Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Koronavírus - opatrenia

Informácie v časti Koronavírus - opatrenia sú členené nasledovne:

 • Dane - ak máte otázky alebo hľadáte odpovede v daňovej oblasti
 • Clo - ak máte otázky alebo hľadáte odpovede v colnej oblasti

POZOR!!!

V súvislosti s uznesením Vlády SR o rozšírení opatrení núdzového stavu nebudú úrady finančnej správy (podateľne a klientske zóny daňových a colných úradov) pre verejnosť dostupné v stredu 08.04.2020 ani vo štvrtok 09.04.2020. Úradné hodiny platné v čase pandémie koronavírusu budú platiť opäť od utorka 14.04.2020.

Call centrum finančnej správy bude dostupné počas štandardných úradných hodín – v pracovné dni od 8.00 hod. do 16.00 hod. Odporúčame však využívať najmä mailovú komunikáciu prostredníctvom kontaktného formulára alebo online chat. Ďakujeme.

Úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené:

Klientské zóny Podateľne
Pondelok 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
Utorok - 08:00 - 11:00
Streda 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00
Štvrtok - 08:00 - 11:00
Piatok 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00

Na vybraných daňových úradoch môžete daňové priznanie (prípadne iné podanie) vhodiť aj do pripravených zberných boxov. Nemusíte tak vôbec navštíviť podateľne či klientske zóny. Spolu s podaním stačí, aby ste na seba nechali kontakt (telefón, e-mail) a potvrdenie o podaní vám doručíme - buď telefonicky, alebo e-mailom.

V bratislavskej Petržalke na DÚ Bratislava je pristavená aj mobilná kancelária - vždy v čase úradných hodín.

Presné informácie o úradných hodinách konkrétneho pracoviska colného úradu sú zverejnené v časti "Kontakty na úrady", kde si z ponuky vyberte príslušný región a zvoľte typ úradu.

Vo všeobecnosti od 01. apríla 2020 plati:

Klientské zóny Podateľne
Pondelok 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
Utorok 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
Streda 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
Piatok 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00

Ďakujeme

Vzhľadom na postupné schvaľovanie legislatívy poslancami NR SR obsah stránky podlieha zmenám. Momentálne čakáme na usmernenia z ministerstva financií k zmenám prijatých v parlamente. Prosíme o strpenie. Ďakujeme za porozumenie.

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE DAŇOVNÍKOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

ČO V PRÍPADE, ŽE SA VÁS TÝKAJÚ TERMÍNY PODANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Daň z príjmov

 • Môžete využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusíte fyzicky navštevovať daňový úrad.
 • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane si predĺžite o tri, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.
 • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte  do 30.júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Daň z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH)

 • Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame najneskôr v lehote do 30 dní keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

ČO V PRÍPADE, ŽE SA VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA ZHORŠILA A NEVIETE DAŇ ZAPLATIŤ?

Daň z príjmu

 • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a tým pádom sa  posúva lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o tri, resp. šesť mesiacov.
 • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť  sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

ČO V PRÍPADE, ŽE SA VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA ZHORŠILA A NEVIETE PLATIŤ PREDDAVKY?

 • Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom  povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.

OBLASŤ SPOTREBNÝCH DANÍ

Daňový poriadok neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, lehoty na zaplatenie dane (teda zákonné lehoty) alebo lehoty určenej colným úradom. Colný úrad ale môže odpustiť zmeškanie lehoty (zákonnej aj určenej úradom) zo závažných dôvodov (aj COVID - 19), ak o to subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote subjekt urobí zmeškaný úkon (podá DP a zaplatí daň).

Treba mať ale zo strany subjektu splnené aj iné povinnosti:

 • preukázať priamu súvislosť medzi týmto závažným dôvodom a zmeškaním lehoty (napr. hospitalizácia v nemocnici, povinná karanténa zodpovednej osoby, neexistencia alternatívneho riešenia situácie...)
 • samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie nebude automaticky považované správcom dane za dôvod na odpustenie zmeškania lehoty
 • každá žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty bude posudzovaná individuálne.

ČO V PRÍPADE, AK MÁTE OBAVY, ŽE FINANČNÁ SPRÁVA VÁS BUDE SANKCIONOVAŤ?

Chceme Vás ubezpečiť, že finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety. Našim cieľom je vďaka legislatívnym zmenám zabezpečiť, aby sa neuplatnili sankcie í v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní, súhrnných a kontrolných výkazov a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.

Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod., vyjadrovanie súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Nie je sa čoho báť, budeme Vám vychádzať v ústrety, aby sme spoločne tieto ťažké časy prekonali.

DOKUMENT

 • KORONA OPATRENIA [.pdf; 581 kB; nové okno] - Najčastejšie otázky a odpovede

ČO V PRÍPADE, AK MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

 • Kontaktujte nás elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na portáli finančnej správy.
 • Kontaktujte naše call centrum na 048 43 17 222.
 • Uprednostňujte iné formy komunikácie ako osobné návštevy našich úradov.

OPATRENIA PRI DOVOZE A VÝVOZE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH POMÔCOK A ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

Vzhľadom na zvýšený počet dopytov subjektov, ktoré sa pýtajú na podmienky a obmedzenia pri dovoze alebo vývoze osobných ochranných prostriedkov (napr. ochranné rúška, masky, rukavice, ochranné kombinézy alebo ochranné okuliare), zdravotníckeho materiálu a liekov, ako aj situácie na hraniciach SR a s tým súvisiace možné nedodržanie lehoty v zmysle colných predpisov, finančná správa pripravila informačný materiál s cieľom zvýšiť a zjednodušiť informovanosť klientov.

Z tohto dôvodu finančná správa informuje o možnostiach oslobodenia takéhoto tovaru od dovozného cla (ďalej len „clo“) a dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), o podmienkach uvádzania tohto tovaru na trh, o dodržaní lehôt v zmysle colných predpisov, k colnému dlhu v prípade vážnych hospodárskych a sociálnych ťažkostí, o opatreniach pri vývoze tohto tovaru mimo EÚ ako aj liekov z územia SR a o iných colných otázkach súvisiacich s touto krízou.

Možnosti oslobodenia od cla a DPH

Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 [nové okno] o oslobodení od dovozného cla (ďalej len „NR 1186/2009“) a v zákone o DPH.

 1. Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof

  Európska Komisia poskytla pomoc členským štátom a na základe ich iniciatívy prijala Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 [nové okno] o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia COVID-19 počas roku 2020 za týchto podmienok:

  od dovozného cla sa oslobodzuje tovar dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo v ich mene, alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami, alebo v ich mene ak tento tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75,78,79 a 80 nariadenia Rady (ES) 1186/2009 a je určený na:

  • bezplatné pridelenie osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 (napríklad rúšky / respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo
  • bezplatne sprístupnenie tovaru osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19, pričom tovar zostáva vo vlastníctve schválených orgánov a organizácii (napríklad ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojenie ich potrieb po dobu záchranných prác).

  Od dovozného cla je možné oslobodiť aj tovar, ak je dovážaný organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní katastrof alebo v ich mene.

  Rovnako ako je tovar oslobodený od cla je možné tovar oslobodiť aj od DPH a to na základe § 48 zákona o DPH [nové okno] – za splnenia všetkých podmienok pre oslobodenie od cla.

  Národná rada SR sa uzniesla na zákone č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V súlade s § 14 tohto zákona je príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych a dobročinných organizácii pre účely oslobodenia tovaru od cla a DPH Ministerstvo vnútra SR [nové okno].

  Oslobodenie tovaru od dovozného cla a DPH sa uplatňuje na všetky dovozy zrealizované od 30. januára do 31. júla 2020.

