Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Logo Operačného programu Efektívna verejná správaLogo Európskeho sociálneho fondu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na portáli "Operačného programu Efektívna verejná správa" [nové okno].

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020
Kód projektu: 314011D977
Zmluva: Centrálny register zmlúv [nové okno] (CRZ)
Hlavná stránka projektu [nové okno]

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania [nové okno] a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities [nové okno] a RePEc - ekonomické inštitúcie [nové okno] alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

 • Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.
 • Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
 • Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.
 • Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Partneri:

 1. Finančné riaditeľstvo SR
 2. Kancelária prezidenta SR [nové okno]
 3. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť [nové okno]
 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR [nové okno]
 5. Ministerstvo financií SR [nové okno] (hlavný partner)
 6. Ministerstvo hospodárstva SR [nové okno]
 7. Ministerstvo kultúry SR [nové okno]
 8. Ministerstvo obrany SR [nové okno]
 9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR [nové okno]
 10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR [nové okno]
 11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR [nové okno]
 12. Ministerstvo vnútra SR [nové okno]
 13. Ministerstvo zahraničných vecí SR [nové okno]
 14. Ministerstvo zdravotníctva SR [nové okno]
 15. Ministerstvo životného prostredia SR [nové okno]
 16. Najvyšší kontrolný úrad SR [nové okno]
 17. Protimonopolný úrad SR [nové okno]
 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu [nové okno]
 19. Úrad pre verejné obstarávanie [nové okno]
 20. Úrad vlády SR [nové okno]
 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [nové okno]