Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
7

Železničný nákladný list CIM

Zjednodušený postup pri preprave tovaru po železnici na podklade železničného nákladného listu CIM a vo veľkých kontajneroch- čl. 412 – 442a Nariadenia Komisie č. 2454/93

Všeobecné ustanovenia

Na prepravu tovaru vykonávanú železničnými spoločnosťami po železnici na podklade nákladného listu CIM (ďalej len „NL CIM“) sa vzťahujú ustanovenia článkov 412 až 425 Nariadenia Komisie č. 2454/93  [nové okno] (ďalej len „VPCK“ a pre prepravu tovaru vo veľkých kontajneroch sa vzťahujú ustanovenia článkov 426 až 442a VPCK.

Preprava tovaru v režime tranzit Spoločenstva po železnici, ktorá sa vykonáva s použitím NL CIM (vrátane spešnín) sa považuje za prepravu v zjednodušenom postupe v rámci colného územia Spoločenstva, pokiaľ Výbor pre Colný Kódex neurčí inak.

Na prepravu tovaru v režime tranzit po železnici v Spoločenstve na podklade NL CIM nie je potrebné povolenie na používanie zjednodušeného postupu, pokiaľ Výbor pre Colný Kódex neurčí inak.

V súlade s článkom 95 ods. 1 písm. d) Nariadenia Rady č. 2913/92  [nové okno] (ďalej len „CK“) sa na prepravu vykonávanú železničnými spoločnosťami členských štátov zabezpečenie colného dlhu nevyžaduje pri zjednodušenom postupe v súlade s článkom 372 ods. 1 písm. f) (i), ktorá sa uskutočňuje na podklade NL CIM.

Železničná spoločnosť, ktorá prijala na prepravu tovar na podklade NL CIM pre režim tranzit Spoločenstva, sa stáva pre túto prepravnú operáciu hlavným zodpovedným.

Tranzit z vnútrozemia

Na colnom úrade odoslania hlavný zodpovedný

  1. predkladá colné vyhlásenie (diely č.1,2,3 NL CIM alebo diely č.1, 2, 3A, 3B dodacieho listu TR),
  2. diel č. 1 NL CIM alebo diel č.1 dodacieho listu TR a kontajner alebo kontajnery kusy, žel. vagón alebo nákladové kusy označuje predpísanou nálepkou s piktogramom alebo odtlačkom pečiatky s vyobrazením piktogramu podľa vzoru v prílohe 58 VPCK a v súlade  s článkom 417 VPCK ,
  3. ak sa pri preprave tovaru po železnici použije tranzitné vyhlásenie T1, T2 alebo T2F a je pripojené k NL CIM alebo k dodaciemu listu TR, musí byť v odseku určenom pre colné orgány NL CIM alebo dodacieho listu TR v súlade s článkom 442 ods. 2 VPCK uvedený jeho druh (T1, T2, T2F), dátum, jeho ev. číslo a názov colného úradu, ktorý ho potvrdil,
  4. všetky diely NL CIM alebo dodacieho listu TR vráti colný úrad deklarantovi; v súlade s článkami 415 alebo 429 VPCK vedie záznamy železničná spoločnosť každého členského štátu vo svojom centrálnom stredisku na účel kontroly colných orgánov;
  5. ak colný úrad odoslania je zároveň výstupným colným úradom pri vývoze tovaru v súlade s článkom 793 ods. 2 písm. b VPCK zapíše colník do odseku určeného pre colné orgány poznámku „EXPORT“ červenou farbou na všetkých kópiách tranzitného dokumentu.

Tranzit do vnútrozemia

  1. Na vstupnom colnom úrade sa nevykonáva žiadna kontrola dokladov, ani tovaru alebo uzáver. Tým nie je dotknutá povinnosť deklaranta ZSSK predložiť príslušnému colnému úradu tovar spolu s dokladmi, ktorý má byť na tomto colnom úrade prepustený do režimu voľný obeh. V tomto prípade vstupný colný úrad postupuje ako colný úrad určenia.
  2. Na colnom úrade určenia hlavný zodpovedný po príchode zásielky do stanice určenia predloží tovar a zároveň podá predbežné colné vyhlásenie predložením dielov č.1, 2 a 3 NL CIM.
  3. Hlavný zodpovedný vyhotoví pre svoje potreby diel č.3A (prednú stranu dielu č. 3A tvorí kópia prednej strany dielu č.1 nákladného listu CIM a zadnú stranu tvorí kópia zadnej strany posledného listu CIM), ktorý odovzdajú príjemcovi zásielky.
Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Čiastočne Nie