Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pálenice odštartovali novú sezónu

PREŠOV - 09. 07. 2014: 01. júla sa začalo nové výrobné obdobie páleníc, ktoré sa skončí 30. júna nasledujúceho roka. Zákazníkov páleníc upozorňujeme, že zníženú sadzbu dane na vypálený ovocný kvas pre vlastnú spotrebu si môže uplatniť jedna domácnosť na množstvo 43 l a.

V súvislosti so začatím výrobného obdobia na prevádzkovanie liehovaru, ktoré je stanovené od 01. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka, upozorňuje Colný úrad Prešov pestovateľov ovocia – zákazníkov páleníc, na skutočnosť, že pestovateľ si môže dať vypáliť alkohol vo viacerých páleniciach, avšak celkové množstvo na jednu osobu a jeho domácnosť so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane je stanovené na 43 l a.

V prípade, že pestovateľ toto množstvo prekročí, musí to oznámiť prevádzkovateľovi pálenice a zaplatiť plnú sadzbu spotrebnej dane za množstvo liehu, ktoré bolo vypálené nad limit povolený pre nižšiu sadzbu dane. V opačnom prípade mu hrozí pokuta do 166 eur.

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, domácnosťou sa rozumejú fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú v jednej domácnosti a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici nesmie byť predmetom ďalšieho predaja. V prípade predaja mu hrozí pokuta nad 332 eur. Keďže nie je určený na predaj, nevzťahuje sa naň ani povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou.

K dnešnému dňu je na Colnom úrade Prešov zaregistrovaných 8 prevádzkovateľov liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. V priebehu predchádzajúceho výrobného obdobia využilo služby týchto páleníc 1 673 pestovateľov.

Colný úrad Prešov zároveň upozorňuje na povinnosti, ktoré zo zákona vyplývajú prevádzkovateľom páleníc. Tí sú povinní byť zaregistrovaní colným úradom a oznámiť colnému úradu každé začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu.

Na záver zdôrazňujeme, že výroba liehu „podomácky“ je nelegálna a považuje sa za trestný čin. Fyzickej osobe, ktorá si takýmto spôsobom lieh vyrobí, hrozí sankcia najmenej 3 319 eur a lieh jej navyše bude zabezpečený.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199kB]

(09. 07. 2014)

Archív noviniek