Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice

Certifikáciu elektronickej registračnej pokladnice od 01.04.2015 vykonáva Colný úrad Bratislava. Toto konanie sa týka výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, nie podnikateľov.

Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice je konanie, v ktorom Colný úrad zisťuje, overuje a rozhoduje, či elektronická registračná pokladnica uvedená v žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora, spĺňa všetky náležitosti zákona č. 289/2008 Z. z.  [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. [nové okno] o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. [nové okno]).

Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, a to dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava spolu s elektronickou registračnou pokladnicou alebo fiskálnou tlačiarňou spolu s vlastným registračným programom v prípade, že fiskálna tlačiareň má byť certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie.

Čo všetko musí žiadosť o certifikáciu obsahovať a aké sú podmienky pre fyzické a právnické osoby nájdu výrobcovia, dovozcovia a distribútori ERP na stránke finančnej správy v časti "Aktuálne: dane a clá" - "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam" - "Elektronické a virtuálne registračné pokladnice" v dokumente "Informácia pre výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc k podávaniu žiadostí o certifikáciu elektronických registračných pokladníc na Colnom úrade Bratislava" [.pdf; 329 kB; nové okno].

Žiadosť o certifikáciu spolu s prílohami ako neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice musí predložiť na adrese:

Colný úrad Bratislava
Oddelenie certifikácie a foréznej analýzy
Miletičova 42
824 59 Bratislava

Vedúci oddelenia: npor. Ing. Michal Šprtel

Telefonické kontakty: 02/50 26 3794 (3781, 3934)

e-mail: certifikacia@financnasprava.sk

Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň spolu s vlastným registračným programom podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno] vydá rozhodnutie o certifikácii. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 5. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 23. 9. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore