Preskočiť na hlavný obsah

Koronavírus - opatrenia

Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobím pandémie rozumie obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže uvedený dátum pripadá na sobotu, lehota sa v zmysle daňového poriadku predlžuje do 2. novembra 2020.

Informácie v časti Koronavírus - opatrenia sú členené nasledovne:

Národná rada Slovenskej republiky prijala 2. apríla 2020 Zákon č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Daňové úrady sú od 1.6.2020 otvorené v štandardných úradných hodinách:

Klientské zóny Podateľne
Pondelok 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
Utorok - 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Štvrtok - 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00

Presné informácie o úradných hodinách konkrétneho pracoviska colného úradu sú zverejnené v časti "Kontakty na úrady", kde si z ponuky vyberte príslušný región a zvoľte typ úradu.

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE DAŇOVNÍKOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Daňové kontroly a iné daňové konania

Vážení klienti, chceme vás upozorniť, že od 01.10.2020 pokračujú zo zákona všetky daňové kontroly/vyrubovacie konania, ktoré boli prerušené na žiadosť daňového subjektu.

DAŇ Z PRÍJMOV

DOKUMENT:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 104/2020 Z. z. [nové okno] z 30. apríla 2020 o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou.

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

DOKUMENT:

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

DOKUMENT:

ÚČTOVNÍCTVO

DOKUMENT:

eKASA

DOKUMENT:

SPRÁVNE POPLATKY

DOKUMENT:

SPOTREBNÉ DANE

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. v aktuálnom znení). To znamená, že dlžnú sumu spotrebnej dane uvedenú v hmotno-právnych predpisoch o spotrebných daniach je potrebné uhradiť najneskôr do 02. 11. 2020, nakoľko koniec lehoty pripadne na sobotu a v takomto prípade je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. - daňový poriadok).

Ak splatnosť spotrebnej dane uplynula počas obdobia pandémie a táto nebude zaplatená do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie, bude takáto suma považovaná za daňový nedoplatok.

ČO V PRÍPADE, AK MÁTE OBAVY, ŽE FINANČNÁ SPRÁVA VÁS BUDE SANKCIONOVAŤ ?

Chceme Vás ubezpečiť, že finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety. Našim cieľom je vďaka legislatívnym zmenám zabezpečiť, aby sa neuplatnili sankcie í v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní, súhrnných a kontrolných výkazov a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.

Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod., vyjadrovanie súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Nie je sa čoho báť, budeme Vám vychádzať v ústrety, aby sme spoločne tieto ťažké časy prekonali.

ČO V PRÍPADE, AK MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

   • Kontaktujte nás elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na portáli finančnej správy.
   • Kontaktujte naše call centrum na 048 43 17 222.
   • Uprednostňujte iné formy komunikácie ako osobné návštevy našich úradov.

OPATRENIA PRI DOVOZE A VÝVOZE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK A ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

Vzhľadom na zvýšený počet dopytov subjektov, ktoré sa pýtajú na podmienky a obmedzenia pri dovoze alebo vývoze osobných ochranných prostriedkov (napr. ochranné rúška, masky, rukavice, ochranné kombinézy alebo ochranné okuliare), zdravotníckeho materiálu a liekov, ako aj situácie na hraniciach SR a s tým súvisiace možné nedodržanie lehoty v zmysle colných predpisov, finančná správa pripravila informačný materiál s cieľom zvýšiť a zjednodušiť informovanosť klientov.

Z tohto dôvodu finančná správa informuje o možnostiach oslobodenia takéhoto tovaru od dovozného cla (ďalej len „clo“) a dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), o podmienkach uvádzania tohto tovaru na trh, o dodržaní lehôt v zmysle colných predpisov, k colnému dlhu v prípade vážnych hospodárskych a sociálnych ťažkostí, o opatreniach pri vývoze tohto tovaru mimo EÚ ako aj liekov z územia SR a o iných colných otázkach súvisiacich s touto krízou.

Možnosti oslobodenia od cla a DPH

Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 [nové okno] o oslobodení od dovozného cla (ďalej len „NR 1186/2009“) a v zákone o DPH.

 1. Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromy

  Európska Komisia poskytla pomoc členským štátom a na základe ich iniciatívy prijala Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 (nové okno) o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia COVID-19 počas roku 2020. Lehoty stanovené v tomto rozhodnutí boli zmenené Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/1101 (nové okno) z 23. júla 2020, Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/1573 (nové okno) z 28. októbra 2020 a Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/660 (nové okno) z 19. apríla 2021. Oslobodenie sa uplatňuje za týchto podmienok:

  od dovozného cla sa oslobodzuje tovar dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo v ich mene, alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami, alebo v ich mene ak tento tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75,78,79 a 80 nariadenia Rady (ES) 1186/2009 a je určený na:

  • bezplatné pridelenie osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 (napríklad rúšky / respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo
  • bezplatne sprístupnenie tovaru osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19, pričom tovar zostáva vo vlastníctve schválených orgánov a organizácii (napríklad ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojenie ich potrieb po dobu záchranných prác).

  Od dovozného cla je možné oslobodiť aj tovar, ak je dovážaný organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof alebo v ich mene.

  Rovnako ako je tovar oslobodený od cla je možné tovar oslobodiť aj od DPH a to na základe § 48 zákona o DPH [nové okno] – za splnenia všetkých podmienok pre oslobodenie od cla.

  Národná rada SR sa uzniesla na zákone č. 67/2020 Z. z.  [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V súlade s § 14 tohto zákona je príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych a dobročinných organizácii pre účely oslobodenia tovaru do cla a DPH Ministerstvo vnútra SR [nové okno].

  Oslobodenie tovaru od dovozného cla a DPH sa uplatňuje na všetky dovozy zrealizované od 30. januára 2020 do 31. decembra 2021.

  Európska komisia vypracovala materiál [nové okno] obsahujúci súhrn otázok a odpovedí k aplikácii Rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH. V tomto dokumente sa zaoberá napr. oblasťami, ktoré sa týkajú tovaru, ktorý je možné oslobodiť, organizáciami, ktoré môžu využívať oslobodenie od týchto platieb, obdobia uplatňovania oslobodenia a možnosť spätného oslobodenia od dátumu uplatňovania rozhodnutia Komisie. K tomuto dokumentu sme zverejnili aj neoficiálny preklad [.pdf; 449 kB; nové okno].

  UPOZORNENIE:

  Oslobodenie od dovozného cla a DPH sa neuplatňuje na tovar dovážaný súkromnými spoločnosťami na obchodné účely (predaj zákazníkom) a ani vtedy, ak si tento tovar súkromná spoločnosť dováža pre vlastnú potrebu. Týmto nie je dotknutá možnosť oslobodenia tovaru v zásielke nepatrnej hodnoty.

  DOKUMENT

  • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/660 (nové okno) z 19. apríla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020.
  • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1573 [.pdf; 506 kB; nové okno] z 28. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020.
  • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1101 [.pdf; 502 kB; nové okno] z 23. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020
  • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 [.pdf; 508 kB; nové okno] o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia COVID-19 počas roku 2020
  • Zákon NR SR č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
  • Otázky a odpovede [nové okno] k Rozhodnutiu Komisie č. 2020/491 (EN)
  • Otázky a odpovede [.pdf; 449 kB; nové okno] k Rozhodnutiu Komisie č. 2020/491 (SK) – neoficiálny preklad
 2. Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

  Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t.j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150 EUR. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od DPH.

 3. Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

  Sú to zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem.

  Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45 EUR, je možné oslobodiť od cla a DPH.

UPOZORNENIE

V ostatných dňoch sme zaznamenali zvýšený počet telefonátov subjektov, ktoré si objednávajú alebo majú v úmysle objednať ochranné rúška a iné dezinfekčné prostriedky cez internetový obchod (hlavne z CN), s obavou, že ich colné orgány alebo iný orgán štátnej správy, na základe momentálnej situácie zadržia. Táto informácia nie je pravdivá, žiadne takéto opatrenie nebolo doteraz prijaté. V prípade, že subjekt má nárok na oslobodenie (zásielky do 22 EUR resp. do 150 EUR), bude mu tovar oslobodený a v prípade, ak nebude uplatnené oslobodenie, tak zaplatí príslušné dovozné platby.

Informatívne zatriedenie a sadzby dovozného cla a DPH vybraných druhov tovarov, ak nebude tovar oslobodený od týchto platieb

Textilné ochranné rúška bežne používané zdravotníkmi ako aj textilné respirátory bez mechanických častí a bez vymeniteľných filtrov - nomenklatúrne zatriedenie 6307 90 98 so sadzbou

 • dovozné clo 6,3 %
 • DPH je 20 %.

Ochranné dýchacie prístroje (masky a polomasky), v ktorých sa dajú vymeniť filtre a používajú sa v zamorenom priestore na ochranu pred jedovatými výparmi, dymom a pod. - nomenklatúrne zatriedenie 9020 00 00 so sadzbou

 • dovozné clo 1,7 %
 • DPH 20 %.

Ochranné papierové rúška, kde celulózové vlákna určujú podstatný charakter - nomenklatúrne zatriedenie 4818 50 00 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 20 %.

Ochranné okuliare - nomenklatúrne zatriedenie 9004 90 so sadzbou

 • dovozné clo 2,9 %
 • DPH 20%

Plastové tvárové štíty - nomenklatúrne zatriedenie 3926 20 so sadzbou

 • dovozné clo 6,5 %
 • DPH 20%

Plastové rukavice sa zatrieďujú - nomenklatúrne zatriedenie 3926 20 so sadzbou

 • dovozné clo 6,5 %
 • DPH 20%

Chirurgické rukavice z kaučuku - nomenklatúrne zatriedenie 4015 11 so sadzbou

 • dovozné clo 2 %
 • DPH 20%

Ostatné rukavice z kaučuku (nie chirurgické) - nomenklatúrne zatriedenie 4015 19 so sadzbou

 • dovozné clo 2,7 %
 • DPH 20%

Teplomery – digitálne alebo infračervené - nomenklatúrne zatriedenie 9025 19 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 20 %

Nástenný ručný dezinfekčný dávkovač– nomenklatúrne zatriedenie 8479 89 97 so sadzbou

 • dovozné clo 1,7 %
 • DPH 20 %

Testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID-19:

Diagnostické reagencie (PCR testy) - Polymerase Chain Reaction – nomenklatúrne zatriedenie 3822 00 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 10 %

Diagnostické reagencie založené na imunologických reakciách - nomenklatúrne zatriedenie 3002 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 10 %

Prístroje používané v klinických laboratóriách na diagnostiku in vitro - nomenklatúrne zatriedenie 9027 80 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 20 %

Svetová colná organizácia v spolupráci so Svetovou zdravotnou organizáciou pripravila dokument [.pdf; 568 kB; nové okno] poskytujúci orientačné zatriedenie niektorých druhov tovaru v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ide hlavne o osobné ochranné prostriedky, zdravotnícke potreby a dezinfekčné prípravky. Aj napriek tomu, že tento zoznam spolu s opisom daného tovaru je v anglickom jazyku, zodpovedajúci HS kód je možné nájsť v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorého aktuálne znenie je v slovenskom jazyku zverejnené aj na portáli finančnej správy v časti „Colný sadzobník“ [nové okno]

Európska Komisia uverejnila orientačný zoznam [.pdf; 728 kB; nové okno] dovážaných tovarov potrebných na boj proti pandémii COVID-19, ktorý obsahuje nomenklatúrne zatriedenie tovarov aj s príslušnou sadzbou cla.

DOKUMENT

Uvádzanie osobných ochranných prostriedkov na trh

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie na trh, t.j. každá dodávka osobných ochranných prostriedkov (ďalej len „OOP“) na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne.

Dovozcovia uvedú na trh iba vyhovujúce OPP. Pred uvedením OOP na trh sa dovozcovia ubezpečia, či výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody a či splnil povinnosti týkajúce sa označovania a dokladov. OOP uvádzané na trh EÚ musia mať označenie CE a vydané Vyhlásenie o zhode. 

Prehľad povinností výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov (ak na seba prevezmú povinnosti výrobcu)  pri uvádzaní OOP na trh uverejnil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR [nové okno] na svojom webovom sídle. Tiež sú tu zverejnené informácie k Vyhláseniu o zhode a k označeniu CE.

Orgán posudzovania zhody je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly. V SR je týmto orgánom Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov [nové okno].

Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 [nové okno] môžu orgány dohľadu nad trhom povoliť sprístupnenie zdravotníckych pomôcok na trh Únie na obmedzenie časové obdobie a počas vykonávania nevyhnutných postupov, aj keď postupy posudzovania zhody vrátane umiestňovania označenia CE neboli úplne dokončené v súlade s harmonizovanými pravidlami, avšak zdravotnícke pomôcky musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

Uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh

Uvedenie na trh zdravotníckych pomôcok je prvé sprístupnenie pomôcky, s výnimkou skúšanej pomôcky, na trh Únie, t.j. akákoľvek dodávka pomôcky, s výnimkou skúšanej pomôcky, na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezplatne.

Pomôcky musia mať označenie CE a Vyhlásenie o zhode.

Orgán dohľadu v SR pre zdravotnícke pomôcky je Štátny ústav pre kontrolu liečiv [nové okno].

Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 [nové okno] môžu orgány dohľadu nad trhom povoliť sprístupnenie zdravotníckych pomôcok na trh Únie na obmedzenie časové obdobie a počas vykonávania nevyhnutných postupov, aj keď postupy posudzovania zhody vrátane umiestňovania označenia CE neboli úplne dokončené v súlade s harmonizovanými pravidlami, avšak zdravotnícke pomôcky musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

DOKUMENT

Spoločné pre OOP a pre zdravotnícke pomôcky

 • Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 [.pdf; 527 kB; nové okno] z 13. marca 2020 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením COVID-19
 • Usmernenie ÚNMS [nové okno] k posudzovaniu zhody a označeniu CE respirátorov FFP1, FFP2 a FFP3
 • Usmernenie ÚNMS [nové okno] k posudzovaniu zhody ochranných textilných rúšok

UPOZORNENIE

Spoločné pre OOP a pre zdravotnícke pomôcky

Pred dovozom alebo nákupom respirátorov FFP1, FFP2 a FFP3 si vyžiadajte od výrobcu Vyhlásenie o zhode a skontrolujte si, či je 4-ciferné číslo notifikovanej osoby uvedené vo Vyhlásení o zhode totožné so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby uvedeným za označením CE na OOP. Zoznam notifikovaných osôb [nové okno] je dostupný na webovom sídle Európskej Komisie.

Vyhlásenie o zhode a označenie CE na OOP a zdravotnícke pomôcky nie je povinné, ak sa neuvádzajú na trh Únie (napr. ak si tento tovar objedná fyzická osoba nepodnikateľ pre svoju vlastnú potrebu). Zároveň však v súlade s výzvou Svetovej colnej organizácie [nové okno] (WCO) upozorňujeme verejnosť, aby pri nákupe OOP a zdravotníckeho materiálu z neznámych zdrojov, najmä z neoverených internetových obchodov, postupovala mimoriadne opatrne. Rôzne osoby využívajú nedostatok OOP a zdravotníckeho materiálu na podvodnú činnosť. Alarmujúco sa totiž zvýšil počet zadržaných falzifikátov OOP ako aj dezinfekčných prostriedkov na ruky. Použitie takýchto falzifikátov predstavuje vysoké riziko na zdravie a životy obyvateľstva.

Medzinárodné združenie zastupujúce nezávislé testovacie, kontrolné a certifikačné spoločnosti TIC (Testing, Inspection and Certification) taktiež upozorňuje na rastúce množstvo falzifikátov vyhlásení o zhode a odporúča kupujúcim pri nákupe OOP a zdravotníckych pomôcok, aby si vyžiadali vyhlásenie o zhode, kontaktovali orgán posudzovania zhody uvedený v tomto vyhlásení a overili si platnosť a originalitu tohto vyhlásenia. Viac informácií vrátane kontaktu na nahlasovanie podvodnej činnosti môžete nájsť v tlačovej správe [nové okno] uverejnenej na webovej stránke tohto združenia.

Viac o rizikovom tovare, falšovaných výrobkoch a podvodoch v rámci práv duševného vlastníctva súvisiacich s COVID-19 je možné zistiť z dokumentu [nové okno] vypracovaného EUROPOLOM.

Vývoz určitých výrobkov mimo colné územie Únie (vakcíny proti ochoreniu COVID-19)

Na vývoz vakcín (očkovacích látok) proti koronavírusom podobným SARS (druhom SARS-CoV) patriacich pod číselný znak KN 3002 20 10 Spoločného colného sadzobníka, bez ohľadu na ich balenie, a účinných látok vrátane bánk materských buniek a pracovných buniek používaných na výrobu takýchto vakcín, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky Spoločného colného sadzobníka ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 a ex 3504 00 90 mimo územie EÚ sa vzhľadom na kritickú situáciu a zabezpečenie ochranných opatrení, ktoré majú zabrániť ich nedostatku vyžaduje vývozné povolenie.

Bez vydania takéhoto vývozného povolenia je vývoz zakázaný. Vývozom sa pre tieto účely rozumie colný režim vývoz v zmysle colných predpisov a spätný vývoz predmetného tovaru, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý sa podrobil výrobným operáciám zahrňujúcim plnenie a balenie. Vo vývoznom colnom vyhlásení alebo vyhlásení o spätnom vývoze sa uvádza počet dávok (v prípade viacdávkových balení počet dávok pre dospelých).

Vývozné povolenie vydáva príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa predmetné výrobky vyrábajú, pričom výrobou sa rozumie aj plnenie a balenie vakcín.

Zoznam výrobcov vakcín a doplnkových látok spolu s ich názvami a k nim pridelenými doplnkovými kódmi TARIC (sú uvádzané vo vývoznom colnom vyhlásení), pri ktorých sa vyžaduje vývozné povolenie, je uvedený v prílohe II Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/442 [.pdf; 1,20 MB; nové okno].

Rovnako je v prílohe I tohto nariadenia stanovený formulár vývozného povolenia spolu s vysvetlivkami k jeho vyplneniu.

V súlade s článkom 1 ods. 9 sa vývozné povolenie nevzťahuje na vývoz:

 • do určitých vymenovaných krajín a území
 • v konkrétnych situáciách týkajúcich sa napr. nákupu alebo dodania prostredníctvom nástroja COVAX, humanitárnej reakcie na núdzové situácie a pod. Všetky tieto výnimky sú presne zadefinované v článku 1 ods. 9 nariadenia

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/521 (nové okno)boli stanovené osobitné úpravy mechanizmu, podľa ktorého sa vývoz dotknutých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia. Okrem iného sa pozastavuje uplatňovanie článku 1 ods. 9 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/442.(nové okno) týkajúce sa krajín a území, na ktoré sa vývozné povolenie nevzťahuje, avšak s výnimkou niektorých krajín a území, na ktoré sa toto pozastavenie nevzťahuje. Aktuálny zoznam krajín a území, na ktoré sa toto pozastavenie nevzťahuje a lehota uplatňovania tejto výnimky boli doplnené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/734 (nové okno)z 5. mája 2021. Lehota uplatňovania vyššie uvedených nariadení bola aktuálne predĺžená do 31. decembra 2021 Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1728 (nové okno)

Európska Komisia uverejnila odpovede k často kladeným otázkam v dokumente "FAQ" [.pdf; 867 kB; nové okno], ktoré sa týkajú požiadaviek na vývoz vakcín (očkovacích látok) v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/442 [.pdf; 1,20 MB; nové okno].

Dokumenty

 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1728 [nové okno] z 29 septembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/442 a vykonávacie nariadenie (EÚ)2021/521 v súvislosti s mechanizmom, podľa ktorého sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1071 (nové okno) z 29 júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/442 a vykonávacie nariadenie (EÚ)2021/521 v súvislosti s mechanizmom, podľa ktorého sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/521 (nové okno) z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú osobitné úpravy mechanizmu, podľa ktorého sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia.
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/442 [.pdf; 1,20 MB; nové okno] z 11. marca 2021, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia
 • FAQ - Často kladené otázky [.pdf; 867 kB; nové okno] – požiadavky na vývoz pre vakcíny COVID-19 (EN) – aktuálne k 30.03.2021
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/734 [.pdf; 522 kB; nové okno] – z 5. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/521, ktorým sa stanovujú osobitné úpravy mechanizmu, podľa ktorého sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia.

Zákaz vývozu a dodávania liekov do iného štátu

Informácie o prípadnom zákaze vývozu a dodávania liekov do iných štátov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR [nové okno] na svojom webovom portáli v časti Opatrenia MZ SR [nové okno].

UPOZORNENIE

Pre bezproblémové doručenie liekov zasielaných fyzickou osobou ako zásielka tovaru neobchodného charakteru do tretej krajiny alebo vyvážaných fyzickou osobou pre osobnú potrebu v osobnej batožine je potrebné si vopred zistiť podmienky, ktoré sa na predmetný tovar uplatňujú v krajine určenia napr. u príslušných orgánov v krajine určenia alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v týchto krajinách alebo zastupiteľských úradov týchto krajín v EÚ.

Niektoré lehoty v zmysle colných predpisov z dôvodu zdržania na hraniciach alebo pozastavenia výroby podnikov

V súvislosti s pandémiou COVD-19 sú v SR a v okolitých krajinách prijaté rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia tejto pandémie, ktoré môžu mať vplyv na prepravu tovaru a dodržanie lehôt na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v režime tranzit ako aj lehôt na ukončenie režimu dočasné použitie.

 • Lehota na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v colnom režime tranzit:

  Colný úrad odoslania môže zohľadniť opatrenia proti COVID 19 na hraniciach členských štátov pri určovaní lehoty na predloženie tovaru na colnom úrade určenia.
  Ak sa tovar predložil po uplynutí lehoty, ktorú stanovil colný úrad odoslania predpokladá sa, že držiteľ colného režimu dodržal lehotu, ak on alebo dopravca colnému úradu určenia uspokojujúco preukáže, že oneskorenie nespôsobil on a k nesplneniu lehoty prišlo na základe iných nepredvídaných okolností (článok 297 a 306 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447).

  Toto nariadenie je možné v poslednom konsolidovanom znení nájsť v informačnom materiáli [.pdf; 333 kB; nové okno] zverejnenom na webovom sídle finančnej správy.

 • Lehoty v colnom režime dočasné použitie:

  Colné orgány môžu uplatniť článok 251 ods.3 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 a za mimoriadnych okolností môžu na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia lehotu na spätný vývoz primerane predĺžiť (napr. pri pozastavení výroby alebo povinnom zatvorení svojich výrobných priestorov a nemožnosti ukončiť tento colný režim). V prípade, ak sa na účel colného režimu dočasné použitie uplatnil karnet ATA [nové okno], nie je potrebné vydať nový karnet ATA.

