Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Národný projekt: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť

Projekt realizovalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. K 1.1.2012 došlo k spojeniu Daňového a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a vznikla nástupnícka organizácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Projekt bol zameraný na vzdelávanie zamestnancov daňových orgánov a realizácia aktivít prebiehala od novembra 2009 do apríla 2011. Projekt bol finančne vysporiadaný v roku 2013. Realizácia projektu prispela k zvyšovaniu rastu odbornej úrovne zamestnancov, čo v budúcnosti prispeje k budovaniu efektívnej, funkčnej a zákaznícky orientovanej organizácie pripravenej na zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov. V rámci projektu bolo celkovo vyškolených 3 499 zamestnancov daňových orgánov.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov za účelom transformácie daňovej správy na proklientsky orientovanú inštitúciu a poskytovanie kvalitatívne vyšších služieb

Dokument

Prehľad o počte vyškolených [.pdf; 321 kB; nové okno]

Národný projekt: Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy

Projekt realizovalo Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky. K 1. 1. 2012 došlo k spojeniu Daňového a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a vznikla nástupnícka organizácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu bola podpora ďalšieho, celoživotného vzdelávania colníkov a zamestnancov colnej správy kombinovanou formou vzdelávania.

Časová realizácia aktivít projektu bola uskutočnená od marca 2010 do decembra 2012. Realizácia projektu prispela k zvyšovaniu rastu odbornej úrovne colníkov pre výkon štátnej služby, k skvalitneniu profesionálneho prístupu colníkov k plneniu úloh colnej správy, čo v budúcnosti prispeje k zlepšeniu kvality služieb poskytovaných colnou správou, plnením a zabezpečovaním úloh v rámci EÚ. Počas trvania projektu bolo celkovo vyškolených 6 270 colníkov a zamestnancov colnej správy.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Dokument

Prehľad o počte vyškolených [.pdf; 141 kB; nové okno]

Európsky sociálny fond                         Zamestnanosť a sociálna inklúzia                         Európska únia                         Finančná správa

www.employment.gov.sk [nové okno]
www.esf.gov.sk [nové okno]

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami

Názov projektu: Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť

Financovanie:

 • Európsky sociálny fond
 • Prostriedky ESF a štátneho rozpočtu vo výške 100%

Prijímateľ projektu: Daňové riaditeľstvo SR, nástupnícky subjekt od 1.1.2012 Finančné riaditeľstvo SR
Dátum podpisu zmluvy: 26.06.2009
Realizácia projektu : jún 2009 – október 2011
Schválené prostriedky: 4 011 472 €

Cieľová skupina: zamestnanci daňovej správy

Aktivity – projekt Slovensko

 • Aktivita 1: Medzinárodné účtovné štandardy
 • Aktivita 2: Transferové oceňovanie
 • Aktivita 3: ECDL
 • Aktivita 4: Riadenie ľudských zdrojov
 • Aktivita 5: Jazykové vzdelávanie
 • Aktivita 6: Ekonomika a právo

V rámci uvedených aktivít bolo školených za projekt Slovensko 3 184 zamestnancov finančnej správy.

Názov projektu: Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

Financovanie projektu:

 • Európsky sociálny fond 85%
 • Štátney rozpočet 15%

Prijímateľ projektu: Colné riaditeľstvo SR,, nástupnícky subjekt od 1.1.2012 Finančné riaditeľstvo SR
Dátum podpisu zmluvy: 21.08.2009
Realizácia projektu: 2009 – 2012
Schválené prostriedky: 2 359 689 €

Cieľová skupina: colníci a zamestnanci colnej správy

Aktivity – projekt Slovensko

 • Aktivita 1: Zvyšovanie jazykových vedomostí a zručností colníkov pracujúcich s agendou EÚ
 • Aktivita 2: Anglický jazyk pre oblasť RIF
 • Aktivita 3: Anglický jazyk pre colníkov prioritne pre colníkov na východnej hranici
 • Aktivita 4: Rozvojový program pre zamestnancov colnej správy v riadiacich pozíciách
 • Aktivita 5: E-vzdelávanie v colníctve

V rámci uvedených aktivít bolo školených za projekt Slovensko 5 574 colníkov a zamestnancov finančnej správy.