Preskočiť na hlavný obsah

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS

Logo Operačného programu Integrovaná infraštrtuktúra

Názov a sídlo prijímateľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná č.63, 974 01 Banská Bystrica

Názov projektu: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

Miesto realizácie projektu:

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

Výška NFP: 40 123 515,36 eur

Opis projektu: Realizovaný projekt „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR“ súvisí so zvýšením úrovne kybernetickej bezpečnosti informačno-komunikačného prostredia Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „FS SR“), vybudovaním nosnej infraštruktúry FS SR na monitoring, analýzu a aktívnu ochranu pred kybernetickými hrozbami, ako aj informačného systému na bezpečnú a monitorovanú manipuláciu s citlivými a utajovanými informáciami v elektronickej podobe. Riešenie pre zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti je koncipované ako komplexný mechanizmus, ktorý chráni FS SR pred vonkajšími ako aj vnútornými rizikami a hrozbami. Tento mechanizmus môže byť účinný len v prípade, že jeho jednotlivé časti a komponenty budú navzájom previazané a budú úzko spolupracovať.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk [nové okno]“.

Ďalšie informácie na webovom sídle: