Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Zamestnávatelia

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Vyplnenie daňových tlačív

V súlade s § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP [nové okno]“) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane:

  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“),
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“).

Vyplnenie daňových tlačív bude trvať len niekoľko minút. Daňové tlačivo Prehľad má 2 strany. Hlásenie obsahuje 5 častí a počet strán IV. a V. časti závisí od počtu zamestnancov.

Formulár prehľadu alebo hlásenia si môžete:

  • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
  • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
  • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Prehľad

Zamestnávateľ v prehľade uvádza úhrnné údaje za vykazovaný kalendárny mesiac, týkajúce sa napr. zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, zrazených preddavkov na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd, daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie.

Prehľad sa podáva v termíne do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. Povinnosť podať prehľad za príslušný mesiac nemá len ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom mesiaci zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti nevyplatil.

Prehľad na rok 2018 sa podáva na tlačive, ktorého vzor bol uverejnený oznámením MF SR č. MF/021444/2015-721 [nové okno].

V prehľade uvádza úhrnnú sumu daňového bonusu za príslušný kalendárny mesiac, ktorú vyplatil (vybral) všetkým oprávneným zamestnancom, vrátane daňového bonusu z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo vykonaných opráv. O túto úhrnnú sumu zamestnávateľ zníži alebo zvýši sumu zrazených preddavkov na daň a dane. V prípade, že úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom je nižšia ako úhrnná suma daňového bonusu, zamestnávateľ rozdiel na daňovom bonuse vyplatí z vlastných prostriedkov.

O sumu daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov môže zamestnávateľ znižovať odvod preddavkov na daň v nasledujúcich mesiacoch alebo môže požiadať miestne príslušného správcu dane o poukázanie tejto sumy, vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu. Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu vyplní zamestnávateľ len po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka, t.j. v prehľadoch predkladaných za mesiace marec, jún, september a december.

V prehľade sa uvádza aj úhrnná suma priznanej a vyplatenej (vybranej) zamestnaneckej prémie, o ktorú zamestnávateľ znižuje (zvyšuje) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných opráv. O sumu zamestnaneckej prémie vyplatenú z vlastných prostriedkov môže zamestnávateľ znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) v nasledujúcich mesiacoch alebo požiadať miestne príslušného správcu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vyplnením žiadosti v III. časti prehľadu. Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie vypĺňa zamestnávateľ po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné vykazované kalendárne mesiace tohto štvrťroka, t.j. v prehľadoch predkladaných za mesiace marec, jún, september a december.

V prípade, že podaný prehľad obsahuje nesprávne údaje (napr. nesprávne dátumy vyplatenia príjmu, nesprávnu výšku preddavkov a pod.), v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ chybu zistil, podá opravný prehľad.

Hlásenie

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať správcovi dane hlásenie do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP neustanovuje inak. Hlásenie za rok 2017 sa podáva na tlačive, ktorého vzor bol uverejnený oznámením MF SR č. MF/021619/2014-721 [nové okno]. Povinnosť podať hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie nemá zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane v prípade, že v príslušnom zdaňovacom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti. Hlásenie za rok 2017 sa podáva do 30. apríla 2018. V tejto lehote je zamestnávateľ povinný daň aj zaplatiť.

Ak zamestnávateľ po lehote na podanie hlásenia zistí, že podané hlásenie je neúplné alebo oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, je povinný podať dodatočné hlásenie v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil uvedenú skutočnosť.

Podanie daňových tlačív

Vyplnený prehľad alebo hlásenie zamestnávateľ môže na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

V prípade, že zamestnávateľ chce podať prehľad alebo hlásenie elektronicky musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na dani na daňovom úrade. Zároveň musí mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo vlastniť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Ak v priebehu odosielania dôjde k výpadku spojenia, t.j. nie je možné doručiť do elektronickej podateľne daňové tlačivo z dôvodov na strane správcu dane, lehota na jeho podanie bude zachovaná, ak bude doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.