Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Finančná správa a BREXIT

Vlajka Spojeného kráľovstvaSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo opustiť Európsku úniu podľa postupu stanoveného v článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Keďže však parlament Spojeného kráľovstva doposiaľ neschválil Dohodu o vystúpení a ani nerozhodol o možných alternatívach vystúpenia z EÚ, oproti pôvodnému plánu opustiť EÚ bol po vzájomných rokovaniach s EÚ odsúhlasený odklad termínu BREXITu do 31. januára 2020 s tým, že môže prísť aj k skoršiemu odchodu z Európskej únie, ak parlament Spojeného kráľovstva schváli dohodu o vystúpení.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie má dôsledky pre občanov, podnikateľské subjekty a správne orgány tak v Spojenom kráľovstve ako aj v Európskej únii. Tieto dôsledky siahajú od nových kontrol na (nových) vonkajších hraniciach EÚ, cez platnosť licencií, osvedčení a povolení vydaných Spojeným kráľovstvom až po nové podmienky pre prenos údajov.

Keďže doposiaľ nie je známe rozhodnutie Spojeného kráľovstva o postupe pri vystúpení z EÚ, pričom oblasť zahraničného obchodu je v plnej kompetencii Európskej komisie a členské štáty EÚ nemajú možnosť prijímať v tejto oblasti samostatné opatrenia, je potrebné sa pripraviť na dva možné scenáre:

 1. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dohodou

  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorá upravuje vzájomné vzťahy po vystúpení, bola zo strany EÚ schválená na mimoriadnom summite EÚ 25. novembra 2018. Ak dohodu o vystúpení ratifikuje aj Spojené kráľovstvo, väčšina právnych účinkov BREXITU sa bude uplatňovať po uplynutí prechodného obdobia od dátumu oficiálneho vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V rámci prechodného obdobia budú Európska únia a Spojené kráľovstvo pracovať na novej dohode o voľnom obchode.

  BREXITPočas prechodného obdobia de facto zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre občanov ako aj hospodárske subjekty nemenné. Hospodárske subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako v súčasnosti, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Bez obmedzení budú môcť cestovať, nakupovať a prevážať tovar aj občania - nepodnikatelia. Takáto obchodná výmena nebude podliehať clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam. V každodennej realite sa teda nič nezmení, keďže Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazaná pravidlami jednotného vnútorného trhu EÚ.

 2. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody

  Ak Spojené kráľovstvo neratifikuje dohodu o vystúpení, nebude žiadne prechodné obdobie a na Spojené kráľovstvo sa prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ.

  Dokument

  Súhrn informácií o Brexite [.pdf; 231 kB; nové okno]

  Colná oblasť:

  BREXITV prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa pohyb tovaru, ktorý vstupuje do EÚ zo Spojeného kráľovstva, bude od dátumu vystúpenia považovať za dovoz a pohyb tovaru, ktorý opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za vývoz. Uplatňovať sa budú všetky príslušné právne predpisy únie týkajúce sa dovážaného tovaru a vyvážaného tovaru vrátane výberu poplatkov a daní (ako sú clá, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň pri dovoze) v súlade so záväzkami Európskej únie vyplývajúcich z pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Znamená to uplatňovanie formalít, ktoré sa dnes uplatňujú na obchod s tretími krajinami, vrátane predkladania colných vyhlásení pri preprave tovaru a súvisiacich kontrol na zabezpečenie súladu s predpismi. To je presný opak súčasnej situácie, v ktorej sa na obchod na hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom Európskej únie neuplatňujú žiadne takéto formality ani poplatky.

  • Tovar, ktorý je prepravený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo má byť vyvezený z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. To okrem iného znamená, že sa uplatňujú colné formality, musia sa podať colné vyhlásenia a colné orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy. V prípade cestujúcich bude obmedzené množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Rovnako bude môcť byť batožina pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podrobená colnej kontrole. Na druhej strane budú mať cestujúci zo Spojeného kráľovstva pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. Podnikateľské subjekty, ktoré budú so Spojeným kráľovstvom pravidelne a často obchodovať, môžu za účelom skrátenia procesu colného konania súvisiaceho s dovozom / vývozom /tranzitom tovaru požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Zároveň však musia počítať aj s typom kontrol po prepustení, v rámci ktorej colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, presnosť a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení.

   Súvisiace informácie s dovozom a vývozom tovaru sú dostupné na portáli FS v časti "Podnikatelia a organizácie":

   a v časti "Občania":

   • Dovoz,
   • Vývoz,
   • Zápis osoby do APV CReg,

    Ak bude fyzická osoba – nepodnikateľ v colnom konaní zastupovaná, napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriéra alebo služby špedičnej spoločnosti (ďalej len „zástupca“), registráciu do Centrálneho registra finančnej správy si zabezpečuje sama alebo zástupca (na základe splnomocnenia fyzickej osoby).

   • Oslobodenie od cla, DPH a SPD.
  • Tovar, ktorý je dovezený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 [nové okno] z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, čo znamená uplatnenie príslušných ciel.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti "Colný sadzobník". Informácie o sadzbách cla, DPH alebo prípadných opatreniach alebo zvýhodneniach vzťahujúcich sa na tovar, ktorý je predmetom obchodnej transakcie, je možné zistiť aj prostredníctvom aplikácie "TARIC SK".

  • Na tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva, čo znamená, že sa možno budú vyžadovať dovozné alebo vývozné licencie. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatnia fytosanitárne alebo veterinárne kontroly.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti "Podnikatelia a organizácie":

   a v časti "Občania":

  • Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území EÚ.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti

  • Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako "obsah EÚ". To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti

  Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane):

  • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES [nové okno] z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo vývoz je od DPH oslobodený.
  • Zdaniteľné osoby (usadené v treťom štáte), ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“), a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.
  • Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ, a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES [nové okno], ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS [nové okno]. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. (Obdobne platitelia DPH, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES [nové okno]).
  • Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH.
  • Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES [nové okno] zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

  Vláda Slovenskej republiky pripravila pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody vnútroštátne opatrenia na minimalizáciu dopadov v rôznych oblastiach, ktoré nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR [nové okno].

  Oblasť priamych daní:

  Brexit nebude mať vplyv na platnú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a SR (ďalej len „zmluva“), t. j. legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie sporov, administratívnu spoluprácu a pod. zostáva nezmenený. Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov.

  Nakoľko daňovník Spojeného kráľovstva nebude po BREXIT-e považovaný za daňovníka členského štátu Európskej únie ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, takýto daňovník bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“.

  Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú po BREXIT-e najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

  • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a h);
  • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n);
  • predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d);
  • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44;
  • výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26;
  • výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d;
  • výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e;
  • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g;
  • uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k);
  • možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods. 6;

Dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva uvedený vo všetkých informačných aktoch sa primerane aplikuje ku skutočnému dátumu BREXITu.

Všeobecné informácie o pravidlách, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú pri dovoze a vývoze tovaru venovaných daniam a colnej únii ako aj zahraničnému obchodu, nájdete aj na webových sídlach Európskej komisie (viď. nižšie). Tieto stránky sú priebežne aktualizované a doplňované.

Informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sú zverejnené aj na webovom sídle Európskej komisie:

 • Tlačová správa EK [nové okno] - Prípravy na brexit bez dohody: Komisia zintenzívňuje informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti
 • https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations [nové okno]
 • Vystúpenie spojeného kráľovstva z EÚ [nové okno]

  Tento materiál obsahuje okrem iného aj usmerňujúce pokyny a usmernenia o BREXITe, týkajúce sa

  1. colných postupov subjektov v prípade EORI čísla, rozhodnutí colných orgánov (v oblasti povolení, v oblasti záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení, v oblasti záväzných informácií o pôvode tovaru), colných kvót, preferenčného pôvodu (zahŕňajúceho tak posudzovanie preferenčného pôvodu ako aj dôkazy o pôvode), colnej hodnoty, vstupu tovaru na colné územie EÚ (predbežné colné vyhlásenie o vstupe, dočasné uskladnenie tovaru, colný status tovaru, oslobodenie od dovozného cla), colného režimu tranzit, osobitných colných režimov, colných kontrol (týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia)
  2. postupov v oblasti spotrebných daní v prípade prebiehajúcich vnútroúniových cezhraničných prepráv, dlhu na spotrebnej dani spolu so zárukami, registrácie a oprávnenia hospodárskych subjektov
 • Tlačová správa finančnej správy SR - Ako sa má obchodná verejnosť pripraviť na Brexit a možnosť informovania sa k téme Brexit.
 • https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/customs.pdf [.pdf; 418 kB; nové okno]

Informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ na webovom sídle Európskeho parlamentu a Rady:

Informácie o vystúpení na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti:

Informačné materiály: