Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI)

EORI (Economic Operators' Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je ustanovené v nariadení (ES) č. 2447/2015. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu EÚ, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských subjektov je to kód „SK“. 

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Každý členský štát EÚ má v zmysle platnej legislatívy právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) sa rozhodlo využiť identifikátory, ktoré už hospodárske subjekty majú pridelené. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ. Spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí nie sú zaregistrovanými pre DPH, alebo nemajú pridelené DIČ , bude číslo EORI pozostávať z SK + 0I +IČO. 

Informácie v tomto článku Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre:

Kto musí mať EORI

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ. Číslo EORI nemusia mať fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Viac informácií nájdete v príručke k systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov - sumár [.pdf; 556 kB; nové okno].

Kedy použiť číslo EORI

Pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o zjednodušené postupy, a pod. 

Ako sa zaregistrovať/zaevidovať?

Hospodársky subjekt, ktorého zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy, musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením Žiadosti o pridelenie čísla EORI.

Registrácia prebieha elektronicky, na základe e-mailom zaslanej žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi.

K žiadosti je potrebné doložiť jeden z nasledujúcich výpisov (originál), nie starší ako 6 mesiacov a dokumenty uvedené v bodoch 2 až 4:

Hospodárske subjekty so sídlom na území SR:

 1. Výpis z:
  • obchodného registra,
  • živnostenského registra,
  • registra občianskych združení,
  • registra neziskových organizácií,
  • registra združení obcí,
  • registra neinvestičných fondov,
  • registra strán,
  • registra záujmových združení právnických osôb,
  • registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • registra organizácií s medzinárodným prvkom,
  • registra nadácií,
  • a iné.
 2. Osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH prípadne DIČ.
 3. Osvedčenie alebo potvrdenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v inom štáte (ak je subjekt registrovaný aj v inom štáte)
 4. Číslo osobitného účtu daňovníka - ide o číslo účtu pridelené subjektu daňovým úradom, skladá sa z predčíslia – označuje druh dane, zo základného čísla účtu – označuje daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180). Pre účely registrácie je potrebné uvádzať základné číslo účtu (obsahuje desať číslic v tvare napr. 8021199940).

Finančná správa poskytuje verejnosti pre potreby uľahčenia vypĺňania formulárov alfabetický kód krajín ISO [.pdf; 70 kB; nové okno] a štatistickú klasifikáciu hospodárskych činností [.pdf; 2MB; nové okno].

Upozornenie:
V prípade ak hospodársky subjekt má pridelené skupinové IČ pre DPH, tak spolu s Osvedčením o registrácii a pridelení IČ DPH je povinný doložiť aj Osvedčenie o pridelení DIČ, nakoľko v tomto prípade bude číslo EORI pozostávať z SK + DIČ

Zahraničné subjekty

 1. Hospodárske subjekty so sídlom na colnom území EÚ, okrem SR
  • hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo. Prenos údajov z centrálnej databázy EOS (Economic Operator Systems) do národných informačných systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o zaevidovanie a nepredkladajú žiadosť o pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tej členskej krajine, v ktorej im číslo EORI bolo pridelené.
 2. Hospodárske subjekty, ktoré nemajú sídlo na colnom území EÚ
  • v prípade ak im už bolo pridelené EORI číslo v inej členskej krajine, prenos údajov do elektronických systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o zaevidovanie a nepredkladajú žiadosť o pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tej členskej krajine, v ktorej im číslo EORI bolo pridelené.
  • v prípade, ak im na colnom území Spoločenstva ešte nebolo pridelené číslo EORI, žiadajú o zaevidovanie a predkladajú žiadosť o pridelenie čísla EORI spolu s naskenovanými dokladmi:
   • výpis z obchodného, alebo iného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ktorej sú usadené. Je potrebné predložiť naskenovaný originál výpisu, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
   • osvedčenie o registrácii a pridelení daňového čísla, ak im bolo pridelené.
   • osvedčenie alebo potvrdenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (VAT) v inom štáte (ak je subjekt registrovaný aj v inom štáte).

Organizačné zložky zahraničnej osoby alebo Podnik zahraničnej osoby

Pokiaľ zahraničný subjekt podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky, musí táto organizačná zložka používať číslo EORI svojej materskej firmy, nakoľko z právneho hľadiska sa aj naďalej považuje za zahraničnú osobu a nemá na území SR právnu subjektivitu.

V prípade registrácie sa postupuje ako pri zahraničných subjektoch. Najprv musí byť zaregistrovaná materská spoločnosť v krajine jej sídla. Následne organizačná zložka na Slovensku požiada na základe „Žiadosti o pridelenie čísla EORI“ o zaregistrovanie jej názvu a sídla na území SR do národnej databázy spolu s výpisom z obchodného alebo príslušného registra (originál nie starší ako 6 mesiacov).

Zápis prebieha elektronicky, na základe e-mailom zaslanej žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi. O vykonaní zápisu bude subjekt informovaný e-mailom.

Upozornenie:
Upozorňujeme hospodárske subjekty, najmä organizačné zložky zahraničnej osoby a subjekty, ktoré používajú skupinové IČ pre DPH na platnosť Vyhlášky 161/2016 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že ak má vývozca, dovozca alebo deklarant pridelené IČ pre DPH je potrebné ho zapísať do odseku 44 colného vyhlásenia.

Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby)

Fyzickým osobám sa číslo EORI neprideľuje.

V prípade potreby, napr. dovozu tovaru neobchodného charakteru, budú uvedené osoby zaevidované v centrálnom registri na základe žiadosti – Žiadosť o zápis osoby do APV CReg [.docx; 22 kB; nové okno] a kópie dokladu totožnosti.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. [nové okno] o ochrane osobných údajov v platnom znení je potrebný  súhlas registrovanej osoby so spracovaním osobných údajov a s možnosťou kopírovania, skenovania alebo inak zaznamenávania osobných údajov obsiahnutých v žiadosti o zápis osoby do APV CReg a v dokladoch totožnosti poskytnutých k registrácii   pre účely evidencie v Centrálnom registri (APV CReg) finančnej správy .

Predkladané doklady totožnosti:

 • občania SR - občiansky preukaz,
 • zahraničné osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky - povolenie na pobyt,
 • zahraničné osoby z tretích krajín a občania Európskej únie - doklad totožnosti s uvedením adresy ich trvalého bydliska v zahraničí (napríklad ID Card).

Ak je fyzická osoba zastupovaná v konaní pred colnými orgánmi colným zástupcom (DHL, TNT, Slovak Parcel ... atď.), je potrebné spolu so žiadosťou a kópiou dokladu totožnosti predložiť aj splnomocnenie od zastupovanej osoby, ktoré musí obsahovať súhlas zastupovanej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z..

Zápis prebieha elektronicky na základe podpísanej naskenovanej žiadosti zaslanej spolu s prílohami - naskenovaným dokladom totožnosti (z oboch strán) - na mailovú adresu EORI@financnasprava.sk. O vykonaní zápisu bude osoba informovaná spätným e-mailom.

Ako zmeniť alebo doplniť údaje

Hospodárske subjekty, aj tie, ktoré už majú pridelené číslo EORI, sú povinné oznámiť každú zmenu (zmenu názvu spoločnosti, zmenu sídla spoločnosti a pod.) ako aj zmenu v kontaktných osobách na tlačive žiadosť o zmenu alebo opravu zápisu subjektu a pridelenia čísla EORI [.rtf; 115B], spolu s príslušnými dokladmi s aktuálnymi údajmi (príslušný výpis, osvedčenie o registrácii a pridelení IČ pre DPH a pod.). 

Kde sa zaregistrovať/zaevidovať

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad. Vyplnené registračné formuláre je možné na registračný útvar zaslať týmito spôsobmi:

 1. e-mailom: EORI@financnasprava.sk
  v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu; pred odoslaním registrácie odporúčame skontrolovať kvalitu naskenovaných súborov - musia byť čitateľné.
 2. poštou na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad, Karpatská 13, 05801, Poprad

Je potrebná registrácia v ostatných členských štátoch EÚ?

Nakoľko číslo EORI slúži ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území EÚ, každý hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo alebo obvykle vykonáva svoju činnosť. Registrácia v iných členských štátoch nie je potrebná. 

Ako to bude s platením daní

Číslo EORI je jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu pre komunikáciu s colnými orgánmi EÚ. Colné a daňové konania sú dve rôzne oblasti, ktoré upravuje rôzna legislatíva a vo väčšine členských štátov EÚ ju vykonávajú rozdielne štátne orgány. Nie je preto vhodné zamieňať si číslo EORI s registračnými číslami pre účely daňového konania. Daňová legislatíva zatiaľ nedospela do porovnateľného štádia harmonizácie pracovných postupov. V súvislosti s daňovým konaním budú hospodárske subjekty používať identifikátory tak, ako doposiaľ. 

Súvisiaca legislatíva

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie  [nové okno]

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/481 z 1. apríla 2016, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva [nové okno]

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie [nové okno]

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie [nové okno]

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 [nové okno]

V Y H L Á Š K A Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv  [nové okno]

Užitočné linky

Skontrolovať existenciu EORI čísel si subjekty môžu na internetovej stránke Európskej komisie [nové okno] . Zobrazené údaje sú len k tým číslam, kde subjekt pri registrácii povolil publikovanie údajov na internete. Ak sa chcete o problematike dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DG TAXUD) [nové okno] .

Kontakty

Korešpondenčná adresa:

Finančné riaditeľstvo SR,
oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad,
Karpatská 13,
05801, Poprad

Tel.:
+421 52 7142803
+421 52 7142858
+421 52 7142841
+421 917 607323

E-mail: eori@financnasprava.sk

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 11. 5. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29. 9. 2014

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore