  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch... za rok 2019  sa uvádzajú mesiace, za ktoré bol vyplatený zdaniteľný príjem z r.01. Vo Vami uvedenom prípade zamestnanec bol celý február 2019 PN - t.j. nevyplácali ste mu zdaniteľný príjem. Z  uvedeného dôvodu je február v tomto riadku vynechaný. Tzn., že potvrdenie je vyplnené správne.
 
Otázka č. 6
Zamestnávateľovi vznikol preplatok na dani zo závislej činnosti za rok 2018. Počas roka 2019 si ho každý mesiac započítaval s preddavkami a ešte ho celý nespotreboval. Môže toto robiť aj v roku 2020?

Odpoveď:
Nie, nemôže. V prípade, že zamestnávateľ nemá možnosť znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018 , o preplatok vyplatený z vlastných prostriedkov (najneskôr pri vyúčtovaní mzdy za apríl 2019) požiada správcu dane žiadosťou podanou cez elektronický formulár Podanie pre FS - Všeobecné podanie - Správa daní, kde do textu podania uvedie, že žiada o vrátenie sumy xx eur, ktorá bola zamestnancom XY vyplatená ako preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018,  pričom sa môže odvolať na V. časť ročného hlásenia za rok 2018 , kde je uvedená suma preplatku zamestnancov, ktorým bol preplatok vrátený z vlastných prostriedkov.
 
Otázka č. 7
Zhodujú sa sumy obratov v reporte sumárnych obratov a evidovaných dokladov v e-kasa zóne?

Odpoveď:
Áno, pri správnom výbere (nastavení filtra) a súčte súm z reportu evidovaných dokladov (obsahuje aj vklady, výbery a neplatné doklady) sa sumy zhodujú s reportom sumárnych obratov.
 
Otázka č. 8
Používam online registračnú pokladnicu a mením predajné miesto, musím požiadať o nový kód pokladnice?

Odpoveď:
V uvedenom prípade nie je potrebné žiadať o nový kód pokladnice. Je potrebné elektronicky oznámiť zmenu predajného miesta cez formulár „Oznámenie o zmene predajného miesta alebo predmetu činnosti pre e-kasa klient“. Po zmene predajného miesta je potrebné stiahnuť nové identifikačné údaje a nahrať ich do online registračnej pokladnice.
 
Otázka č. 9
Fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, a má registrovaný trvalý pobyt na tomto území, už niekoľko rokov žije a pracuje v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, do ktorého sa presťahovala z pracovných dôvodov. Je slobodná, a okrem rodičov a najbližšej rodiny nemá vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky žiadne osobné alebo ekonomické väzby. Na území Slovenskej republiky sa zdržiava a je fyzicky prítomná len príležitostne a krátkodobo, a to počas dovolenky, návštevy rodičov alebo rodiny. Je táto fyzická osoba považovaná za rezidenta Slovenskej republiky ?

Odpoveď:
Na účely zákona o dani z príjmov, ak fyzická osoba má registrovaný (ohlásený) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a skončenie tohto trvalého pobytu pred vycestovaním do zahraničia alebo počas pobytu v zahraničí zákonným spôsobom neohlásila, je rezidentom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na fyzickú prítomnosť a skutočné zdržiavanie sa tejto fyzickej osoby na území Slovenskej republiky alebo v prihlásenom mieste trvalého pobytu na tomto území.
 
Otázka č. 10
Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, uzavrie manželstvo s inou fyzickou osobou, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Za účelom zlúčenia rodiny, a s úmyslom trvale žiť a pracovať na území Slovenskej republiky, požiada na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na päť rokov. V období pred uzavretím manželstva a podaním žiadosti o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky nemala na tomto území bydlisko, ani sa tu obvykle nezdržiavala. Kedy sa  táto fyzická osoba stane rezidentom Slovenskej republiky ?

Odpoveď:
Ak príslušný policajný útvar žiadosti fyzickej osoby o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na päť rokov vyhovie, dňom uvedeným v písomnom oznámení, že jej bol udelený trvalý pobyt
na tomto území, označeným ako deň udelenia trvalého pobytu, sa táto fyzická osoba stáva na účely zákona o dani z príjmov rezidentom Slovenskej republiky.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme zverejnili nasledovné materiály:


Informácia k Oznámeniu právnickej osoby o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa §49 ods.3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov za rok 2019

Informácia o zmene v odpisovaní elektromobilov

Informácia k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2019 u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019

Informácia k podaniu žiadosti o novú registráciu právnickej osoby (PO) na daň
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.  

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2020 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené