Preskočiť na hlavný obsah

Projekt CCK

Uvedená časť obsahuje základné informácie k projektu - Centralizované colné konanie pri dovoze podľa CKÚ, ktorý je vyvíjaný v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/2151 [nové okno] (Pracovný program CKÚ). Cieľom tohto projektu je umožniť umiestňovať tovar do colného režimu v centralizovanom colnom konaní, čím sa hospodárskym subjektom umožní, aby centralizovali svoju činnosť z hľadiska colného konania. Spracovanie colných vyhlásení prebiehajúce v členskom štáte EÚ kde je subjekt usadený a fyzické prepustenie tovaru v inom členskom štáte by sa mali koordinovať medzi príslušným colným úradom dohľadu a colným úradom predloženia tovaru. Projekt sa týka transeurópskeho systému obsahujúceho zložky vyvinuté na centrálnej a vnútroštátnej úrovni. Projekt bude realizovaný v dvoch fázach:

  • Fáza 1 prebieha od 1. marca 2022 s najneskorším zavedením systému do produkčnej prevádzky v jednotlivých členských štátoch EÚ od 1. decembra 2023. Táto fáza sa vzťahuje na kombináciu centralizovaného colného konania so štandardnými colnými vyhláseniami a zjednodušenými colnými vyhláseniami a príslušnými dodatočnými colnými vyhláseniami (upravujúc jedno zjednodušené colné vyhlásenie typ C a dodatočné colné vyhlásenie typ Y). Okrem toho sa bude vzťahovať na umiestnenie tovaru do týchto colných režimov:
    • prepustenie do voľného obehu,
    • colné uskladňovanie,
    • aktívny zušľachťovací styk a konečné použitie.

    Napokon, pokiaľ ide o druh tovaru, táto fáza sa vzťahuje na všetky druhy tovaru okrem tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

  • Fáza 2 bude prebiehať od 2. októbra 2023 s najneskorším zavedením systému do produkčnej prevádzky v jednotlivých členských štátoch EÚ od 2. júna 2025. Táto fáza sa bude vzťahovať na všetko, na čo sa nevzťahuje fáza 1, konkrétne na kombináciu centralizovaného colného konania s colnými vyhláseniami prostredníctvom zápisov do evidencie deklaranta a príslušných dodatočných colných vyhlásení, s dodatočnými colnými vyhláseniami upravujúc viac než jedno zjednodušené colné vyhlásenie, s umiestnením tovaru do colného režimu dočasné použitie, na centralizované colné konanie v prípade tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Dokumenty: