Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Finančná správa a BREXIT

V tejto časti sú Vám poskytované aktuálne informácie týkajúce sa BREXIT-u.

Štruktúra týchto informácií je nasledovná:

BREXITSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) 31. januára 2020 s dohodou o vystúpení. Obe strany sa dohodli na prechodnom období do 31.12.2020, počas ktorého naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.

Európska únia a Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia rokujú o nastavení budúcich obchodných vzťahov. Aktuálne nie je známe, ako vzájomné rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o nastavení budúcich vzťahov dopadnú a či výsledkom rokovaní bude dohoda.

Od 1. januára 2021 je preto nevyhnutné sa pripraviť na uplatňovanie colných predpisov, či už pri obchodných transakciách, poštových zásielkach alebo bežnej turistike. Viac informácií nájdete v podsekcii Colné konanie.

Prechodné obdobie do 31.12.2020

Počas prechodného obdobia zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre občanov ako aj hospodárske subjekty de facto nemenné. Až do konca prechodného obdobia platí v Spojenom kráľovstve právo EÚ.

Hospodárske subjekty so sídlom v EÚ môžu vyvážať a dovážať výrobky pri obchodovaní zo Spojeným kráľovstvom, poskytovať a prijímať služby bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Bez obmedzení je možné cestovať, nakupovať a prevážať tovar aj pre občanov EÚ - nepodnikateľov. Takáto obchodná výmena nepodlieha clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam.

Obdobie od 1.1.2021 – uplatňovanie colných predpisov

Colná oblasť

V prípade, že EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu vzájomnú dohodu o budúcich vzťahoch ani dohodu o voľnom obchode, nebudú obe strany po ukončení prechodného obdobia viazané žiadnou dohodou o vzájomnom obchode.

V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť len pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) [nové okno]. Obe strany budú navzájom uplatňovať v obchode také opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám, s ktorými nemá uzavreté preferenčné obchodné dohody (napr. s USA). Pri obchodovaní s tovarom sa to týka najmä dovozného cla, ako aj colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru.

TAXANATovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Pre turistický styk budú platiť obmedzenia na množstvo tovaru, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktorý bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina môže pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva podliehať colnej kontrole. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

Podnikatelia

Hospodárske subjekty, ktoré budú so Spojeným kráľovstvom pravidelne a často obchodovať, môžu za účelom skrátenia procesu colného konania súvisiaceho s dovozom / vývozom / tranzitom tovaru požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Zároveň však musia počítať aj s kontrolami po prepustení, v rámci ktorých colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, presnosť a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení. 

Dôležité informácie na portáli finančnej správy v časti „Podnikatelia a organizácie:

 1. EORI - Každý účastník colného konania (odosielateľ, príjemca, deklarant) musí mať pridelené číslo EORI, ktoré bude používať pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom. Čiže aj subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie čísla EORI.
 2. Predbežné colné vyhlásenie - Poskytujú sa ním dáta pre bezpečnostnú a ochrannú analýzu rizík a colnému orgánu sa zasielajú pred vstupom a výstupom tovaru do / z EÚ.
 3. Dovoz tovaru (colné konanie, formality, colné režimy, zjednodušené postupy, dovozné platby)
  Tovar dovezený na colné územie EÚ podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, čo znamená uplatnenie príslušných ciel. Súvisiace informácie o príslušných clách a ich uplatňovaní sú dostupné v jeho aktuálnom znení v časti Nomenklatúra - Colný sadzobník

  Informácie o sadzbách cla, DPH alebo prípadných opatreniach alebo zvýhodneniach vzťahujúcich sa na tovar, ktorý je predmetom obchodnej transakcie, je možné zistiť aj prostredníctvom aplikácie TARIC SK [nové okno]

 4. Vývoz tovaru (colné konanie, formality, colné režimy, zjednodušené postupy, použitie karnetu ATA)
 5. Tranzit (tranzitné systémy, záruky, zjednodušenia, systém NCTS, karnet TIR, karnet ATA)
 6. Zákazy a obmedzenia - Na tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencii. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatnia rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly.
 7. Oslobodenie od cla, dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane (SPD)– Určitý tovar, ktorý bude dovážaný zo Spojeného kráľovstva do EÚ bude možné oslobodiť od dovozných platieb, avšak iba za dodržania podmienok stanovených v jednotlivých európskych alebo národných predpisoch SR.
 8. Schválené hospodárske subjekty (AEO alebo SHS) – Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území EÚ.
 9. Pôvod tovaru - Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako "obsah EÚ". To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.

Občania

Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách) rovnako, ako pri cestách do / z tretích krajín (napr. USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátanie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.

Dôležité informácie na portáli finančnej správy v časti „Občania“:

 1. Dovoz tovaru (tovar prepravovaný poštou, kuriérnymi službami, v batožine cestujúceho)
  Finančná správa v súvislosti s poštovou prepravou upozorňuje na zmenu pravidiel Slovenskej pošty a.s., ktoré sa uplatňujú od 1.7.2020 pri preclievaní zásielok zasielaných na Slovensko z tretích krajín. Tento postup sa bude uplatňovať aj vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu. Podrobnejšie informácie o tejto zmene nájdete na webovom sídle Slovenskej pošty „Elektronické colné konanie od 1. júla 2020“ [nové okno]. Informácie nájdete aj na portáli finančnej správy v časti „Tovar prepravovaný poštou“ ako aj v časti „Najčastejšie otázky“.
 2. Oslobodenie od cla, dane z pridanej hodnoty(DPH) a spotrebnej dane (SPD) - aj občania, rovnako ako podnikateľská verejnosť, si môžu nárokovať oslobodenie určitého tovaru, ktorý bude dovážaný zo Spojeného kráľovstva do EÚ buď v osobnej batožine pri cestovaní alebo bude objednaný prostredníctvom internetových obchodov, od dovozných platieb, avšak iba za dodržania podmienok stanovených v jednotlivých európskych alebo národných predpisoch SR.
 3. Vývoz tovaru (tovar prepravovaný poštou) – aj zasielanie balíkov do Spojeného kráľovstva bude podliehať podmienkam, ktoré platia pre iné tretie krajiny.
 4. Zákazy a obmedzenia (preprava spoločenských zvierat, tovaru živočíšneho a rastlinného pôvodu, preprava peňažnej hotovosti)

Colné konanie

TAXANADovoz alebo vývoz tovaru bude od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu. Občan bude musieť požiadať o registráciu v Centrálnom registri finančnej správy (APV CReg), ak sa pri vývoze alebo dovoze tovaru požaduje podanie elektronického colného vyhlásenia. Ak sa bude občan registrovať aj do informačného systému Centrálny elektronický priečinok (IS CEP) za účelom podania elektronického colného vyhlásenia (podrobnejšie informácie viď: nižšie), registrácia do APV CReg sa nevyžaduje, automaticky sa totiž zrealizuje už pri registrácii do Centrálneho elektronického priečinku.

Finančná správa zverejnila na svojom webovom sídle komplexnú informáciu pre občanov o dôsledkoch Brexitu bez dohody na zásielky a dovážaný tovar zo Spojeného kráľovstva pod číslom 6/CLO/2020/IM [.pdf; 359 kB; nové okno].

Podanie elektronického colného vyhlásenia (Podnikatelia a Občania)

Na podanie elektronického colného vyhlásenia pri dovoze / vývoze / tranzite tovaru môžu podnikatelia a fyzické osoby-nepodnikatelia využiť „Centrálny elektronický priečinok“ [nové okno] (skr. IS CEP). Pre podanie elektronického colného vyhlásenia majú podnikatelia aj občania možnosť nechať sa zastupovať organizáciou poskytujúcou služby colnej deklarácie, ktorá vykonáva aj vyplňovanie colného vyhlásenia, nomenklatúrne zatriedenie tovaru a disponuje aj oprávneniami na elektronickú komunikáciu. Takáto služba je však spoplatnená podľa platného cenníka organizácie poskytujúcej službu colnej deklarácie.

Dôležité informácie k podávaniu elektronického colného vyhlásenia, postupy a návody pri registrácii do systému:

 • Informačný systém „Centrálny elektronický priečinok" [nové okno]
 • 2/CLO/2020/IM [.pdf; 919 kB; nové okno] - Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému Centrálny elektronický priečinok
 • 7/CLO/2019/IM [.pdf; 2,00 MB; nové okno] - Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia

Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane)

DPH

 • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz tovaru z tretieho štátu alebo vývoz tovaru do tretieho štátu v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená, že pri dovoze tovaru zo Spojeného kráľovstva sa bude platiť daň colnému úradu, zatiaľ čo vývoz tovaru z členských štátov do Spojeného kráľovstva bude od DPH oslobodený; (čiže z pohľadu slovenských platiteľov DPH sa napr. už nebude aplikovať nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, ani dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, ktoré sa uvádza do súhrnného výkazu).
 • Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES (v SR podľa § 55a - § 55e zákona o DPH), ale musia si ju nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS (v SR podľa § 56 - § 58 zákona o DPH). Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. Obdobne platitelia DPH usadení v členských štátoch, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve, už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES (v SR podľa § 55f - § 55g zákona o DPH).
 • Žiadosti o vrátenie dane uplatnenej na tovary a služby v Spojenom kráľovstve v období od 01.01.2020 do 31.12.2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť platitelia DPH usadení v členských štátoch podať najneskôr do 31.03.2021 elektronicky „doterajším“ spôsobom. Rovnaká lehota na podanie žiadosti o vrátenie dane zaplatenej v členských štátoch za dotknuté obdobie sa vzťahuje i na platiteľov DPH usadených v Spojenom kráľovstve.
 • Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH. (Napr. v SR môže ísť o zastúpenie zahraničnej osoby usadenej v Spojenom kráľovstve pri dovoze tovaru v SR daňovým zástupcom podľa § 69a zákona o DPH).
 • Vyššie uvedené postupy sa nebudú vzťahovať na dodávky tovarov do/zo Severného Írska, s ktorým na základe protokolu medzi Írskom/Severným Írskom sa bude naďalej minimálne 4 roky po skončení prechodného obdobia zaobchádzať ako s členským štátom. Z pohľadu slovenských platiteľov DPH to napr. znamená, že dodanie tovaru do Severného Írska pri splnení stanovených podmienok bude naďalej oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, resp. pri nákupe tovaru zo Severného Írska sa bude naďalej aplikovať nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH).
 • Zdaniteľné osoby usadené v Spojenom kráľovstve alebo v iných tretích štátoch, ktoré budú chcieť od 01.01.2021 využívať tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“, z titulu poskytovania telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronických služieb nezdaniteľným osobám z členských štátov EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v schéme MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.
 • Zdaniteľné osoby registrované v schéme MOSS, ktorí budú po 31. 12. 2020 naďalej poskytovať telekomunikačné, vysielacie a elektronické služby nezdaniteľným osobám zo Spojeného kráľovstva obdobia, nebudú môcť používať MOSS na priznanie a zaplatenie DPH, ktorá bude splatná v Spojenom kráľovstve. Budú musieť postupovať v súlade s príslušnou legislatívou platnou v Spojenom kráľovstve.

Spotrebné dane

 • Registrácia hospodárskych subjektov usadených v Spojenom kráľovstve v systéme SEED a ich oprávnenia stratia platnosť. V dôsledku toho nebudú môcť odosielať ani prijímať nové dokumenty e-AD,
 • Nebude možné vytvárať ani aktualizovať registrácie a oprávnenia pre hospodárske subjekty usadené v Spojenom kráľovstve,
 • Oprávnenia pre prevádzkovateľov daňových skladov usadených v Spojenom kráľovstve stratia platnosť. Takto spravované daňové sklady už nebudú môcť prevádzkovať vnútroúniovú cezhraničnú prepravu, pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane,
 • Spojenému kráľovstvu sa nebudú poskytovať žiadne údaje systému SEED. To predovšetkým znamená, že:
  • údaje v systéme SEED už nebudú synchronizované s informačnými systémami Spojeného kráľovstva,
  • Spojené kráľovstvo nebude mať prístup do systému SEED v rozhraní WEB (používateľské rozhranie systému SEED, ktoré umožňuje čítanie a úpravu údajov SEED);
 • medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú automaticky vzájomne uznávať žiadne záruky,
 • medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú automaticky vzájomne uznávať žiadne výnimky,
 • medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa nebudú spravovať žiadne dlhy na spotrebnej dani a odvolávanie sa na záruky odosielateľov a/alebo príjemcov v Spojenom kráľovstve nebude mať žiadny právny základ.

Oblasť priamych daní:

Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (ďalej len „EÚ) a skončením prechodného obdobia sa na jeho území od 1.1.2021 prestane uplatňovať právo EÚ a zo Spojeného kráľovstva sa stane tzv. „tretí štát“.

V praxi to znamená, že pri posudzovaní daňových povinností v oblasti priamych daní je potrebné vychádzať z platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. [nové okno] o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a platnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskou republikou [nové okno] (ďalej len „zmluva“).

Nakoľko vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody nemá vplyv na zmluvu, t. j. legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie sporov, administratívnu spoluprácu a pod. zostáva nezmenený. Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani z príjmov.
Daňovník Spojeného kráľovstva nebude považovaný za daňovníka členského štátu EÚ ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP a bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“.

Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

 • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a h);
 • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2 písm. b) a n);
 • predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d);
 • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44;
 • výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26;
 • výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d;
 • výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e;
 • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g;
 • uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k);
 • možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods. 6.

Kompletný zoznam oficiálnych dokumentov a informácii pre oblasť obchodu, cla a nepriamych daní v súvislosti s Brexitom je dostupný na stránke Európskej komisie.

Dátum vystúpenia v týchto dokumentoch sa primerane aplikuje k dátumu BREXITu bez dohody

Informačné materiály

TAXANAAk máte otázky, pýtajte sa na našom call centre:
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt.
Colné call centrum funguje nonstop. Na voľbe č. 5 poskytujeme 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom.