Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colníci stavili na prevenciu

TRENČÍN – 24. 11. 2017: Aj v tomto roku colníci prezentovali svoju prácu v školách, detských táboroch alebo na stretnutiach s verejnosťou. Naposledy zavítali colníci na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi s prezentáciou svojej práce v oblasti správy spotrebných daní. Informácie, ktoré sa od colníkov dozvedeli, môžu práve študenti tohto typu škôl využiť nielen počas teoretického alebo praktického vyučovania, ale aj počas brigádovania v reštauračných alebo kaviarenských zariadeniach.

Študentov zaujímali najmä otázky, s ktorými sa bezprostredne stretnú, napr. že v reštauračnej prevádzke alebo prevádzke podobného charakteru môže subjekt predávať alkoholické nápoje len s povolením, ktoré vydáva na jeho žiadosť miestne príslušný colný úrad. Že v prevádzke môžu byť súčasne otvorené maximálne dve fľaše spotrebiteľského balenia liehu (SBL), teda alkoholického nápoja rovnakého typu. Že v prevádzke sa môže skladovať len SBL určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti, teda nie alkohol určený pre vlastnú potrebu či taký alkohol, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nie je možné preukázať hodnoverným dokladom. Taktiež žiakom vysvetľovali, že v takejto prevádzke nie je možné predávať alkohol, ktorý si podnikateľ ako bežný zákazník zakúpili v inom obchode. Podnikateľ totiž môže predávať len taký alkohol, ktorý kúpil od osoby, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu - to znamená u výrobcu, vo veľkoskladoch a podobných zariadeniach a nie od iných predajcov SBL, ktorí síce majú povolenie na predaj, ale nedisponujú povolením na distribúciu.

Rovnako sa študenti zaujímali o oblasť súvisiacu s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Ako ich informovali colníci, medzi základné povinnosti podnikateľa patrí po prijatí platby v hotovosti zaevidovať platbu v ERP a vydať zákazníkovi bloček. Okrem ERP môže podnikateľ používať aj virtuálnu registračnú pokladnicu. Z otvorenej diskusie so študentmi ale vyplynulo, že sa stretli aj s tým, že podnikateľ, u ktorého pracovali, ich požiadal, aby v prípade možnosti neevidovali všetky prijaté platby v ERP. Takéto konanie je však porušením zákonných povinností a v prípade zistenia sa podnikateľ vystavuje riziku obvinenia zo spáchania daňového deliktu, za čo mu hrozí pokuta vo výške 330 - 3300 eur, pri opakovanom porušení až v dvojnásobnej výške, prípadne až odobratie oprávnenia na podnikanie, ak sa zistí niekoľkonásobné porušenie.

Trenčianski colníci považujú takéto prednášky a stretnutia so žiakmi či študentmi za súčasť prevencie proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Ďalší pozitívny efekt vidia vo zvyšovaní finančnej gramotnosti mladých ľudí a v podpore prirodzeného plnenia ich zákonných povinností voči štátu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 204 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 11. 2017)

Archív noviniek