Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Informačný systém kontrolných známok

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Zmeny v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok od 01.11.2015

„Dňa 1. októbra 2014 nadobúdajú účinnosť okrem iného aj ustanovenia § 51, 52 a 53 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“ [nové okno]) a ustanovenia § 9, 9a a 9b zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“ [nové okno]), ktoré pojednávajú o novom systéme objednávania, posudzovania, tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov (ďalej len „nový systém“).

Súbežne s novým systémom bude možné pri odbere, tlači, distribúcii a použitia kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia cigariet určitý čas postupovať aj podľa predchádzajúcej právnej úpravy, teda zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. [nové okno] o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. [nové okno] v znení účinnom do 31. decembra 2014 a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] v znení účinnom do 30. septembra 2014 (viac informácií k „súbežnému systému“ nájdete v prechodných ustanoveniach zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] a zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]).

V zmysle § 53 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno](ako aj v zmysle § 9b ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) je odberateľ kontrolných známok, ktorý chce odoberať kontrolné známky podľa „nového systému“ povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok bude odberateľ kontrolných známok okrem podávania žiadostí o vydanie kontrolných známok oznamovať aj údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. [nové okno] o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. [nové okno] o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach), ďalej viesť evidenciu kontrolných známok a oznamovať ďalšie skutočnosti ustanovené vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Taktiež aj colné úrady, resp. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky bude vo vzťahu k novému systému komunikovať s odberateľmi kontrolných známok prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok, a to najmä pri oznamovaní počtu kontrolných známok, ktoré bude môcť odberateľ kontrolných známok odobrať, resp. pri určovaní termínu prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok v tlačiarni.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky bude prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok zverejňovať aj údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu kontrolnou známkou.“

Upozornenie

Od 1. júna 2017 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „kontrolné známky“), že s účinnosťou od 1. júna 2017 sa mení číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce cene kontrolných známok, ktoré môže odobrať, a ktoré mu oznámi colný úrad. 

V tejto súvislosti si dovoľuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky požiadať odberateľov kontrolných známok o obozretnosť pri skladaní peňažných prostriedkov za kontrolné známky (zadávaní príkazu na úhradu vo svojej banke) a kontrole platobných symbolov, ktoré sú uvedené v konkrétnom Oznámení colného úradu o počte kontrolných známok (vzťahujúcom sa ku konkrétnej žiadosti o vydanie kontrolných známok).

Informácia k odoberaniu kontrolných známok z tlačiarne Mincovňa Kremnica, š.p.

Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni od zamestnanca Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (§ 9b ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“ [nové okno]), § 53 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“ [nové okno])).

Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu (právnickú alebo fyzickú) (§ 9b ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], § 53 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]). Z uvedeného vyplýva, že jedine písomne udeleným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom je možné odberateľom kontrolných známok splnomocniť na prevzatie kontrolných známok inú osobu.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ), komu je plnomocenstvo udelené (splnomocnenec), rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie. 

Plnomocenstvo (voči Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky) teda musí znieť buď na prevzatie (jednorázové), resp. na preberanie (opakované) kontrolných známok v tlačiarni (za splnomocniteľa – odberateľa kontrolných známok). Plnomocenstvo (voči Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky) môže byť aj všeobecné, z rozsahu ktorého vyplýva zastupovanie splnomocniteľa – odberateľa kontrolných známok aj na úkony súvisiace s preberaním kontrolných známok v tlačiarni. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odovzdávanie kontrolných známok nevykonáva správca dane – colný úrad, ale Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Úradne overené plnomocenstvo je preto potrebné vždy doručiť (predložiť) zamestnancovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v tlačiarni najneskôr pri odbere kontrolných známok splnomocnencom, pretože plnomocenstvo je právne účinné odo dňa jeho doručenia.

V prípade, ak za splnomocnenca, ktorý je právnickou osobou nepríde odobrať kontrolné známky v tlačiarni osoba oprávnená konať za splnomocnenca (napr. zamestnanec splnomocnenca), je potrebné v takomto prípade predložiť zamestnancovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v tlačiarni okrem vyššie uvedeného úradne overeného plnomocenstva aj originál poverenia (v rozsahu plnomocenstva) udeleného štatutárnym zástupcom právnickej osoby tomuto zamestnancovi. Uvedené sa obdobne použije aj v prípade, ak za odberateľa kontrolných známok príde odobrať kontrolné známky v tlačiarni zamestnanec odberateľa kontrolných známok.

