Ako s nami komunikovať

Informácie o právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu sú dostupné:

telefonický kontakt
Telefonicky  cez infolinku      048/43 17 222   


Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne:

 • Voľba č. 1 – Informácie k elektronickým službám
 • Voľba č. 2 – Informácie k DPH
 • Voľba č. 3 – Informácie k dani z príjmov
 • Voľba č. 4 – Informácie pre obce o tom, ako majú nahlásiť povolenia vydané pre trhové miesta
 • Voľba č. 5 – Informácie k dani z motorových vozidiel a k používaniu ERP
 • Voľba č. 6 – Centrálny elektronický priečinok - informácie súvisiace s agendami pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru mimo spoločenstva

Na infolinke finančnej správy sa poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv.

Na infolinke sa neposkytujú informácie o

 • osobných účtoch daňových subjektov
 • nedoplatkoch a preplatkoch daňových subjektov
 • daňových identifikačných číslach
 • finančnej situácii daňových subjektov

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Online chat

Online komunikácia je zabezpečovaná v oblasti

 • technickej podpory pri elektronickej komunikácii
 • dane z príjmov fyzických osôb nepodnikateľských subjektov, a to v oblasti
  • zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností
  • zdaňovania príjmov z predaja hnuteľných vecí
  • nezdaniteľných častí základu dane
  • podávania daňových priznaní
  • uplatňovania daňového bonusu
 • dane z pridanej hodnoty, a to v oblasti
  • základných pojmov v oblasti DPH
  • registrácie pre DPH
  • služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
  • podávania daňových priznaní
  • podávania kontrolných výkazov
 • ciel
 
Táto forma komunikácie je dostupná prostredníctvom aplikácie Live Agent:

Poštou na adrese

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01  Banská Bystrica

Sťažnosti a podnety

Sťažnosti týkajúce sa konania orgánov finančnej správy:
staznosti@financnasprava.sk

Podnety a upozornenia na nedostatky v činnosti zamestnancov finančnej správy:
tel.: +421 (2) 43410938

Zasielanie neúplných alebo falošných pokladničných blokov z elektronickej registračnej pokladne:
pokladnica@financnasprava.sk

Podnety, týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva:
zelená linka: +421 (800) 110110

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Čiastočne Nie
Tlač obsahu