Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Daň z príjmov

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2016 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2016 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku). 

Výnimky z podávania DP

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy,

 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý požíva výhody a imunity podľa medzinárodného práva,
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do 31. marca 2017.

Možnosť predĺženia lehoty

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa  na základe

 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Lehota na podanie, ak daňovník zomrie

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pre uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Typy daňových priznaní

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Príjmy podliehajúce dani

Dani z príjmov podliehajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi príjmy podliehajúce dani patria:

Príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) - § 5 zákona

Príjmy z podnikania - § 6 ods. 1 zákona

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (príjmy, ktoré dosahuje samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva činnosť na základe osvedčenia vydaného podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov)
 • príjmy zo živnosti (príjmy dosahované z činností na základe živnostenského oprávnenia)
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. auditor, daňový poradca, súkromný lekár, veterinárny lekár, notár, exekútor)
 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 2 zákona

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14
 • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
 • príjmy z vytvorenia, zhotovenia, použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy z činnosti osobnej asistencie
 • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, z činností sprostredkovateľov zamestnania),
 • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti - § 6 ods. 3 zákona

Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, t.j. príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona - § 6 ods. 4 zákona.

Príjmy z kapitálového majetku - § 7 zákona

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov
 • z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
 • výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
 • výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní
 • príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu pri ich splatnosti

Ostatné príjmy - § 8 zákona

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí
 • príjmy z prevodu opcií
 • príjmy z prevodu cenných papierov
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva
 • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu
 • dôchodky a podobné opakujúce sa požitky
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z derivátových operácií
 • peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa
 • kompenzačné platby podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • náhrada nemajetkovej ujmy podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom
 • príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa § 3 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§ 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe) prijaté športovcom podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z o športe
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú

Dani z príjmov nepodliehajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane nie je:

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o súdnej rehabilitácii, zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd, zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945, zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom)
 • príjem získaný vydaním podľa osobitných predpisov
 • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa)
 • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho)
 • úver a pôžička
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti)
 • vyrovnací podiel (okrem vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti)
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti)
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti)
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,
 • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií (§ 208 Obchodného zákonníka) a podielov (§144 a 223 Obchodného zákonníka) ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Príjmy oslobodené od dane

Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú taxatívne vymenované v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov. Príjmy oslobodené od dane z príjmov sú napríklad:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa,
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov prijatý touto osobou,
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia (podľa zákona o rodine, zákona o náhradnom výživnom),
 • príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu,
 • príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,
 • príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,
 • príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a príjmy z príležitostných činností, uplatní sa oslobodenie pri všetkých týchto príjmoch najviac v úhrnnej výške 500 eur,
 • z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,
 • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia (od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka),
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu, a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) zákona, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu alebo ako náhrada za škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom, alebo škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inom samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka alebo v súvislosti s prenájmom,
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, rozpočtov obcí, VÚC a štátnych fondov okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (napr. Keno, Loto, Euromilióny),
 • prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu 350 eur,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu,
 • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu,
 • suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) vyplatená daňovníkovi podľa § 33 a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (zákona č. 283/2002 Z. z.) okrem situácie, ak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti súčasne vznikol nárok na stravu podľa osobitného predpisu (zákona č. 283/2002 Z. z.)  a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu (§  42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy vo výške presahujúcej výšku, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (zákona č. 283/2002 Z. z.), ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Určenie rezidencie daňovníka

Pre správne zdanenie príjmov dosiahnutých jednak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, je potrebné vychádzať z určenia rezidencie daňovníka, či ide o rezidenta SR, alebo o rezidenta iného štátu.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR)

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.

Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňovníkom s obmedzenou daňovom povinnosťou (nerezidentom SR) je fyzická osoba,

 • ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
 • ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava menej ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku
 • ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ale iba na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky.

Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je iba príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Uplatňovanie daňových zvýhodnení

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, ako aj uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2016 rovný alebo je nižší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je 3 803,33 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

 • starobného dôchodku
 • vyrovnávacieho príplatku
 • predčasného starobného dôchodku
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR
 • výsluhového dôchodku

alebo ak mu bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.

Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka stanovenej na zdaňovacie obdobie, môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka (3 803,33 eura) a vyplatenou sumou dôchodku.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2016 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • 3 803,33 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 803,33 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33 eura

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2016 vyšší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 • rozdiel medzi sumou 12 558,906 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2016 predstavuje sumu 198,09) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 12 558,906 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Výpočet vlastného príjmu manželky

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí, 
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Poznámka: Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Daňový bonus

Ak daňovník poberal v zdaňovacom období 2016 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 430 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 430 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41) resp. vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované (nezaopatrené).

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

 • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti - vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom sa nemôže jednať o dieťa družky,
 • daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2016 príjem aspoň 2 430 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu),
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • doloženie príslušného dokladu, ktorým je rodný list dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy na príslušné školské roky, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Zamestnanecká prémia

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2016 má daňovník len v prípade splnenia základných podmienok:

 • zamestnanec musí za rok 2016 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • dosiahnuté príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,
 • dosiahnuté posudzované  príjmy musia byť v úhrnnej výške aspoň 6-násobok minimálnej mzdy (2 430 eur),
 • vypočítaná suma je kladné číslo.

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie nevzniká tomu zamestnancovi, ktorý súčasne poberal aj iné príjmy [napr. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, príjem za prácu likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, spoločníka a konateľa spoločností s ručením obmedzeným, ústavného činiteľa SR, člena štatutárneho orgánu, odmeny obvinených vo väzbe, príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu, obslužné, nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla poskytnutého zamestnávateľom na používanie na služobné a súkromné účely, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva a poberal iné zdaniteľné príjmy (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy)].

Ak daňovník za zdaňovacie obdobie 2016 dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 2430 eur a nižšej ako 4 860 eur, vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, mu nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).
Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 4 860 eur, potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka. Postupné znižovanie zamestnaneckej prémie je zavedené v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu. Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 môže vzniknúť tomu daňovníkovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Uplatnenie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016.  

Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo z ich úhrnov. Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové  sporenie, ktorá môže byť uplatnená v roku 2016 ako nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 1 029,60 eura.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník uplatní

 • v podanom daňovom priznaní alebo
 • v ročnom zúčtovaní preddavkov z príjmov zo závislej činnosti.

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2014. Môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Platenie preddavkov na daň

Povinnosť platiť preddavky

Preddavky na daň platí v priebehu preddavkového obdobia daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Preddavky na daň neplatí daňovník,

 • ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy:
  • uvedené v § 7 zákona o dani z príjmov (z kapitálového majetku), alebo
  • uvedené v § 8 zákona o dani z príjmov (ostatné príjmy), alebo
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom (§ 43 zákona o dani z príjmov), alebo
  • zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov,
 • ktorý mal kombináciu uvedených príjmov,
 • ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov,
 • ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2 500 eur.

Upozornenie: Ak základ dane daňovníka tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a 6 a čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Preddavky sa platia miestne príslušnému správcovi dane vo výške a v lehote splatnosti podľa zákona o dani z príjmov a platba sa označí podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z.z [.pdf; 39 kB; nové okno] o spôsobe označovania platby (podrobne v záložke Finančné vyrovnanie).

Platenie preddavkov štvrťročne

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Platenie preddavkov mesačne

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Posledná známa daňová povinnosť

Poslednou známou daňovou povinnosťou (§ 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015) sa rozumie daň vypočítaná:

 • zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov uvedeného v poslednom daňovom priznaní,
 • zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • pri použití sadzby dane uvedenej v § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov, platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň;
 • takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus.

Ukončenie platenia preddavkov

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom (v zmysle § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov), poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) a výkon závislej činnosti a poberanie príjmov (§ 5 zákona o dani z príjmov), z ktorých sa platia preddavky na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností; daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) oznámi túto skutočnosť správcovi dane.

Zastupovanie daňovníka

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca (rodič neplnoletého daňového subjektu, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu), alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Ako sa udeľuje plnomocenstvo

Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje dvomi spôsobmi:

 • písomne,
 • ústne do zápisnice u správcu dane; v tomto prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

 • kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),
 • komu je udelené (splnomocnenec),
 • rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.

Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia.

Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.

Zákonné zastupovanie

Správca dane ustanoví zástupcu fyzickej osobe ak:

 • účastník daňového konania nemá procesnú spôsobilosť pre neplnoletosť, alebo napr. kvôli duševnej chorobe,
 • existujú iné prekážky uvedené v zákone, ktoré bránia začať, prípadne pokračovať pri správe daní; napr. ak pobyt daňového subjektu nie je správcovi dane známy, ak sa daňovému subjektu nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia SR, tomu, kto nemôže pri správe daní vystupovať osobne najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia SR (ktorý trvá nepretržite aspoň 3 mesiace), z dôvodu dlhodobej choroby.

Zákonné zastúpenie zaniká najmä, ak zanikne stav, ktorý bol dôvodom pre zastúpenie zo zákona, napr. maloletosť.

Registračná povinnosť

Fyzická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu, ak

 • na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy iba zo závislej činnosti, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, alebo kombináciu týchto príjmov.

Bližšie informácie o registrácii daňovníka sú uvedené v časti Registrovanie

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 17. 1. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 11. 2015

Tlač obsahu
Návrat hore