Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Finančná správa a BREXIT

Vlajka Spojeného kráľovstvaSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo opustiť Európsku úniu podľa postupu stanoveného v článku 50 Zmluvy o Európskej únii a 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) sa má stať treťou krajinou. Finančná správa Vám preto na tejto stránke prináša informácie o tom, ako nás ovplyvní vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti finančnej správy.

Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie má dôsledky pre občanov, podnikateľské subjekty a správne orgány tak v Spojenom kráľovstve ako aj v Európskej únii. Tieto dôsledky siahajú od nových kontrol na (nových) vonkajších hraniciach EÚ, cez platnosť licencií, osvedčení a povolení vydaných Spojeným kráľovstvom až po nové podmienky pre prenos údajov.

V súvislosti s nadchádzajúcim hlasovaním parlamentu Spojeného kráľovstva o dohode o vystúpení z EÚ je potrebné pripraviť sa na dva možné scenáre:

 1. vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dohodou

  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorá upravuje vzájomné vzťahy po vystúpení, bola zo strany EÚ schválená na mimoriadnom summite EÚ 25. novembra 2018. Ak dohodu o vystúpení ratifikuje do 30. marca 2019 aj Spojené kráľovstvo, väčšina právnych účinkov Brexitu sa bude uplatňovať od 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia. V rámci prechodného obdobia budú Európska únia a Veľká Británia pracovať na novej dohode o voľnom obchode.

  BREXITPočas prechodného obdobia de facto zostávajú podmienky vzájomných vzťahov pre občanov ako aj hospodárske subjekty nemenné. Hospodárske subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako v súčasnosti, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Bez obmedzení budú môcť cestovať, nakupovať a prevážať tovar aj občania - nepodnikatelia. Takáto obchodná výmena nebude nepodliehať clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam. V každodennej realite sa teda nič nezmení, keďže Veľká Británia ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazaná pravidlami jednotného vnútorného trhu EÚ.

 2. vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody

  Ak Veľká Británia neratifikuje dohodu o vystúpení, nebude žiadne prechodné obdobie a na Spojené kráľovstvo sa prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ.

  Colná oblasť:

  BREXITV prípade vystúpenia Veľkej Británie z EÚ bez dohody sa pohyb tovaru, ktorý vstupuje do EÚ zo Spojeného kráľovstva, bude od dátumu vystúpenia považovať za dovoz a pohyb tovaru, ktorý opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za vývoz. Uplatňovať sa budú všetky príslušné právne predpisy únie týkajúce sa dovážaného tovaru a vyvážaného tovaru vrátane výberu poplatkov a daní (ako sú clá, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň pri dovoze) v súlade so záväzkami Európskej únie vyplývajúcich z pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Znamená to uplatňovanie formalít, ktoré sa dnes uplatňujú na obchod s tretími krajinami, vrátane predkladania colných vyhlásení pri preprave tovaru a súvisiacich kontrol na zabezpečenie súladu s predpismi. To je presný opak súčasnej situácie, v ktorej sa na obchod na hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom Európskej únie neuplatňujú žiadne takéto formality ani poplatky.

  • Tovar, ktorý je prepravený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo má byť vyvezený z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. To okrem iného znamená, že sa uplatňujú colné formality, musia sa podať colné vyhlásenia a colné orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy. V prípade cestujúcich bude obmedzené množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné doviezť do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Rovnako bude môcť byť batožina pri vstupe do EÚ z Veľkej Británie podrobená colnej kontrole. Na druhej strane budú mať cestujúci zo Spojeného kráľovstva pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

   Súvisiace informácie s dovozom a vývozom tovaru sú dostupné na portáli FS v časti "Podnikatelia a organizácie":

   a v časti "Občania":

  • Tovar, ktorý je dovezený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 [nové okno] z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, čo znamená uplatnenie príslušných ciel.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti "Colný sadzobník".

  • Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už nebudú platiť na colnom území EÚ.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti

  • Tovar s pôvodom vo Veľkej Británii, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako "obsah EÚ". To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.

   Súvisiace informácie sú dostupné na portáli FS v časti

  Oblasť nepriamych daní (DPH a spotrebné dane):

  • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ z Veľkej Británie alebo je odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES [nové okno] z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). To znamená účtovanie DPH pri dovoze, zatiaľ čo vývoz je od DPH oslobodený.
  • Zdaniteľné osoby (usadené v treťom štáte), ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH (tzv. zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta alebo „MOSS“), a ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.
  • Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ, a ktoré chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES [nové okno], ale musia si na to nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS [nové okno]. Členské štáty môžu vrátenie dane podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. (Obdobne platitelia DPH, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES [nové okno]).
  • Od spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH.
  • Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Veľkej Británie z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady 2008/118/ES [nové okno] zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní. To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám osebe nebude uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ. Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD). Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

Všeobecné informácie o pravidlách, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú pri dovoze a vývoze tovaru venovaných daniam a colnej únii ako aj zahraničnému obchodu, nájdete aj na webových sídlach Európskej komisie (viď. nižšie). Tieto stránky sú priebežne aktualizované a doplňované.

Informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sú zverejnené aj na webovom sídle Európskej komisie:

Informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ na webovom sídle Európskeho parlamentu a Rady:

Informácie o vystúpení na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti: