Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Základ spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Základom spotrebnej dane z elektriny je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh).

Základom spotrebnej dane z uhlia je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t).

Základom spotrebnej dane zo zemného plynu je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh).

Základom spotrebnej dane stlačeného zemného plynu (CNG) je množstvo stlačeného zemného plynu vyjadrené v kilogramoch (kg), ktorý je možné použiť ako pohonnú látku alebo ako palivo.

Sadzba spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Sadzba spotrebnej dane na elektrinu je ustanovená vo výške 1,32 eura/MWh.

Sadzba spotrebnej dane na uhlie je ustanovená vo výške 10,62 eura/t.

Sadzba spotrebnej dane na zemný plyn je ustanovená, ak je:

  • používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
  • dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh.

Sadzba spotrebnej dane na stlačený zemný plyn (CNG) dodaný alebo používaný ako

  • pohonná látka je vo výške 0,141eur/kg,
  • palivo na výrobu tepla je vo výške 0,01989 eur/kg.

Oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Použite elektriny, uhlia a zemného plynu pre potrebu domácnosti

  • Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.
  • Občan ako konečný spotrebiteľ (koncový odberateľ) elektriny, uhlia alebo zemného plynu v domácnosti je oslobodený od platenia spotrebnej dane.

Upozornenie

Od platenia spotrebnej dane nie je oslobodená elektrina, uhlie a zemný plyn, určené na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody, dodané do spoločného tepelného zdroja bytového domu.

  • Pri dodávkach elektriny a zemného plynu, dodávateľ dodáva automaticky elektrinu a zemný plyn bez spotrebnej dane konečnému spotrebiteľovi elektriny a zemného plynu v domácnosti.
  • Pokiaľ občan nakupuje uhlie pre svoju vlastnú potrebu (pre potrebu svojej domácnosti), toto uhlie je oslobodené od spotrebnej dane. Pri nákupe je povinný najneskôr pred prvým odberom uhlia predložiť dodávateľovi (tomu od koho uhlie nakupuje) prehlásenie o tom, že nakúpené uhlie použije len pre svoju vlastnú potrebu. V prehlásení uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia).

Nákup uhlia zo zahraničia

Občan ako konečný spotrebiteľ uhlia si pre potrebu svojej domácnosti môže sám kúpiť a prepraviť uhlie z iného členského štátu Európskej únie v neobmedzenom množstve. Takto prepravené uhlie je oslobodené od spotrebnej dane z uhlia za podmienky, že bude spotrebované len pre vlastnú potrebu domácnosti občana. Prehlásenie o tom, že nakúpené uhlie použije len pre svoju vlastnú potrebu, v tomto prípade zahraničnému dodávateľovi nepredkladá.

Na dovoz uhlia z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, sa vzťahujú colné predpisy.

Vlastná výroba elektriny z obnoviteľného zdroja

Občan môže sám vyrobiť elektrinu z obnoviteľného zdroja v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Takto vyrobená elektrina nepodlieha spotrebnej dani.

Pokiaľ zariadenie presahuje celkový inštalovaný výkon 10 kW, je potrebné postupovať ako je uvedené v časti Podnikatelia a organizácie > Spotrebné dane > Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu.