Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Závislá činnosť

Daňový bonus

1. Štúdium na zahraničnej škole a potvrdenie

Chcela by som sa opýtať, či je potrebne k uplatneniu daňového bonusu na dieťa doručiť zamestnávateľovi za každý školský/akademický rok okrem potvrdenia o návšteve školy aj rozhodnutie z Ministerstva školstva, ktorým potvrdzuje, že zahraničná vysoká škola spĺňa kritériá našich vysokých škôl. Alebo stačí, keď zamestnanec toto rozhodnutie prinesie len raz, a to na začiatku štúdia (september 2019) alebo spomínané rozhodnutie platí počas celého štúdia na zahraničnej vysokej škole a v septembri 2019 rozhodnutie z Ministerstva školstva nebude musieť predložiť?

Odpoveď

Ak pri nástupe (do prvého ročníka) na zahraničné štúdium Ministerstvo školstva SR posúdilo, že toto štúdium je rovnocenné so štúdiom v SR, rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu za splnenia ostatných podmienok - výška zdaniteľných príjmov..., a preukázanie splnenia uvedených podmienok t.j. ak predloží zamestnávateľovi v ďalších školských/akademických rokoch už „len“ potvrdenie zo školy (napr. o návšteve školy), že dieťa ďalej študuje - potvrdenie  môže/nemusí byť preložené, ak v prechádzajúcom roku predložil preložený originál ministerstvu aj zamestnávateľovi.
Informácie o rovnocennosti štúdia v zahraničí sú zverejnené na internetovej stránke uvedeného ministerstva v časti Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia, kde je zverejnený Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2018/2019;
Pre posúdenie iného štúdia (napríklad mimo územia EÚ, EHS a Švajčiarska) v zahraničí na vysokých školách, ktoré nie sú uvedené v zozname, stredných školách a ostatných vzdelávacích ustanovizniach, sa postupuje formou podania žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia sa vydáva rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o rovnocennosti štúdia v zahraničí z hľadiska sústavnej prípravy na budúce povolanie.

 2. Potvrdenie o návšteve školy a skončenie štúdia

Dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia v júni 2019, akým spôsobom nahlási zamestnávateľovi ukončenie štúdia a dokedy má rodič nárok na daňový bonus?

Odpoveď

Ak dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia, zamestnanec je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi. Informácie uvedie v tlačive Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu... na jeho 2. strane v časti IV. zmeny v údajoch. Tu uvedie dátum a druh zmeny - ukončenie VŠ II. stupňa, pričom uvedie, že zmena nastala dňom vykonania štátnic a obhajoby. Uvedený údaj sa nedokladuje. Daňový bonus sa vyplatí poslednýkrát za mesiac, v ktorom bolo toto štúdium ukončené.

3. Dieťa po 18 roku veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Zamestnanec má postihnutého syna v celodennej opatere jeho manželky. Syn dosiahne v tomto roku vek 20 rokov. Vo veku 18 rokov mu boli ukončené rodinné prídavky. Nepoberá žiadny invalidný ani sociálny dôchodok. Zamestnanec si stále uplatňuje na syna daňový bonus. Podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne, ak mu bude priznaný invalidný dôchodok, bude mu tento doplatený aj spätne od veku 18 rokov. Má zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa aj po ukončení vyplácania rodinných prídavkov, ak nemá žiadny príjem - nepoberá invalidný ani sociálny dôchodok?

Odpoveď

Nie. Podľa zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. V uvedenom prípade zamestnanec už nemá nárok na daňový bonus od mesiaca, v ktorom dieťa dosiahlo 18 rokov veku.

4. Nárok na daňový bonus, ak študent vysokej školy pracuje

Je možné zamestnankyni aj naďalej uplatňovať mesačne daňový bonus na dieťa, ktoré má 23 rokov, je študentkou VŠ - denná forma štúdia, ale od septembra bude súčasne pracovať aj na polovičný týždenný úväzok 24 h/týždeň - hlavný pracovný pomer.

Odpoveď

Zamestnankyňa má nárok na daňový bonus aj v nasledujúcom akademickom roku za splnenia podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov (žitie v domácnosti s dieťaťom, výška zdaniteľného príjmu...) bez ohľadu na to, že sa dieťa zamestnalo (zákon o prídavku na dieťa ani zákon o dani z príjmov to nevylučuje). Pracovná činnosť dieťaťa a poberanie príjmov z tejto činnosti neovplyvňujú nezaopatrenosť dieťaťa, definovanú zákonom o prídavku na dieťa, a teda nevylučuje nárok na daňový bonus.

5. Nárok na daňový bonus pri zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z manželov

Môže si zamestnanec - manžel uplatniť daňový bonus na dieťa (cudzie), ak je ustanovená právoplatným rozhodnutím súdu za poručníčku tohto maloletého dieťaťa s osobnou starostlivosťou jeho manželka. Tým istým rozhodnutím sa konanie o ustanovenie poručníka (manžela – zamestnanca) pre maloletú zamieta. Žijú v spoločnej domácnosti a manžel - zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na vlastné deti, ktoré majú s manželkou.

Odpoveď

Áno, vo Vami uvedenom prípade ide o dieťa druhého z manželov - dieťa manželky, ktorej bolo zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu. Tzn., že manžel si môže uplatniť daňový bonus na toto dieťa manželky za súčasného splnenia podmienok, uvedených v zákone o dani z príjmov t.j.  žitie v domácnosti s týmto dieťaťom, vypísanie príslušnej časti vo Vyhlásení o uplatnení..., dosiahnutie výšky zdaniteľných príjmov, doloženie dokladov - rodný list dieťaťa a rozhodnutie súdu.

6. DB pri striedavej starostlivosti

Zamestnanec je rozvedený a v žiadosti o ročné zúčtovanie za r. 2019 zamestnávateľa požiadal o uplatnenie daňového bonusu spätne za rok 2019. Rozsudkom súdu bola maloletá dcéra zverená do striedavej starostlivosti v týždenných intervaloch a v rozsudku je uvedené: rodičia zhodne uviedli, že ohľadom poberania prídavku na dieťa a daňového bonusu sú dohodnutí tak, že tieto príspevky bude poberať matka. Matka bola v roku 2019 na rodičovskej dovolenke a keďže nedosiahla príjem vo výške 3 120 eur, otec dieťaťa si na základe čestného vyhlásenia matky uplatňuje daňový bonus v žiadosti o ročné zúčtovanie za r. 2019. V čestnom vyhlásení matka prehlasuje, že si v r. 2019 neuplatňovala daňový bonus, je na rodičovskej dovolenke, nemala žiadne zdaniteľné príjmy a súhlasí s tým, aby si daňový bonus za r. 2019 uplatnil otec dieťaťa. Môže si otec dieťaťa uplatniť daňový bonus za r. 2019 za všetky mesiace? Môže zamestnávateľ  považovať čestné vyhlásenie matky ako dohodu rodičov?

Odpoveď

Pri striedavej osobnej starostlivosti, ktorá bola určená súdom, obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 ZDP). Tzn., že na uplatnenie daňového bonusu na dieťa pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa určenej súdom platí dohoda rodičov. Ak v čestnom vyhlásení, ktoré podpíšu obidvaja rodičia, je uvedené, že sa manželia dohodli na uplatňovaní daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie jedným z nich, uvedené čestné prehlásenie je možné akceptovať pre účely nároku na daňový bonus.

7. Vydaj študujúcej dcéry a nárok na daňový bonus

Má otec nárok na daňový bonus na dcéru, ak ešte chodí na vysokú školu, ale v priebehu letných prázdnin sa vydala a býva v spoločnej domácnosti s rodičmi? Potvrdenie o návšteve vysokej školy mi priniesol. Jej manžel začal pracovať na vysokej škole a bude zarábať do 500 eur mesačne.

Odpoveď

Zamestnanec uvedie vo vyhlásení v časti IV. zmena údajov...., dátum, kedy sa dcéra sa vydala a údaj, že od nasledujúceho mesiaca si nebude uplatňovať daňový bonus.
Ak dcéra bude žiť v domácnosti s otcom a jej manžel nebude mať za rok 2019 zdaniteľné príjmy vyššie ako 3 937,35 eura, môže si (podľa § 33 ods. 3 ZDP) uplatniť daňový bonus po skončení roka do ročnej sumy 266,04 eura, ak otec dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za rok 2019 v sume aspoň 3 120 eur.
Ak manžel dcéry bude mať zdaniteľné príjmy vyššie ako 3 937,35 eura, nárok na doplatenie daňového bonusu nevzniká.

8. Daňový bonus a vek dieťaťa

Zamestnanec má dieťa narodené 1.8.1994. Má nárok na daňový bonus za mesiac august 2019 (25r.)?

Odpoveď

Nárok na daňový bonus (podľa § 33 ZDP) je poslednýkrát za 7/2019, nakoľko 1. augusta 2019 už dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi (v súlade s § 37 ods. 2 ZDP), pričom (podľa § 33 ZDP) sledujeme podmienky vždy k 1. dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci august 2019 sa nepovažuje za dieťa do dovŕšenia 25 rokov veku. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa kalendárneho  mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Ak daňovník nárok na daňový bonus preukáže potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa za mesiac august 2019, vzniká mu nárok na daňový bonus aj za tento mesiac.

Nepeňažný príjem

1. Zahrnutie DPH do príjmu zamestnanca

Na účely § 5 ods. 3 písm. a) ZDP sa pripočítava DPH pri motorovom vozidle vo vlastníctve zamestnanca alebo len pri motorovom vozidle prenajatom?

Odpoveď

Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade poskytovania motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súčasne aj na súkromné účely aj pri poskytnutí prenajatého vozidla na takéto účely (vozidlo prenajaté zamestnávateľom napr. z požičovne resp. vozidlo obstarané na lízing, poskytnuté zamestnancovi na služobné a súkromné účely). Akýkoľvek nepeňažný príjem zamestnanca (suma vo výške 1%..., poskytnutie napr. vianočnej kolekcie, hodnota poskytnutého rekreačného poukazu a pod.) sa vyčísľuje vždy s DPH.

 2. Zaplatenie poplatku za zamestnanca

Spoločnosť s ručením obmedzeným podniká v predmete projekčné práce. Zamestnanci sú členmi komory stavebných inžinierov. Spoločnosť im platí ročný poplatok a poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré majú povinné zo zákona. Sú tieto výdavky pre zamestnanca zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti?

Odpoveď

Áno. Zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť ročný poplatok ani poistenie zodpovednosti za škodu za týchto zamestnancov, ide o ich povinnosť voči komore. Ak ich zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca, ide o dobrovoľné plnenie, pričom hodnota úhrady sa považuje u zamestnancov za ich zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní preddavkom na daň v úhrne ich zdaniteľných v mesiaci uhradenia poplatku a poistenia.

Opravy dane a preddavkov na daň

1. Oprava nesprávne zrazenej dane (v prospech zamestnanca)

Ak pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2018 nepriznal zamestnávateľ nezdaniteľnú časť na daňovníka, môže teraz v apríli 2019 vykonať opravu tohto ročného zúčtovania?

Odpoveď

Zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane (podľa § 40 ZDP) a nie opravu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pri výpočte základu dane a  dane uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka, o ktorú zníži základ dane tohto daňovníka  (ak má zamestnanec na ňu nárok). Z opravy dane vyplynie  pre zamestnanca preplatok na dani, ktorý zamestnávateľ vráti zamestnancovi  v nasledujúcej výplate. Vypočítaný a vrátený preplatok uvedie na r. 3 prehľadu za kalendárny mesiac, v ktorom preplatok vráti.

2. Oprava nesprávne zrazenej dane (v neprospech zamestnanca)

Za rok 2017 zamestnávateľ nesprávne vykonal ročné zúčtovanie dane (RZD) jednému zamestnancovi. Zistil to teraz pri ročnom zúčtovaní za rok 2018. Urobil opravu RZD za rok 2017, daň bude odvedená s ostatnou daňou z výplat za mesiac marec 2019. Akým spôsobom má túto opravu zapracovať aj do príslušných dokladov a tlačív  pre DÚ?

Odpoveď

Podľa ustanovenia § 40 zákona o dani z príjmov vykoná zamestnávateľ - platiteľ dane opravu dane, ak nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, a to najneskôr do 12 mesiacov od doby, keď sa nesprávne zrazila – môže ju dodatočne zraziť. V uvedenom prípade nevykonáva opravu ročného zúčtovania za príslušné zdaňovacie obdobie (r. 2018), ale opravu dane a jej prepočet môže vykonať aj v tlačive (neopravuje však údaje v pôvodnom  tlačive o vykonanom ročnom zúčtovaní, vydanom zamestnancovi v lehote na jeho vykonanie). Nedoplatok na dani zrazí zamestnancovi a tento odvedie do štátneho rozpočtu – rovnako tento údaj uvedie do riadku 3 Prehľadu za príslušný mesiac - vykonania opravy a odvodu dane (v riadkoch 7 a 8 prehľadu). Pôvodný Prehľad za príslušný mesiac r. 2018 ani podané Hlásenie za r. 2018 sa neopravujú. Odvod dane (uvedený v r. 3 prehľadu) z vykonanej opravy dane je predmetom zdaňovacieho obdobia aj hlásenia, v ktorom bola oprava dane a odvod vykonaný - t.j. ak oprava je vykonaná v marci 2019, do prehľadu za marec sa uvedie príslušná suma dane (zvýšenie), ktorá bola zrazená zamestnancovi a táto bude predmetom zdaňovacieho obdobia r. 2019 a teda aj Hlásenia o daňovej - odvodovej povinnosti platiteľa za toto obdobie.

3. Nesprávna výška vlastného príjmu manželky

Zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018. Zo strany zamestnávateľa vznikla chyba a zamestnancovi uplatnil odpočet na manželku v plnej výške, hoci poberala príspevok za opatrovanie, ktorý mal uznať ako jej príjem. 
Zamestnancovi teda vznikol preplatok na dani, ktorý mu zamestnávateľ už aj vyplatil. Ako má postupovať ďalej? Je možné vykonať opravné ročné zúčtovanie alebo má zamestnanec podať opravné daňové priznanie?

Odpoveď

Ak zamestnávateľ zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za rok 2018 nesprávne vypočítal daňovú povinnosť (uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo vyššej sume), prepočíta daňovú povinnosť zamestnanca (na tlačive ročného zúčtovania za rok 2018 s uvedením poznámky - oprava dane) a vyčísli nedoplatok na dani za rok 2018, ktorý zamestnancovi zrazí pri najbližšom výplatnom termíne a odvedie správcovi dane spolu s preddavkami daného mesiaca. Suma nedoplatku na dani za rok 2018 bude v príslušnom mesačnom prehľade uvedená na r. 3.

4. Oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Dňa 2.8.2019 zamestnávateľ zistil, že v mesiaci júl 2019 zrazil zamestnancovi ako preddavok na daň o 38 eur viac, ako bol povinný podľa zákona. Môže opravu urobiť hneď, alebo má čakať do skončenia roka alebo až pri vykonaní ročného zúčtovania, keď nevie, či zamestnanec oň požiada? Doteraz vždy žiadal.

Odpoveď

Zamestnávateľ vráti zamestnancovi rozdiel, o ktorý zrazil vyšší preddavok na daň, ako bol povinný – t.j. preplatok na preddavkoch na daň v sume 38 eur (po zistení a oprave vo výplate alebo mimo výplatného termínu) v nasledujúcom kalendárnom mesiaci prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia (r. 2019).
Podľa § 40 ods. 1 zákona lehota na vrátenie vzniknutého preplatku na preddavkoch na daň pre uvedený prípad uplynie zamestnávateľovi najneskôr dňa 31. marca 2020, za podmienky ak nebolo vykonané (napríklad už vo februári 2020) ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZD), alebo ak v tomto termíne nepodal zamestnanec daňové priznanie (DP).
Pre upresnenie uvádzame, že zamestnávateľ pre účely podania DP vydáva zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, v ktorom uvádza aj skutočnú výšku zrazených preddavkov na daň.

Registrácia platiteľa dane

1. Vyplatenie príjmu a registrácia platiteľa

Daňovník ako fyzická osoba založil firmu, v ktorej bude zamestnávať ľudí. Akým tlačivom sa má prihlásiť za zamestnávateľa a platiteľa dane z príjmu?

Odpoveď

Ak je fyzická osoba už registrovaná na daň z príjmov FO a začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti (t.j. vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň), skutočnosť, že sa stala platiteľom dane, správcovi dane len oznámi (listom, stačí po vyplatení príjmu, nie je tam zákonom stanovený termín), resp. zmenu skutočnosti (registráciu platiteľa dane zo závislej činnosti) môže urobiť aj cez žiadosť o registráciu, ktorá je zverejnená, že sa stala platiteľom dane. V rámci tejto všeobecnej registrácie vykoná aj toto oznámenie platiteľa dane zo závislej činnosti a žiadosť zašle poštou alebo podá miestne príslušnému správcovi dane.
Ak má táto osoba povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, uvedené tlačivá nájde v katalógu elektronických formulárov.

Ročné zúčtovanie preddavkov

1. Žiadosť o vrátenie preplatku

Zamestnancom boli preplatky z ročných zúčtovaní vyplatené v mzde za 02/2019 a na základe prehľadu za 02/2019 zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť a je predpoklad, že nevznikne ani v nasledujúcich mesiacoch. Ako si zamestnávateľ uplatní vrátenie dane, ktorú vyplatil zamestnancom?

Odpoveď

V prípade, že zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť (z preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti) za mesiac, v ktorom vrátil preplatky na dani z vykonaných ročných zúčtovaní, uplatní postup podľa § 40 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ak nemôže o uvedenú sumu znížiť odvod preddavkov na daň.
Na základe uvedeného ustanovenia požiada zamestnávateľ o vrátenie sumy preplatku na dani, vyplatenej zamestnancom z vlastných prostriedkov. Žiadosť podá miestne príslušnému správcovi dane – daňovému úradu, v pôsobnosti ktorého sa nachádza.
Správca dane vráti uvedenú sumu do jedného mesiaca po jej prípadnom preverení, resp. na základe údajov o vykonaných RZD, uvedených v podanom ročnom Hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti podanom za príslušné zdaňovacie obdobie – V. časť (v tomto prípade za r. 2019).

2. Príjem z prenájmu a ročné zúčtovanie

Daňovník bol počas roka 2019 zamestnaný a zároveň v decembri roku 2019 začal prenajímať vlastnú nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy. Z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti dosiahol príjmy vo výške 490 eur. Má daňovník povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie, alebo môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa?

Odpoveď

Tento daňovník môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, nakoľko príjmy z prenájmu do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie sú od dane oslobodené.

3. Zníženie odvodu preddavkov

Ak zamestnávateľ zamestnancom vyplatil preplatky z ročných zúčtovaní za rok 2018 vo výplate za apríl 2019, pričom výška preddavkov za tento mesiac je nižšia ako vrátené preplatky, môže si v nasledujúcom prehľade (za máj 2019) znížiť odvod preddavkov?

Odpoveď

Áno, môže uplatniť aj tento postup postupným znižovaním odvodu zrazených preddavkov. Je to možné najneskôr v prehľade za december roka 2019, v ktorom boli zamestnancom vykonané ročné zúčtovania (RZD) a v ktorom im boli vrátené preplatky z týchto RZD z prostriedkov zamestnávateľa.
Po skončení zdaňovacieho obdobia r. 2019 – po podaní prehľadu za december 2019 (do konca januára 2020) zamestnávateľ požiada daňový úrad o vrátenie rozdielu sumy vyplatených preplatkov z RZD z vlastných prostriedkov, a to podaním žiadosti (podľa § 40 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

Tlačivá Prehľad a Hlásenie

1. Opravný prehľad

Ako správne vyplniť opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti? Ak zamestnávateľ žiadal v riadnom prehľade o poukázanie rozdielu daňového bonusu (táto suma sa nezmenila ani pri opravnom prehľade), má nechať túto žiadosť vyplnenú i v opravnom prehľade, i keď daňový bonus už daňový úrad poukázal na účet?

Odpoveď

Zamestnávateľ vyplní opravný prehľad tak, ako by mal byť vyplnený riadny prehľad, t.j. aj s vyplnením predmetnej žiadosti o vrátenie daňového bonusu, a to z dôvodu, že na podaný (pôvodný riadny) prehľad sa neprihliada.

2. Oprava dane a tlačivá

Zamestnávateľ v 1/2019 zistil chybu v úhrne príjmov zamestnankyne za rok 2017. Išlo o nezohľadnenie PN. Poslal opravné výkazy do sociálnej aj do zdravotnej poisťovne. Má povinnosť poslať aj opravný prehľad a opravné hlásenie? Musí si daná zamestnankyňa podať opravné daňové priznanie na základe opravného Potvrdenia?

Odpoveď

V uvedenom prípade zamestnávateľ prepočíta daňovú povinnosť zamestnanca za rok 2017 na tlačive ročného zúčtovania za rok 2017 s uvedením poznámky - oprava dane (ročné zúčtovanie už bolo vykonané), vyčísli preplatok na dani a tlačivo o oprave dane založí k mzdovému listu zamestnanca alebo k výplatnej listine za január 2019, v ktorom preplatok vráti. Preplatok na dani zamestnancovi vráti pri najbližšom výplatnom termíne. Sumu preplatku na dani uvedie na riadok 3 prehľadu za 1/2019 (mínusom). O túto sumu preplatku zníži odvod preddavkov na daň za tento mesiac (odvedie o túto sumu preplatku menej). Opravný prehľad za 11/2017 ani dodatočné hlásenie za rok 2017 nie je potrebné zasielať, nakoľko obsah vychádzal zo skutočnosti, že chyba bola zistená a opravená v roku 2019.

3. Opravný prehľad

Pri zaslaní mesačného prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti spoločnosť omylom uviedla nesprávne dátumy (uviedla ich opačne). Má spoločnosť povinnosť podať opravný výkaz? Prečo nie je možné zasielať dodatočné výkazy?

Odpoveď

Áno. Ak zamestnávateľ v podanom prehľade uviedol nesprávne údaje, správcovi dane – daňovému úradu zašle opravný prehľad. Zákon o dani z príjmov nepozná dodatočný prehľad. Dodatočné môže byť len daňové priznanie alebo hlásenie.

4. Údaje o osobe povinnej podať prehľad za platiteľa

SZČO spracováva mzdy pre rôzne spoločnosti, ktorými je splnomocnená na elektronické zasielanie mesačných prehľadov na základe vytvorenej väzby medzi jej ID a príslušným daňovým subjektom. Je táto osoba povinná na str.1 prehľadu v časti "údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa" uvádzať svoje osobné údaje?

Odpoveď

Túto časť prehľadu SZČO nevypĺňa, nakoľko osoba splnomocnená na podávanie elektronických formulárov sa v tejto časti neuvádza. Na 2. strane tlačiva Prehľadu uvedie svoje meno ako osoba, ktorá tlačivo vypracovala.
V tejto časti prehľadu sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá je povinná podať prehľad za zamestnávateľa. Takou osobou môže byť napr. zástupca, dedič alebo správca v konkurznom konaní. Ide napr. o osobu (dediča), ktorá podáva prehľad za fyzickú osobu - zamestnávateľa, ktorá zomrela; pri právnickej osobe napr. pri zlúčení firmy A s firmou B podáva za firmu A firma B, ktorá je nástupcom firmy A.

5. Opravný prehľad – vrátenie daňového bonusu

Zamestnávateľ vyplatil daňový bonus z vlastných prostriedkov. V prehľade zabudol požiadať správcu dane o vyplatenie daňového bonusu. Momentálne nemá zamestnancov, takže nemá povinnosť zrážať a platiť preddavky. Akým spôsobom môže správcu dane požiadať o vrátenie daňového bonusu, ktorý zaplatil zo svojich prostriedkov?

Odpoveď

Zamestnávateľ podá opravný prehľad za tretí mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrok, v ktorom si nepožiadal o vrátenie daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov.

