Preskočiť na hlavný obsah

Oznam o novele vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z mineralnoho olej

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky upozorňuje platiteľov spotrebnej dane z minerálneho oleja na novú vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Dňa 12. decembra 2013 bola v čiastke 99 Zbierky zákonov Slovenskej republiky uverejnená vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 420/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „vyhláška č. 420/2013 Z. z“).

Stručná informácia o použití vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „tlačivo“):

  • V súlade s § 2 vyhlášky č. 420/2013 Z. z. sa vzor tlačiva podľa doterajšieho predpisu (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z.) použije za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deň prevzatia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.
  • Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov prevzala núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov dňa 1. decembra 2013 (viac informácií na: http://www.eosa.sk/).
  • Z uvedeného vyplýva, že vzor tlačiva podľa doterajšieho predpisu (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z.) sa použije za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. decembra 2013, to znamená, že ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie december 2013 najneskôr do 25. januára 2014 na tlačive podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z. Pokiaľ je platiteľom dane iná osoba ako prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu (t.z. platiteľ dane, ktorý je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň), je táto povinná v prípade vzniku daňovej povinnosti do 31. decembra 2013 použiť vzor tlačiva podľa doterajšieho predpisu (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z.).
  • Za zdaňovacie obdobia začínajúce od 1. januára 2014 sa už použije vzor tlačiva podľa vyhlášky č. 420/2013 Z. z.
  • Poučenie na vyplnenie tlačiva podľa vyhlášky č. 420/2013 Z. z. je súčasťou Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/26140/2013-73 zo dňa 19. decembra 2013, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013.
  • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v tejto súvislosti upozorňuje najmä na zmenu v riadku č. 1 na druhej strane tlačiva, kde bola doplnená kolónka označená písmenom „B“, ktorá sa použije v prípade minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70 a 2710 19 29 bez ustanovenej sadzby dane, ktorý bol použitý na iné účely ako pohonná látka alebo palivo.
  • Ďalej bola vypustená strana 4 a 5 tlačiva podľa doterajšieho predpisu (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z.).
  • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zároveň upozorňuje platiteľov dane na správne vypĺňanie riadkov 2 a 3 tretej strany tlačiva (body 25 a 26 poučenia), kde sa v zmysle poučenia uvádzajú kumulatívne množstvá minerálneho oleja za kalendárny mesiac, resp. kalendárny rok.

(23. 12. 2013)

Archív noviniek