Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa súčasťou medzinárodného seminára zameraného na ilegálny obchod s pesticídmi

MICHALOVCE – 21.02.2022: Príslušníci finančnej správy majú za sebou medzinárodný seminár zameraný na nelegálny obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Informácie a skúsenosti z tejto oblasti si vymenilo 77 expertov až z 21 krajín. Finančná správa predviedla praktické ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií, ukážky služobnej kynológie, ako aj samotný rozbor vzoriek prepravovaného tovaru. Významnou mierou tak prispela do diskusie ako tento nelegálny obchod potláčať. 

Odhaľovanie pokusov o nezákonný dovoz tovaru je jednou z hlavných úloh príslušníkov finančnej správy pôsobiacich na našej východnej hranici. Tieto pokusy sa spájajú s rôznorodým tovarom. Už to nie sú len cigarety či alkohol. Novým fenoménom v tejto oblasti sú aj prípravky na ochranu rastlín. 

Príslušníci finančnej správy z Colných úradov Michalovce a Košice, Finančného riaditeľstva SR a z Kriminálneho úradu finančnej správy sa v dňoch 16. – 17. februára 2022 zúčastnili medzinárodného odborného seminára s názvom „Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie“. Seminár zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Colným úradom Michalovce, Prezídiom policajného zboru SR a v koordinácii s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži (OECD). Semináru sa zúčastnilo 77 expertov z 21 krajín, zástupcovia OECD, Europolu, Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Európskej komisie (DG SANTE a DG ENVI, CropLife International, CropLife Europe a neziskovej organizácie PAN UK. 

Cieľom seminára bola podpora odborných činností, domácej aj medzinárodnej spolupráce, vzájomnej komunikácie, výmeny informácií, poznatkov a praktických skúseností pri odhaľovaní ilegálneho obchodovania s prípravkami na ochranu rastlín. Seminár pozostával z dvoch častí, a to teoretickej, ktorá sa uskutočnila v prvý deň na Zemplínskej šírave, a praktickej, ktorá sa zrealizovala priamo na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod. 

Zástupcovia medzinárodných inštitúcií a zúčastnených krajín prezentovali svoje skúsenosti z tejto oblasti formou odborných prednášok a prípadových štúdií. V rámci spoločnej diskusie mali účastníci seminára možnosť konzultácie riešení problémových prípadov i výmeny tzv. „best practice“ čiže najlepších skúseností pri odhaľovaní nelegálneho obchodovania s pesticídmi, či pri likvidácii zadržaných zásielok ako nebezpečného odpadu. 

Počas návštevy hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod mali účastníci možnosť okrem prezentácie prípadov nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín z praxe Colného úradu Michalovce sledovať aj praktické ukážky výkonu colných kontrol pri vstupe na naše územie z tretej krajiny s využitím špeciálnych technológií. Príslušníci finančnej správy predviedli ukážky rozboru vzoriek prepravovaného tovaru pomocou spektrálneho analyzátora chemických látok RAMAN. Jednoduchou analýzou pomocou tohto prístroja je možné vykonať priamo na mieste vstupu alebo prepravy rozbor odobratej vzorky a určiť, aké látky analyzovaná vzorka obsahuje. Takto je možné zistiť, aké látky prípravok obsahuje a či v ňom nie sú prítomné látky zakázané na území EÚ. 

Zaznamenaný bol aj prípad, keď sa následným rozborom zistilo, že zaistený prípravok neobsahoval deklarované účinné látky, ale bol v ňom sacharid sorbitol. Takýto prípravok by v prípade jeho aplikácie na rastliny škodcov neodstránil, ale práve naopak prilákal by ďalších. V ďalšom prípade bolo zistené, že prípravok obsahoval úplné inú účinnú látku ako bolo deklarované a detekovaná látka nie je v EÚ schválená. 

Súčasťou prezentácie boli aj ukážky služobnej kynológie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkonu colných kontrol na hraničných priechodoch. 

Seminár zúčastnení experti ocenili a zhodli sa, že významne prispel k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce v rámci krajín OECD. Závery zo seminára spolu s prezentovanými prípadovými štúdiami budú obsiahnuté v e-publikácii OECD.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 02. 2022)

Archív noviniek