Preskočiť na hlavný obsah

Prepadnutý tovar sme odovzdali, predali i zlikvidovali

Michalovce – 8.12.2022: Colný úrad Michalovce vykonal ďalšie realizácie prepadnutého tovaru. Jantár odovzdal Puncovému úradu SR, dopravné prostriedky predal v dražbe, prípravky na ochranu rastlín a alkoholické nápoje zlikvidoval.

Colný úrad Michalovce koncom novembra pripravil a zrealizoval odovzdanie 1 480,40 kg jantáru Puncovému úradu Slovenskej republiky, pretože podľa puncového zákona správu majetku štátu pri drahých kovoch, drahých kameňoch a výrobkoch z drahých kovov vykonáva práve tento úrad. Odovzdaný jantár bol v minulosti zaistený v rámci výkonu colného dohľadu na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Snažili sa ho nelegálne prepraviť na naše územie na ložnej ploche nákladného vozidla zamiešaný v náklade zeolitu v tzv. big bagoch. Išlo o kamene prírodného jantáru rôznych frakcií. Nakoľko bol takýmto konaním spáchaný trestný čin, prípad bol realizovaný v trestnom konaní a o osude jantáru rozhodoval súd. Ten uznesením uložil sankciu zhabania veci a zhabaný jantár sa stal majetkom štátu.

Pri motorových vozidlách použitých pri spáchaní trestných činov a prepadnutých v prospech štátu colný úrad pri príprave realizácie posudzuje ich stav z pohľadu neoprávnených úprav vozidiel. Upravené vozidlá sú zlikvidované ekologickým spracovaním starých vozidiel. Tento rok boli zlikvidované 3 vozidlá. Vozidlá bez úprav je možné ponúknuť na predaj formou dražby. Koncom novembra Colný úrad Michalovce zrealizoval dražbu nákladných dopravných prostriedkov. Tie sa stali majetkom štátu na základe rozhodnutí súdu o ich zhabaní alebo prepadnutí v prospech štátu, pretože boli použité pri páchaní trestnej činnosti. Dražili sa 3 ťahače a 2 návesy. Vydražená cena vozidiel bola 11 507,- eur. V roku 2022 colný úrad vykonal dve dražby nákladných dopravných prostriedkov, v ktorých vydražil spolu 4 ťahače a 3 návesy za celkovú cenu 17 157,- Eur. Vydražený tovar následne podlieha colnému konaniu na prepustenie do colného režimu voľný obeh a úhrade dovozných platieb, v prípade dopravných prostriedkov pozostávajúcich z cla a DPH.

Pod dohľadom správcu dane bolo v novembri v špecializovanej firme termickým žiarením zlikvidovaných 190 kg práškových a 79 litrov tekutých nezákonne dovezených prípravkov na ochranu rastlín.

Ďalším tovarom, ktorý musí byť v zmysle platnej legislatívy zlikvidovaný, sú alkoholické nápoje. Tie sú likvidované na čističke odpadových vôd pod dohľadom správcu dane, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. Zlikvidovaných bolo 132 litrov rôznych alkoholických nápojov, čo po prepočte predstavuje 71,66 litrov čistého, teda 100%-ného alkoholu.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 12. 2022)

Archív noviniek