Preskočiť na hlavný obsah

Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových zručností colníkov a zamestnancov colnej správy

Vlajka Európskej únie Logo Európskeho sociálneho fondu Logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Znak finančnej správy

Národný projekt: Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy

Projekt realizovalo Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky. K 1. 1. 2012 došlo k spojeniu Daňového a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a vznikla nástupnícka organizácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu bola podpora ďalšieho, celoživotného vzdelávania colníkov a zamestnancov colnej správy kombinovanou formou vzdelávania.

Časová realizácia aktivít projektu bola uskutočnená od marca 2010 do decembra 2012. Realizácia projektu prispela k zvyšovaniu rastu odbornej úrovne colníkov pre výkon štátnej služby, k skvalitneniu profesionálneho prístupu colníkov k plneniu úloh colnej správy, čo v budúcnosti prispeje k zlepšeniu kvality služieb poskytovaných colnou správou, plnením a zabezpečovaním úloh v rámci EÚ. Počas trvania projektu bolo celkovo vyškolených 6 270 colníkov a zamestnancov colnej správy.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Dokument

Prehľad o počte vyškolených [.pdf; 141 kB; nové okno]

www.employment.gov.sk [nové okno]
www.esf.gov.sk [nové okno]

PROJEKT SLOVENSKO PROJEKT BRATISLAVA

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami

Názov projektu: Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

Financovanie projektu:

 • Európsky sociálny fond 85%
 • Štátney rozpočet 15%

Prijímateľ projektu: Colné riaditeľstvo SR,, nástupnícky subjekt od 1.1.2012 Finančné riaditeľstvo SR
Dátum podpisu zmluvy: 21.08.2009
Realizácia projektu: 2009 – 2012
Schválené prostriedky: 2 359 689 €

Cieľová skupina: colníci a zamestnanci colnej správy

Aktivity – projekt Slovensko

 • Aktivita 1: Zvyšovanie jazykových vedomostí a zručností colníkov pracujúcich s agendou EÚ
 • Aktivita 2: Anglický jazyk pre oblasť RIF
 • Aktivita 3: Anglický jazyk pre colníkov prioritne pre colníkov na východnej hranici
 • Aktivita 4: Rozvojový program pre zamestnancov colnej správy v riadiacich pozíciách
 • Aktivita 5: E-vzdelávanie v colníctve

V rámci uvedených aktivít bolo školených za projekt Slovensko 5 574 colníkov a zamestnancov finančnej správy.

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v Bratislavskom samosprávnom kraji

Názov projektu: Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy pre Bratislavský kraj

Financovanie projektu:

 • Európsky sociálny fond 85%
 • Štátny rozpočet 15%

Prijímateľ projektu: Colné riaditeľstvo SR, nástupnícky subjekt od 01.01.2012 Finančné riaditeľstvo SR
Dátum podpisu zmluvy: 21.08.2009
Realizácia projektu: 2009 – 2012
Schválené prostriedky: 95 824 €

Cieľová skupina: colníci a zamestnanci colnej správy

Aktivity - projekt Bratislava

 • Aktivita 1: Zvyšovanie jazykových vedomostí a zručností colníkov pracujúcich s agendou EÚ
 • Aktivita 2: Anglický jazyk pre oblasť RIF
 • Aktivita 3: Anglický jazyk pre colníkov prioritne pre colníkov na východnej hranici
 • Aktivita 4: Rozvojový program pre zamestnancov colnej správy v riadiacich pozíciách
 • Aktivita 5: E-vzdelávanie v colníctve
 • Podporné aktivity: Riadenie, monitoring, označenie projektu a publicita

V rámci uvedených aktivít bolo školených za projekt Bratislava 696 zamestnancov finančnej správy.