Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Spolupráca s OLAF

Nezrovnalosťou sa rozumie:

konanie subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie. Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie

Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Viac informácií nájdete na stránkach CKÚ OLAF [nové okno].

OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network (Sieť komunikátorov OLAFu) zahŕňa hovorcu OLAFu a pracovníkov kompetentných orgánov v členských a kandidátskych krajinách. Ide o národné inštitúcie, s ktorými OLAF spolupracuje v rámci svojich administratívnych vyšetrovaní. Hlavným poslaním OAFCN je posilňovanie spolupráce v boji proti podvodom a nezrovnalostiam, ktoré majú dopad na finančné záujmy EÚ.

Finančnú správu v OAFCN zastupuje Kriminálny úrad finančnej správy, ktorý:

  • zasiela relevantné informácie o prípadoch podvodov, resp. nezrovnalostí, ktoré majú cezhraničný význam alebo svojou povahou môžu byť užitočné pre ostatných členov OAFCN,
  • zúčastňuje sa na pravidelných zasadnutiach OAFCN, ktoré predstavuje fórum pre výmenu informácií a skúseností a plní úlohy vyplývajúce z týchto zasadnutí,
  • zúčastňuje sa na školiacich aktivitách organizovaných OAFCN/OLAF alebo kompetentnými národnými orgánmi členských/kandidátskych krajín.

Bližšie informácie o cieľoch siete OAFCN, o jej členoch, zasadnutiach, školiacich seminároch a ďalšie nájdete na stránke OLAFu, v časti venovanej sieti [nové okno].

Logo OAFCN [nové okno]