Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI)

EORI (Economic Operators' Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je ustanovené v nariadení (ES) č. 2447/2015. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu EÚ, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských subjektov je to kód „SK“. 

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Každý členský štát EÚ má v zmysle platnej legislatívy právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) sa rozhodlo využiť identifikátory, ktoré už hospodárske subjekty majú pridelené. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ (hospodárskym subjektom s prideleným skupinovým IČ pre DPH bude číslo EORI pozostávať z SK + DIČ). Spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí nie sú zaregistrovanými pre DPH, alebo nemajú pridelené DIČ , bude číslo EORI pozostávať z SK + 0I +IČO. 

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto musí mať EORI

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ. Číslo EORI nemusia mať fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Viac informácií nájdete v príručke k systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov - sumár [.pdf; 556 kB; nové okno].

Kedy použiť číslo EORI

Pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o zjednodušené postupy, a pod. 

Ako sa zaregistrovať/zaevidovať?

Hospodársky subjekt, ktorého zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy, musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením tlačiva Žiadosť o pridelenie čísla EORI.

Registrácia prebieha elektronicky, na základe e-mailom zaslanej naskenovanej žiadosti spolu s potrebnými dokladmi.

Finančná správa poskytuje verejnosti pre potreby uľahčenia vypĺňania formulárov alfabetický kód krajín ISO [.pdf; 70 kB; nové okno] a štatistickú klasifikáciu hospodárskych činností [.pdf; 2MB; nové okno].

Zahraničné subjekty

 1. Hospodárske subjekty so sídlom na colnom území Únie, okrem SR
  • hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo. Prenos údajov z centrálnej databázy EOS (Economic Operator Systems) do národných informačných systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o zaevidovanie a nepredkladajú žiadosť o pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tej členskej krajine, v ktorej im číslo EORI bolo pridelené.
 2. Hospodárske subjekty, ktoré nemajú sídlo na colnom území Únie
  • v prípade ak im už bolo pridelené EORI číslo v inom členskom štáte, prenos údajov do elektronických systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o zaevidovanie a nepredkladajú žiadosť o pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tom členskom štáte, v ktorej im číslo EORI bolo pridelené.
  • v prípade, ak im na colnom území Únie ešte nebolo pridelené číslo EORI, žiadajú o zaevidovanie a predkladajú žiadosť o pridelenie čísla EORI spolu s naskenovanými dokladmi:
   • výpis z obchodného, alebo iného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ktorej sú usadené. Je potrebné predložiť naskenovaný originál výpisu, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
   • osvedčenie o registrácii a pridelení daňového čísla, ak im bolo pridelené v krajine, v ktorej sú usadené.

Organizačné zložky zahraničnej osoby alebo Podnik zahraničnej osoby

Pokiaľ zahraničný subjekt podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky, musí táto organizačná zložka používať číslo EORI svojej materskej firmy, nakoľko z právneho hľadiska sa aj naďalej považuje za zahraničnú osobu a nemá na území SR právnu subjektivitu.

V prípade registrácie sa postupuje ako pri zahraničných subjektoch. Najprv musí byť zaregistrovaná materská spoločnosť v krajine jej sídla. Následne organizačná zložka na Slovensku požiada na základe tlačiva „Žiadosť o pridelenie čísla EORI“ o zaregistrovanie jej názvu a sídla na území SR do národnej databázy.

Zápis prebieha elektronicky, na základe e-mailom zaslanej naskenovanej žiadosti spolu s potrebnými dokladmi. O vykonaní zápisu bude subjekt informovaný e-mailom.

Upozornenie

Upozorňujeme hospodárske subjekty, najmä organizačné zložky zahraničnej osoby a subjekty, ktoré používajú skupinové IČ pre DPH na platnosť Vyhlášky 161/2016 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že ak má vývozca, dovozca alebo deklarant pridelené IČ pre DPH je potrebné ho zapísať do odseku 44 colného vyhlásenia.

Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby)

Fyzickým osobám sa číslo EORI neprideľuje.

V prípade potreby, napr. dovozu tovaru neobchodného charakteru, budú uvedené osoby zaevidované v centrálnom registri na základe tlačiva – Žiadosť o zápis osoby do APV CReg [.docx; 22 kB; nové okno].

Ak je fyzická osoba zastupovaná v konaní pred colnými orgánmi colným zástupcom (DHL, TNT, Slovak Parcel ... atď.), je potrebné spolu so žiadosťou predložiť od zastupovanej osoby aj splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní.

Zápis prebieha elektronicky na základe podpísanej naskenovanej žiadosti zaslanej na mailovú adresu EORI@financnasprava.sk. O vykonaní zápisu bude osoba informovaná spätným e-mailom.

Fyzické osoby, ktoré vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom a disponujú kvalifikovaným elektronickým podpisom, môžu vykonať registráciu cez portál Centrálny elektronický priečinok [nové okno] (CEP). Registrácia v CEP prebieha v zmysle postupov publikovaných na portáli CEP v časti "Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok" [nové okno].

Upozornenie

Registrácia v CEP sa realizuje počas pracovných dní.

Ako zmeniť alebo doplniť údaje

Hospodárske subjekty, aj tie, ktoré už majú pridelené číslo EORI, sú povinné oznámiť každú zmenu (zmenu názvu spoločnosti, zmenu sídla spoločnosti a pod.) ako aj zmenu v kontaktných osobách na tlačive žiadosť o zmenu alebo opravu zápisu subjektu a pridelenia čísla EORI [.rtf; 115B].

Kde sa zaregistrovať/zaevidovať

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku. Vyplnené registračné formuláre je možné na registračný útvar zaslať týmito spôsobmi:

 1. e-mailom: EORI@financnasprava.sk
  v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu; pred odoslaním registrácie odporúčame skontrolovať kvalitu naskenovaných súborov - musia byť čitateľné.
 2. poštou na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku, Karpatská 13, 05801, Poprad

 

Je potrebná registrácia v ostatných členských štátoch EÚ?

Nakoľko číslo EORI slúži ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území EÚ, každý hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo alebo obvykle vykonáva svoju činnosť. Registrácia v iných členských štátoch nie je potrebná. 

Ako to bude s platením daní

Číslo EORI je jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu pre komunikáciu s colnými orgánmi EÚ. Colné a daňové konania sú dve rôzne oblasti, ktoré upravuje rôzna legislatíva a vo väčšine členských štátov EÚ ju vykonávajú rozdielne štátne orgány. Nie je preto vhodné zamieňať si číslo EORI s registračnými číslami pre účely daňového konania. Daňová legislatíva zatiaľ nedospela do porovnateľného štádia harmonizácie pracovných postupov. V súvislosti s daňovým konaním budú hospodárske subjekty používať identifikátory tak, ako doposiaľ. 

Súvisiaca legislatíva

Užitočné linky

Skontrolovať existenciu EORI čísel si subjekty môžu na internetovej stránke Európskej komisie [nové okno] . Zobrazené údaje sú len k tým číslam, kde subjekt pri registrácii povolil publikovanie údajov na internete. Ak sa chcete o problematike dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DG TAXUD) [nové okno] .

Kontakty

Korešpondenčná adresa:

Finančné riaditeľstvo SR,
oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku 
Karpatská 13,
05801, Poprad

Tel.:
+421 52 7142803
+421 52 7142858
+421 52 7142841
+421 917 607323

E-mail: eori@financnasprava.sk