Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Hazardné hry

Hazardné hry. Dňa 1.januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 171/2005 Z. z. [nové okno] o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá určuje

 • Efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti prevádzkovania a dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier (ďalej len „HH“).
 • Prehodnotenie prístupu k regulácii on-line HH v oblasti prevádzkovania a propagovania HH zahraničnými subjektmi, zefektívnenie výkonu dozoru, ktorý sa týka ponuky HH nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí.
 • Zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti HH.
 • Úpravu sadzieb odvodov jednotlivý druhov HH.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171/2005 Z. z. [nové okno] o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, formu a štruktúru predkladaných údajov o týchto zariadeniach a spôsob ich predkladania.

Zákon č. 171/2005 Z. z. [nové okno] upravuje povinnosti pre prevádzkovateľov HH:

 • § 35 ods. 2 ukladá povinnosť prevádzkovateľom HH, ktorí prevádzkujú výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier označiť ich na viditeľnom mieste druhom a výrobným číslom zariadenia do 31.3.2017.
 • Z § 35 ods. 18 vyplýva pre zákonom vymedzený okruh prevádzkovateľov HH povinnosť viesť mesačnú evidenciu prijatých vkladov a vyplatených výhier a zasielať ju elektronickou zásielkou príslušnému správcovi odvodu v rozsahu a spôsobom, ktorý určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“).
 • Z § 35 ods. 19 vyplýva pre prevádzkovateľov HH povinnosť oznámiť orgánu dozoru pred spustením do prevádzky, výmenou a ukončením prevádzkovania jednotlivého výherného prístroja, technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi a terminálu videohry túto skutočnosť spolu s vyčíslením stavu elektronického alebo mechanického počítadla zariadenia. Prevádzkovatelia kurzových stávok oznámia začatie a ukončenie prevádzkovania stávkovej kancelárie.
 • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v súlade so znením ustanovenia § 15b zostavuje a zverejňuje Zoznam zakázaných webových sídiel na svojom webovom sídle, prostredníctvom ktorých právnické alebo fyzické osoby poskytujú zakázané ponuky, pričom zoznam bude prvýkrát zverejnený 17. júla 2017 a následne vždy v prvý pracovný deň v týždni.

Zakázané ponuky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je oprávnené od 1.7.2017 vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 171/2005 Z. z. [nové okno]o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1.1.2017, tzn. vykonávať dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk a nad dodržiavaním povinností podľa § 15b ods. 7 a osobitných predpisov, ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 12 písm. k).

V zmysle ust. § 2 písm. u) zákona sa poskytovaním zakázanej ponuky rozumie „ propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa tohto zákona prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete“. Zoznam zakázaných webových sídiel zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle prvýkrát 17.7.2017.

Upozorňujeme všetky dotknuté subjekty na dodržiavanie platnej slovenskej legislatívy v zmysle ustanovení zákona o hazardných hrách. Prevádzkovanie hazardných hier bez platnej licencie vydávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže byť predmetom sankcie v zmysle ust. § 56 ods. 1 písm. k) zákona, a to pokuty až do výšky 500 000 EUR. Za propagovanie hazardných hier na území SR bez platnej licencie môže byť prevádzkovateľovi podľa ust. § 56 ods. 1 písm. h) zákona uložená pokuta až do 250 000 EUR.

 • Zákon v § 35a zavádza nový informačný systém verejnej správy Register vylúčených osôb, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách v zmysle citovaného ustanovenia zákona o HH.
 • Zmena nastala v oblasti finančnej zábezpeky (§ 36), ktorá sa už neskladá na samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vinkulovaná v prospech ministerstva, ale ukladá sa na účet daňového úradu (ďalej len „DÚ“) miestne príslušného podľa sídla pre žiadateľov, prevádzkovateľov ktorí žiadajú o udelenie individuálnej licencie, alebo prihlásenie sa k všeobecnej licencii.

  Dokument

 • U druhov HH, a to kasína, výherné prístroje a videohry, sa mení/zvyšuje výška odvodu do štátneho rozpočtu.
 • Od 1.1.2018 bude možné výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier prevádzkovať len v herni, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 takýchto zariadení. § 38 zavádza zákaz reklamy v oblasti hazardných hier v akejkoľvek forme na vonkajších častiach herne, vrátane reklamy na alkoholické nápoje, a vymedzenie možného umiestnenia herne v budovách na území obce, na ktorom jej umiestnenie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce s cieľom zvýšenej ochrany skupín zraniteľných osôb (najmä mladistvých a osôb s vyššou mierou rizika vzniku závislostí).