Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Tranzit spoločenstva

Tranzit Spoločenstva - je používaný medzi členskými krajinami EÚ (tiež Andorra a San Marino) a je potrebné ho uplatňovať v prípade, ak bude prepravovaný tovar, ktorý nemá štatút tovaru Spoločenstva , ale za určitých okolností aj v prípade prepravy tovaru Spoločenstva. V tomto zmysle rozlišujeme  vonkajší a vnútorný tranzit Spoločenstva.

Spoločný tranzitný režim je upravený Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime [nové okno] medzi členskými krajinami EÚ a EZVO (európske združenie voľného obchodu – Švajčiarsko, Nórsko, Island, Turecko).

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vonkajší tranzit Spoločenstva

Do režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva (T1), ktorý je upravený čl. 91 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92  [nové okno], ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (ďalej len „CK“) v súlade s čl. 340c ods. 3 Nariadenia Komisie č. 2454/93  [nové okno] (ďalej len „VPCK)  je možné prepustiť tovar, ktorý:

  • nemá štatút Spoločenstva, príp. štatút nie je dostatočne preukázaný (napr. po dočasnom uskladnení, dočasnom použití, po uskladnení v colnom sklade, po aktívnom zušľachťovacom styku) bez toho, aby podliehal dovoznému clu alebo iným obchodno-politickým opatreniam.V takomto prípade je vonkajší tranzit Spoločenstva používaný na prepravu tovaru po území Spoločenstva (napr. na výstupný colný úrad alebo iné miesto v Spoločenstve), alebo na prepravu tovaru do krajiny EZVO, ktorá režim T1 uplatňuje na základe Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime (ďalej len „Dohovor“). Krajinami EZVO sa rozumejú Nórsko, Švajčiarsko, Island, príp. ďalšia krajina, ktorá pristúpi k Dohovoru.
  • má štatút tovaru Spoločenstva a ktorý v súvislosti s vývozom podlieha určitým opatreniam, alebo ich využíva (čl. 340c ods. 3 VPCK). V tomto prípade je však režim vonkajšieho tranzitu Spoločenstva možné použiť len na prepravu tovaru do krajiny EZVO, alebo prepravu tovaru medzi dvoma miestami v Spoločenstve cez územie krajiny EZVO, ktorá režim T1 uplatňuje na základe Dohovoru. 

Tovar môže byť prepustený do režimu  tranzit na podklade tranzitného colného vyhlásenia (príp. karnetom TIR, ATA) s uvedením kódu T1 v odseku 1 v systéme NCTS, alebo v prípade osobitných druhov dopravy niektorým z prepravných dokladov (NL CIM, letecký nákladný list, námorný nákladný list a pod).

Vnútorný tranzit Spoločenstva

Do režimu vnútorného tranzitu Spoločenstva (T2 alebo T2F), ktorý je upravený čl. 163 CK a čl. 340c VPCK je možné prepustiť tovar Spoločenstva, ktorý nepodlieha opatreniam v súvislosti s jeho vývozom. Ak nie je použitý karnet TIR, alebo ATA, môže byť tovar prepustený do vnútorného tranzitu Spoločenstva na prepravu z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie krajiny EZVO, alebo na prepravu mimo územia Spoločenstva do krajiny EZVO, ktorá tranzitný režim T2/T2F uplatňuje na základe Dohovoru.

Colný úrad odoslania prepustí tovar do režimu vnútorného tranzitu Spoločenstva v prípadoch, ak sa preprava tovaru Spoločenstva uskutočňuje:

  • medzi dvoma miestami v Spoločenstve cez jednu alebo viac krajín EZVO (čl. 340c ods. 2 VPCK) (režim T2).
  • z miesta ležiaceho v Spoločenstve do miesta ležiaceho v krajine EZVO za podmienok iných ako sú uvedené v čl. 340c ods. 3 VPCK (režim T2)
  • medzi dvoma miestami v Spoločenstve na/z/cez územie ležiace na území, na ktorom sa neuplatňuje smernica 2006/112/EHS (čl. 340c ods. 1 VPCK) (režim T2F) – tzv. fiškálne územia
  • medzi dvoma miestami v Spoločenstve cez tretiu krajinu, ktorá nie je krajinou EZVO (článok 340d VPCK). Tovar je však do režimu T2 možné prepustiť iba za predpokladu, že sa cez tretiu krajinu prepravuje na základe jednotného prepravného dokladu vyhotoveného v členskom štáte EÚ. Takýmto dokladom môže byť len doklad, ktorý je používaný aj v tretej krajine napr. TIR, ATA, CIM, TR a pod. (nie sprievodný tranzitný doklad T1, T2, T2F).

Colné a daňové územia z pohľadu tranzitu

Územie Geonom kód Územie EÚ

Colné
územie EÚ

Daňové územie EÚ pre DPH Daňové územie
EÚ pre SPD
Belgicko BE áno áno áno áno
Dánsko DK áno áno áno áno
Faerské ostrovy FO nie nie nie nie
Grónsko GL nie nie nie nie
Nemecko DE áno áno áno áno
ostrov Helgoland DE áno nie nie nie
územie Büsingen CH áno nie nie nie
Jungholz a Mittelberg (Klaines Walsertal) AT áno áno áno áno
Španielsko ES áno áno áno áno
Baleárske ostrovy ES áno áno áno áno
Kanárske ostrovy ES áno áno nie nie
Ceuta XC áno nie nie nie
Melilla XL áno nie nie nie
Francúzsko FR áno áno áno áno
Korzika FR áno áno áno áno
Francúzska Guyana FR áno áno nie nie
ostrov Guadeloupe FR áno áno nie nie
ostrov Martinique FR áno áno nie nie
ostrov Réunion FR áno áno nie nie
Francúzska Polynézia PF nie nie nie nie
Nová Kaledónia NC nie nie nie nie
Wallis a Futuna WF nie nie nie nie
Francúzske južné a antarktické územia TF nie nie nie nie
Mayotte 1) YT áno áno nie nie
Saint-Pierre a Miquelon PM nie nie nie nie
Svätý Bartolomej BL nie nie nie nie
Svätý Martin (francúzska časť) FR áno áno nie nie
Monacké kniežatstvo FR nie áno áno áno
Grécko GR áno áno áno áno
vrch Athos GR áno áno nie áno
Írsko IE áno áno áno áno
Taliansko IT áno áno áno áno
obec Livigno IT áno nie nie nie
obec Campione d´Italia CH áno nie nie nie
národné vody Luganského jazera medzi brehom a politickými hranicami oblasti medzi Ponte Tresa a Porto Ceresio IT áno nie nie nie
Luxembursko LU áno áno áno áno
Holandsko NL áno áno áno áno
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 2) BQ (530) nie nie nie nie
Svätý Martin (holandská časť) 2) SX nie nie nie nie
Curaçao 2) CW nie nie nie nie
Aruba AW nie nie nie nie
Rakúsko AT áno áno áno áno
Portugalsko (vrátane Azor a Madeiry) PT áno áno áno áno
Fínsko FI áno áno áno áno
Ålandy FI áno áno nie nie
Švédsko SE áno áno áno áno
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska GB áno áno áno áno
Normanské ostrovy GB nie áno nie nie
ostrov Man GB nie áno áno áno
Gibraltár GI áno nie nie nie
Britské Panenské ostrovy VG nie nie nie nie
Anguilla AI (660) nie nie nie nie
Britské indickooceánske územie IO nie nie nie nie
Falklandské ostrovy FK nie nie nie nie
Montserrat MS nie nie nie nie
Kajmanie ostrovy KY nie nie nie nie
Pitcairnove ostrovy PN nie nie nie nie
Južná Georgia a Južné Sandwichové ostrovy GS nie nie nie nie
Turks a Caicos TC nie nie nie nie
Bermudy BM nie nie nie nie
Svätá Helena, ostrov Ascension, Tristan da Cunha SH nie nie nie nie
Česká republika CZ áno áno áno áno
Estónska republika EE áno áno áno áno
Cyperus (južná časť) 3) CY áno áno áno áno
Lotyšsko LV áno áno áno áno
Litva LT áno áno áno áno
Maďarso HU áno áno áno áno
Malta MT áno áno áno áno
Poľsko PL áno áno áno áno
Slovinsko SI áno áno áno áno
Slovensko SK áno áno áno áno
Bulharsko BG áno áno áno áno
Rumunsko RO áno áno áno áno
Chorvátsko HR áno áno áno áno
San Maríno SM nie nie nie áno/nie 4)
Andorra AD nie nie nie nie
Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) VA nie nie nie nie

1) Mayotte je súčasťou colného územia EÚ od 1.1.2014.
2) Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Svätý Martin (holandská časť) a Curaçao tvorili Holandské Antily do 31.12.2012.
3) Vrátane základne Britských ozbrojených síl (výsostné územie Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia).
4) Vývoz tovaru do San Marína podliehajúci spotrebným daniam sa podľa administratívnych dohôd uskutoční na podklade administratívneho sprievodného dokladu (AAD).

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Čiastočne Nie