Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Používanie elektronických registračných pokladníc

Všeobecné informácie k používaniu elektronických registračných pokladníc (ďalej „ERP“) a virtuálnych registračných pokladníc (ďalej „VRP“) podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“):

Kto je povinný používať na evidenciu tržieb ERP/VRP         

Používanie  ERP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie ERP/VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej "SR").

V nadväznosti na uvedené, povinnosť používať ERP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu.  

Ak nie je splnená jedna z vyššie ustanovených podmienok, nevzniká povinnosť používať ERP/VRP.

Poznámka

Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP/VRP, nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa na báze dobrovoľnosti rozhodne ERP/VRP používať. 

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba - živnostník predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie. Z tohto predaja prijíma tržby v hotovosti. Vzniká mu povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP/VRP?

Riešenie: Každý podnikateľ (okrem výnimiek viď. ďalej), ktorý na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území SR tovar a za predaj tohto tovaru prijme tržbu v hotovosti, je povinný používať ERP/VRP. Na základe uvedeného aj podnikateľovi, ktorý predáva oblečenie na základe oprávnenia na podnikanie vzniká povinnosť používať ERP/VRP.

Príklad č. 2: Potrebuje zahraničný podnikateľ so sídlom v Českej republike (ďalej "ČR") na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ERP/VRP?

Riešenie: Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP.

Príklad č. 3: Je slovenský podnikateľ povinný na evidenciu tržieb z predaja tovaru na území ČR používať ERP/VRP?

Riešenie: Ak slovenský podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru v zahraničí, nie je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP, nakoľko platba nie je prijatá na území SR. Zároveň vyššie uvedené platí aj v prípade úhrady faktúry v hotovosti prijatej v zahraničí.

Kto sa na účely zákona o ERP považuje za podnikateľa

Jednou z podmienok pre povinnosť používať ERP/VRP je podnikateľská činnosť podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, tzv. samostatne hospodáriaci roľník (ďalej „SHR“).

Poznámka

Povinnosť fyzickej osoby pri vykonávaní určitej činnosti zriadiť živnosť vyplýva z ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „živnostenský zákon“).
Podľa § 3 ods. 4 živnostenského zákona živnosťou, okrem iných, nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon, ktorým je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších prepisov.

Príklady

Príklad č. 1: Predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru
Fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, vyrába vo voľnom čase drevené predmety (varešky, vázy, misy, hračky, ...). Ak by sa rozhodla tieto predmety príležitostne predávať na jarmokoch, vzniká jej povinnosť používať ERP/VRP?

Riešenie: Ak predaj vlastnoručne vyrobeného tovaru nie je živnosťou a túto činnosť fyzická osoba  vykonáva na základe zákona  č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [nové okno] a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“), povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v ERP/VRP z predaja tohto tovaru fyzickej osobe nevzniká. V danom prípade stačí vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby.   
Ak ale predaj vyrobeného tovaru sa bude realizovať na základe oprávnenia na podnikanie (živnostenského oprávnenia), fyzickej osobe – podnikateľovi vzniká povinnosť prijaté tržby v hotovosti z predaja tohto tovaru evidovať v ERP/VRP.

Príklad č. 2: Predaj vlastných výrobkov SHR
SHR podniká v obore chovu dobytku. Na trhoch plánuje predávať svoje výrobky (syry, oštiepky ako aj slaninu, škvarky a podobne). Je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že fyzická osoba je v danom prípade zapísaná do evidencie SHR v zmysle zákona č. 105/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (je jej vydané osvedčenie príslušným orgánom), táto osoba sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Na základe uvedeného, fyzická osoba - SHR je povinná na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti z predaja vlastných výrobkov používať ERP/VRP.

Čo sa rozumie na účely zákona o ERP tržbou

Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Evidencii tržieb v ERP/VRP podlieha aj platba prijatá v hotovosti za účelom úhrady faktúry.

Príklady

Príklad č. 1: Je povinný podnikateľ evidovať v ERP/VRP tržbu, ktorá je uhradená odberateľom bezhotovostne na účet podnikateľa?

Riešenie: Platbu prijatú bezhotovostne podnikateľ nie je povinný evidovať v ERP/VRP.

Príklad č. 2: Má povinnosť podnikateľ evidovať v ERP/VRP tržbu, ktorá je uhradená platobnou kartou?

Riešenie: Platba prijatá prostredníctvom platobnej karty z predaja tovaru sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti.  Z uvedeného dôvodu  túto  platbu je podnikateľ povinný evidovať v ERP/VRP.

Príklad č. 3: Vzniká povinnosť používať ERP/VRP pri úhrade faktúry v hotovosti?

Riešenie: Vzhľadom na to, že za tržbu sa považuje aj úhrada faktúry prijatá v hotovosti, podnikateľovi vzniká povinnosť evidovať túto úhradu v ERP/VRP.

Čo sa rozumie na účely zákona o ERP predajným miestom

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. Z definície pojmu „predajné miesto“ vyplýva akékoľvek miesto, v rámci ktorého podnikateľ za predaj tovaru alebo za poskytnutie vymedzenej služby prijíma tržbu v hotovosti, napr. stála prevádzka, meniace sa predajné miesto (predaj na trhových miestach, poskytnutie služby u zákazníkov a pod.).

Príklady

Príklad č. 1: Fyzická osoba podnikateľ predáva tovar na viacerých trhových miestach v rámci celej SR. Je táto osoba povinná používať ERP/VRP pri prijatí  tržby v hotovosti?

Riešenie: Ak fyzická osoba na trhových miestach prijíma tržby z predaja tovaru v hotovosti, je povinná používať ERP/VRP na každom trhovom mieste (každé trhové miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti sa považuje za  predajné miesto).  

Príklad č. 2: Podnikateľ predávajúci tovar prostredníctvom internetu, niekoľkokrát v roku objednaný tovar dodá zákazníkovi osobne. Ak podnikateľ pri dodaní predávaného tovaru prijme tržbu v hotovosti, je aj v tomto prípade povinný používať ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že podnikateľ za predaj tovaru u zákazníka prijme tržbu v hotovosti, aj v tomto  prípade je splnená podmienka predajného miesta, v rámci ktorého je podnikateľ povinný prijatú tržbu zaevidovať v ERP/VRP.

Čo sa rozumie pod pojmom tovar

Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.

Výrobkom je vyrobená vec, látka a pod., produkt (napr. priemyselný výrobok, poľnohospodársky, hutnícky alebo mliečny výrobok); polotovarom je čiastočne spracovaný, opracovaný tovar, napr. predávané potraviny pripravené na dokončenie varením, pečením (napr. mrazené polotovary a pod.); materiálom je látka (napr. na šaty) alebo súhrn jednoduchých výrobkov, z ktorých sa niečo vyrába (napr. stavebný materiál); surovinou je spracovaný východiskový materiál určený na výrobu (napr. nerastné suroviny, priemyselné suroviny, druhotné suroviny určené na opätovné spracovanie); tovarom sú výrobky ako predmet kúpy a predaja určené na uspokojenie potrieb človeka (napr. priemyselný, spotrebný tovar, drobný, kusový tovar, luxusný tovar).

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ, u ktorého predmetom podnikateľskej činnosti je predaj textilného tovaru, sa rozhodne predať starý počítač zaradený v obchodnom majetku, ktorý využíval pre svoje podnikanie. Má podnikateľ povinnosť tržbu prijatú v hotovosti z predaja počítača evidovať v ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že predaj hnuteľného alebo nehnuteľného majetku nie je predmetom podnikateľskej činnosti podnikateľa, z uvedeného dôvodu podnikateľovi nevzniká povinnosť tržbu prijatú v hotovosti z predaja počítača) evidovať v ERP/VRP. V danom prípade počítač nespĺňa podmienku tovaru.  

Čo sa rozumie pod pojmom služba

Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Používanie ERP/VRP sa vzťahuje len na služby označené v tejto prílohe.

Ide o nasledovné služby:

45.20

Oprava a údržba motorových vozidiel   

45.40

 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32

Taxislužba

49.39

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

52.21

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,  a to len pri  prevádzke parkovacích priestorov

55.10

 Hotelové a podobné ubytovanie

55.20

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30

Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány

55.90

Ostatné ubytovania

56.10

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

56.21

Dodávka jedál

56.29

Ostatné jedálenské služby

56.30

Služby pohostinstiev

65.11

Životné poistenie

65.12

Neživotné poistenie

69.10

Právne činnosti

69.20

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10

Vedenie firiem

70.21

Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou   

70.22

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11

Architektonické činnosti

71.12

Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20

Technické testovanie a analýzy

73.11

Reklamné agentúry

73.12

Predaj vysielacieho času

73.20

Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10

Špecializované dizajnérske činnosti

74.20

Fotografické činnosti

74.30

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00

Veterinárne činnosti

77.11

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22

Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

78.10

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú

78.30

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11

Činnosti cestovných agentúr

79.12

Činnosti cestovných kancelárií

79.90

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10

Súkromné bezpečnostné služby

80.20

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30

Pátracie služby

86.10

Činnosti nemocníc

86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23

Zubná lekárska prax

86.90

Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11

Prevádzka športových zariadení

93.12

 Činnosti športových klubov

93.13

Fitnescentrá

93.21

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12

Oprava komunikačných zariadení

95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

96.01

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02

Kadernícke a kozmetické služby

96.03

Pohrebné a súvisiace služby

96.04

Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri  službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Príklady

Príklad č. 1: Ak na základe oprávnenia na podnikanie fyzická osoba opravuje fotoaparáty, vzniká jej pri tejto činnosti povinnosť používať  ERP/VRP?

Riešenie: Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP patrí aj oprava spotrebnej elektroniky, podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 95.21. Ak ide o opravy fotoaparátov pre domácnosti, táto činnosť  patrí do kódu 95.21, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby podliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP.
Pokiaľ ale ide o opravu profesionálnych fotografických prístrojov, táto služba spadá pod kód 33.12, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP.. 

Príklad č. 2: Podnikateľ prevádzkuje autoumyváreň. Podlieha poskytovanie tejto služby povinnosti evidencie prijatých tržieb v hotovosti v ERP/VRP?

Riešenie: Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP patrí aj oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá je podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 45.20. Nakoľko pod uvedeným kódom je aj umývanie vozidiel, podnikateľ pri prevádzkovaní autoumyvárne je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v ERP/VRP.

Vybrané služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie tržieb v ERP/VRP

Oprava plynových spotrebičov a elektrospotrebičov

Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP, a ktoré sú podľa ŠKEČ zatriedené pod kódom 95.22 patrí aj oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu.

Ak sa jedná o opravu domácich plynových zariadení – plynových spotrebičov, táto služba podľa ŠKEČ patrí do kódu 43.22 (nie je uvedený v prílohe č. 1), preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb nevzniká povinnosť evidovať v ERP/VRP.

Naopak, ak sa opravy týkajú domácich elektrických zariadení – elektrospotrebičov (chladničky, práčky, sporáky a podobne), ide o služby patriace do kódu 95.22, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP. Z uvedeného dôvodu, ak podnikateľ za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti, je povinný ich evidovať v ERP/VRP a zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad.

Prenájom nehnuteľností

Ak v živnostenskom oprávnení je uvedený predmet činnosti prenájom nehnuteľností, ide o službu podľa ŠKEČ zatriedenú pod kódom 68.20, ktorý vzhľadom na to, že nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP/VRP.  

Ďalšie služby pri poskytovaní ktorých nevzniká poivinnosť používať ERP/VRP

Aj v prípade poskytovania nasledovných služieb (činností) ide o služby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP/VRP - nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP: upratovacie práce, administratívne činnosti, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, odťahovacia služba motorových vozidiel, nákladná cestná doprava, stavebné činnosti, medzi ktoré patria, napr. zemné práce, murárske a omietkarské práce, maľovanie, elektroinštalačné práce, pokrývačské práce a podobne (ide o činnosti, ktoré sú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zahrnuté v divízií 43).

Výnimky zo zákona o ERP, pri ktorých nevzniká povinnosť používania ERP/VRP

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky,  pri splnení ktorých podnikateľ  nemá povinnosť tržby evidovať v ERP/VRP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané  v hotovosti. Predmetné  výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.    
 
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:

 • cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,  v bankách,  v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 • tovaru na dobierku,
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 • tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:

 • občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • prostredníctvom predajných automatov.

Poznámka

Podnikateľ, na ktorého sa vzťahuje jedna z ustanovených výnimiek, nemá povinnosť tržby prijaté v hotovosti evidovať v ERP/VRP, je však povinný vyhotoviť k prijatej hotovosti doklad (príjmový doklad) podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, resp. zákona o účtovníctve.
Zároveň aj v tomto prípade platí, že podnikateľ nebude postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak sa na báze dobrovoľnosti rozhodne ERP/VRP používať, aj keď táto povinnosť mu nevzniká.

Príklady

Príklad č. 1: Je povinný podnikateľ pri predaji tovaru prostredníctvom dobierky používať ERP/VRP?

Riešenie: Výnimkou z povinnosti používania ERP/VRP je aj predaj tovaru na dobierku. Táto výnimka sa rovnako vzťahuje aj na predaj tovaru, ktorý je následne dodaný prostredníctvom kuriérov (napr. UPS, DHL), resp. externou logistickou firmou, ktoré pri dodávke vyberú hotovosť, ktorú následne poukážu na účet alebo v hotovosti odovzdajú dodávateľovi tovaru.

Príklad č. 2: Vzniká povinnosť používať ERP/VRP v prípade poskytovania masérskych služieb, ak podnikateľ (masér) je držiteľom preukazu ZŤP?

Riešenie: Aj keď v prípade poskytovania masérskej služby ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP (96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody), ktorá podlieha povinnosti evidencie v ERP/VRP, na podnikateľa sa nevzťahuje povinnosť používať ERP/VRP. Dôvodom je, že masérska služba je poskytnutá podnikateľom s ŤZP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo osvedčená fotokópia, ktoré preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať ERP/VRP.

Príklad č. 3: Je povinný podnikateľ pri predaji vianočných kaprov na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať ERP/VRP?

Riešenie: Podľa zákona o ERP povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP sa nevzťahuje na predaj živých zvierat, okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov. Z uvedeného dôvodu prijatá tržba z predaja vianočných kaprov v hotovosti nepodlieha povinnosti evidencie tržieb v ERP/VRP.

Uzávierky pri používaní ERP/VRP

Denná uzávierka pri používaní ERP

Podnikateľ používajúci ERP je povinný vyhotovovať dennú uzávierku za dni, v ktorých mal tržbu, pričom ju môže vyhotoviť kedykoľvek raz za deň. 

Dennou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby. Tlačové výstupy z denných uzávierok je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Spôsob ich uchovávania, resp. kde budú uložené je na rozhodnutí podnikateľa. Zákon o ERP teda neustanovuje ani formu, ani miesto ich uchovávania. Dôležité však je, aby na nich boli v ustanovenej lehote uchované údaje v čitateľnej podobe.

To znamená, že dennú uzávierku ako tlačový výstup (v papierovej forme) podnikateľ už nie je povinný prikladať, ani pripevňovať do knihy ERP, ale iba archivovať v ustanovenej lehote.

Príklad

Podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za deň 27.6.2015 do 24.00 hodiny dennú uzávierku. Ak ju vyhotoví v nasledujúci deň (28.6.2015) pred otvorením prevádzky a súčasne o 18.00 hod. tohto dňa bude vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 28.6.2015, nebude tento postup  rozpore so zákonom o ERP?

Riešenie: Ak podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za príslušný deň napr. 27.6.2015 do 24.00 hodiny dennú uzávierku, ale bude denná uzávierka vykonaná v nasledujúci deň, a to  dňa 28.6.2015 ráno o 6.00 hod., tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň (prvá vyhotovená o 6.00 hod za tržby zo dňa 27.6.2015 a druhá o 18.00 hod. za tržby zo dňa 28.6.2015) sa považujú každá za jednu dennú uzávierku. V danom prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok.   

O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 27.6.2015 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 18.00 hod.; takýto postup by nebol v súlade so zákonom. 

Denná uzávierka pri používaní VRP

Na podnikateľa, ktorý na evidovanie tržieb používa VRP sa povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku nevzťahuje (zo zákona o ERP mu táto povinnosť nevyplýva). 

Intervalová a prehľadová uzávierka pri používaní ERP/VRP 

Zákon o ERP ustanovuje vyhotovenie aj intervalovej a prehľadovej  uzávierky. Podnikatelia používajúci ERP alebo VRP majú povinnosť obe uzávierky vyhotoviť iba na požiadanie daňového úradu (ďalej „DÚ“) alebo colného úradu (ďalej „CÚ“). Predmetné uzávierky je podnikateľ povinný vyhotoviť ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej DÚ alebo CÚ a poskytnúť ich zamestnancom DÚ alebo CÚ; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Podnikateľ si intervalovú a prehľadovú uzávierku môže vyhotoviť a vytlačiť aj pre svoje potreby.   

Intervalovou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval. Nakoľko intervalová uzávierka je uzávierka, ktorú je možné vyhotoviť za zvolený časový interval, podnikateľ sa môže rozhodnúť ju vyhotoviť aj za mesiac , resp. štvrťrok.

V prípade súhrnnej intervalovej uzávierky, ide napr. o vyhotovenie uzávierky za dni 1. až 10 február v kumulatíve alebo za mesiace január až marec v kumulatíve. Pri podrobnej intervalovej uzávierke pôjde napr. o vyhotovenie uzávierky za obdobie 1. až 10. február samostatne za jednotlivé dni.  

Prehľadovou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni.

Registrácia ERP/VRP

Pre registráciu ERP tak aj VRP je príslušný ktorýkoľvek DÚ, ktorý pridelí kód ERP/VRP (ďalej „DKP“).

Registrácia ERP

V prípade ERP, je za účelom pridelenia  DKP podnikateľ povinný predložiť ktorémukoľvek DÚ knihu ERP, ktorej vzor tvorí príloha č. 3 k zákonu o ERP s vyplnenými predpísanými údajmi a kópiu rozhodnutia o certifikácii ERP. Zákon o ERP nevylučuje, aby podnikateľ knihu ERP poslal na DÚ aj poštou. Ako náhle DÚ overí vyššie uvedené údaje, bez zbytočného odkladu pridelí DKP, ktorý zamestnanec DÚ s uvedením dátumu zaznamená do knihy ERP. Jedným z povinných údajov pri vyplňovaní knihy ERP je aj vypísanie údajov o servisnej organizácii, ktorá po pridelení DKP uvedie ERP do prevádzky.

Registrácia VRP

V prípade VRP za účelom pridelenia DKP a prihlasovacích údajov do VRP je podnikateľ povinný požiadať DÚ o pridelenie tohto kódu. Podnikateľ môže požiadať o zaregistrovanie VRP buď elektronicky alebo žiadosť podnikateľ vypíše písomne (ručne) Žiadosť o pridelenie kódu VRP

V prípade elektronického vyplnenia žiadosti cez https://vrp.financnasprava.sk, podnikateľ v žiadosti o pridelenie DKP vyplní požadované údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktorý si sám vytvorí a zadá pri prvom prihlásení do VRP (PIN kód neprideľuje správca dane). PIN si je potrebné starostlivo uchovať. Vyplnenú žiadosť podnikateľ uloží, vytlačí, pričom vytlačenú žiadosť  podpíše a doručí ktorémukoľvek DÚ.

Žiadosť sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:

 • naskenovať ju a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo kvalifikovaný elektronický podpis - KEP, resp. aktivovanou eID kartou - občiansky preukaz s čipom),
 • podať ju osobne na podateľni DÚ,
 • alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek DÚ.

DÚ údaje uvedené v žiadosti overí s údajmi vo svojej evidencii a ak bude mať  žiadosť nedostatky, vyzve podnikateľa na ich odstránenie v určenej lehote. Ak nedostatky v lehote určenej DÚ podnikateľ neodstráni, DKP ale ani prihlasovacie údaje mu nebudú pridelené.

Pokiaľ žiadosť nebude mať nedostatky, DÚ pridelí DKP k VRP ako aj prihlasovacie údaje potrebné pre vstup do aplikácie VRP. Prihlasovacie údaje na prístup do VRP spolu s DKP budú podnikateľovi doručené poštou v bezpečnostnej obálke.

Poznámka

Od 1.9.2017 sa ruší limit pokladničných dokladov pri používaní VRP, tzn. že podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.

Prerušenie prevádzky ERP/VRP

Prerušenie prevádzky ERP

Povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky ERP

Pod prerušením prevádzky (používania) ERP sa rozumie jej prerušenie spôsobené z akéhokoľvek závažného dôvodu bez zavinenia podnikateľa – môže ísť o výmenu fiskálnej pamäte (počas prevádzkových hodín), o údržbu alebo opravu ERP alebo o výpadok elektrického napájania alebo internetového pripojenia a podobne. 

V súvislosti s prerušením prevádzky ERP podnikateľovi vznikajú nasledovné povinnosti:

 • bez zbytočného odkladu prerušenie nahlásiť servisnej organizácii. Táto povinnosť mu nevyplýva iba v prípade, ak k prerušeniu dôjde z dôvodu výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia,
 • do knihy ERP zapísať dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP ako aj dátum a čas opätovného začatia používania  ERP,
 • okrem záznamu do knihy ERP v prípade prerušenia ERP, je podnikateľ povinný do knihy ERP zaznamenať aj dátum a čas nahlásenia poruchy servisnej organizácii, a v prípade odovzdania ERP servisnej organizácii do opravy, aj dátum a čas jej odovzdania. 

Ak sa podnikateľ rozhodne počas prerušenia prevádzky ERP v predaji tovaru alebo poskytovaní služby pokračovať, do obnovenia prevádzky ERP, je povinný k tržbám prijatým v hotovosti vyhotovovať paragóny. Vyhotovuje ich v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu  a kópiu si ponechá. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia. Paragón obsahuje  rovnaké údaje ako pokladničný doklad okrem ochranného znaku, pričom ako daňový kód ERP podnikateľ uvedie daňový kód ERP, ktorej prevádzka je prerušená. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Príklad:

V priebehu dňa, počas otvorenia prevádzky došlo k znefunkčneniu (zablokovaniu) ERP. Podnikateľovi sa  do dvoch hodín podarilo ERP spustiť do prevádzky, pričom počas tohto prerušenia predával tovar a aj prijímal tržbu v hotovosti.  
Aký postup mal podnikateľ v danom prípade zachovať, ak sa spustenie ERP zaobišlo bez zásahu servisnej organizácie?

Riešenie:

Vzhľadom na to, že počas dňa došlo k prerušeniu používania ERP, bez ohľadu na to, že zo strany servisnej organizácie nebol vykonaný žiadny úkon pre spustenie ERP do prevádzky, podnikateľ bol povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii a súčasne dôvod, dátum a čas jej prerušenia zapísať do knihy ERP. Rovnako do knihy ERP mal podnikateľ povinnosť zapísať aj dátum a čas opätovného začatia používania  ERP.

Keďže počas doby prerušenia používania ERP podnikateľ ďalej predával tovar a aj prijímal tržbu v hotovosti, podnikateľ k prijatej tržbe mal povinnosť vyhotovovať paragóny, ktorých originál odovzdať zákazníkovi a kópie si mal ponechať pre ich zaevidovanie do ERP. Zaevidovať paragóny do ERP podnikateľ mohol hneď po opätovnom začatí používania ERP, ale najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Následne sa kópie paragónov archivujú a to v lehote piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. 

Povinnosť servisnej organizácie pri prerušení prevádzky ERP

Ak dôjde k akémukoľvek prerušeniu prevádzky ERP (okrem výpadku elektrického napájania alebo  internetového pripojenia), nahláseniu poruchy ERP servisnej organizácii ako aj jej odovzdaniu servisnej organizácii do opravy, podnikateľ je povinný tieto skutočnosti s dátumom a časom zapísať do knihy ERP.

Záznamy do knihy ERP vykonané podnikateľom, ako sú dátum a čas nahlásenia poruchy ERP, tak aj jej odovzdanie do opravy je servisná organizácia povinná v knihe ERP potvrdiť odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá ERP prevzala do opravy s uvedením jej mena a priezviska.

