Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Informácia pre štvrťročných platiteľov DPH k zmene zdaňovacieho obdobia

Platiteľ DPH, ktorý mal k 30.septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže podľa § 85ka - prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 (zákon č. 246/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH. Citované ustanovenie upravuje postup platiteľov DPH registrovaných pred účinnosťou novely zákona o DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím. U platiteľa DPH, ktorý má k 30.septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ide len o splnenie jednej podmienky, tzv. obratovej podmienky, a to, že za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. Štvrťročný platiteľ DPH nesleduje splnenie časovej podmienky, t.j. že uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom DPH. Ak štvrťročný platiteľ DPH je k 30.9.2012 registrovaný za platiteľa DPH napr. len 8 kalendárnych mesiacov, nesleduje sa splnenie časovej podmienky a platiteľ DPH postupuje pri určení zdaňovacieho obdobia podľa prechodného ustanovenia § 85ka. Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím aj po 1.10.2012 spĺňa obratovú podmienku, naďalej môže pokračovať v štvrťročnom zdaňovacom obdobím, až do skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť obratovú podmienku.

Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1.októbra 2011 do 30.septembra 2012 presiahol obrat 100 000 eur, platiteľ DPH prestal plniť obratovú podmienku k 1.októbru 2012. Platiteľ DPH dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie štvrtý kalendárny štvrťrok 2012 a do 25. januára 2013 podá daňové priznanie za štvrtý kalendárny štvrťrok 2012. Platiteľ DPH bude povinný zmeniť zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok na kalendárny mesiac od 1.januára 2013. Zákon o DPH neukladá v takomto prípade platiteľovi DPH povinnosť oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1.novembra 2011 do 31.októbra 2012 presiahol obrat 100 000 eur, platiteľ DPH prestal plniť obratovú podmienku k 1. novembru 2012. Platiteľ DPH dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie štvrtý kalendárny štvrťrok 2012 a od 1.1.2013 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1.decembra 2011 do 30.novembra 2012 presiahol obrat 100 000 eur, platiteľ DPH prestal plniť obratovú podmienku k 1. decembru 2012. Platiteľ DPH dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie štvrtý kalendárny štvrťrok 2012 a od 1.1.2013 je jeho zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Ak platiteľ DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím od 1.januára 2012 do 31.decembra 2012 presiahne obrat 100 000 eur, platiteľ DPH prestane plniť obratovú podmienku k 1.januáru 2013. Platiteľ DPH dokončí prebiehajúce zdaňovacie obdobie prvý kalendárny štvrťrok 2013, pričom od 1.4.2013 bude zdaňovacím obdobím platiteľa DPH kalendárny mesiac. Platiteľ DPH podá daňové priznanie za prvý kalendárny štvrťrok 2013 a od 1.4.2013 bude podávať daňové priznanie za kalendárny mesiac.

Podrobnejšie informácie k predmetnej problematike sú uvedené v „Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnom od 1.10.2012“ vydanom Finančným riaditeľstvom SR, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.financnasprava.sk/ sekcia daňová/ daňové informácie/ pokyny a iné predpisy/ vydané Finančným riaditeľstvom SR a Daňovým riaditeľstvom SR/ DPH/ pridané po 1.1.2012.

(11. 02. 2013)

Archív tlačových správ