Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Tabaková surovina z Dúbravky mohla byť určená pre čierny trh

BRATISLAVA - 5.12.2017: Kriminálny úrad finančnej správy prehľadal v Bratislave viaceré sklady. Pátral po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, z ktorého nebola zaplatená príslušná spotrebná daň. V jednom z prehľadávaných skladov v bratislavskej Dúbravke zaistili 8,5 t tabakovej suroviny.  

Počas akcie zameranej na odhalenie trestnej činnosti v súvislosti s porušovaním colných a daňových predpisov príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) prehľadali viacero bratislavských skladov. Pri jednej z prehliadok zaistili 8,5 t tabakovej suroviny. Kontrolou príslušníci KÚFS zistili, že uvedená spoločnosť, v ktorej sklade tabakovú surovinu zaistili, nemá vydané oprávnenie na obchodovanie s tabakovou surovinou. Takýmto konaním porušila príslušné ustanovenia zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Subjekt zároveň nemal ani zloženú zábezpeku na prepravu tabakových výrobkov. Existuje preto predpoklad, že tovar by bol uvedený na čierny trh. 

Ak by bol tento tovar uvedený do voľného obehu, spotrebná daň na prislúchajúce množstvo by predstavovala približne 640 000 eur. Prípad bol odovzdaný príslušnému správcovi dane na ďalšie konanie. Za nesplnenie si registračnej povinnosti a povinnosti nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku bude subjektu správcom dane (colným úradom) uložená pokuta. Keďže subjekt sa dopustil aj správneho deliktu podľa zákona č. 106/2004 Z.z., konkrétne nezloženia zábezpeky na prepravu tabakových výrobkov, za toto porušenie mu hrozí aj sankcia vo výške 20 % zo zábezpeky‎. V prípade prebieha ďalšie vyšetrovanie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 241 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(05. 12. 2017)

Archív noviniek