Preskočiť na hlavný obsah

Podnikateľ sa „nepoučil“

Prešov - 09.02.2024: Podnikateľ aj napriek opakovanej nezaplatenej pokute a uloženému zákazu predaja tovaru, naďalej predával tovar, čím porušoval zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Colný úrad za takéto konanie uložil podnikateľovi ďalšiu pokutu, a to vo výške 2 000 eur. Dokonca mu hrozí aj zrušenie živnostenského oprávnenia.

Colný úrad Prešov u jedného z podnikateľov v okrese Bardejov vykonal v mesiaci november 2023 na základe vlastnej vyhľadávacej činnosti kontrolu zameranú na používanie ERP. Colný úrad vykonanou kontrolou zistil, že prijatá tržba za predaj tovaru nebola zaevidovaná v pokladnici e-kasa, za čo uložil podnikateľovi pokutu vo výške 400 eur.

U toho istého podnikateľa colný úrad vykonal začiatkom januára 2024 opakovanú kontrolu. Podnikateľ sa nepoučil, a príslušníci finančnej správy opäť zistili nezaevidovanie tržby v pokladnici e-kasa, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 800 eur a zákaz predaja tovaru. Nakoľko podnikateľ uvedenú pokutu v stanovenej lehote nezaplatil, colný úrad v tom istom mesiaci opätovne vykonal kontrolu, pri ktorej zistil porušenie zákazu predaja tovaru. Colný úrad v tomto prípade uložil podnikateľovi na mieste pokutu vo výške 2 000 eur a uložil zákaz predaja tovaru. Colný úrad následne podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP v mesiaci január 2024 colný úrad zistil celkovo 15 prípadov porušenia zákona, najmä nezaevidovanie prijatej tržby v pokladnici, čo predstavuje viac ako 53 % zistených prípadov z celkového počtu. V 9 prípadoch colný úrad za zistené porušenia zákona uložil pokuty v celkovej výške 5 910 eur. V 6 prípadoch colný úrad o uložení pokuty rozhodne v ďalšom konaní.

V tom istom mesiaci colný úrad zameral svoju kontrolnú činnosť aj na dodržiavanie zákona o cestnej doprave. Pri kontrolách zistil porušenie zákona v 52 prípadoch. Najčastejším priestupkom bolo, že vodič sa pri kontrole nevedel preukázať kópiou koncesie ako aj prípady, kedy vozidlo taxislužby nebolo označené podľa tohto zákona. V blokovom konaní colný úrad za priestupky v cestnej doprave uložil pokuty vo výške 2 730 eur.

Colný úrad upozorňuje, že v takýchto kontrolách bude aj naďalej pokračovať.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(09. 02. 2024)

Archív noviniek