Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí a podaní pre finančnú správu

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje daňovým subjektom elektronicky realizovať podania akýchkoľvek informácií pri správe daní, ktoré je subjekt povinný predkladať finančnej správe v zmysle príslušných predpisov. Elektronická komunikácia zjednodušuje a zrýchľuje komunikáciu subjektu so správcom dane prípadne inými organizačnými útvarmi v rámci finančnej správy. Po realizácií podania má subjekt možnosť sledovať evidenciu komunikácie a prislúchajúcich dokumentov.

  Služba poskytuje možnosť realizácie podávaní pre finančnú správu v týchto oblastiach

  • Všeobecné podanie - Register
  • Všeobecné podanie - Správa daní
  • Všeobecné podanie - Spotrebné dane
 2. Komu je služba určená: Služba je určená fyzickým osobám a podnikateľom.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba umožňuje daňovým subjektom elektronicky realizovať podania akýchkoľvek informácií pri správe daní voči správcovi dane.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy (PFS) prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ).

  Služba umožňuje pre prihláseného používateľa podávanie akýchkoľvek informácií pri správe daní, ktoré je subjekt povinný predkladať finančnej správe v zmysle príslušných predpisov.

  URL volania služby zobrazí používateľovi prednastavenú množinu formulárov pre Register a podskupinu Podanie pre FS - Register, kde si používateľ má možnosť vybrať ďalšiu podskupinu Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky a formulár platný pre obdobie, za ktoré chce uskutočniť podanie, napr. „Všeobecné podanie - Register“. URL volania služby pre Register je https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/REG_VSE.

  V prípade podaní za oblasť priamych daní si používateľ musí vybrať oblasť Správa daní, agendu Podanie pre FS - Správa daní, vyhľadať príslušne formuláre, kde si následne používateľ má možnosť vybrať ďalšiu podskupinu Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky a formulár platný pre obdobie, za ktoré chce uskutočniť podanie, napr. „Všeobecné podanie - Správa daní“. URL volania služby pre oblasť Správa daní je https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_VSE.

  V prípade podaní za oblasť spotrebných daní si používateľ musí vybrať oblasť Správa spotrebných daní, agendu Podanie pre FS - Správa spotrebných daní, vyhľadať príslušne formuláre, kde si následne používateľ má možnosť vybrať ďalšiu podskupinu Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky a formulár platný pre obdobie, za ktoré chce uskutočniť podanie, napr. „Všeobecné podanie - Správa spotrebných daní“. URL volania služby pre oblasť Správa spotrebných daní je https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/SPD_VSE.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ (elektronickou značkou).
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Formulár priznania je možné vyplniť aj v prípade, ak používateľ nie je prihlásený na portáli PFS. V tom to prípade si používateľ môže vyplnený formulár uložiť do počítača a po prihlásení do PFS ho podpísať a odoslať, alebo ho vytlačiť. Formulár je dostupný cez Link na verejne dostupnú službu, kde je možné zoznam upraviť podľa Vyhľadávacích kritérií.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_VSE, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fkatalogy%2Fkatalog-formularov%2F_%2FDAN_VSE
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.