Preskočiť na hlavný obsah

Závislá činnosť

Finančný príspevok na stravovanie

1. Finančný príspevok na stravovanie – moment vyplatenia

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie. Bude predmetné plnenie oslobodené od dane, ak zamestnávateľ vyplatí finančný príspevok na stravovanie spätne (napr. v aprílovej mzde za mesiac apríl vyplatenej v máji)?

Odpoveď

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov je oslobodený od dane, ak je poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce. Ak je finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zamestnancom za už uplynulé dni alebo mesiace, nespĺňa povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, vyplývajúcu zo Zákonníka práce a preto na túto časť finančného príspevku zamestnávateľ nemôže aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov. Táto časť finančného príspevku je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom.

2. Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravovanie vo výške 3,90 eur (3,30 eura príspevok zamestnávateľa; 0,60 eura príspevok zo sociálneho fondu). Je finančný príspevok v sume 0,60 eura zo sociálneho fondu oslobodený od dane?

Odpoveď

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov je oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, ak je poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce. V súlade s § 152 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume 55% sumy jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, tzn. najviac 3,30 eura.
Finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zo sociálneho fondu je v plnom rozsahu od dane oslobodený.

 Daňový bonus

1. Štúdium na zahraničnej škole a potvrdenie

Chcela by som sa opýtať, či je potrebné k uplatneniu daňového bonusu na dieťa doručiť zamestnávateľovi za každý školský/akademický rok okrem potvrdenia o návšteve školy aj rozhodnutie z Ministerstva školstva, ktorým potvrdzuje, že zahraničná vysoká škola spĺňa kritériá našich vysokých škôl. Alebo stačí, keď zamestnanec toto rozhodnutie prinesie len raz, a to na začiatku štúdia (september 2021) alebo spomínané rozhodnutie platí počas celého štúdia na zahraničnej vysokej škole a v septembri 2021 rozhodnutie z Ministerstva školstva nebude musieť predložiť?

Odpoveď

Ak pri nástupe (do prvého ročníka) na zahraničné štúdium Ministerstvo školstva SR posúdilo, že toto štúdium je rovnocenné so štúdiom v SR, rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu za splnenia ostatných podmienok - výška zdaniteľných príjmov..., a preukázanie splnenia uvedených podmienok, t.j. ak predloží zamestnávateľovi v ďalších školských/akademických rokoch už „len“ potvrdenie zo školy (napr. o návšteve školy), že dieťa ďalej študuje - potvrdenie  môže/nemusí byť preložené, ak v prechádzajúcom roku predložil preložený originál ministerstvu aj zamestnávateľovi.
Informácie o rovnocennosti štúdia v zahraničí sú zverejnené na internetovej stránke uvedeného ministerstva v časti Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia, kde je zverejnený Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí.
Pre posúdenie iného štúdia (napríklad mimo územia EÚ, EHS a Švajčiarska) v zahraničí na vysokých školách, ktoré nie sú uvedené v zozname, stredných školách a ostatných vzdelávacích ustanovizniach, sa postupuje formou podania žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia sa vydáva rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o rovnocennosti štúdia v zahraničí z hľadiska sústavnej prípravy na budúce povolanie.

 2. Potvrdenie o návšteve školy a skončenie štúdia

Dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia v júni 2022, akým spôsobom nahlási zamestnávateľovi ukončenie štúdia a dokedy má rodič nárok na daňový bonus?

Odpoveď

Ak dieťa ukončilo II. stupeň vysokoškolského štúdia, zamestnanec je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi. Informácie uvedie v tlačive Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu... na jeho 2. strane v časti IV. zmeny v údajoch. Tu uvedie dátum a druh zmeny - ukončenie VŠ II. stupňa, pričom uvedie, že zmena nastala dňom vykonania štátnic a obhajoby. Uvedený údaj sa nedokladuje. Daňový bonus sa vyplatí poslednýkrát za mesiac, v ktorom bolo toto štúdium ukončené, t.j. naposledy za mesiac jún 2022.

3. Dieťa po 18 roku veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Zamestnanec má postihnutého syna v celodennej opatere jeho manželky. Syn dosiahne v tomto roku vek 20 rokov. Vo veku 18 rokov mu boli ukončené rodinné prídavky. Nepoberá žiadny invalidný ani sociálny dôchodok. Zamestnanec si stále uplatňuje na syna daňový bonus. Podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne, ak mu bude priznaný invalidný dôchodok, bude mu tento doplatený aj spätne od veku 18 rokov. Má zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa aj po ukončení vyplácania rodinných prídavkov, ak nemá žiadny príjem - nepoberá invalidný ani sociálny dôchodok?

Odpoveď

Nie. Podľa zákona o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. V uvedenom prípade zamestnanec už nemá nárok na daňový bonus od mesiaca, v ktorom dieťa dosiahlo 18 rokov veku.

4. Nárok na daňový bonus, ak študent vysokej školy pracuje

Je možné zamestnankyni aj naďalej uplatňovať mesačne daňový bonus na dieťa, ktoré má 23 rokov, je študentkou VŠ - denná forma štúdia, ale od septembra bude súčasne pracovať aj na polovičný týždenný úväzok 24 h/týždeň - hlavný pracovný pomer.

Odpoveď

Zamestnankyňa má nárok na daňový bonus aj v nasledujúcom akademickom roku za splnenia podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov (žitie v domácnosti s dieťaťom, výška zdaniteľného príjmu...) bez ohľadu na to, že sa dieťa zamestnalo (zákon o prídavku na dieťa ani zákon o dani z príjmov to nevylučuje). Pracovná činnosť dieťaťa a poberanie príjmov z tejto činnosti neovplyvňujú nezaopatrenosť dieťaťa, definovanú zákonom o prídavku na dieťa, a teda nevylučuje nárok na daňový bonus.

5. Nárok na daňový bonus pri zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z manželov

Môže si zamestnanec - manžel uplatniť daňový bonus na dieťa (cudzie), ak je ustanovená právoplatným rozhodnutím súdu za poručníčku tohto maloletého dieťaťa s osobnou starostlivosťou jeho manželka? Tým istým rozhodnutím sa konanie o ustanovenie poručníka (manžela – zamestnanca) pre maloletú zamieta. Žijú v spoločnej domácnosti a manžel - zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na vlastné deti, ktoré majú s manželkou.

Odpoveď

Áno, v uvedenom prípade ide o dieťa druhého z manželov - dieťa manželky, ktorej bolo zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu. Tzn., že manžel si môže uplatniť daňový bonus na toto dieťa manželky za súčasného splnenia podmienok, uvedených v zákone o dani z príjmov, t.j.  žitie v domácnosti s týmto dieťaťom, vypísanie príslušnej časti vo Vyhlásení o uplatnení..., dosiahnutie výšky zdaniteľných príjmov, doloženie dokladov - rodný list dieťaťa a rozhodnutie súdu.

6. DB pri striedavej starostlivosti

Zamestnanec je rozvedený a v žiadosti o ročné zúčtovanie za r. 2021 zamestnávateľa požiadal o uplatnenie daňového bonusu spätne za rok 2021. Rozsudkom súdu bola maloletá dcéra zverená do striedavej starostlivosti v týždenných intervaloch a v rozsudku je uvedené: rodičia zhodne uviedli, že ohľadom poberania prídavku na dieťa a daňového bonusu sú dohodnutí tak, že tieto príspevky bude poberať matka. Matka bola v roku 2021 na rodičovskej dovolenke a keďže nedosiahla príjem vo výške 3 738 eur, otec dieťaťa si na základe čestného vyhlásenia matky uplatňuje daňový bonus v žiadosti o ročné zúčtovanie za r. 2021. V čestnom vyhlásení matka prehlasuje, že si v r. 2021 neuplatňovala daňový bonus, je na rodičovskej dovolenke, nemala žiadne zdaniteľné príjmy a súhlasí s tým, aby si daňový bonus za r. 2021 uplatnil otec dieťaťa. Môže si otec dieťaťa uplatniť daňový bonus za r. 2021 za všetky mesiace? Môže zamestnávateľ  považovať čestné vyhlásenie matky ako dohodu rodičov?

Odpoveď

Pri striedavej osobnej starostlivosti, ktorá bola určená súdom, obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 ZDP). Tzn., že na uplatnenie daňového bonusu na dieťa pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa určenej súdom platí dohoda rodičov. Ak v čestnom vyhlásení, ktoré podpíšu obidvaja rodičia, je uvedené, že sa manželia dohodli na uplatňovaní daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie jedným z nich, uvedené čestné prehlásenie je možné akceptovať pre účely nároku na daňový bonus.

7. Vydaj študujúcej dcéry a nárok na daňový bonus

Má otec nárok na daňový bonus na dcéru, ak ešte chodí na vysokú školu, ale v priebehu roka 2022 sa vydala a býva v spoločnej domácnosti s rodičmi? Potvrdenie o návšteve vysokej školy mi priniesol. Jej manžel začal pracovať na vysokej škole a bude zarábať do 500 eur mesačne.

Odpoveď

Zamestnanec uvedie vo vyhlásení v časti IV. zmena údajov...., dátum, kedy sa dcéra sa vydala a údaj, že od nasledujúceho mesiaca si nebude uplatňovať daňový bonus.
Ak dcéra bude žiť v domácnosti s otcom a jej manžel nebude mať za rok 2022 zdaniteľné príjmy vyššie ako 4579,26 eura, môže si (podľa § 33 ods. 3 ZDP) uplatniť daňový bonus za zostávajúce mesiace po skončení roka.
Ak manžel dcéry bude mať zdaniteľné príjmy vyššie ako 4579,26 eura, nárok na doplatenie daňového bonusu nevzniká.

8. Daňový bonus a vek dieťaťa

Zamestnanec má dieťa narodené 1.6.1997, ktoré študuje na VŠ v dennej forme štúdia. Má nárok na daňový bonus za mesiac jún 2022 (25 r.)?

Odpoveď

Nárok na daňový bonus (podľa § 33 ZDP) je poslednýkrát za máj 2022, nakoľko 1. júna 2022 už dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi (v súlade s § 37 ods. 2 ZDP), pričom (podľa § 33 ZDP) sledujeme podmienky vždy k 1. dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci jún 2022 sa nepovažuje za dieťa do dovŕšenia 25 rokov veku.

Upozornenie: V súlade s § 15 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nárok na prídavok na dieťa zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku. Ak daňovník nárok na daňový bonus preukáže potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa za mesiac jún 2022, vzniká mu nárok na daňový bonus aj za tento mesiac.

Nepeňažný príjem

1. Zahrnutie DPH do príjmu zamestnanca

Na účely § 5 ods. 3 písm. a) ZDP sa pripočítava DPH pri motorovom vozidle vo vlastníctve zamestnanca alebo len pri motorovom vozidle prenajatom?

Odpoveď

Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade poskytovania motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súčasne aj na súkromné účely aj pri poskytnutí prenajatého vozidla na takéto účely (vozidlo prenajaté zamestnávateľom napr. z požičovne resp. vozidlo obstarané na lízing, poskytnuté zamestnancovi na služobné a súkromné účely). Akýkoľvek nepeňažný príjem zamestnanca (suma vo výške 1%..., poskytnutie napr. vianočnej kolekcie, hodnota poskytnutého rekreačného poukazu a pod.) sa vyčísľuje vždy s DPH.

 2. Zaplatenie poplatku za zamestnanca

Spoločnosť s ručením obmedzeným podniká v predmete projekčné práce. Zamestnanci sú členmi komory stavebných inžinierov. Spoločnosť im platí ročný poplatok a poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré majú povinné zo zákona. Sú tieto výdavky pre zamestnanca zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti?

Odpoveď

Áno. Zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť ročný poplatok ani poistenie zodpovednosti za škodu za týchto zamestnancov, ide o ich povinnosť voči komore. Ak ich zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca, ide o dobrovoľné plnenie, pričom hodnota úhrady sa považuje u zamestnancov za ich zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní preddavkom na daň v úhrne ich zdaniteľných v mesiaci uhradenia poplatku a poistenia.

Opravy dane a preddavkov na daň

1. Oprava nesprávne zrazenej dane (v prospech zamestnanca)

Ak pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2021 nepriznal zamestnávateľ nezdaniteľnú časť na daňovníka, môže v máji 2022 vykonať opravu tohto ročného zúčtovania?

Odpoveď

Zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane (podľa § 40 ZDP) a nie opravu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pri výpočte základu dane uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka (prepočíta daňovú povinnosť nanovo, na tlačive ročného zúčtovania, ktoré označí ako "oprava dane"), o ktorú zníži základ dane tohto daňovníka (ak má zamestnanec na ňu nárok). Z opravy dane vyplynie pre zamestnanca preplatok na dani, ktorý zamestnávateľ vráti zamestnancovi  v nasledujúcej výplate. Vypočítaný a vrátený preplatok uvedie na r. 3 prehľadu za kalendárny mesiac, v ktorom preplatok vráti.

2. Oprava nesprávne zrazenej dane (v neprospech zamestnanca)

Za rok 2018 zamestnávateľ nesprávne vykonal ročné zúčtovanie dane (RZD) jednému zamestnancovi. Zistil to teraz pri ročnom zúčtovaní za rok 2021. Urobil opravu RZD za rok 2018, daň bude odvedená s ostatnou daňou z výplat za mesiac máj 2022. Akým spôsobom má túto opravu zapracovať aj do príslušných dokladov a tlačív pre DÚ?

Odpoveď

Podľa ustanovenia § 40 zákona o dani z príjmov vykoná zamestnávateľ - platiteľ dane opravu dane, ak daň nezrazil alebo zrazil v nesprávnej výške, zrazí ju vrátane príslušenstva, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu (§ 69 daňového poriadku) – 5 rokov od konca roka, v ktorom bola daň nesprávne zrazená, tzn. môže ju dodatočne zraziť. V uvedenom prípade nevykonáva opravu ročného zúčtovania za príslušné zdaňovacie obdobie (r. 2018), ale opravu dane, pričom jej prepočet môže vykonať aj v tlačive (neopravuje však údaje v pôvodnom  tlačive o vykonanom ročnom zúčtovaní, vydanom zamestnancovi v lehote na jeho vykonanie). Nedoplatok na dani zrazí zamestnancovi a tento odvedie do štátneho rozpočtu – rovnako tento údaj uvedie do riadku 3 Prehľadu za príslušný mesiac vykonania opravy a odvodu dane. Pôvodný Prehľad za príslušný mesiac r. 2018 ani podané Hlásenie za rok 2018 sa neopravujú. Odvod dane (uvedený v r. 3 Prehľadu) z vykonanej opravy dane je predmetom zdaňovacieho obdobia aj Hlásenia, v ktorom bola oprava dane a odvod vykonaný - t.j. ak oprava je vykonaná v máji 2022, do Prehľadu za máj sa uvedie príslušná suma dane (zvýšenie), ktorá bola zrazená zamestnancovi a táto bude predmetom zdaňovacieho obdobia r. 2022.

3. Nesprávna výška vlastného príjmu manželky

Zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021. Zo strany zamestnávateľa vznikla chyba a zamestnancovi uplatnil odpočet na manželku v plnej výške, hoci poberala príspevok za opatrovanie, ktorý mal uznať ako jej príjem. 
Zamestnancovi teda vznikol preplatok na dani, ktorý mu zamestnávateľ už aj vyplatil. Ako má postupovať ďalej? Je možné vykonať opravné ročné zúčtovanie alebo má zamestnanec podať opravné daňové priznanie?

Odpoveď

Ak zamestnávateľ zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za rok 2021 nesprávne vypočítal daňovú povinnosť (uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo vyššej sume), prepočíta daňovú povinnosť zamestnanca (na tlačive ročného zúčtovania za rok 2021 s uvedením poznámky - oprava dane) a vyčísli nedoplatok na dani za rok 2021, ktorý zamestnancovi zrazí pri najbližšom výplatnom termíne a odvedie správcovi dane spolu s preddavkami daného mesiaca. Suma nedoplatku na dani za rok 2021 bude v príslušnom mesačnom Prehľade v roku 2022 uvedená na r. 3.

4. Oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Dňa 2.5.2022 zamestnávateľ zistil, že v mesiaci apríl 2022 zrazil zamestnancovi ako preddavok na daň o 38 eur viac, ako bol povinný podľa zákona. Môže opravu urobiť hneď, alebo má čakať do skončenia roka alebo až pri vykonaní ročného zúčtovania, keď nevie, či zamestnanec oň požiada? Doteraz vždy žiadal.

Odpoveď

Zamestnávateľ vráti zamestnancovi rozdiel, o ktorý zrazil vyšší preddavok na daň, ako bol povinný – t.j. preplatok na preddavkoch na daň v sume 38 eur (po zistení a oprave vo výplate alebo mimo výplatného termínu) v nasledujúcom kalendárnom mesiaci prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia (r. 2022).
Podľa § 40 ods. 1 zákona lehota na vrátenie vzniknutého preplatku na preddavkoch na daň pre uvedený prípad uplynie zamestnávateľovi najneskôr dňa 31. marca 2023, za predpokladu, že nebude vykonané (napríklad už vo februári 2023) ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZD), alebo ak v tomto termíne nepodá zamestnanec daňové priznanie (DP).
Pre upresnenie uvádzame, že zamestnávateľ pre účely podania DP vydáva zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, v ktorom uvádza skutočnú výšku zrazených preddavkov na daň (po zohľadnení opravy).

Registrácia platiteľa dane

1. Vyplatenie príjmu a registrácia platiteľa

Daňovník ako fyzická osoba založil firmu, v ktorej bude zamestnávať ľudí. Akým tlačivom sa má prihlásiť za zamestnávateľa a platiteľa dane z príjmu?

Odpoveď

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak je táto osoba už registrovaná na daň z príjmov, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.

Z uvedeného vyplýva, ak fyzická alebo právnická osoba ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaná ako fyzická osoba (na daň z príjmov fyzickej osoby) alebo právnická osoba (na daň z príjmov právnickej osoby) má povinnosť sa tak registrovať. Žiadosť o registráciu je zverejnená na www.financnasprava.sk v ponuke „Formuláre/Daňové a colné formuláre/Elektronické formuláre/Registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Registráciu platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti vykoná v rámci tejto všeobecnej registrácie.

Ak je už registrovaná, skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti správcovi dane len oznámi (vyznačí sa "oznámenie zmeny týkajúcej sa registračných údajov"). V prípade, že je subjekt povinný komunikovať s FS elektronicky, podáva žiadosť cez osobnú internetovú zónu elektronickými prostriedkami.
Lehota sa počíta od vzniku povinnosti zrážať preddavky na daň, tzn. že ak budete vyplácať prvýkrát mzdu v marci za mesiac február, ste povinný zaregistrovať sa do konca apríla. V prípade povinnosti komunikovať s FS elektronicky však odporúčame zaregistrovať sa skôr, nakoľko aj tlačivá v súvislosti so závislou činnosťou je potrebné zasielať správcovi dane elektronicky.

Ročné zúčtovanie preddavkov

1. Žiadosť o vrátenie preplatku

Zamestnancom boli preplatky z ročných zúčtovaní za rok 2021 vyplatené v mzde za 02/2022 a na základe prehľadu za 02/2022 zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť a je predpoklad, že nevznikne ani v nasledujúcich mesiacoch. Ako si zamestnávateľ uplatní vrátenie dane, ktorú vyplatil zamestnancom?

Odpoveď

V prípade, že zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť (z preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti) za mesiac, v ktorom vrátil preplatky na dani z vykonaných ročných zúčtovaní, uplatní postup podľa § 40 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ak nemôže o uvedenú sumu znížiť odvod preddavkov na daň.
Na základe uvedeného ustanovenia požiada zamestnávateľ o vrátenie sumy preplatku na dani, vyplatenej zamestnancom z vlastných prostriedkov. Žiadosť podá miestne príslušnému správcovi dane – daňovému úradu, v pôsobnosti ktorého sa nachádza.
Správca dane vráti uvedenú sumu do jedného mesiaca po jej prípadnom preverení, resp. na základe údajov o vykonaných RZD, uvedených v podanom ročnom Hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti – V. časť (v tomto prípade za r. 2021).

2. Príjem z prenájmu a ročné zúčtovanie

Daňovník bol počas roka zamestnaný a zároveň začal prenajímať vlastnú nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy. Z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti dosiahne príjmy vo výške 490 eur. Má daňovník povinnosť podať za daný rok daňové priznanie, alebo môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa?

Odpoveď

Tento daňovník môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, nakoľko príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie sú od dane oslobodené.

3. Zníženie odvodu preddavkov

Ak zamestnávateľ zamestnancom vyplatil preplatky z ročných zúčtovaní za rok 2021 vo výplate za apríl 2022, pričom výška preddavkov za tento mesiac je nižšia ako vrátené preplatky, môže si v nasledujúcom prehľade (za máj 2022) znížiť odvod preddavkov?

Odpoveď

Áno, môže uplatniť aj tento postup, t.j. postupným znižovaním odvodu zrazených preddavkov. Je to možné najneskôr v prehľade za december roka 2022, tzn. do konca roka, v ktorom boli zamestnancom vykonané ročné zúčtovania (RZD) a v ktorom im boli vrátené preplatky z týchto RZD z prostriedkov zamestnávateľa.

Tlačivá Prehľad a Hlásenie

1. Opravný prehľad

Ako správne vyplniť opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti? Ak zamestnávateľ žiadal v riadnom prehľade o poukázanie rozdielu daňového bonusu (táto suma sa nezmenila ani pri opravnom prehľade), má nechať túto žiadosť vyplnenú i v opravnom prehľade, i keď daňový bonus už daňový úrad poukázal na účet? Ako správne vyplniť opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti?

Odpoveď

Zamestnávateľ vyplní opravný prehľad tak, ako by mal byť vyplnený riadny prehľad, t.j. aj s vyplnením predmetnej žiadosti o vrátenie daňového bonusu, a to z dôvodu, že na podaný (pôvodný riadny) prehľad sa neprihliada.

2. Oprava dane a tlačivá

Zamestnávateľ v 1/2022 zistil chybu v úhrne príjmov zamestnankyne za rok 2020. Išlo o nezohľadnenie PN. Poslal opravné výkazy do sociálnej aj do zdravotnej poisťovne. Má povinnosť poslať aj opravný prehľad a opravné hlásenie? Musí si daná zamestnankyňa podať opravné daňové priznanie na základe opravného Potvrdenia?

Odpoveď

V uvedenom prípade zamestnávateľ prepočíta daňovú povinnosť zamestnanca za rok 2020 na tlačive ročného zúčtovania za rok 2020 s uvedením poznámky - oprava dane (ročné zúčtovanie už bolo vykonané), vyčísli preplatok na dani a tlačivo o oprave dane založí k mzdovému listu zamestnanca alebo k výplatnej listine za január 2022, v ktorom preplatok vráti. Preplatok na dani zamestnancovi vráti pri najbližšom výplatnom termíne. Sumu preplatku na dani uvedie na riadok 3 Prehľadu za 1/2022 (mínusom). O túto sumu preplatku zníži odvod preddavkov na daň za tento mesiac (odvedie o túto sumu preplatku menej). Opravný prehľad za 11/2020 ani dodatočné Hlásenie za rok 2020 nie je potrebné zasielať, nakoľko odzrkadľoval skutočnosti v roku 2020 a chyba bola zistená a opravená v roku 2022.

3. Opravný prehľad – nesprávny dátum

Pri zaslaní mesačného prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti spoločnosť omylom uviedla nesprávne dátumy (uviedla ich opačne). Má spoločnosť povinnosť podať opravný výkaz? Prečo nie je možné zasielať dodatočné výkazy?

Odpoveď

Áno. Ak zamestnávateľ v podanom prehľade uviedol nesprávne údaje, správcovi dane – daňovému úradu zašle opravný prehľad. Zákon o dani z príjmov nepozná dodatočný prehľad. Dodatočné môže byť len daňové priznanie alebo hlásenie. Opravný prehľad sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli zistené chyby. Na podaný Prehľad alebo predchádzajúce opravné Prehľady sa v tomto prípade neprihliada.

4. Údaje o osobe povinnej podať prehľad za platiteľa

SZČO spracováva mzdy pre rôzne spoločnosti, ktorými je splnomocnená na elektronické zasielanie mesačných prehľadov na základe vytvorenej väzby medzi jej ID a príslušným daňovým subjektom. Je táto osoba povinná na str.1 prehľadu v časti "údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa" uvádzať svoje osobné údaje?

Odpoveď

Túto časť prehľadu SZČO nevypĺňa, nakoľko osoba splnomocnená na podávanie elektronických formulárov sa v tejto časti neuvádza. Na 2. strane tlačiva Prehľadu uvedie svoje meno ako osoba, ktorá tlačivo vypracovala.
V tejto časti prehľadu sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá je povinná podať prehľad za zamestnávateľa. Takou osobou môže byť napr. zástupca, dedič alebo správca v konkurznom konaní. Ide napr. o osobu (dediča), ktorá podáva prehľad za fyzickú osobu - zamestnávateľa, ktorá zomrela; pri právnickej osobe napr. pri zlúčení firmy A s firmou B podáva za firmu A firma B, ktorá je nástupcom firmy A.

5. Opravný prehľad – vrátenie daňového bonusu

Zamestnávateľ vyplatil daňový bonus z vlastných prostriedkov. V prehľade zabudol požiadať správcu dane o vyplatenie daňového bonusu. Momentálne nemá zamestnancov, takže nemá povinnosť zrážať a platiť preddavky. Akým spôsobom môže správcu dane požiadať o vrátenie daňového bonusu, ktorý zaplatil zo svojich prostriedkov?

Odpoveď

Zamestnávateľ podá opravný prehľad za tretí mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrok, v ktorom si nepožiadal o vrátenie daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov.

6. Hlásenie

V akých prípadoch je potrebné podať tlačivo "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti" za 2022? Dokedy je termín na podanie uvedeného hlásenia?

Odpoveď

Ak zamestnávateľ v roku 2022 nevyplácal žiadne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, nemá povinnosť zasielať mesačné prehľady ani ročné Hlásenie za rok 2022.
Ak vyplatil zdaniteľný príjem čo len jedenkrát (aj keď bol vypočítaný preddavok vo výške nula), má povinnosť zaslať mesačný prehľad za kalendárny mesiac, za ktorý takýto príjem vyplatil a tiež ročné Hlásenie za rok 2022, v lehote do konca apríla 2023.

7. Podávanie tlačív Hlásenie a Prehľad

Musí firma poslať hlásenie, keď každý jej zamestnanec podáva sám daňové priznanie?

Odpoveď

Áno. Zamestnávateľ, ktorý v zdaňovacom období vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (bez ohľadu na to, že preddavok vyšiel nula), mal povinnosť zasielať mesačné prehľady za príslušné kalendárne mesiace a následne zaslať aj ročné hlásenie. Ide o sumár mesačných prehľadov a vysporiadanie vzťahu zamestnávateľa ako platiteľa dane (jeho odvodovej povinnosti) vo vzťahu k správcovi dane - štátnemu rozpočtu, a to bez ohľadu na to, že zamestnanci podávajú daňové priznanie, v ktorom si vysporiadavajú svoju daňovú povinnosť. Títo zamestnanci sú v hlásení uvedení v časti IV. - zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vydal potvrdenie o príjmoch a nevykonal ročné zúčtovan

Vyhlásenie k poukázaniu 2% alebo 3% zo zaplatenej dane na určený účel

1. Postup zamestnanca pri poukázaní podielu zaplatenej dane (2%, resp. 3% z dane) na určený účel

Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2021 a vydal Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO podľa zákona o dani z príjmov. Ako mám postupovať, ak chcem túto sumu poukázať napr. nadácii, resp. občianskemu združeniu?

Odpoveď

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, resp. 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi (vybranej nadácii, resp. občianskemu združeniu). Daňovník v takomto prípade predkladá správcovi dane Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom štruktúrovanom tlačive V2Pv21 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021 (financnasprava.sk). Vzor vyhlásenia je umiestnený aj na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti Formuláre. Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predloží daňovník správcovi dane (daňovému úradu) najneskôr 30.4.2019. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

2. Podanie Vyhlásenia na poukázanie 2% resp. 3% dane

Na ktorom daňovom úrade môžem predložiť tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením zamestnávateľa? Môžem toto tlačivo podať na ktoromkoľvek daňovom úrade?

Odpoveď

Tlačivo vyhlásenia spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

3. Dátum zaplatenia dane vo Vyhlásení

Zamestnávateľ mi poslal ročné zúčtovanie za rok 2021, z ktorého výsledok bol preplatok na dani. Tiež mi poslal potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom nie je uvedený dátum zaplatenia dane v riadku 26. Je to správne? Môžem podať Vyhlásenie a aký dátum zaplatenia dane tam uvediem?

Odpoveď

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum len v prípade, ak z vykonaného ročného zúčtovania vyplynul nedoplatok na dani (a to v akejkoľvek výške do 5 eur a viac). Ak Vám vznikol preplatok z ročného zúčtovania, do riadku 14 tlačiva Vyhlásenie uvediete dátum 31.3.2022.

4. Dátum zaplatenia dane v Potvrdení od zamestnávateľa

Aký dátum na potvrdení mám uviesť zamestnancovi, ktorý mal z ročného zúčtovania za r. 2021 nedoplatok na dani?

Odpoveď

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum skutočného zaplatenia dane vypočítanej v ročnom zúčtovaní – t.j. kedy bol nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zrazený zamestnávateľom alebo vybratý pri vysporiadaní výsledku ročného zúčtovania.

5. Výška nedoplatku v potvrdení

Akú sumu nedoplatku na dani zamestnávateľ uvedie zamestnancovi do potvrdenia o zaplatení dane vydávaného pre účely podania Vyhlásenia, keď mu o nedoplatok znížil vrátenú sumu daňového bonusu? Daňový bonus znižuje daň a platí to aj naopak?

Odpoveď

Do potvrdenia (v riadku 24 a 25) sa uvádza výška nedoplatku vyplývajúca z vykonaného ročného zúčtovania, ktorá bola vybratá od zamestnanca znížením sumy vyplateného daňového bonusu.
Podľa zákona o dani z príjmov (§ 38 ods. 7 ZDP) platí pri vybratí nedoplatku od zamestnanca aj postup, podľa ktorého, ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus a po vykonaní ročného zúčtovania mu vznikne nedoplatok, tak o tento nedoplatok znižuje zamestnávateľ priznaný a vyplatený daňový bonus zamestnancovi.

Zdaniteľný príjem

1. Vrátený preplatok poistného

Zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi, že mu bola priznaná znížená pracovná schopnosť. Zo zdravotnej poisťovne zamestnávateľ dostal upozornenie, že zamestnanca v mesačných výkazoch za rok 2021 vykazuje ako poistenca bez zníženej sadzby poistného a má ho vykazovať ako zamestnanca s nárokom na zníženú sadzbu zdravotného poistenia. Pre zdravotnú poisťovňu zamestnávateľ zaslal aditívne mesačné výkazy. Poistné na zdravotné poistenie sa znížilo, ale zvýšil sa základ na daň z príjmov zo závislej činnosti, a teda sa zvýšila aj daň zo závislej činnosti za rok 2021. Ako má zamestnávateľ postupovať, keď sa to týka minulého obdobia, za ktoré už bolo vykonané ročné zúčtovanie a ako tieto rozdiely uviesť v mesačných prehľadoch o zrazených preddavkoch na daň a ako v ročnom hlásení o vyúčtovaní dane?

Odpoveď

V mesiaci, v ktorom zdravotná poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné (preplatok poistného), zamestnávateľ vráti tento preplatok zamestnancovi. Suma preplatku sa zdaní v úhrne príjmov zamestnanca v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v mesiaci vrátenia. Zrazený preddavok bude súčasťou preddavkov uvádzaných v mesačnom prehľade za príslušný kalendárny mesiac (na r. 0 prehľadu za príslušný kalendárny mesiac bude započítaná celá suma zamestnancovi vráteného poistného a na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov t. j. vrátane zamestnancovi vráteného poistného). Tzn., že nie je potrebné zasielať opravné prehľady za mesiace roku 2021 ani dodatočné hlásenie za rok 2021 z dôvodu, že ide o príjem r. 2022, ktorý bude súčasťou úhrnu ročných príjmov zamestnanca za rok 2022.

2. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Zdravotná poisťovňa zaslala preplatok zamestnankyni, ktorá v čase "Oznámenia výsledku o ročnom zúčtovaní ZP" už nebola zamestnankyňou. Pracovný pomer ukončila 30.6.2021. Ako bude postupovať zamestnávateľ v tomto prípade:

  • zaradí zamestnankyňu znova do stavu na mesiac, keď vysporiadava preplatok,
  • pošle poštovou poukážkou daň na DÚ a preplatok ponížený o zrazenú daň zamestnankyni, pričom uvedie osobný účet zamestnávateľa a VS pre preddavkovú daň/zrážkovú daň.

Z uvedeného príjmu vyberie daň zrážkou alebo preddavkom na daň?

Odpoveď

V mesiaci roka 2022, v ktorom zdravotná poisťovňa prostredníctvom zamestnávateľa vráti poistné (preplatok poistného) zamestnancovi (aj bývalému - ide o príjem z bývalého pracovnoprávneho vzťahu), suma preplatku sa zdaní v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov preddavkom na daň v úhrne príjmov zamestnanca v mesiaci vrátenia. Zrazený preddavok bude súčasťou preddavkov uvádzaných v mesačnom prehľade za príslušný kalendárny mesiac (na r. 0 prehľadu za príslušný kalendárny mesiac bude započítaná celá suma zamestnancovi vráteného poistného a na r. 1 preddavok z úhrnu príjmov zamestnanca, t. j. vrátane vráteného poistného). Bývalej zamestnankyni vystaví Potvrdenie o zdaniteľnom príjme... za rok 2022.