Ako náhle sa vykoná oprava ERP, servisná organizácia, ktorá ju vykonala je povinná do knihy ERP zaznamenať popis poruchy ERP, a rovnako aj dátum a čas vykonania tejto opravy. Tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu ERP vykonala s uvedením jej mena a priezviska.

Prerušenie prevádzky VRP

Pri prerušení prevádzky VRP (napr. pri poruche koncového zariadenia – počítač, notebook, tablet, mobilný telefón, tlačiareň, výpadku elektrického napájania, internetového pripojenia alebo z dôvodu nedostupnosti webového sídla FS) sa na podnikateľa vzťahuje iba povinnosť vyhotovovať poragóny. Platí to iba v prípade, ak sa podnikateľ rozhodne počas prerušenia prevádzky VRP v podnikateľskej činnosti pokračovať a z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb bude prijímať tržby v hotovosti inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Podnikateľ pri vyhotovení paragónov uplatňuje rovnaký postup ako pri prerušení prevádzky ERP. Informácia uvedená v časti „Povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky ERP“. Obnovu prevádzky koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hod. od vzniku poruchy, resp. si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

Ukončenie prevádzky ERP/VRP

Ukončenie prevádzky ERP

Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky ERP

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne ukončiť používanie ERP, je povinný ako prvé požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci ktorého servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená aj do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia.

Ako druhé má podnikateľ povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky ERP ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. DÚ úrad ku dňu podania oznámenia zruší DKP, pričom jeho zrušenie zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca DÚ s uvedením jeho mena a priezviska.

Tretia povinnosť sa viaže k prevzatiu a uchovaniu dátového média. V súvislosti s ukončením používania ERP, servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi. Podnikateľ prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP, pričom je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

Povinnosť servisnej organizácie pri ukončení prevádzky ERP

Servisná organizácia ukončí používanie ERP až na základe požiadania podnikateľa. V rámci tohto ukončenia servisná organizácia vyberie fiskálnu pamäť z ERP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo ERP a odovzdá ju podnikateľovi. Súčasne z prevádzkovej pamäte odstráni DKP. Ukončenie prevádzky ERP servisná organizácia zaznamená do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky (ak ju servisná organizácia má vyhotovenú) a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP s uvedením jej mena a priezviska.

Ďalšou povinnosťou vyplývajúcou pre servisnú organizáciu pri ukončení prevádzky ERP je uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

Ukončenie prevádzky VRP

Podnikateľ, ktorý ukončí používanie VRP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť ktorémukoľvek DÚ najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP. Na základe predloženého oznámenia DÚ ukončí používanie VRP bez zbytočného odkladu.

DÚ ukončí používanie VRP aj v nasledovných prípadoch:

 • dôjde k výmazu podnikateľa z obchodného registra alebo z iného obdobného registra,
 • podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov alebo ak stratu, zneužitie alebo odcudzenie zistí DÚ alebo CÚ. 

Oznámenie o ukončení používania VRP ako aj oznámenie straty prihlasovacích údajov môže podnikateľ vypísať v elektronickej forme cez https://vrp.financnasprava.sk. Po jeho vyplnení a uložení podnikateľ predmetné oznámenie vytlačí a podpísané doručí DÚ.

Oznámenie sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:

 • naskenovať ho a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov alebo kvalifikovaný elektronický podpis - KEP,  resp. aktivovanou eID kartou - občiansky preukaz s čipom),
 • podať osobne na podateľni DÚ,
 • alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek DÚ.

V prípade podaného oznámenia týkajúceho sa straty, zneužitia alebo odcudzenia prihlasovacích údajov, DÚ podnikateľovi umožní prístup k údajom vo VRP, ktorej používanie bolo ukončené, a to zaslaním nových prihlasovacích údajov. Novým prístupom do VRP  sa podnikateľovi iba umožní vstup do aplikácie zrušenej VRP, v rámci ktorej podnikateľ bude môcť iba prezerať údaje v nej uložené alebo vytlačiť, napr. uzávierky a podobne. VRP bude slúžiť iba na čítanie, nie na evidovanie prijatých tržieb. Ak podnikateľ bude chcieť opätovne začať používať VRP, bude povinný podať novú žiadosť o pridelenie kódu VRP (bližšie informácie nachádzajúce sa v časti „Registrácia VRP“).

Pozastavenie prevádzky (používania) ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

Podnikateľ, ktorý pozastaví prevádzku ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti podľa § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je povinný dátum tejto skutočnosti zaznamenať do knihy ERP.

Doklady vyhotovené ERP/VRP

Pokladničný doklad

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP/VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad, okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v ERP/VRP; iný doklad vyhotovený ERP/VRP o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.

Pokladničný doklad, okrem úhrady faktúry a jej časti, obsahuje najmenej tieto údaje:

 • daňový kód ERP/VRP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • ochranný znak,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • cenu tovaru alebo cenu služby,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Pokladničný doklad vyhotovený prostredníctvom VRP okrem vyššie uvedených údajov obsahuje aj unikátny identifikačný kód vygenerovaný VRP a QR kód. 

Pokladničný doklad pri úhrade faktúry alebo jej časti

Na účely zákona o ERP je podnikateľ povinný vyhotoviť pokladničný doklad aj pri úhrade faktúry alebo jej časti v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. 

Pokladničný doklad pri úhrade faktúry alebo jej časti, obsahuje najmenej tieto údaje:

 • daňový kód ERP/VRP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • ochranný znak,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Pokladničný doklad pri úhrade faktúry, ktorý je vyhotovený prostredníctvom VRP okrem vyššie uvedených údajov obsahuje aj unikátny identifikačný kód vygenerovaný VRP a QR kód. 

Vklad na účely zákona o ERP

Ak podnikateľ vloží do ERP/VRP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v ERP/VRP, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.

Doklad označený slovom "VKLAD" obsahuje najmenej tieto údaje:

 • daňový kód ERP/VRP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky (v prípade používania ERP),
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania, a sumu vkladu, t.j. hotovosť okrem prijatej tržby.

Doklad  označený slovom „VKLAD“ z povinných údajov na pokladničnom doklade neobsahuje ochranný znak, označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, cenu tovaru alebo cenu služby, zaokrúhlenie ceny, celkovú sumu platenej ceny, ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu ako aj údaje súvisiace s daňou z pridanej hodnoty.

Poznámka

Doklad s označením „VKLAD“ je podnikateľ povinný vyhotoviť iba v prípade, ak sa v daný deň  rozhodne vložiť hotovosť do ERP/VRP, pričom ak vyhotoví predmetný doklad, má ho povinnosť uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.    

Zákon o ERP podnikateľovi neukladá povinnosť každý deň do ERP/VRP vkladať hotovosť, ale ustanovuje len povinnosť vloženú hotovosť zaevidovať do ERP/VRP. 

Neplatný doklad na účely zákona o ERP

Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v týchto prípadoch:

 1. pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
 2. pri uvedení ERP/VRP do prevádzky a po jej oprave,
 3. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v ERP/VRP,
 4. v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.

NEPLATNÝ DOKLAD musí obsahovať v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Neplatný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:

 • daňový kód ERP/VRP,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • cenu tovaru alebo cenu služby,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty včlenení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Poznámka

Neplatný doklad neobsahuje  ochranný znak.

Vzťahuje sa na platby evidované v ERP/VRP zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) nerozlišuje právny dôvod platby, a preto zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti nad povolený limit (5 000 eur), aj keď sú platby evidované v ERP/VRP (okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti) podľa zákona o ERP.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ predal tovar fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorého cena je do 5000 eur. Môže byť platba  prijatá v hotovosti? Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP?

Riešenie: Pretože je platba do 5 000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu v hotovosti, ktorá podlieha evidencii v ERP/VRP.

Príklad č. 2: Podnikateľ predal tovar fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorého cena je do 5000 eur. Môže byť platba  prijatá v hotovosti ako aj platobnou kartou? Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP?

Riešenie: Pretože je výška platby do 5 000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu hotovosti, ktorú je však ale povinný zaevidovať v ERP/VRP. Zároveň aj platbu, prijatú prostredníctvom platobnej karty je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP/VRP.

Príklad č. 3: Podnikateľ predal tovar bez vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorého cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o platbu nad 5 000 eur, ktorá bola prijatá prostredníctvom platobnej karty, nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti (na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti ide o bezhotovostnú platbu). 

Podnikateľ v zmysle zákona o ERP je povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ERP/VRP(platbu platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti). Nakoľko ide o predaj tovaru bez vyhotovenej faktúry a platba bude prijatá prostredníctvom platobnej karty, podnikateľ vydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP.  

Príklad č. 4: Podnikateľ predal tovar na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorého cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na formu úhrady prostredníctvom platobnej karty ani v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Podnikateľ v zmysle zákona o ERP je však povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ERP/VRP a vydať pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2 cit. zákona.

Príklad č. 5: Podnikateľ poskytol službu podliehajúcu povinnosti evidencie v ERP/VRP na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ktorej cena je nad 5000 eur. Platba bola prijatá  na účet podnikateľa. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP?

Riešenie: Pri úhrade pohľadávky na účet podnikateľa ide o bezhotovostnú platbu, z uvedeného dôvodu takto prijatá platba nie je v rozpore so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti a zároveň prijatie tejto platby nepodlieha ani povinnosti evidencie v ERP/VRP.

Príklad č. 6: Podnikateľ prijal preddavok (zálohu) vo výške 3000 eur na dodanie tovaru, ktorého celková cena vykázaná na faktúre je 4500 eur. Preddavok vo výške 3000 eur bol uhradený platobnou kartou a doplatok vo výške 1500 eur bol uhradený na účet podnikateľa. Je povinný použiť ERP/VRP?

Riešenie: Prijatý preddavok vo výške 3000 eur uhradený platobnou kartou je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP/VRP. Podnikateľ je povinný vydať pokladničný doklad v zmysle § 8 ods. 1 zákona o ERP. Následný doplatok vo výške 1500 eur uhradený na účet podnikateľa nepodlieha povinnosti evidencie v ERP/VRP. 

Príklad č. 7: Podnikateľ predal viac druhov tovaru na základe vyhotovenej faktúry fyzickej osobe – podnikateľovi ako aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi. Celková cena za všetky predávané druhy tovarov uvedená vo faktúre je nad 5000 eur. Platba bola prijatá prostredníctvom platobnej karty. Vznikla povinnosť použiť ERP/VRP?

Riešenie: Nakoľko celková cena v jednom priamom vzťahu za všetky predávané druhy tovarov uvedená vo faktúre presiahla 5000 eur, t. z. súčet cien tovarov uvedený vo faktúre je v hodnote vyššej ako 5000 eur, podnikateľ nesmie prijať platbu v hotovosti v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti.    

Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o úhradu faktúry prostredníctvom platobnej karty, pričom platba platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti, podnikateľ je povinný použiť ERP/VRP a vyhotoviť pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP. 

V ktorých prípadoch sa doklad z ERP považuje za zjednodušenú faktúru pre účely DPH

Podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) sa od 1.1.2013 za zjednodušenú faktúru považuje aj doklad vyhotovený ERP/VRP, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené zákonom o ERP, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur, pričom tento doklad nemusí obsahovať údaje podľa ods. 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa ods. 1 písm. g) § 74 zákona o DPH.

Príklady

Príklad č. 1: Podnikateľ - platiteľ DPH predal tovar fyzickej osobe – podnikateľovi v hodnote 1000 eur. Podnikateľ uhradí platbu v hotovosti. Je povinný použiť ERP/VRP?

Riešenie: Pretože je platba do 5 000 eur, podnikateľ  v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti [nové okno] (ďalej „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) môže prijať platbu v hotovosti, ktorá podlieha evidencii v ERP/VRP. Vzhľadom na hodnotu predávaného tovaru vo výške 1000 eur, podnikateľ nemusí v zmysle zákona o DPH vyhotoviť faktúru. V tomto prípade postačuje vyhotovenie zjednodušenej faktúry, ktorou je pokladničný doklad vyhotovený v zmysle § 8 ods. 1 zákona o ERP. 

Príklad č. 2: Podnikateľ - platiteľ DPH predal tovar fyzickej osobe – podnikateľovi v hodnote 1001 eur. Podnikateľ uhradí platbu v hotovosti. Je povinný použiť ERP/VRP?

Riešenie: Pretože je platba do 5000 eur, podnikateľ v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti môže prijať platbu v hotovosti. Vzhľadom k tomu, že platiteľ dodal tovar podnikateľovi a úhrada v hotovosti je viac ako 1000 eur, je platiteľ DPH povinný vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH s predpísanými náležitosťami (nemôže vyhotoviť len zjednodušenú faktúru, ktorá by neobsahovala identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu). Úhradu predmetnej faktúry v hotovosti platiteľ DPH zaeviduje v ERP/VRP, pričom vyhotoví doklad podľa
§ 8 ods. 2 zákona o ERP, ktorý nebude obsahovať údaje o DPH.

Príklad č. 3: Podnikateľ - platiteľ DPH predal tovar fyzickej osobe – podnikateľovi v hodnote 1600 eur. Podnikateľ uhradí platbu platobnou kartou. Je povinný použiť ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o platbu do 5 000 eur, ktorá bola prijatá prostredníctvom platobnej karty, nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti (na účely tohto zákona ide o bezhotovostnú platbu). 

Podnikateľ je povinný platbu prijatú platobnou kartou zaevidovať v ERP/VRP. Vzhľadom na hodnotu predávaného tovaru vo výške 1600 eur a taktiež na formu úhrady platobnou kartou, podnikateľ nemusí v zmysle zákona o DPH vyhotoviť faktúru, vydaný pokladničný doklad sa v danom prípade považuje za zjednodušenú faktúru. 

Príklad č. 4: Podnikateľ - platiteľ DPH predal tovar fyzickej osobe – podnikateľovi v hodnote 1601 eur. Podnikateľ uhradí platbu platobnou kartou. Je povinný použiť ERP/VRP?

Riešenie: Vzhľadom na výšku prijatej platby platobnou kartou, ani v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti (na účely tohto zákona ide o bezhotovostnú platbu). Vzhľadom k tomu, že platiteľ dodal tovar podnikateľovi a úhrada platobnou kartou je viac ako 1600 eur, je platiteľ DPH povinný vyhotoviť faktúru v zmysle zákona o DPH s predpísanými náležitosťami (nemôže vyhotoviť len zjednodušenú faktúru, ktorá by neobsahovala identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu). Úhradu predmetnej faktúry platobnou kartou platiteľ DPH zaeviduje v ERP/VRP(platba platobnou kartou sa na účely zákona o ERP považuje za tržbu prijatú v hotovosti), pričom vyhotoví doklad podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP, ktorý nebude obsahovať údaje o DPH.