Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Európska organizácia daňových správ

IOTA - logoEurópska organizácia daňových správ [nové okno] je nezisková medzivládna organizácia, ktorá poskytuje fórum na pomoc svojim členom pri zlepšovaní správy daní. Hlavnou oblasťou činnosti je organizovanie workshopov, ktoré umožňujú účastníkom z rôznych členských daňových správ vymieňať si názory, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce sa najdôležitejších a aktuálnych otázok v oblasti daní. IOTA [nové okno] tiež podporuje spoluprácu medzi daňovými správami v európskom regióne a ich rozvoj podľa individuálnych potrieb.

IOTA bola založená v roku 1996. Slovensko patrí medzi sedem zakladajúcich členov. Prvým prezidentom IOTA bol Štefan Jágerský, vtedajší generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR. V súčasnosti má IOTA 44 členských daňových správ. Sekretariát organizácie sa nachádza v Budapešti v Maďarsku.

Hlavné štatutárne orgány IOTA sú volené na každoročných valných zhromaždeniach, v ktorých členovia volia predsedu a členov výkonnej rady. Sekretariát IOTA je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí štatutárnych orgánov a za vykonávanie pracovného programu.

Súčasným prezidentom IOTA je František Imrecze, prezident finančnej správy. Ako hovorí: „Mojím cieľom je zviditeľniť aktivity IOTA v členských štátoch, posilniť spoluprácu s medzinárodnými partnerskými organizáciami, úspešne implementovať ciele pracovného programu na rok 2018 či poskytovať odborné znalosti a skúsenosti z projektov realizovaných na Slovensku.“

Hlavné ciele IOTA:Ing. František Imrece, prezident IOTA

 • Podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi členmi;
 • Podporovať členov pri vykonávaní ich rozvojových programov;
 • Identifikovať osvedčené postupy a podporiť ich prijatie;
 • Presadzovať špecifickú identitu IOTA ako profesionálnej regionálnej organizácie daňových správ v spolupráci s inými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami;
 • Byť konzultantom pre členov IOTA.

IOTA na webe: www.iota-tax.org [nové okno]

 • Dane online [nové okno]

  Dane onlineIOTA uverejnila sériu krátkych prác, ktoré napísali jej členovia, rečníci na pracovných stretnutiach. Zameriavajú sa na aktuálne informácie, ktoré sa dejú v jednotlivých členských štátoch. Ide o nový typ publikácie, ktorý uľahčí získavanie informácií a výmenu vedomostí, názorov a skúseností. Nájdete tu prvých sedem článkov.

   

   

 • Publikácia ku konferencii „Tax governance and data security“ [.pdf; 2,10 MB; nové okno]

  Publikácia ku konferencii Tax governance and data securityIOTA publikovala podrobnú správu z medzinárodnej výročnej konferencie Riadenie daní a bezpečnosť dát. Môžete sa dočítať o výsledkoch plodnej diskusie o otázkach ako je etika v daňových správach, o efektívnejšom používaní údajov, o vzťahoch medzi daňovými správami a daňovníkmi, daňových podvodoch a interakciách medzi daňovými správami a médiami.

 • Ukazovatele výkonnosti [nové okno]

  Ukazovatele výkonnostiHodnotenie výstupov je bežným spôsobom ako posúdiť, či daňové orgány dosahujú optimálne príjmy. Daňové správy, ktoré sa zúčastnili pracovného stretnutia v Budapešti, mali možnosť porovnať si prístupy, analýzy dát, ako aj nástroje, ktoré využívajú pri hodnotení ukazovateľov výkonnosti.

 • Využitie dát z automatickej výmeny informácií [nové okno]

  Využitie dát z automatickej výmeny informáciíV roku 2017 pristúpilo k historicky prvej automatickej výmene informácií o finančných účtoch 28 členských daňových správ IOTA. Na stretnutí v Rige diskutovali o svojich skúsenostiach pri implementácii CRS (common reporting standard) – spoločnom štandarde vykazovania krajín OECD a o možnostiach využitia zaslaných dát.

 • Publikácia o 21. zasadnutí Valného zhromaždenia [.pdf; 25,70 MB; nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTAEurópska organizácia daňových správ IOTA vydala publikáciu, prostredníctvom ktorej zosumarizovala základné témy a myšlienky júnového 21. Valného zhromaždenia. Obsahuje pätnásť článkov, ktoré napísali rečníci tohto zasadnutia – najvyšší predstavitelia daňových správ, generálni riaditelia, zástupcovia Európskej komisie, CIAT či podnikateľskej sféry. Vyjadrujú v nich svoje názory na zmeny v ekonomickej oblasti a výzvy, ktorým musia v tejto súvislosti čeliť jednotlivé daňové správy. Články nie sú len sumárom prejavov z valného zhromaždenia, ale ponúkajú aj širší pohľad na tému.

   

   

 • Spolupráca s WCO [nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTAIOTA bola pozvaná ako pozorovateľ na stretnutie technickej komisie Svetovej colnej organizácie (WCO). Daňový expert IOTA Massimo Morarelli prezentoval návrhy rozšírenia daňovo-colnej spolupráce a výhody, ktoré by táto spolupráca priniesla.

 • BEPS v Bratislave [nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTASúčasťou akčného plánu OECD známeho ako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presúvaniu ziskov) sú rôzne typy opatrení, ktoré zahŕňajú napr. country-by-country reporting, zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, či výmenu informácií. O jednotlivých opatreniach tohto akčného plánu rokovali v Bratislave na 3. regionálnom stretnutí inkluzívneho rámca BEPS krajín východnej Európy a Strednej Ázie zástupcovia delegátov daňových správ z krajín EÚ a OECD či podnikateľskej verejnosti.

 • Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTA [nové okno]

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov IOTAV Bratislave sa stretli František Imrecze, prezident IOTA a Miguel Silva Pinto, výkonný tajomník IOTA. Témou stretnutia bola príprava 2. medzinárodnej konferencie IOTA v novembri 2017 v Budapešti, kde bude mať F. Imrecze kľúčový prejav. Začínajú tiež prípravy 22. Valného zhromaždenia IOTA, ktoré sa bude konať v júni 2018 v Bratislave.

   

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 2. 10. 2017

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore