Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Klientom doručíme ďalší softwarning

BRATISLAVA – 1.12.2017: Už v pondelok 4. decembra dostanú vybraní klienti finančnej správy ďalšie informatívne upozornenie známe ako softwarning. Tento raz sa bude týkať previazanosti nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb. Aj v tomto prípade si oznam nájdu klienti, ktorých sa to bude týkať, v elektronických schránkach na portáli finančnej správy.

Ďalšie upozornenie, ktoré finančná správa pošle do schránok svojich klientov na portáli finančnej správy, sa bude týkať previazanosti nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb (DPPO). Toto oznámenie odošle finančná správa elektronicky približne 696 subjektom. Oznamom ich finančná správa upozorní, že nález pri daňovej kontrole na DPH môže mať vplyv na DP DPPO subjektu, ktoré podáva daňový subjekt nasledujúci rok. Zároveň ich oznamom vyzve na overenie správnosti údajov v daňovom priznaní k dani z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. V prípade, ak daňový subjekt pri kontrole zistí rozdiel na dani z príjmov, mal by tento nález zohľadniť dodatočným daňovým priznaním k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Upozornenie sa bude týkať nálezov z daňových kontrol z 2013 – 2016. Finančná správa upozorní každý dotknutý daňový subjekt, ktorého zdaňovacieho obdobia sa to týka.

„Cieľom takýchto informatívnych oznamov je zabezpečiť samonápravu zo strany klientov. Výhodné je to pre obe strany. Môžeme sa vyhnúť zdĺhavým daňovým kontrolám, veľkému počtu daňových exekúcií a klienti zase dostanú informáciu o tom, že nastala nejaká nezrovnalosť ešte pred tým, ako dôjde zo strany finančnej správy k nejakému konkrétnemu daňovému konaniu,“ vysvetlil pri spúšťaní projektu softwarning-u prezident finančnej správy František Imrecze.

Prvé upozornenie poslala finančná správa 24.novembra. Dostalo ho do schránok na portáli finančnej správy približne 530 klientov, u ktorých finančná správa zistila rozdiel medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH nad stanovenú hodnotu za obdobie september 2017 a tretí štvrťrok 2017.

Ďalšie upozornenia bude finančná správa posielať aj v novom roku, vždy podľa aktuálnej potreby. Od ich zasielania očakáva zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, predchádzanie zložitým daňovým kontrolám či zníženie počtu exekúcií.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. V prípade doplňujúcich informácií zo strany klientov odporúča finančná správa kontaktovať priamo call centrum finančnej správy.

Vybrané prípady využitia softwarning-u

Daňová agenda

  • upozornenie na nález pri DK na DPH a následne neupravenie DPPO (bude zaslané 4.decembra)
  • upozornenie na nesúlad KV DPH a DP DPH (zaslané 24.novembra)
  • upozornenie na preplatok
  • upozornenie na novovzniknutý nedoplatok pred postúpením na exekúciu
  • upozornenie na nezaplatené preddavky na dani, ...

Colná agenda

  • upozornenie na novovzniknutý colný nedoplatok pred postúpením na exekúciu
  • upozornenie na blížiace sa skončenie platnosti povolení v oblasti ciel a spotrebných daní, ...

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 12. 2017)

Archív noviniek