  DOKUMENT

  • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 [.pdf; 508 kB; nové okno] o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia COVID-19 počas roku 2020
  • Zákon NR SR č. 67/2020 Z. z. [nové okno] o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
 2. Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

  Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t.j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150 EUR. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od DPH.

 3. Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

  Sú to zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem.

  Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45 EUR, je možné oslobodiť od cla a DPH.

UPOZORNENIE

V ostatných dňoch sme zaznamenali zvýšený počet telefonátov subjektov, ktoré si objednávajú alebo majú v úmysle objednať ochranné rúška a iné dezinfekčné prostriedky cez internetový obchod (hlavne z CN), s obavou, že ich colné orgány alebo iný orgán štátnej správy, na základe momentálnej situácie zadržia. Táto informácia nie je pravdivá, žiadne takéto opatrenie nebolo doteraz prijaté. V prípade, že subjekt má nárok na oslobodenie (zásielky do 22 EUR resp. do 150 EUR), bude mu tovar oslobodený a v prípade, ak nebude uplatnené oslobodenie, tak zaplatí príslušné dovozné platby.

Informatívne zatriedenie a sadzby dovozného cla a DPH vybraných druhov tovarov, ak nebude tovar oslobodený od týchto platieb

Textilné ochranné rúška bežne používané zdravotníkmi ako aj textilné respirátory bez mechanických častí a bez vymeniteľných filtrov - nomenklatúrne zatriedenie 6307 90 98 so sadzbou

 • dovozné clo 6,3 %
 • DPH je 20 %.

Ochranné dýchacie prístroje (masky a polomasky), v ktorých sa dajú vymeniť filtre a používajú sa v zamorenom priestore na ochranu pred jedovatými výparmi, dymom a pod. - nomenklatúrne zatriedenie 9020 00 00 so sadzbou

 • dovozné clo 1,7 %
 • DPH 20 %.

Ochranné papierové rúška, kde celulózové vlákna určujú podstatný charakter - nomenklatúrne zatriedenie 4818 50 00 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 20 %.

Ochranné okuliare - nomenklatúrne zatriedenie 9004 90 so sadzbou

 • dovozné clo 2,9%
 • DPH 20%

Plastové tvárové štíty - nomenklatúrne zatriedenie 3926 20 so sadzbou

 • dovozné clo 6,5%
 • DPH 20%

Plastové rukavice sa zatrieďujú - nomenklatúrne zatriedenie 3926 20 so sadzbou

 • dovozné clo 6,5%
 • DPH 20%

Chirurgické rukavice z kaučuku - nomenklatúrne zatriedenie 4015 11 so sadzbou

 • dovozné clo 2%
 • DPH 20%

Ostatné rukavice z kaučuku (nie chirurgické) - nomenklatúrne zatriedenie 4015 19 so sadzbou

 • dovozné clo 2,7%
 • DPH 20%

Teplomery – digitálne alebo infračervené - nomenklatúrne zatriedenie 9025 19 so sadzbou

 • dovozné clo 0 %
 • DPH 20 %

Uvádzanie osobných ochranných prostriedkov na trh

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie na trh, t.j. každá dodávka osobných ochranných prostriedkov (ďalej len „OOP“) na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne.

Dovozcovia uvedú na trh iba vyhovujúce OPP. Pred uvedením OOP na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 19 tohto nariadenia. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby OOP mali označenie CE a boli k nim pripojené požadované dokumenty a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 5 a 6 tohto nariadenia.
OOP teda musia mať označenie CE a vydané Vyhlásenie o zhode.

Orgán posudzovania zhody je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly. V SR je týmto orgánom Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov [nové okno].

Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 [nové okno] môžu orgány dohľadu nad trhom povoliť sprístupnenie zdravotníckych pomôcok na trh Únie na obmedzenie časové obdobie a počas vykonávania nevyhnutných postupov, aj keď postupy posudzovania zhody vrátane umiestňovania označenia CE neboli úplne dokončené v súlade s harmonizovanými pravidlami, avšak zdravotnícke pomôcky musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

DOKUMENT

Uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh

Uvedenie na trh zdravotníckych pomôcok je prvé sprístupnenie pomôcky, s výnimkou skúšanej pomôcky, na trh Únie, t.j. akákoľvek dodávka pomôcky, s výnimkou skúšanej pomôcky, na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezplatne.

Pomôcky musia mať označenie CE a Vyhlásenie o zhode.

Orgán dohľadu v SR pre zdravotnícke pomôcky je Štátny ústav pre kontrolu liečiv [nové okno].

Podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403 [nové okno] môžu orgány dohľadu nad trhom povoliť sprístupnenie zdravotníckych pomôcok na trh Únie na obmedzenie časové obdobie a počas vykonávania nevyhnutných postupov, aj keď postupy posudzovania zhody vrátane umiestňovania označenia CE neboli úplne dokončené v súlade s harmonizovanými pravidlami, avšak zdravotnícke pomôcky musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.

UPOZORNENIE

Vyhlásenie o zhode a označenie CE na OOP a zdravotnícke pomôcky nie je povinné, ak sa neuvádzajú na trh Únie (napr. ak si tento tovar objedná fyzická osoba nepodnikateľ pre svoju vlastnú potrebu). Zároveň však v súlade s výzvou Svetovej colnej organizácie [nové okno] (WCO) upozorňujeme verejnosť, aby pri nákupe OOP a zdravotníckeho materiálu z neznámych zdrojov, najmä z neoverených internetových obchodov, postupovala mimoriadne opatrne. Rôzne osoby využívajú nedostatok OOP a zdravotníckeho materiálu na podvodnú činnosť. Alarmujúco sa totiž zvýšil počet zadržaných falzifikátov OOP ako aj dezinfekčných prostriedkov na ruky. Použitie takýchto falzifikátov predstavuje vysoké riziko na zdravie a životy obyvateľstva.

Vývoz OOP mimo colného územia Únie (ochranné okuliare a clony, ochranné štíty na tvár, prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny, ochranné odevy, rukavice)

Na vývoz určitých OOP mimo územie EÚ sa vzhľadom na epidemiologickú krízu vyžaduje vývozné povolenie. Bez vydania takéhoto vývozného povolenia je vývoz zakázaný. Vývozné povolenie v SR vydáva Ministerstvo hospodárstva SR [nové okno].

OOP, ktorých sa týka toto opatrenie sú uvedené v prílohe I Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 [nové okno].

Na vývoz do Nórska, na Island, do Lichtenštajnska, Švajčiarska, ako aj do zámorských krajín a území uvedených v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie [nové okno], a na Faerské ostrovy, do Andorry, San Marína a do Vatikánskeho mestského štátu nie je potrebné vývozné povolenie. Táto výnimka bola ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/426 [nové okno].

V oznámení Európskej Komisie, ktorým usmernila členské štáty v súvislosti s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/402 [nové okno], je vzor žiadosti o vývozné povolenie.

Európska Komisia uverejnila k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/402 odpovede k často kladeným otázkam (FAQ), ktoré sa týkajú vývozu osobných ochranných prostriedkov, napr. na ktoré vývozné transakcie sa nariadenie uplatňuje, či sú lodné zásoby oslobodené od vývozných obmedzení, či sa vývozné povolenie vyžaduje na spätný vývoz tovaru, ktorý nie je tovarom Únie alebo na tovar v colnom sklade alebo dočasne uskladnený tovar alebo na neobchodný tovar v osobnej batožine cestujúcich a v poštových zásielkach a tiež aké usmernenia by mohli zohľadniť príslušné orgány pri posudzovaní, či určité výrobky patria do rozsahu pôsobnosti Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402.Bližšie informácie získate v dokumente FAQ [.pdf; 632 kB; nové okno] vypracovanom Európskou Komisiou, ku ktorému sme zverejnili aj neoficiálny preklad tohto dokumentu.

Dokument

 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 [nové okno] zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/426 [nové okno] z 19. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia
 • Oznámenie komisie [nové okno] Usmernenie pre členské štáty v súvislosti s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/402, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia, naposledy zmeneným vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/426
 • FAQ - Často kladené otázky [.pdf; 632 kB; nové okno] – požiadavky pri vývoze osobných ochranných prostriedkov (EN)
 • FAQ - Často kladené otázky [.pdf; 525 kB; nové okno] – požiadavky pri vývoze osobných ochranných prostriedkov (SK) neoficiálny preklad

Zákaz vývozu a dodávania registrovaných humánnych liekov mimo SR ako aj mimo územie EÚ.

S účinnosťou od 23.03.2020 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR  [nové okno] opatrenie, ktorým sa zakazuje držiteľom registrácie humánnych liekov a výrobcom zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré zaregistrovali alebo zaevidovali na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv [nové okno] pred ich uvedením na trh SR vývoz a dodávanie registrovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro do iného členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a do iného štátu.

Tento zákaz sa vzťahuje aj na držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a na dodávateľa zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro zdravotníckym zariadeniam.

Tento zákaz sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na výrobu liekov, ak humánny liek vyrába pre iný štát a na výrobcu zdravotníckych pomôcok alebo výrobcu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ak zdravotnícku pomôcku alebo diagnostickú zdravotnícku pomôcku vyrába na základe zmluvy uzavretej pred vyhlásením núdzového stavu pre odberateľa v inom štáte.

UPOZORNENIE

V prípade vývozu liekov mimo územie EÚ sa tento zákaz nevzťahuje na lieky vyvážané fyzickou osobou pre osobnú potrebu v osobnej batožine alebo zasielané fyzickou osobou ako zásielka tovaru neobchodného charakteru. Pre bezproblémové doručenie zásielky do tretej krajiny je potrebné si vopred zistiť podmienky, ktoré sa na predmetnú zásielku uplatňujú v tejto krajine určenia napr. u príslušných orgánov v krajine určenia alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v týchto krajinách.

Niektoré lehoty v zmysle colných predpisov z dôvodu zdržania na hraniciach alebo pozastavenia výroby podnikov

V súvislosti s pandémiou COVD-19 sú v SR a v okolitých krajinách prijaté rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia tejto pandémie, ktoré môžu mať vplyv na prepravu tovaru a dodržanie lehôt na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v režime tranzit ako aj lehôt na ukončenie režimu dočasné použitie.

 • Lehota na predloženie tovaru na colnom úrade určenia v colnom režime tranzit

  Colný úrad odoslania môže zohľadniť opatrenia proti COVID 19 na hraniciach členských štátov pri určovaní lehoty na predloženie tovaru na colnom úrade určenia.
  Ak sa tovar predložil po uplynutí lehoty, ktorú stanovil colný úrad odoslania predpokladá sa, že držiteľ colného režimu dodržal lehotu, ak on alebo dopravca colnému úradu určenia uspokojujúco preukáže, že oneskorenie nespôsobil on a k nesplneniu lehoty prišlo na základe iných nepredvídaných okolností (článok 297 a 306 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447).

  Toto nariadenie je možné v poslednom konsolidovanom znení nájsť v informačnom materiáli [.pdf; 315 kB; nové okno] zverejnenom na webovom sídle finančnej správy.

 • Lehoty v colnom režime dočasné použitie

  Colné orgány môžu uplatniť článok 251 ods.3 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 a za mimoriadnych okolností môžu na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia lehotu na spätný vývoz primerane predĺžiť (napr. pri pozastavení výroby alebo povinnom zatvorení svojich výrobných priestorov a nemožnosti ukončiť tento colný režim). V prípade, ak sa na účel colného režimu dočasné použitie uplatnil karnet ATA [nové okno], nie je potrebné vydať nový karnet ATA.

  Toto nariadenie je možné v poslednom konsolidovanom znení nájsť v informačnom materiáli [.pdf; 315 kB; nové okno] zverejnenom na webovom sídle finančnej správy.

