Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Získanie prístupu k autorizovaným eSlužbám

Pre získanie prístupu k eSlužbám je nevyhnutnou podmienkou:  Registrácia používateľa  a autorizácia používateľa.

K uvedenej problematike Vám zároveň poskytujeme  najčastejšie Otázky a odpovede k registrácii a autorizácii.

Registrácia používateľa

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný notifikačný e-mail, obsahujúci všetky identifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe. Pre dokončenie procesu registrácie má používateľ dve možnosti:

  1. Potvrdenie registrácie bez ZEPu: je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s vytlačenými registračnými údajmi z notifikačného e-mailu, s príslušným   dokumentom pre autorizáciu k subjektu a platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

  2. Potvrdenie registrácie ZEPom: v prípade, že je používateľ vlastníkom certifikátu, má možnosť aktivovať registráciu ZEPom. Zjednoduší to celý registračný proces a nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového úradu. Po kontrole údajov a podpísaní žiadosti o aktiváciu systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa. Upozornenie: údaje z certifikátu musia byť zhodné s údajmi o osobe uvedenými v registračnom formulári.

Registračný formulár používateľa 

Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu. Autorizácia sa realizuje na colnom úrade/daňovom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:

  • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);
  • vytlačený e-mail obsahujúci zadané registračné údaje používateľa;
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba. V tomto prípade je potrebné predložiť poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby
  • pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu v dvoch kópiách:

Dohoda pre DAŇOVÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 26 kB; nové okno]

Dohoda pre COLNÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 20 kB; nové okno]

Dohoda musí byť preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, t.j. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak daňový subjekt dohody zašle poštou, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený.

Ak v rámci autorizácie majú byť registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dosiaľ nebola registrovaná u správcu dane a nebolo jej pridelené DIČ je potrebné, aby táto osoba, prípadne používateľ elektronických služieb (ak má na tento úkon udelené plnomocenstvo) predložil údaje potrebné pre evidenciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby v registri daňových subjektov. Pri autorizácii na daňovom úrade môže údaje oznámiť vyplnením „evidenčného listu“, alebo písomne v ľubovoľnej neštruktúrovanej podobe (napr. oznámením), prípadne ústne do zápisnice u správcu dane. Rozsah oznámených údajov musí zodpovedať minimálne rozsahu údajov uvedených v evidenčnom liste. Evidenčný list obsahuje základné identifikačné a lokačné údaje nevyhnutné k zápisu osoby do registra daňových subjektov.

V prípade fyzickej osoby evidenčný list  obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Evidenčný list je možné vyplniť a odoslať aj elektronicky prostredníctvom PFS. Evidenčný list je odporúčaným tlačivom a nenahrádza tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. 

Otázky a odpovede k registrácii a autorizácii

Kto je používateľom autorizovaných elektronických služieb?

Daňový subjekt je povinný sám alebo prostredníctvom zástupcu, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby byť registrovaným a autorizovaným používateľom autorizovaných elektronických služieb. Konanie zástupcu alebo ním poverenej osoby sa považuje za konanie daňového subjektu.

Čo je to registrácia používateľa?

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný notifikačný e-mail, obsahujúci všetky identifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe. Pre dokončenie procesu registrácie má používateľ dve možnosti:

  1. Potvrdenie registrácie bez ZEPu: je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s vytlačenými registračnými údajmi z notifikačného e-mailu, s príslušným   dokumentom pre autorizáciu k subjektu a platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

  2. Potvrdenie registrácie ZEPom: v prípade, že je používateľ vlastníkom certifikátu, má možnosť aktivovať registráciu ZEPom. Zjednoduší to celý registračný proces a nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového úradu. Po kontrole údajov a podpísaní žiadosti o aktiváciu systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa. Upozornenie: údaje z certifikátu musia byť zhodné s údajmi o osobe uvedenými v registračnom formulári.

Čo je to autorizácia používateľa?

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu. Autorizácia sa realizuje na colnom úrade/daňovom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:

  • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);
  • vytlačený e-mail obsahujúci zadané registračné údaje používateľa;
  • dohodu o elektronickom doručovaní – pri podávaní písomností elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu (dohoda sa predkladá v dvoch kópiách); 
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba. V tomto prípade je potrebné predložiť poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby

Kto môže byť   registrovanou a následne autorizovanou osobou?

Dohoda sa uzatvára s daňovým subjektom (môže byť PO alebo FO). Ale registrovanou  osobou, ktorá vyplní registračný formulár a bude mať pridelené ID používateľa a ktorá bude reálne za daňový subjekt elektronicky doručovať (a teda bude autorizovanou osobou), môže byť len fyzická osoba.

Na základe čoho sa môže fyzická osoba  stať autorizovanou  osobou (tzn. že jej ID je priradené k DIČ príslušného DS)?

V prvom kroku je potrebné, aby sa daňový subjekt zaregistroval na portáli FS. Registrovať sa môže buď FO, alebo napr. štatutárny orgán PO (čo je znovu fyzická osoba). Tieto osoby budú mať po registrácii pridelené ID, ktoré správca dane priradí k príslušnému DIČ na základe buď preukazu totožnosti, resp. výpisu z Obchodného registra (že sa jedná o štatutárny orgán). Posledným krokom je rozhodnutie sa o spôsobe elektronickej komunikácie, t.j. buď prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP) alebo na základe dohody podľa §13 ods.5 zákona č. 563/2009 [nové okno] , ktorú daňový subjekt uzatvára so správcom dane.

Na základe čoho sa môže iná fyzická osoba ako napr. štatutárny orgán stať autorizovanou osobou, ktorá bude doručovať elektronicky za PO?

Ak štatutárny orgán  PO nebude doručovať elektronicky, môže byť autorizovaná iná fyzická osoba na základe  plnej moci predloženej právnickou osobou, prípadne na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom PO. Skutočnosť, že bude nejaká osoba autorizovaná (tzn. jej ID bude pripojené k DIČ daňového subjektu), bude len na základe predloženej plnej moci, ktorou daňový subjekt splnomocní túto konkrétnu osobu na to, aby za neho elektronicky doručovala, prípadne jej bude štatutárnym orgánom vydané poverenie. 

Ak by bola zástupcom  daňového subjektu právnická osoba, kto by bol registrovaným a autorizovaným používateľom s prideleným ID?

Registrovanou a následne autorizovanou osobou je len fyzická osoba. Priradenie tejto fyzickej osoby k daňovému subjektu (tzv. autorizácia) sa vykoná na základe plnej moci, prípadne poverenia. Ak by bola PO zástupcom na základe plnej moci, tak by bolo na jej uvážení (tejto právnickej osoby), ktorá z osôb oprávnených konať za PO by bola autorizovaná, resp. ktorá osoba poverená štatutárnym orgánom PO by bola autorizovanou osobou. Každá osoba poverená štatutárnym orgánom PO by musela mať svoje ID používateľa a správca dane by ju na daňový subjekt naviazal na základe predložených poverení štatutárneho orgánu

Je možná autorizácia viacerých používateľov k jednému daňovému subjektu?

Autorizácia viacerých používateľov k jednému daňovému subjektu pre účely využívania autorizovaných elektronických služieb je možná. Vytvorenie väzby týchto používateľov je závislé od oprávnenia osoby konať za daňový subjekt, a to od rozsahu plnomocenstva alebo od obsahu písomného poverenia zamestnanca právnickej osoby. To znamená, že za daňový subjekt môže doručovať podania  elektronicky aj viac oprávnených osôb, avšak v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 veta štvrtá daňového poriadku, podľa ktorého môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník v tej istej veci len jedného zástupcu, rozsah plnomocenstva viacerých zástupcov daňového subjektu sa nesmie vzájomne prekrývať.

Ak má povinnosť podľa § 14 daňového poriadku doručovať elektronicky daňový poradca, kto uzatvára dohodu so správcom dane, daňový poradca alebo subjekt, ktorého zastupuje?

Ak je v zmysle daňového poriadku povinný doručovať elektronicky daňový poradca za daňové subjekty, ktoré zastupuje pri správe daní, tak podľa ustanovenia § 13 ods. 5 dohodu uzavrie so správcom dane každý daňový subjekt, ktorého daňový poradca zastupuje. Výhodou je používanie ZEP, kedy nie je potrebné spisovať Dohody podľa § 13 ods. 5. ID bude mať pridelené daňový poradca na základe registrácie a následne bude jeho ID (daňového poradcu) priradené k jednotlivým daňovým subjektom, ktoré zastupuje na základe plných mocí. Rovnako uvedené platí aj u advokáta.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19. 1. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 17. 12. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore