Externý newsletter finančnej správy 04/2021

 

 

Ušetrili sme 12 miliónov na IT systémoch

 

Finančná správa šetrí peniaze. Iba za ostatné tri mesiace sa jej podarilo ušetriť vyše 12 miliónov eur. Úspory verejných financií sme dosiahli zmenou, či zrušením niektorých zmlúv na obstaranie a správu informačných systémov. V prevádzkových zákazkách a systémoch sa finančnej správe podarilo vyrokovať zľavu 1,6 milióna eur. Zmenou požiadaviek a rokovaním s dodávateľmi, ktorí ešte nemali podpísané zmluvy, sa podarilo ušetriť ďalších 6,8 milióna eur. Ďalšie 4 milióny šetríme na presune správy sytémov do interných kapacít. 

 

 

 

 

 

 

 

eFormulár k DzMV

 

Zverejnili sme pre Vás ďalší eFormulár pre daňové priznania. Tento raz ide o daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DzMV). Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy ako aj v aplikácii eDane.Termín na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel je 31. marec 2021.

 

 

 

Viac info

 

 

Autentifikačné údaje v eKase

 

Čaká Vás prvá povinnosť po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa. Končí sa totiž platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v online registračných pokladniciach. Platnosť údajov potrebných na evidenciu tržieb je dva roky od vystavenia. Výmenu môžete urobiť pred uplynutím platnosti týchto údajov. Tých z Vás, ktorí používate VRP, sa táto povinnosť netýka.

 

Viac info

 

 

Úspešná akcia

 

Finančnej správe sa podarilo zabrániť daňovým únikom pri obchodovaní s pohonnými látkami. V uplynulých dňoch zabezpečila a previezla 1,2 milióna litrov motorovej nafty z daňového skladu v Nitrianskom kraji v celkovej hodnote takmer 600 tisíc eur. Je to výsledok kontrolnej akcie Fénix.

 

Viac info

Budeme kontrolovať bonus na dieťa

 

Finančná správa bude kontrolovať uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Pri kontrolách za rok 2018 totiž našla viaceré nezrovnalosti. Odhalila prípady, keď si daňový bonus na dieťa uplatnili obaja rodičia, alebo jeden z nich si ho nárokoval u viacerých zamestnávateľov. Celkovo si takto neoprávnene vyšší daňový bonus na dieťa uplatnilo 7320 rodičov a štát tak ukrátili o 1,6 milióna eur.

 

Viac info

 

 

Enormný nárast dopytov u colníkov

 

Colné call centrum finančnej správy zaznamenáva enormný nárast dopytov. Súvisí to so skončením prechodného obdobia po Brexit-e a zavedením nových povinností pri preclievaní tovaru a obchodovaní s Veľkou Britániou. Najväčší nápor práce zaznamenali naši konzultanti koncom minulého roka a v januári 2021. Nárast dopytov k Brexit-u predstavoval 225 percent.

 

Viac info

 

Zoznam daňových dlžníkov

 

 

Finančná správa zverejnila aktualizované zoznamy nedoplatkov na portáli OverSi.gov.sk ako aj informácie o daňových dlžníkoch na svojom portáli. Podnikatelia a občania sa tak jednoduchšie dostanú k týmto informáciám a nemusia o ne žiadať pre účely využitia ostatných orgánov verejnej moci.

 

 

 

 

Preveríme koronové dotácie na nájom

 

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR preveríme všetky podnety týkajúce sa vyplatených žiadostí o dotácie na nájomné. Kontrola sa uskutoční počas najbližších mesiacov. MH SR vyplatilo dotácie vyše 20-tisíc subjektom, ktorým takto pomohlo preklenúť dôsledky pandémie. Ak došlo v niektorých prípadoch k podvodnému konaniu, subjekt bude vyzvaný na vrátenie peňazí. Podnety sa zatiaľ týkajú pár desiatok subjektov, čo je zlomok z tých, ktorým sa podarilo pomôcť. Finančná správa sa zameria na to, či je poskytnutá dotácia v súlade s tým, čo podnikateľ deklaruje voči finančnej správe, a či prenajímateľ zaplatené nájomné riadne zdanil.

 

Viac info

 

Často kladené otázky:


Otázka č. 1
Môže zamestnanec podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane prostredníctvom e-mailovej komunikácie?

Odpoveď:
V rámci elektronického doručovania sa môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom, že prostredníctvom e-mailu zašle zamestnanec scan vyplnenej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane a rovnako tak aj scan súvisiacich dokladov preukazujúcich nároky na zníženie základu dane. Elektronickému doručovaniu medzi zamestnávateľom a zamestnancom však musí predchádzať uzatvorenie dohody o elektronickom doručovaní.

Otázka č. 2
V roku 2020 som pracoval u viacerých zamestnávateľov. Môžem požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo si musím podať daňové priznanie?

Odpoveď:
Ak ste v zdaňovacom období roka 2020 mali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania) môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý Vám vyplácal v roku 2020 zdaniteľné príjmy. K žiadosti o ročné zúčtovanie dane priložíte kópie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 od ostatných zamestnávateľov.

Otázka č. 3
Sme s.r.o. - platiteľ DPH a potrebujeme podať daňové priznanie k DPH za december 2020, ale sme na pochybách, ktorý formulár platí. Máme použiť starý formulár platný od 1.1.2020, alebo už nový formulár platný od 1.1.2021?

Odpoveď:
Pri podaní daňového priznania k DPH za posledné zdaňovacie obdobie roka 2020 použijete formulár platný od 1.1.2020. Nový formulár daňového priznania k DPH platný od 1.1.2021 sa prvýkrát použije pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2021 a nasledujúce mesačné zdaňovacie obdobia, alebo za zdaňovacie obdobie I. kalendárny štvrťrok 2021 a nasledujúce štvrťročné zdaňovacie obdobia.