Iné colné otázky súvisiace s núdzovou situáciou COVID-19

Európska Komisia uverejnila na svojej webovej stránke usmernenie zainteresovaným stranám s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných predpisov v čase súčasnej zdravotnej krízy, ktoré sa týka týchto oblastí:

 • e-commerce – posilnenie postavenia colných zástupcov – článok 19 ods. 2 druhý pododsek Colného kódexu Únie [nové okno] umožňuje colným orgánom upustiť od požiadavky preukázať, že zastúpená osoba (príjemca, dovozca tovaru) poskytla splnomocnenie,
 • colné rozhodnutia – Európska Komisia vyzýva hospodárske subjekty, aby žiadali len o naliehavé colné rozhodnutia na zabezpečenie voľného pohybu dôležitých tovarov. Ďalej článok 22 ods. 3 Colného kódexu Únie umožňuje predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia na už podané žiadosti,
 • colný dlh a záruky – plošná výnimka nie je možná. Ustanovenia colných predpisov umožňujú zohľadniť vážne hospodárske a sociálne ťažkosti dlžníka na základe jeho žiadosti z výhradou celkového dodržiavania podmienok v týchto ustanoveniach. Je na dlžníkovi, aby zdokumentoval hospodárske a sociálne ťažkosti,
 • vstup tovaru – usmernenie k predbežným colným vyhláseniam o vstupe, k predloženiu tovaru colným orgánom, k dovozu ľudských orgánov a kostnej drene určených pre transplantáciu v EÚ a k dôkazu colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu T2L,
 • colné režimy – usmernenia sa vzťahujú na tovar v dočasnom uskladnení dlhšom ako 90 dní, na možnosť použiť zjednodušené colné vyhlásenie bez predchádzajúceho povolenia, k lehote na podanie dodatočného colného vyhlásenia, k predloženiu tovaru na schválených miestach, k dlhšej lehote na opravu colných vyhlásení,
 • tranzit – usmernenia sa týkajú lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, lehoty na výsledky kontrol, ktoré colný úrad určenia oznamuje colnému úradu odoslania, ďalej použitia režimu TIR a tiež aj nákladného listu CIM,
 • osobitné režimy – použitie colného režimu dočasné použitie, možnosť predĺžiť lehotu na spätný vývoz tovaru prepustený do colného režimu dočasné použite, použitie aktívneho zušľachťovacieho styku pri liekoch a lekárskych výrobkoch,
 • výstup tovaru – lodné zásoby, možnosť odložiť zrušenie platnosti vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

Bližšie informácie získate v Príručke vypracovanej Európskou Komisiou.Zároveň sme zverejnili aj neoficiálny preklad tejto "príručky" [.pdf; 509 kB; nové okno].

DOKUMENT

 • Príručka Európskej Komisie [.pdf; 384 kB; nové okno] týkajúca sa colných otázok súvisiacich s núdzovou situáciou COVID-19 (EN)
 • Príručka Európskej Komisie [.pdf; 509 kB; nové okno] týkajúca sa colných otázok súvisiacich s núdzovou situáciou COVID-19 (SK) neoficiálny preklad

Dočasné obmedzenie výkonu činnosti na colných úradoch a colných pobočkách colných úradov

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 finančná správa dočasne obmedzuje výkon na niektorých pobočkách colných úradov, kde sa vykonáva colné konanie.

Všetky tieto informácie sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Aktuality" a zároveň aj v "Kontaktoch na úrady", kde po vyhľadaní konkrétnej pobočky colného úradu sú tieto informácie dostupné.

V prípade ďalších otázok nás kontaktuje:

 • emailovou komunikáciou prostredníctvom "kontaktného formulára" dostupného na portáli finančnej správy,
 • telefonicky cez infolinku 048/43 17 222, voľba č.5

Užitočné odkazy

Informácie budeme priebežne dopĺňať.

Koronavírus - opatrenia