Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Spolupráca s OLAF

Nezrovnalosťou sa rozumie:

konanie subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie. Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie

Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Viac informácií nájdete na stránkach CKÚ OLAF [nové okno].

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vznikol za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z poverenia vlády Slovenskej republiky ako koordinačný úrad boja proti podvodom. Je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Jeho úlohou je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ, ako aj s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ. Taktiež spolupracujú v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh OCKÚ OLAF je prijímať, evidovať a monitorovať všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom / Európskej komisii.

Logo OCKÚ