Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Hazardné hry

Dňa 1. marca 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 30/2019 Z. z. [nové okno] o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o HH“), ktorý určuje

  • Efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti prevádzkovania a dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier (ďalej len „HH“).
  • vznik a postavenie Úradu pre reguláciu hazardných hier,
  • efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti prevádzkovania a dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier,
  • prehodnotenie prístupu k regulácii on-line hazardných hier v oblasti prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi, zefektívnenie výkonu dozoru, ktorý sa týka ponuky hazardných hier nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí,
  • zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti HH,
  • úpravu sadzieb odvodov jednotlivý druhov HH.

Kompletné znenie zákona o hazardných hrách nájdete na Právnom a informačnom portáli Slov-Lex [nové okno].

Udelenie individuálnej licencie

Žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 48 ods. 2 zákona o HH, pri ktorých sa používajú technické zariadenia, je povinný predkladať úradu o týchto zariadeniach vybrané údaje. Údaje o druhu týchto zariadení, formu a štruktúru predkladaných údajov a spôsob ich predkladania ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Vzory a príklady k formám a štruktúram predkladania údajov v rámci štruktúrovanej formy individuálnych licencií hazardných hier, ktoré možno primerane použiť, sú uvedené v časti "Štrukturovaná forma individuálnych licencií hazardných hier".

Vybrané povinnosti prevádzkovateľa hazardných hier

Povinnosti prevádzkovateľa hazardných hier viesť účtovné evidencie a oznamovaciu povinnosť určuje § 74 zákona o HH.

  • Podľa § 74 ods. 14 zákona o HH vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecný záväzný predpis, ktorým určí formu, štruktúru, spôsob a termín predkladania údajov podľa odsekov 7, 8 a 10 až 13.
  • Do účinnosti tohto všeobecného záväzného predpisu sa uplatní primerane postup na predkladanie mesačnej evidencie prijatých vkladov a vyplatených výhier a súvisiace oznamovacie povinnosti v zmysle zákona účinného do 28. februára 2019, najdlhšie do 31. mája 2019.

Finančná zábezpeka

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý k 1.marcu 2019 prevádzkuje hazardnú hru na základe všeobecnej licencie alebo na základe individuálnej licencie, je povinný zosúladiť výšku finančnej zábezpeky podľa § 68 alebo § 69 zákona o HH do 31. mája 2019.

Žiadateľ, ktorý je povinný uložiť finančnú zábezpeku a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je povinný doplniť finančnú zábezpeku podľa tohto zákona v období od 1. marca 2019 do 31. mája 2019, uložia finančné prostriedky tvoriace túto zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa alebo prevádzkovateľa hazardnej hry.

Register vylúčených osôb

Register vylúčených osôb (ďalej len „register vylúčených osôb“ alebo „RVO“) je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa § 34 ods. 2 zákona o HH. Správcom registra vylúčených osôb je podľa zákona č. 275/2006 Z. z. [nové okno] o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré môže prevádzkovaním registra písomne poveriť právnickú osobu, zriadenú orgánom verejnej správy. Za týmto účelom Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako správca registra vylúčených osôb podľa § 35a ods. 3 zákona o HH poverilo prevádzkovaním registra DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, IČO: 00151564.

Informácie pre prevádzkovateľov hazardných hier a pre fyzické osoby, ktoré chcú požiadať o vylúčenie z účasti na hazardných hrách sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky v časti "Register vylúčených osôb (RVO)" [nové okno].

Zakázané ponuky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je oprávnené vykonávať dozor podľa § 77 ods. 9 písm. g) a h) zákona o HH v znení účinnom od 1. marca 2019, tzn. vykonávať dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk podľa § 85 predmetného zákona a nad dodržiavaním povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov, ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty – poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb a poskytovateľov platobných služieb.

V zmysle § 2 písm. aa) predmetného zákona sa poskytovaním zakázanej ponuky rozumie „propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo elektronickej komunikačnej služby; hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky je hazardná hra, na ktorej sa možno zúčastniť na území alebo z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry.“

Zoznam zakázaných webových sídiel a zoznam zakázaných čísiel zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle vždy v prvý pracovný deň v týždni podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho týždňa.

Pred zaradením údajov do zoznamu zakázaných webových sídiel a zoznamu zakázaných čísiel odošle Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej pošty dozorovanému subjektu výzvu na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky v lehote desiatich dní odo dňa odoslania výzvy; ak elektronická adresa nie je na webovom sídle uvedená, možno do tohto zoznamu zaradiť údaje aj bez odoslania výzvy. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel a do zoznamu zakázaných čísiel alebo vyradí z týchto zoznamov dozorovaný subjekt, ktorý preukáže, že neposkytuje zakázanú ponuku, alebo preukáže, že poskytovanie zakázanej ponuky ukončil.

Dokumenty:

Osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstvo Slovenskej republiky zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka a k číslu na službu so zvýšenou tarifou, s využitím hovoru, na ktoré je prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení poskytovaná zakázaná ponuka a k zakázanej ponuke poskytovanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení s využitím krátkych textových správ zasielaných na číslo na službu so špeciálnym číslovaním so zvýšenou tarifou. Poskytovateľ platobných služieb je povinný na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstvo Slovenskej republiky zamedziť vykonaniu platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky a vo vzťahu k obchodníkovi, ak sa na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky uskutočňujú platobné transakcie prostredníctvom obchodníka.

Upozornenie

Upozorňujeme všetky dotknuté subjekty na dodržiavanie platnej slovenskej legislatívy v zmysle ustanovení predmetného zákona o hazardných hrách. Prevádzkovanie hazardných hier, podieľanie sa na prevádzkovaní alebo napomáhanie pri prevádzkovaní hazardnej hry bez platnej licencie vydávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže byť predmetom sankcie v zmysle § 96 ods. 1 písm. k) zákona, a to pokuty až do výšky 500 000 EUR. Pričom, ak uloženie takejto pokuty nepovedie k náprave v lehote 30 dní od právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, dotknutému bude uložená pokutu opakovane do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty, t. j. 1 000 000 EUR, pričom ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, bude podaný podnet na príslušný živnostenský úrad na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa živnostenského zákona.

Za propagovanie hazardných hier, podieľanie sa na jej propagovaní alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardných hier na území Slovenskej republiky bez platnej licencie, môže byť prevádzkovateľovi podľa § 96 ods. 1 písm. i) zákona uložená pokuta až do výšky 250 000 EUR.