Každá fyzická osoba sa okrem vyššie uvedených preukazuje pri preberaní kontrolných známok aj platným dokladom totožnosti

Usmernenie pre odberateľa kontrolných známok k vedeniu mesačnej evidencie kontrolných známok zmysle § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. a § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z.

Odbor spotrebných daní sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „OSD FR SR“) vydáva za účelom zjednotenia a vysvetlenia pojmov v súvislosti s vedením mesačnej evidencie odberateľom kontrolných známok v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „ISKZ“) v zmysle § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) a v zmysle § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“ [nové okno]) nasledovné usmernenie. 

Podľa § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných známok v členení podľa rozmeru kontrolnej známky, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie:

a) počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,

b) počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,

c) počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,

d) počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky

 1. poškodené vplyvom vyššej moci,
 2. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,

e) počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,

f) počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,

g) počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie,

h) konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,

i) počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac,

j) počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu
na zničenie. 

Podľa § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení
pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie:

a) počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,

b) počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,

c) počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,

d) počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky

 1. poškodené vplyvom vyššej moci,
 2. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,

e)  počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,

f) počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,

g) počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie,

h) konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,

i) počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,

j) počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie. 

Mesačnú evidenciu kontrolných známok vedie odberateľ kontrolných známok (ďalej len „odberateľ KZ“) v ISKZ v položke základného menu Evidencia a oznámenia/Mesačná evidencia. K vysvetleniu jednotlivých pojmov v mesačnej evidencii odberateľa KZ uvádza OSD FR SR nasledovné:

 • Obdobie – udáva obdobie, za ktoré je vedená evidencia (kalendárny mesiac).
 • Stav obdobia – udáva stav, v ktorom sa nachádza konkrétne obdobie. Môže mať dva stavy:
 1. Otvorený – označuje aktuálne, resp. neuzatvorené obdobie.
 2. Uzatvorený – označuje uzatvorené obdobia. V súlade s platnými právnymi predpismi je odberateľ KZ povinný uzavrieť evidenciu za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu. 
 • Počiatočný stav (§ 53 ods. 20 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.) [nové okno] – uvádza sa počiatočný stav zásob nepoužitých kontrolných známok na začiatku príslušného obdobia. Počiatočný stav je preklopený z konečného stavu predchádzajúceho obdobia (uvedené neplatí pre evidenciu podľa § 53 ods. 20 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. za kalendárny mesiac november 2015 z dôvodu členenia stavu predchádzajúceho obdobia podľa rozmerov kontrolných známok). 
 • Odobraté (§ 53 ods. 20 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) – uvádza sa počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne za príslušné otvorené obdobie. 
 • Nalepené(§ 53 ods. 20 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa počet kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie (bez zničených a poškodených kontrolných známok pred nalepením) za príslušné otvorené obdobie. 
 • Poškodené vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci pred ich nalepením. Kontrolné známky uvádzané v tejto položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“ (k poškodeniu kontrolných známok došlo ešte pred ich samotným nalepením). 
 • Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci po ich nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto prípade môžu nastať dve situácie:
 1. ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje do položky „Nalepené“ aj do položky „Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení“.
 2. ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje len do položky „Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení“ 
 • Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 2 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom vyššej moci pred ich nalepením na spotrebiteľské balenie. Kontrolné známky uvádzané v tejto položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“. 
 • Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 2 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom vyššej moci po ich nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto prípade môžu nastať dve situácie:
 1. ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje do položky „Nalepené“ aj do položky „Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení“.
 2. ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje len do položky „Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení“. 
 • Zničené v technologickom zariadení (§ 53 ods. 20 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa počet kontrolných známok nenávratne zničených pri lepení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok za príslušné otvorené obdobie. 
 • Reklamované (§ 53 ods. 20 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi Finančného riaditeľstva SR v tlačiarni. 
 • Dodané z reklamácie (§ 53 ods. 20 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. g) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie za reklamované kontrolné známky; predmetný počet kontrolných známok sa už neuvádza do položky „Odobraté“. 
 • Vložené do technologického zariadenia (§ 53 ods. 20 písm. i) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. i) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa za príslušné otvorené obdobie počet vložených kontrolných známok do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie.

Vložené do technologického zariadenia = nalepené kontrolné známky + poškodené kontrolné známky vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + poškodené kontrolné známky inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + kontrolné známky zničené v technologickom zariadení (všetko za príslušné upravované obdobie).

 • Nepoužité a odovzdané CU na zničenie (§ 53 ods. 20 písm. j) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. j) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa počet nepoužitých kontrolných známok odovzdaných colnému úradu na zničenie za príslušné otvorené obdobie. Medzi tieto kontrolné známky patria napr. exspirované, nepoužité, nepotrebné kontrolné známky a pod. 
 • Konečný stav § 53 ods. 20 písm. h) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca. Tento stav sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

Konečný stav = Počiatočný stav kontrolných známok + Odobraté kontrolné známky + Kontrolné známky dodané z reklamácie – Nalepené kontrolné známky – Kontrolné známky poškodené vplyvom vyššej moci pred nalepením – Kontrolné známky poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením – Kontrolné známky nenávratné zničené v technologickom zariadení – Kontrolné známky nepoužité a odovzdané CU na zničenie – Reklamované kontrolné známky (všetko za príslušné upravované obdobie).

Štruktúra kódu kontrolnej známky a hierarchického kódu

V tomto dokumente sa nachádza popis aktuálnej štruktúry kódu na kontrolnej známke SBL a SBTV a hierarchického kódu určeného na označovanie balení kontrolných známok a skupinových a prepravných obalov.

Pozícia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C D S A A A A N N N N

Pozícia 1-2:

      • Kontrolný súčet (C), znaky 0-9. Zamedzuje omylom pri zadaní kódu KZ a HK spôsobeným preklepom
      • Bez kontrolnej číslice je ostatná časť kódu v rámci jedného rozmeru známky a predmetu dane sekvenčná

Pozícia 3-4:

      • Diskriminátor (D), identifikuje, či kód patrí kontrolnej známke (K) alebo označeniu balíkov a skupinových a prepravných obalov (H)
      • Identifikátor série (S). V jednej sérii sú KZ rovnakého rozmeru a predmetu dane. Znaky abecedy CROCKFORD: 0-9 a A-Z okrem L, I, O, U

Pozícia 5-8:

      • Alfanumerická časť sekvencie. Znaky abecedy CROCKFORD: 0-9 následne A-Z okrem L, I, O, U

Pozícia 9-12:

      • Decimálna časť sekvencie, znaky 0-9. Táto časť je určená pre jednoduchú vizuálnu interpretovateľnosť sekvencie 

Postup odberateľa kontrolných známok v zmysle § 9b ods. 24 zákona č. 106/2004 Z. z. a § 53 ods. 24 zákona č. 530/2011 Z. z. pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok na strane Finančného riaditeľstva SR 

Podľa § 9b ods. 24 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], resp. § 53 ods. 24 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 01.12.2014, ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane Finančného riaditeľstva SR, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno], resp. vyhlášky Ministerstva financií SR č. 256/2014 Z. z. [nové okno] alebo údajov podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], resp. § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] povinný postupovať spôsobom na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné. Na účely uvedených zákonov sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť na strane Finančného riaditeľstva SR trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno], resp. vyhlášky Ministerstva financií SR č. 256/2014 Z. z. [nové okno] alebo údajov podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], resp. § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.

Elektronický systém kontrolných známok môže byť nedostupný najmenej 24 hodín z dôvodu, že:

 1. Portál finančnej správy (ďalej len „PFS“) je dostupný, ale elektronický systém kontrolných známok (ďalej len „IS KZ“)je najmenej 24 hodín nedostupný.

  Postup

  Odberateľ kontrolných známok zašle miestne príslušnému colnému úradu žiadosť o vydanie kontrolných známok alebo oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach (podľa vyhlášok Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno] a č. 256/2014 Z. z. [nové okno]) alebo oznámenie údajov za kalendárny mesiac (podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]) vyhotovené podľa vzorov žiadosti o vydanie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 264 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 264 nové okno] alebo vzorov dennej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 314 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf;264 nové okno] alebo vzorov mesačnej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 283nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; nové okno] elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy ako prílohu formulára všeobecného podania dostupného na www.financnasprava.sk (v časti Elektronické Služby/ Verejne dostupné elektronické služby/ Daňové a colné formuláre/ Elektronické formuláre/ Katalóg elektronických formulárov/ Správa spotrebných daní/ Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky, v ktorom pre časť agendy vyberie „Tlač a distribúcia KZ“).

 2. PFS je najmenej 24 hodín nedostupný, tým je nedostupný aj IS KZ, keďže odberateľ kontrolných známok sa nevie do IS KZ prihlásiť.

  Postup

  V tomto prípade žiadosť o vydanie kontrolných známok alebo oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach (podľa vyhlášok Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno] a č. 256/2014 Z. z. [nové okno]) alebo oznámenie údajov za kalendárny mesiac (podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]) vyhotovené podľa vzorov žiadosti o vydanie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 264 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 264 nové okno] alebo vzorov dennej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 314 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 264 nové okno] alebo vzorov mesačnej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 283 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; nové okno] odberateľ kontrolných známok zašle miestne príslušnému colnému úradu elektronicky e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu miestne príslušného colného úradu a následne žiadosť o vydanie kontrolných známok vyhotovenú podľa vzoru žiadosti doručí miestne príslušnému colnému úradu do 5 pracovných dní aj v listinnej forme.

  Zoznam e-mailových adries colných úradov na účely elektronického zasielania žiadostí o vydanie kontrolných známok, oznámení údajov o použitých kontrolných známkach alebo oznámení údajov za kalendárny mesiac pri nedostupnom IS KZ najmenej 24 hodín (k bodu 2):

V prípade, ak odberateľ kontrolných známok zaslal počas nedostupného IS KZ žiadosť o vydanie kontrolných známok alebo oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach (podľa vyhlášok Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno] a 256/2014 Z. z. [nové okno]) alebo oznámenie údajov za kalendárny mesiac (podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]) v náhradným spôsobom, je povinný po sprístupnení IS KZ tieto bezodkladne oznámiť aj prostredníctvom IS KZ s uvedením príznaku „náhradný postup“.

XML Generátor

XML Validator

Kontrolné známky podľa zákona č. 530/2011 Z. z. účinného od 1. októbra 2014

Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] neustanovuje inak.

Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014.

Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 53 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014.

Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené.

Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste vrátane skladových a účelových priestorov prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.

Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je podľa § 51 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 zakázaný.

V daňovom voľnom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu , ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet.

Ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším v daňovom voľnom obehu, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa druhej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu, a predaj liehu s objemom vyšším ako 0,5 litra je zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa prvej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.

Osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa § 51 ods. 16 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, predloží colnému úradu žiadosť o súhlas s predajom, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať, a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu.

Ak spotrebiteľské balenie vyrobil alebo prijal prevádzkovateľ daňového skladu alebo ho prijal oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a daň ešte nebola zaplatená, k žiadosti priloží doklad o nadobudnutí spotrebiteľského balenia.

Elektronický systém kontrolných známok

Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 53 ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, ktorou je Mincovňa Kremnica [nové okno], štátny podnik.

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo; žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok.

Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.

Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok v odôvodnených prípadoch uvedených v § 53 ods. 11 písm. a) až d) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014, a taktiež colný úrad postupuje, ak nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c) citovaného ustanovenia, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.

Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky sa vydávajú výlučne v tlačiarni (po prijatí peňažných prostriedkov zodpovedajúcich ich cene na príslušný účet uvedený v elektronickom oznámení colného úradu).

Odberateľ kontrolných známok je v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 53 ods.12 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 alebo údajov podľa § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 povinný postupovať spôsobom, ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. októbra 2014 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.

Inštruktážne videá nájdete na portáli finančnej správy v časti Príručky a návody.