Preskočiť na hlavný obsah

Informačný systém kontrolných známok

Spoločné informácie pre všetky tipy výrobkov sú poskytované v štruktúre:

Informácie pre konkrétný typ komodity sú poskytované v nasledujúcej štruktúre:

Upozornenie

Od 13. februára 2023 vzniká nový typ odberateľa kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

„Ustanovenia § 51, 52 a 53 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“ [nové okno]) a ustanovenia § 9, 9a a 9b zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“ [nové okno]), upravujú postup pri objednávaní, posudzovaní, tlači, distribúcii a použití kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov vrátane bezdymového tabakového výrobku.

V zmysle § 53 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno](ako aj v zmysle § 9b ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) je odberateľ kontrolných známok, ktorý chce odoberať kontrolné známky povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok odberateľ kontrolných známok okrem podávania žiadostí o vydanie kontrolných známok oznamuje aj údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. [nové okno] o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. [nové okno] o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach), vedie evidenciu kontrolných známok a oznamuje ďalšie skutočnosti ustanovené vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Colné úrady, resp. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky komunikuje s odberateľmi kontrolných známok prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok, a to najmä pri oznamovaní počtu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať, resp. pri určovaní termínu prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok v tlačiarni. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok zverejňuje aj údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu kontrolnou známkou.“

Informácia k odoberaniu kontrolných známok z tlačiarne Mincovňa Kremnica, š.p.

Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni od zamestnanca Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (§ 9b ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“ [nové okno]), § 53 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“ [nové okno])).

Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu (právnickú alebo fyzickú) (§ 9b ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], § 53 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]). Z uvedeného vyplýva, že jedine písomne udeleným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom je možné odberateľom kontrolných známok splnomocniť na prevzatie kontrolných známok inú osobu.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ), komu je plnomocenstvo udelené (splnomocnenec), rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie. 

Plnomocenstvo (voči Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky) teda musí znieť buď na prevzatie (jednorázové), resp. na preberanie (opakované) kontrolných známok v tlačiarni (za splnomocniteľa – odberateľa kontrolných známok). Plnomocenstvo (voči Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky) môže byť aj všeobecné, z rozsahu ktorého vyplýva zastupovanie splnomocniteľa – odberateľa kontrolných známok aj na úkony súvisiace s preberaním kontrolných známok v tlačiarni. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odovzdávanie kontrolných známok nevykonáva správca dane – colný úrad, ale Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Úradne overené plnomocenstvo je preto potrebné vždy doručiť (predložiť) zamestnancovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v tlačiarni najneskôr pri odbere kontrolných známok splnomocnencom, pretože plnomocenstvo je právne účinné odo dňa jeho doručenia.

V prípade, ak za splnomocnenca, ktorý je právnickou osobou nepríde odobrať kontrolné známky v tlačiarni osoba oprávnená konať za splnomocnenca (napr. zamestnanec splnomocnenca), je potrebné v takomto prípade predložiť zamestnancovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v tlačiarni okrem vyššie uvedeného úradne overeného plnomocenstva aj originál poverenia (v rozsahu plnomocenstva) udeleného štatutárnym zástupcom právnickej osoby tomuto zamestnancovi. Uvedené sa obdobne použije aj v prípade, ak za odberateľa kontrolných známok príde odobrať kontrolné známky v tlačiarni zamestnanec odberateľa kontrolných známok.

Každá fyzická osoba sa okrem vyššie uvedených preukazuje pri preberaní kontrolných známok aj platným dokladom totožnosti

Usmernenie pre odberateľa kontrolných známok k vedeniu mesačnej evidencie kontrolných známok zmysle § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. a § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z.

Odbor spotrebných daní sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „OSD FR SR“) vydáva za účelom zjednotenia a vysvetlenia pojmov v súvislosti s vedením mesačnej evidencie odberateľom kontrolných známok v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „ISKZ“) v zmysle § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) a v zmysle § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“ [nové okno]) nasledovné usmernenie. 

Podľa § 53 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných známok v členení podľa rozmeru kontrolnej známky, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie:

 1. počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
 2. počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
 3. počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
 4. počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
  1. poškodené vplyvom vyššej moci,
  2. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
 5. počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,
 6. počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,
 7. počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie,
 8. konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
 9. počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac,
 10. počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu na zničenie.

Podľa § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie:

 1. počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
 2. počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
 3. počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
 4. počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
  1. poškodené vplyvom vyššej moci,
  2. poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
 5. počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
 6. počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,
 7. počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie,
 8. konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
 9. počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac,
 10. počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 18 a odovzdal colnému úradu na zničenie.

Mesačnú evidenciu kontrolných známok vedie odberateľ kontrolných známok (ďalej len „odberateľ KZ“) v ISKZ v položke základného menu Evidencia a oznámenia/Mesačná evidencia. K vysvetleniu jednotlivých pojmov v mesačnej evidencii odberateľa KZ uvádza OSD FR SR nasledovné:

 • Obdobie – udáva obdobie, za ktoré je vedená evidencia (kalendárny mesiac).
 • Stav obdobia – udáva stav, v ktorom sa nachádza konkrétne obdobie. Môže mať dva stavy:
  1. Otvorený – označuje aktuálne, resp. neuzatvorené obdobie.
  2. Uzatvorený – označuje uzatvorené obdobia. V súlade s platnými právnymi predpismi je odberateľ KZ povinný uzavrieť evidenciu za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu.
 • Počiatočný stav (§ 53 ods. 20 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.) [nové okno] – uvádza sa počiatočný stav zásob nepoužitých kontrolných známok na začiatku príslušného obdobia. Počiatočný stav je preklopený z konečného stavu predchádzajúceho obdobia (uvedené neplatí pre evidenciu podľa § 53 ods. 20 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. za kalendárny mesiac november 2015 z dôvodu členenia stavu predchádzajúceho obdobia podľa rozmerov kontrolných známok). 
 • Odobraté (§ 53 ods. 20 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) – uvádza sa počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne za príslušné otvorené obdobie.
 • Nalepené(§ 53 ods. 20 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa počet kontrolných známok skutočne nalepených na spotrebiteľské balenie (bez zničených a poškodených kontrolných známok pred nalepením) za príslušné otvorené obdobie.
 • Poškodené vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci pred ich nalepením. Kontrolné známky uvádzané v tejto položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“ (k poškodeniu kontrolných známok došlo ešte pred ich samotným nalepením).
 • Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 1 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 1 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok vplyvom vyššej moci po ich nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto prípade môžu nastať dve situácie:
  1. ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje do položky „Nalepené“ aj do položky „Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení“.
  2. ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje len do položky „Poškodené vplyvom vyššej moci po nalepení“
 • Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 2 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom vyššej moci pred ich nalepením na spotrebiteľské balenie. Kontrolné známky uvádzané v tejto položke sa neuvádzajú do položky „Nalepené“. 
 • Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení (§ 53 ods. 20 písm. d) bod 2 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. d) bod 2 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet poškodených kontrolných známok inak ako vplyvom vyššej moci po ich nalepení na spotrebiteľské balenie. V tomto prípade môžu nastať dve situácie:
  1. ak táto skutočnosť bola zistená v tom istom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie – množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje do položky „Nalepené“ aj do položky „Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení“.
  2. ak táto skutočnosť bola zistená v inom kalendárnom mesiaci (období) ako došlo k ich nalepeniu na spotrebiteľské balenie (v ďalšom období), tak množstvo takto poškodených kontrolných známok sa zapisuje len do položky „Poškodené inak ako vplyvom vyššej moci po nalepení“.
 • Zničené v technologickom zariadení (§ 53 ods. 20 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa počet kontrolných známok nenávratne zničených pri lepení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok za príslušné otvorené obdobie.
 • Reklamované (§ 53 ods. 20 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi Finančného riaditeľstva SR v tlačiarni.
 • Dodané z reklamácie (§ 53 ods. 20 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. g) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - za príslušné otvorené obdobie sa uvádza počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie za reklamované kontrolné známky; predmetný počet kontrolných známok sa už neuvádza do položky „Odobraté“.
 • Vložené do technologického zariadenia (§ 53 ods. 20 písm. i) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. i) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa za príslušné otvorené obdobie počet vložených kontrolných známok do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie.

Vložené do technologického zariadenia = nalepené kontrolné známky + poškodené kontrolné známky vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + poškodené kontrolné známky inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením po ich vložení do technologického zariadenia + kontrolné známky zničené v technologickom zariadení (všetko za príslušné upravované obdobie).

 • Nepoužité a odovzdané CU na zničenie (§ 53 ods. 20 písm. j) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. j) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa počet nepoužitých kontrolných známok odovzdaných colnému úradu na zničenie za príslušné otvorené obdobie. Medzi tieto kontrolné známky patria napr. exspirované, nepoužité, nepotrebné kontrolné známky a pod. 
 • Konečný stav § 53 ods. 20 písm. h) zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno], § 9b ods. 21 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno]) - uvádza sa konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca. Tento stav sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

Konečný stav = Počiatočný stav kontrolných známok + Odobraté kontrolné známky + Kontrolné známky dodané z reklamácie – Nalepené kontrolné známky – Kontrolné známky poškodené vplyvom vyššej moci pred nalepením – Kontrolné známky poškodené inak ako vplyvom vyššej moci pred nalepením – Kontrolné známky nenávratné zničené v technologickom zariadení – Kontrolné známky nepoužité a odovzdané CU na zničenie – Reklamované kontrolné známky (všetko za príslušné upravované obdobie).

V súlade s § 53 ods. 21 druhá veta zákona č. 530/2011 Z. z., resp. s § 9b ods. 23 druhá veta zákona č. 106/2004 Z. z. odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa § 53 odseku 20 zákona č. 530/2011 Z. z., resp. § 9b ods. 21 zákona č. 106/2004 Z. z., ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.

Dokumenty

Štruktúra kódu kontrolnej známky a hierarchického kódu

V tomto dokumente sa nachádza popis aktuálnej štruktúry kódu na kontrolnej známke SBL a SBTV a hierarchického kódu určeného na označovanie balení kontrolných známok a skupinových a prepravných obalov.

Pozícia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C D S A A A A N N N N
Pozícia 1-2:
 • Kontrolný súčet (C), znaky 0-9. Zamedzuje omylom pri zadaní kódu KZ a HK spôsobeným preklepom
 • Bez kontrolnej číslice je ostatná časť kódu v rámci jedného rozmeru známky a predmetu dane sekvenčná
Pozícia 3-4:
 • Diskriminátor (D), identifikuje, či kód patrí kontrolnej známke (K) alebo označeniu balíkov a skupinových a prepravných obalov (H)
 • Identifikátor série (S). V jednej sérii sú KZ rovnakého rozmeru a predmetu dane. Znaky abecedy CROCKFORD: 0-9 a A-Z okrem L, I, O, U
Pozícia 5-8:
 • Alfanumerická časť sekvencie. Znaky abecedy CROCKFORD: 0-9 následne A-Z okrem L, I, O, U
Pozícia 9-12:
 • Decimálna časť sekvencie, znaky 0-9. Táto časť je určená pre jednoduchú vizuálnu interpretovateľnosť sekvencie 

Postup odberateľa kontrolných známok v zmysle § 9b ods. 24 zákona č. 106/2004 Z. z. a § 53 ods. 24 zákona č. 530/2011 Z. z. pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok na strane Finančného riaditeľstva SR 

Podľa § 9b ods. 24 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], resp. § 53 ods. 24 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 01.12.2014, ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane Finančného riaditeľstva SR, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno], resp. vyhlášky Ministerstva financií SR č. 256/2014 Z. z. [nové okno] alebo údajov podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], resp. § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] povinný postupovať spôsobom na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné. Na účely uvedených zákonov sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť na strane Finančného riaditeľstva SR trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno], resp. vyhlášky Ministerstva financií SR č. 256/2014 Z. z. [nové okno] alebo údajov podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno], resp. § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno] sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.

Elektronický systém kontrolných známok môže byť nedostupný najmenej 24 hodín z dôvodu, že:

 1. Portál finančnej správy (ďalej len „PFS“) je dostupný, ale elektronický systém kontrolných známok (ďalej len „IS KZ“)je najmenej 24 hodín nedostupný.

  Postup

  Odberateľ kontrolných známok zašle miestne príslušnému colnému úradu žiadosť o vydanie kontrolných známok alebo oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach (podľa vyhlášok Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno] a č. 256/2014 Z. z. [nové okno]) alebo oznámenie údajov za kalendárny mesiac (podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]) vyhotovené podľa vzorov žiadosti o vydanie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 267 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 267 nové okno] alebo vzorov dennej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 316 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf;268 nové okno] alebo vzorov mesačnej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 285 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 286 nové okno] elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy ako prílohu formulára všeobecného podania dostupného na www.financnasprava.sk (v časti Elektronické Služby/ Verejne dostupné elektronické služby/ Daňové a colné formuláre/ Elektronické formuláre/ Katalóg elektronických formulárov/ Správa spotrebných daní/ Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky, v ktorom pre časť agendy vyberie „Tlač a distribúcia KZ“).

 2. PFS je najmenej 24 hodín nedostupný, tým je nedostupný aj IS KZ, keďže odberateľ kontrolných známok sa nevie do IS KZ prihlásiť.

  Postup

  V tomto prípade žiadosť o vydanie kontrolných známok alebo oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach (podľa vyhlášok Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno] a č. 256/2014 Z. z. [nové okno]) alebo oznámenie údajov za kalendárny mesiac (podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]) vyhotovené podľa vzorov žiadosti o vydanie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 267 nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 267 kB; nové okno] alebo vzorov dennej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 316 kB; nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 286 kB; nové okno] alebo vzorov mesačnej evidencie kontrolných známok - tabakové výrobky [.pdf; 285 kB; nové okno], alkoholický nápoj ktorým je lieh [.pdf; 286 kB; nové okno] odberateľ kontrolných známok zašle miestne príslušnému colnému úradu elektronicky e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu miestne príslušného colného úradu a následne žiadosť o vydanie kontrolných známok vyhotovenú podľa vzoru žiadosti doručí miestne príslušnému colnému úradu do 5 pracovných dní aj v listinnej forme.

  Zoznam e-mailových adries colných úradov na účely elektronického zasielania žiadostí o vydanie kontrolných známok, oznámení údajov o použitých kontrolných známkach alebo oznámení údajov za kalendárny mesiac pri nedostupnom IS KZ najmenej 24 hodín (k bodu 2):

V prípade, ak odberateľ kontrolných známok zaslal počas nedostupného IS KZ žiadosť o vydanie kontrolných známok alebo oznámenie údajov o použitých kontrolných známkach (podľa vyhlášok Ministerstva financií SR č. 255/2014 Z. z. [nové okno] a 256/2014 Z. z. [nové okno]) alebo oznámenie údajov za kalendárny mesiac (podľa § 9b ods. 21 a 23 zákona č. 106/2004 Z. z. [nové okno] a § 53 ods. 20, 22 a 23 zákona č. 530/2011 Z. z. [nové okno]) náhradným spôsobom, je povinný po sprístupnení IS KZ tieto bezodkladne oznámiť aj prostredníctvom IS KZ s uvedením príznaku „náhradný postup“.

XML Generátor

Dokumenty

XML Validator

Dokumenty