Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Potravinová pomoc ako daňový výdavok

BRATISLAVA – 12. 12. 2014:  Bezodplatné odovzdanie zásob potravín Potravinovej banke Slovenska sa bude od 1. januára 2015 považovať za daňový výdavok. A to bez ohľadu na to, či sa cena týchto potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala.

S touto zmenou prichádza novela zákona o dani z príjmov. Daňovník musí mať doklad o tom, že zásoby potravín odovzdal bezodplatne na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska. Inak
do daňových výdavkov môže zahrnúť obstarávaciu cenu zásob tovaru s dobou trvanlivosti len v tom prípade, ak preukáže, že pre uplynutím doby spotreby jeho cenu postupne znižoval. Môže tak urobiť napríklad internou smernicou, z ktorej bude zrejmé kedy, v akej výška a za akých podmienok znižoval cenu tovaru.

Problematiku bezodplatného dodania tovaru rieši aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Platiteľ, ktorý daruje Potravinovej banke Slovenska potraviny, pri obstaraní ktorých si odpočítal daň a neprekročí pritom zákonom stanovenú hranicu pre hodnotu jedného darovaného kusu tovaru, nie je povinný z toho odviesť daň do štátneho rozpočtu.

Ak by dodal tovar na osobnú spotrebu, pre svojich zamestnancov či na iný účel ako podnikanie, a pri kúpe bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, išlo by o dodanie tovaru za protihodnotu. Avšak v prípade, že dodá tovar na obchodné účely bezodplatne a jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za kus, nebude sa to považovať za dodanie tovaru za protihodnotu.

Komplexnú informáciu o darovaní potravín nájdete v dokumente "Usmernenie k daňovým dôsledkom poskytnutia potravinovej pomoci Potravinovej banke Slovenska" [.pdf; 229 kB]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB]

(12. 12. 2014)

Archív noviniek