6. Hlásenie

V akých prípadoch je potrebné podať tlačivo "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti" za 2018? Ak áno, dokedy je termín na podanie uvedeného hlásenia?

Odpoveď

Ak zamestnávateľ v roku 2018 nevyplácal žiadne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, nemal povinnosť zasielať mesačné prehľady ani ročné Hlásenie za rok 2018.
Ak vyplatil zdaniteľný príjem čo len jedenkrát (aj keď bol vypočítaný preddavok vo výške nula), má povinnosť zaslať mesačný prehľad za kalendárny mesiac, za ktorý takýto príjem vyplatil a tiež ročné Hlásenie za rok 2018, v termíne do 30. apríla 2019.

7. Podávanie tlačív Hlásenie a Prehľad

Musí firma poslať hlásenie, keď každý jej zamestnanec podáva sám daňové priznanie?

Odpoveď

Áno. Zamestnávateľ, ktorý v zdaňovacom období vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (bez ohľadu na to, že preddavok vyšiel nula), mal povinnosť zasielať mesačné prehľady za príslušné kalendárne mesiace a následne zaslať aj ročné hlásenie. Ide o sumár mesačných prehľadov a vysporiadanie vzťahu zamestnávateľa ako platiteľa dane (jeho odvodovej povinnosti) vo vzťahu k správcovi dane - štátnemu rozpočtu, a to bez ohľadu na to, že zamestnanci podávajú daňové priznanie, v ktorom si vysporiadavajú svoju daňovú povinnosť. Títo zamestnanci sú v hlásení uvedení v časti IV. - zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vydal potvrdenie o príjmoch a nevykonal ročné zúčtovan

Vyhlásenie k poukázaniu 2% alebo 3% zo zaplatenej dane na určený účel

1. Postup zamestnanca pri poukázaní podielu zaplatenej dane (2%, resp. 3% z dane) na určený účel

Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2018 a vydal Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO podľa zákona o dani z príjmov. Ako mám postupovať, ak chcem túto sumu poukázať napr. nadácii, resp. občianskemu združeniu?

Odpoveď

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, resp. 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi (vybranej nadácii, resp. občianskemu združeniu). Daňovník v takomto prípade predkladá správcovi dane Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom štruktúrovanom tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vzor vyhlásenia je umiestnený aj na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti Formuláre. Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predloží daňovník správcovi dane (daňovému úradu) najneskôr 30.4.2019. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

2. Podanie Vyhlásenia na poukázanie 2% resp. 3% dane

Na ktorom daňovom úrade môžem predložiť tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením zamestnávateľa? Môžem toto tlačivo podať na ktoromkoľvek daňovom úrade?

Odpoveď

Tlačivo vyhlásenia spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

3. Dátum zaplatenia dane vo Vyhlásení

Zamestnávateľ mi poslal ročné zúčtovanie za rok 2018, z ktorého výsledok bol preplatok na dani. Tiež mi poslal potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom nie je uvedený dátum zaplatenia dane v riadku 25. Je to správne? Môžem podať Vyhlásenie a aký dátum zaplatenia dane tam uvediem?

Odpoveď

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum len v prípade, ak z vykonaného ročného zúčtovania vyplynul nedoplatok na dani (a to v akejkoľvek výške do 5 eur a viac). Ak Vám vznikol preplatok z ročného zúčtovania, do riadku 14 tlačiva Vyhlásenie uvediete dátum 1.4.2019.

4. Dátum zaplatenia dane v Potvrdení od zamestnávateľa

Aký dátum na potvrdení mám uviesť zamestnancovi, ktorý mal z ročného zúčtovania za r. 2018 nedoplatok na dani?

Odpoveď

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum skutočného zaplatenia dane vypočítanej v ročnom zúčtovaní – t.j. kedy bol nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zrazený zamestnávateľom alebo vybratý pri vysporiadaní výsledku ročného zúčtovania.

5. Výška nedoplatku v potvrdení

Akú sumu nedoplatku na dani zamestnávateľ uvedie zamestnancovi do potvrdenia o zaplatení dane vydávaného pre účely podania Vyhlásenia, keď mu o nedoplatok znížil vrátenú sumu daňového bonusu? Daňový bonus znižuje daň a platí to aj naopak?

Odpoveď

Do potvrdenia (v riadku 04 a 05) sa uvádza výška nedoplatku vyplývajúca z vykonaného ročného zúčtovania, ktorá bola vybratá od zamestnanca znížením sumy vyplateného daňového bonusu.
Podľa zákona o dani z príjmov (§ 38 ods. 7 ZDP) platí pri vybratí nedoplatku od zamestnanca aj postup, podľa ktorého, ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus a po vykonaní ročného zúčtovania mu vznikne nedoplatok, tak o tento nedoplatok znižuje zamestnávateľ priznaný a vyplatený daňový bonus zamestnancovi.
Lehota na vybratie nedoplatku v súvislosti s poukázaním 2 % resp. 3 % z dane je do konca apríla 2019 za r. 2018.

Zdaniteľný príjem

1. Vrátený preplatok poistného

Zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi, že mu bola priznaná znížená pracovná schopnosť. Zo zdravotnej poisťovne zamestnávateľ dostal upozornenie, že zamestnanca v mesačných výkazoch za rok 2017 vykazuje ako poistenca bez zníženej sadzby poistného a má ho vykazovať ako zamestnanca s nárokom na zníženú sadzbu zdravotného poistenia. Pre zdravotnú poisťovňu zamestnávateľ zaslal aditívne mesačné výkazy. Poistné na zdravotné poistenie sa znížilo, ale zvýšil sa základ na daň z príjmov zo závislej činnosti, a teda sa zvýšila aj daň zo závislej činnosti za rok 2018. Ako má zamestnávateľ postupovať, keď sa to týka minulého obdobia, za ktoré už bolo vykonané ročné zúčtovanie a ako tieto rozdiely uviesť v mesačných prehľadoch o zrazených preddavkoch na daň a ako v ročnom hlásení o vyúčtovaní dane?

Odpoveď

V mesiaci, v ktorom zdravotná poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné (preplatok poistného), zamestnávateľ vráti tento preplatok zamestnancovi. Suma preplatku sa zdaní v úhrne príjmov zamestnanca v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci vrátenia. Zrazený preddavok bude súčasťou preddavkov uvádzaných v mesačnom prehľade za príslušný kalendárny mesiac (na r. 0 prehľadu za príslušný kalendárny mesiac bude započítaná celá suma zamestnancovi vráteného poistného a na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov t. j. vrátane zamestnancovi vráteného poistného). Tzn., že nie je potrebné zasielať opravné prehľady za mesiace roku 2017 ani dodatočné hlásenie za rok 2017 z dôvodu, že ide o príjem r. 2018, ktorý bude súčasťou úhrnu ročných príjmov zamestnanca za rok 2018.

2. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Zdravotná poisťovňa zaslala preplatok zamestnankyni, ktorá v čase "Oznámenia výsledku o ročnom zúčtovaní ZP" už nebola zamestnankyňou. Pracovný pomer ukončila 30.6.2018. Ako bude postupovať zamestnávateľ v tomto prípade:

  • zaradí zamestnankyňu znova do stavu na mesiac, keď vysporiadava preplatok,
  • pošle poštovou poukážkou daň na DÚ a preplatok ponížený o zrazenú daň zamestnankyni, pričom uvedie osobný účet zamestnávateľa a VS pre preddavkovú daň/zrážkovú daň.

Z uvedeného príjmu vyberie daň zrážkou alebo preddavkom na daň?

Odpoveď

V mesiaci, v ktorom zdravotná poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné (preplatok poistného) zamestnancovi (aj bývalému - ide o príjem z bývalého pracovnoprávneho vzťahu), suma preplatku sa zdaní v súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov preddavkom na daň v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci vrátenia. Zrazený preddavok bude súčasťou preddavkov uvádzaných v mesačnom prehľade za príslušný kalendárny mesiac (na r. 0 prehľadu za príslušný kalendárny mesiac bude započítaná celá suma zamestnancovi vráteného poistného a na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov zamestnanca t. j. vrátane zamestnancovi vráteného poistného). Bývalej zamestnankyni vystaví Potvrdenie o zdaniteľnom príjme... za rok 2019.