Otázka č. 4
Som SZČO registrovaný podľa § 7a zákona o DPH. Dodával som grafické služby do Anglicka odberateľovi - spoločnosti s IČ DPH. Faktúru som vystavoval bez DPH s uplatnením prenosu daňovej povinnosti na odberateľa. Dodanie služieb som uvádzal do súhrnného výkazu. Postupuje sa týmto spôsobom aj od 1.1.2021?

Odpoveď:
Nie. Dodanie služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľným osobám usadeným vo Veľkej Británii od 1.1.2021 (napr. grafické služby), kedy sa Anglicko považuje za tretí štát, neuvádzate v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní k DPH. Predmetné služby fakturujete s prenesením daňovej povinnosti na odberateľa z Anglicka za podmienky, že viete zabezpečiť dôkazy, že sa odberateľ služby z Anglicka zaoberá ekonomickou činnosťou a teda spĺňa status zdaniteľnej osoby (napr. potvrdenie o postavení daňového subjektu – Príloha č. 3 zákona o DPH, výpis z Obchodného registra a pod.).


Otázka č. 5
Podali sme daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 dňa 21.1.2021. Z tohto priznania nám vyplynula povinnosť platiť vyššie štvrťročné preddavky na daň z príjmov ako sme platili v roku 2020. Ako máme postupovať pri platení preddavkov po podaní daňového priznania za rok 2020, ktoré sme podali už v januári 2021? Vznikne nám povinnosť doplatiť rozdiel na preddavkoch platených v roku 2020 v porovnaní s preddavkami, ktoré budeme platiť v r.2021 do 30.4.2021, tak ako to platilo po minulé roky?

Odpoveď:
Aj napriek tomu, že už ste podali daňové priznanie za rok 2020 dňa 21.1.2021, máte povinnosť do zákonnej lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3.2021) zaplatiť preddavok vo výške v akej bol platený v roku 2020 (vypočítaný z daňovej povinnosti za rok 2019). Po uplynutí zákonnej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 (po 31.3.2021), budete platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2020, pričom rozdiel na preddavkoch už nie je povinnosť doplácať z dôvodu zmeny v 42 ods.9 novely zákona o dani z príjmov č.416/2020 Z.z. účinnej od 1.1.2021.

Otázka č. 6
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok bola povinná v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie uzatvoriť prevádzku. Požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na udržanie pracovných miest vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Je tento príspevok za rok 2020 zdaniteľným príjmom?

Odpoveď:
Novelou zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z.z. účinnou od 1.1.2021 bolo doplnené do oslobodených príjmov právnických osôb nové ustanovenie § 13 ods. 2 písm.k), podľa ktorého sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce a plnenia poskytnuté podľa osobitného predpisu, ktorým je aj §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Týmto sa oslobodzujú aj plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní, ak je toto plnenie vyplácané zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou. Podľa prechodného ustanovenia § 52 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa uvedené ustanovenie prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.decembri 2020. To znamená, že ak bol príspevok prijatý z Úradu práce v zmysle tohto ustanovenia, vzťahuje sa naň oslobodenie (oslobodený príjem uvediete na riadku 230 tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2020). V súvislosti s oslobodením uvedených príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané (oslobodené) od dane, ktoré uvediete na riadku r.130= r.14 tabuľky A tlačiva daňového priznania právnických osôb.

Otázka č. 7
Pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 mi vychádzajú platiť štvrťročné preddavky. Vzhľadom na to, že lehota pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane je posunutá do 31.3.2021, ako a kedy mám zaplatiť preddavky?

Odpoveď:
Preddavky pre zdaňovacie obdobie 2021 sa platia vo výške 1/3 predpokladanej dane pri štvrťročných preddavkoch. V danom prípade budete platiť preddavky za druhý, tretí a štvrtý štvrťrok a to vo výške 1/3 predpokladanej dane.

Otázka č. 8
Prerušil som podnikanie k 5.12.2020. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel mám podať a zároveň aj zaplatiť daň do konca januára 2021?

Odpoveď:
V prípade prerušenia podnikania je lehota na podanie daňového priznania a aj zaplatenia dane do jedného mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania.
Avšak novela zákona k dani z motorových vozidiel účinná od 1.12.2020 upravila posunutie lehoty pre podanie daňového priznania v danom prípade do 31.3.2021. Podnikateľ podá daňové priznanie podľa novely zákona k dani z motorových vozidiel na novom tlačive č. MF/017527/2020 – 726 do 31.3.2021.

Otázka č. 9
Som študent a v roku 2020 som dosiahol príjem podľa autorského zákona vo výške 1 400 eur, ktorý nebol zdanený zrážkou, a aj príjem z brigády na základe dohody o brigádnickej práci študenta vo výške 560 eur. Musím podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

Odpoveď:
Nie, nakoľko Váš celkový zdaniteľný príjem dosiahnutý v roku 2020 nepresiahol sumu 2 207,10 eura.

Otázka č. 10
Mám vydané živnostenské oprávnenie, ale v roku 2020 som túto činnosť nevykonával a nedosiahol som žiadny príjem z podnikania. Mal som v roku 2020 iba príjem zo zamestnania. Som povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, keď som živnostník?

Odpoveď:
Ak ste v roku 2020 nedosiahli žiadny príjem z podnikania a nevykazujete z príjmov z podnikania ani daňovú stratu, potom Vám nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti.

 

 

 

 

 

 

Máte otázky?

Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

Facebook

 

Instagram

YouTube

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné

Adresa redakcie: Mierová 23, 815 11 Bratislava

email: casopis@financnasprava.sk telefón: 02/ 4827 33 49

 

 

© 2021 Finančné riadiťeľstvo