Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pestovateľské pálenie ovocia

TRENČÍN – 04. 07. 2014: Ste pestovateľ a dávate si páliť ovocný kvas v pestovateľskej pálenici? Táto informácia je určená práve Vám. Dňom 01. júla bežného roka sa začalo výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru.

Aj keď ešte len začína letná sezóna a väčšina prevádzkovateľov páleníc ešte nezahájila svoju tohtoročnú činnosť, Colný úrad Trenčín upozorňuje pestovateľov - zákazníkov páleníc na začatie výrobného obdobia na prevádzkovanie liehovaru, ktoré je stanovené na 01. júla bežného roka a končí 30. júna nasledujúceho roka. Bežne sa totiž stáva, že pestovateľ predpokladá, že vypálené množstvo alkoholu na jeho vlastnú spotrebu a jeho domácnosť, na ktoré si môže uplatniť zníženú sadzbu spotrebnej dane, sa viaže na kalendárny rok. Avšak nie je tomu tak, v tomto prípade sa uplatňuje práve obdobie od 01.júla do 30. júna nasledujúceho roka.

Pestovateľ si môže dať vypáliť alkohol vo viacerých páleniciach, avšak celkové množstvo na jednu osobu a jeho domácnosť so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane je 43 l a. V prípade, že toto množstvo bolo prekročené a pestovateľ to neoznámil prevádzkovateľovi pálenice, po celkovom vyhodnotení výrobného obdobia a spracovaní údajov nastáva situácia, že pestovateľovi je vyrubená pokuta a musí za prekročený objem alkoholu predložiť daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň. Zdôrazňujeme obe povinnosti – predloženie daňového priznania a zaplatenie dane, lebo ak čo len jedna povinnosť nie je splnená, napr. zákazník síce zaplatí daň ale opomenie podať daňové priznanie, nasleduje ďalšia sankcia.

„Na ozrejmenie pojmov dopĺňam, že domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh,“ dodala Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

V trenčianskom regióne sa nachádza 56 pestovateľských páleníc, ich služby využívajú za sezónu viac ako 30 000 pestovateľov. Za porušenie predpisov v súvislosti s pestovateľským pálením ovocia je ukladaných 100 - 200 pokút za výrobné obdobie, najčastejšie práve za prekročenie limitu množstva liehu, na ktorý je možné v jednom výrobnom období uplatniť zníženú sadzbu dane. V tomto prípade porušenia predpisov zákon určuje výšku pokuty do 166 eur s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 209 kB]

(04. 07. 2014)

Archív noviniek