Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Nový automatizovaný tranzitný systém NCTS

Systém rieši model tranzitnej operácie uskutočnenej na základe dokladu T1, T2 s využitím výpočtovej techniky. Tovar sprevádza od colného úradu odoslania (resp. schváleného odosielateľa) až k colnému úradu určenia (resp. schválenému príjemcovi) iba elektronická informácia doplnená „sprievodným tranzitným dokladom“ – doklad vytvorený počítačom opatrený čiarovým kódom. V praxi to znamená, že tovar už nesprevádzajú jednotlivé diely tranzitného vyhlásenia ako je tomu bolo v minulosti.

Výhody NCTS pre obchodníkov

 • skrátenie času spracovania deklarácie na colnom úrade odoslania, pretože deklarácia bude predkladaná v predstihu elektronickou formou,
 • skoršie vybavenie tranzitného režimu, pretože miesto spätného listu č.5 je na colný úrad odoslania zasielaná elektronická informácia. To má dopad hlavne na skoršie uvoľnenie zabezpečenia,
 • úspora nákladov za papierové spracovanie dokladov, 
 • sprehľadnenie tranzitnej operácie čo je v prípade pátrania po nedodanom tovare v prospech hlavného zodpovedného,
 • výhody pri udeľovaní celkovej záruky, resp. oslobodenia od zabezpečenia, nižšia výška referenčnej sumy,
 • skrátenie času ukončenia režimu na colnom úrade určenia ako aj na tranzitných úradoch,  pretože všetky informácie o tranzitnej operácii budú zaslané v časovom predstihu,
 • možnosť využitia pri uplatňovaní zjednodušených postupov,
 • možnosť zníženia záručnej sumy celkovej záruky, príp. oslobodenia od zabezpečenia colného dlhu,
 • monitorovanie priebehu tranzitnej operácie,
 • možnosť získania čerpania aktuálneho stavu záruky,
 • štatistika tranzitu.  

Priebeh automatizovaného tranzitného režimu

Tranzitné vyhlásenie môže byť od 1.7.2006 úradu odoslania predložené len  pomocou zariadenia na spracovanie a prenos údajov - elektronické colné vyhlásenie. 

Tranzitné vyhlásenie podané prostredníctvom štandardnej správy,  musí zodpovedať štruktúre a údajom uvedeným stanoveným príslušným colným úradom. Podmienky a pravidlá na podanie elektronického tranzitného vyhlásenia boli stanovené Colnou správou SR a sú zverejnené na jej oficiálnej web stránke.            

V prípade, ak elektronické colné vyhlásenie spĺňa podmienky zákona  o elektronickom podpise, nepožaduje úrad odoslania predloženie listu č. 1 tranzitného vyhlásenia. V opačnom prípade požaduje predloženie minimálne listu č. 1 podpísaného oprávnenou osobou v odseku 50. Tranzitné vyhlásenie vyhotovované zariadením na spracovanie a prenos údajov  možno vyhotoviť aj  na bielom papieri spĺňajúc formát písomného vyhlásenia okrem farby tlače a tlače zadnej strany na listoch č. 4 a 5 tranzitného vyhlásenia.

Pri prepustení tovaru zašle úrad odoslania údaje o tranzitnej operácii v režime tranzit deklarovanému úradu určenia prostredníctvom správy „Predbežné oznámenie príchodu zásielky“ a každému deklarovanému tranzitnému úradu prostredníctvom správy „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“. Tieto správy sú založené na údajoch pochádzajúcich z tranzitného vyhlásenia, v prípade potreby zmenených alebo doplnených. Tieto správy zodpovedajú štruktúram dohodnutým pre systém NCTS.

Tranzitný úrad zaeviduje prestup v správe „Predbežné oznámenie tranzitu zásielky“  prijatej z úradu odoslania. Akákoľvek kontrola tovaru je vykonaná na základe údajov poskytnutých úradom odoslania. Prestup je oznámený úradu odoslania prostredníctvom správy „Oznámenie o prestupe hranice“ . Táto správa zodpovedá štruktúre dohodnutej pre systém NCTS.

Úrad určenia si sprievodný tranzitný doklad ponechá a oznámi úradu odoslania príchod tovaru použitím správy ”Potvrdenie o dodaní”. Správa je spravidla odoslaná v ten istý deň, kedy je tovar predložený úradu určenia. S výnimkou niektorých prípadov, úrad určenia zašle úradu odoslania správu „Výsledok kontroly“  najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni dodania tovaru úradu určenia.

Po obdržaní kladného výsledku kontroly je tranzitná operácia  vybavená na úrade odoslania. Toto je jedna z najväčších výhod systému NCTS, kedy k vybaveniu dochádza najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní tovaru úradu určenia. 

Automatizovaný tranzitný systém NCTS je nasadený vo všetkých členských krajinách Európskeho Spoločenstva a v krajinách Dohovoru. Každá ďalšia krajina, ktorá  bude prijatá k Dohovoru musí už v čase prijatia byť schopná komunikovať s ostatnými krajinami v systéme NCTS.

Viac infomácií v časti Elektronická komunikáca v tranzite –NCTS alebo Elektronické colné konanie v tranzite.