Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Zefektívnenie správy daní a cla

Logo Operačného programu Efektívna verejná správaLogo Európskeho sociálneho fondu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o OP EVS nájdete na portáli OP EVS [nové okno].

Prijímateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 11 121 768,20 €
Obdobie realizácie projektu: november 2017 – marec 2021
Kód projektu: 314011R268
Zmluva o poskytnutí NFP: Centrálny register zmlúv [nové okno] (CRZ)

Cieľom projektu je zjednodušenie, zefektívnenie a modernizovanie kľúčových procesov finančnej správy a zvyšovanie kvality služieb poskytovaných klientom finančnej správy so zámerom zvýšiť efektívnosť správy daní a cla. V oblasti zvyšovania kvality služieb poskytovaných klientom finančnej správy je cieľom pokračovať v zefektívnení poskytovaných služieb, optimalizovať životné situácie klientov finančnej správy, znížiť administratívnu záťaž pri plnení zákonných povinností v oblasti správy daní a cla a zabezpečiť príslušné formy komunikácie k realizovaným zmenám. V oblasti zvyšovania efektívnosti správy daní a cla je cieľom optimalizovať interné procesy finančnej správy, zefektívniť výkon agend finančnej správy a dosiahnuť zlepšenie výkonov a výsledkov finančnej správy, ktoré budú pravidelne monitorované a hodnotené. V dôsledku realizácie rozsiahlych reformných zmien v organizácii je zámerom zabezpečiť príslušné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a poskytnúť dostatočné informácie do vnútra organizácie.

Ciele projektu budú realizované prostredníctvom aktivít zameraných na interné a externé prostredie finančnej správy:

  • Aktivita 1: Vytvorenie a implementácia Cieľového modelu finančnej správy,
  • Aktivita 2: Zavedenie komplexného systému riadenia výkonnosti vo finančnej správe,
  • Aktivita 3: Vzdelávanie v oblasti reformných zmien,
  • Aktivita 4: Zefektívnenie internej a externej komunikácie.

Aktuality o národnom projekte

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Realizácia národného projektu Zefektívnenie správy daní a cla (ďalej ako „NP ZSDaC“) významne prispela k efektívnej transformácii Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej ako „ÚVHS“). ÚVHS bol zriadený k 1.7.2019 a jeho vznik prispel k naplneniu jedného z cieľov NP ZSDaC, ktorým je zvyšovanie kvality služieb poskytovaných klientom finančnej správy so zámerom zvýšiť efektívnosť správy daní a cla. V súvislosti so zriadením ÚVHS bol v rámci Aktivity 1 NP ZSDaC realizovaný rozvojový zámer „Vytvorenie samostatnej organizačnej zložky pre vybrané hospodárske subjekty“ prostredníctvom nasledovných podaktivít:

  • Analýza súčasného stavu rozvojového zámeru,
  • Návrh budúceho stavu rozvojového zámeru,
  • Implementácia rozvojového zámeru v reálnej prevádzke.

Viac informácii o ÚVHS nájdete na portáli finančnej správy v časti Pre média [nové okno]