Preskočiť na hlavný obsah

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Logo Operačného programu Efektívna verejná správaLogo Európskeho sociálneho fondu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na portáli "Operačného programu Efektívna verejná správa" [nové okno].

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020
Kód projektu: 314011D977
Zmluva: Centrálny register zmlúv [nové okno] (CRZ)
Hlavná stránka projektu [nové okno]

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania [nové okno] a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities [nové okno] a RePEc - ekonomické inštitúcie [nové okno] alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

 • Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.
 • Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
 • Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.
 • Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Partneri:

 1. Finančné riaditeľstvo SR
 2. Kancelária prezidenta SR [nové okno]
 3. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť [nové okno]
 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR [nové okno]
 5. Ministerstvo financií SR [nové okno] (hlavný partner)
 6. Ministerstvo hospodárstva SR [nové okno]
 7. Ministerstvo kultúry SR [nové okno]
 8. Ministerstvo obrany SR [nové okno]
 9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR [nové okno]
 10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR [nové okno]
 11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR [nové okno]
 12. Ministerstvo vnútra SR [nové okno]
 13. Ministerstvo zahraničných vecí SR [nové okno]
 14. Ministerstvo zdravotníctva SR [nové okno]
 15. Ministerstvo životného prostredia SR [nové okno]
 16. Najvyšší kontrolný úrad SR [nové okno]
 17. Protimonopolný úrad SR [nové okno]
 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu [nové okno]
 19. Úrad pre verejné obstarávanie [nové okno]
 20. Úrad vlády SR [nové okno]
 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [nové okno]