  Toto nariadenie je možné v poslednom konsolidovanom znení nájsť v informačnom materiáli [.pdf; 333 kB; nové okno] zverejnenom na webovom sídle finančnej správy.

Iné colné otázky súvisiace s núdzovou situáciou COVID-19

Európska Komisia uverejnila na svojej webovej stránke usmernenie zainteresovaným stranám s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov v čase súčasnej zdravotnej krízy, ktoré sa týka týchto oblastí:

 • E-commerce – posilnenie postavenia colných zástupcov – článok 19 ods. 2 druhý pododsek Colného kódexu Únie [.pdf; 1,60 MB; nové okno] umožňuje colným orgánom upustiť od požiadavky preukázať, že zastúpená osoba (príjemca, dovozca tovaru) poskytla splnomocnenie,
 • Rozhodnutia colných orgánov – Európska Komisia vyzýva hospodárske subjekty, aby žiadali len o naliehavé colné rozhodnutia na zabezpečenie voľného pohybu dôležitých tovarov, aby sprístupnili colným orgánom informácie spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, na účely kontroly kritérií na udelenie požadovaných povolení. Aj za súčasných okolností musia byť colné orgány vždy schopné posúdiť splnenie kritérií v lehotách stanovených v právnych predpisoch,
 • Colný dlh a záruky – Colný dlh a záruky – neuskutočniteľnosť plošného predĺženia 3-ročnej lehoty na oznámenie colného dlhu okrem prípadu jej predĺženia v prípade colného dlhu vzniknutého v dôsledku trestného činu alebo prípadov pozastavenia plynutia lehoty uvedených v článku 103 Colného kódexu Únie. Colný kódex únie nedisponuje rovnako právnym základom na zabezpečenie všeobecného odkladu lehôt na platbu cla alebo pozastavenie vyberania uvedených ciel z dôvodu krízovej situácie ani na základe vyššej moci alebo nepredvídateľných okolností. S tým súvisí aj nemožnosť ustanoviť všeobecné vyhlásenie, že každá situácia spojená s pandémiou COVID19 predstavuje „vyššiu moc“. Ustanovenia colných predpisov umožňujú určitú flexibilitu týkajúcu sa pozastavenia platieb dlhov s výhradou celkového dodržiavania podmienok v týchto ustanoveniach, a to zohľadnením vážnych hospodárskych a sociálnych ťažkostí dlžníka na základe jeho žiadosti individuálne prípad k prípadu. Dlžník nesie dôkazné bremeno, aby uspokojivo preukázal colným orgánom hospodárske alebo sociálne ťažkosti, ktorým čelí. Dôvodmi na pozastavenie lehoty na zaplatenie colného dlhu môžu byť prípady odvolania sa subjektu voči rozhodnutiu o určení colného dlhu, alebo využitie špecifických situácii ako napr. žiadosť o odpustenie cla. Colné predpisy však poskytujú aj iné možnosti súvisiace s platbou colného dlhu a to napr. platba uskutočnená treťou stranou namiesto dlžníka (tieto osoby vykonávajú platby za dlžníka a nie sú samotnými dlžníkmi), odklad platby colného dlhu o 30 dní avšak spojeného s poskytnutím záruky, iné spôsoby platby cla a to napr. povolenie zaplatenia colného dlhu v splátkach avšak aj tu je podmienkou poskytnutie záruky a navyše sa účtuje aj úverový úrok. V prípade poskytnutia záruky colné predpisy umožňujú využiť prijať záväzok ručiteľa v elektronickej forme podpísaný elektronickým/digitálnym podpisom,
 • Vstup tovaru – usmernenie k predbežným colným vyhláseniam o vstupe, k predloženiu tovaru colným orgánom, k dovozu ľudských orgánov a kostnej drene určených pre transplantáciu v EÚ, k čiastočnému prepusteniu zásielok (najmä osobných ochranných prostriedkov) a k dôkazu colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu T2L,
 • Predkladanie dôkazov o preferenčnom pôvode – možnosť za určitých podmienok prijať kópie osvedčení a optimálne využitie statusu schváleného vývozcu ako alternatíva oficiálneho dokladu počas trvania krízovej situácie a za osobitných podmienok. Tento postup, opísaný v informačnom ozname [.pdf; 407 kB; nové okno], sa už uplatňuje medzi členskými štátmi EÚ a tými obchodnými partnermi EÚ, ktorí prejavili záujem, po schválení útvarmi Komisie. Útvary Komisie uverejnili informácie o krajinách, ktoré tento postup uplatňujú na webovej stránke TAXUD COVID [nové okno].
 • Colné režimy a dočasné uskladnenie – usmernenia sa vzťahujú na tovar v dočasnom uskladnení dlhšom ako 90 dní ako aj na možnosť jeho prepustenia do colného režimu colné uskladňovanie bez zmeny jeho umiestnenia , na určenie ďalších priestorov na dočasné uskladnenie, iných ako miesta, kde možno tovar dočasne uskladniť, na
  možnosť použiť zjednodušené colné vyhlásenie bez predchádzajúceho povolenia,k lehote na podanie dodatočného colného vyhlásenia, k predloženiu tovaru na schválených miestach, k dlhšej lehote na opravu colných vyhlásení,
 • Tranzit – usmernenia sa týkajú väčšieho využívania zjednodušení na predloženie tovaru colným orgánom a prijatie tovaru na schválenom mieste ako je schválený odosielateľ a schválený príjemca, lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, využívania iných spôsobov identifikácie tovaru než označenie uzáverou, lehoty na zaslanie výsledkov kontroly, ktoré colný úrad určenia oznamuje colnému úradu odoslania, ďalej použitia režimu TIR a tiež aj možnosti dočasného prijatia naskenovanej kópie nákladného listu CIM, použitia tranzitného bezpečnostného sprievodného dokladu v elektronickej forme, možnosti zaslania naskenovaných sprievodných dokladov k elektronickému tranzitnému vyhláseniu. Aktuálny prehľad osobitných opatrení prijatých colnými orgánmi členských krajín je možné nájsť v Usmerneniach EK [nové okno] v colných otázkach súvisiacich s COVID-19.
 • Osobitné colné režimy – použitie colného režimu dočasné použitie, možnosť predĺžiť lehotu na spätný vývoz tovaru prepustený do colného režimu dočasné použite, použitie aktívneho zušľachťovacieho styku pri liekoch a lekárskych výrobkoch,
 • Výstup tovaru – lodné zásoby, možnosť odložiť zrušenie platnosti vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

Bližšie informácie získate v aktuálnej revidovanej Príručke [.pdf; 450 kB; nové okno] vypracovanej Európskou Komisiou. Zároveň sme zverejnili aj neoficiálny preklad tejto príručky [.pdf; 639 kB; nové okno]s revíziou.

DOKUMENT

 • Príručka Európskej Komisie [.pdf; 450 kB; nové okno] týkajúca sa colných otázok súvisiacich s núdzovou situáciou COVID-19 (EN) - revízia 4 k 16.06.2020
 • Príručka Európskej Komisie [.pdf; 639 kB; nové okno] týkajúca sa colných otázok súvisiacich s núdzovou situáciou COVID-19 (SK) - revízia 4 k 16.06.2020 - neoficiálny preklad

V prípade ďalších otázok nás kontaktuje:

 • emailovou komunikáciou prostredníctvom "kontaktného formulára" dostupného na portáli finančnej správy,
 • telefonicky cez infolinku 048/43 17 222, voľba č.5

Užitočné odkazy

Informácie budeme priebežne dopĺňať.

Obrázok plagátu Pozor, chráňme seba aj ostatných