Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia na portál

Povinné položky sú označené *
Zadajte Vaše meno v rozsahu max.50 znakov. V prípade viacslovného mena uveďte celé (napríklad Mária Magdaléna). Prípadný dodatok k menu, odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, neuvádzajte.
Zadajte Vaše priezvisko v rozsahu max.100 znakov. V prípade viacslovného priezviska uveďte celé. Prípadný dodatok k priezvisku, odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, neuvádzajte.
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre elektronickú komunikáciu v správnom formáte v rozsahu max.254 znakov.
Prosíme zadajte správnu e-mailovú adresu. Uľahčí to Vašu komunikáciu s finančnou správou. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám bude po odoslaní registračného formulára zaslaný e-mail s aktivačným linkom. Bez aktivácie nebude možné ukončiť proces registrácie.
Zadajte Vaše telefónne čislo v medzinárodnom formáte +421 yyy xxx xxx (kde yyy predstavuje predvoľbu). V prípade mobilného telefónu uvádzajte v tvare +421 9yy xxx xxx.
Vyberte štát. Zadaním min.2 znakov budú ponúknuté odpovedajúce položky z číselníka.
Vyberte obec alebo zadajte obec v rozsahu max.100 znakov. Zadaním min.2 znakov budú zobrazené odpovedajúce položky z číselníka obcí SR.
Zadajte PSČ bez medzery v rozsahu max.5 znakov (uvedený rozsah platí pre SR).
Zadajte Ulicu v rozsahu max.100 znakov. Ak obec nemá názvy ulíc, zadajte názov obce.
Zadajte číslo domu v rozsahu max.30 znakov.
Zadajte Vaše rodné číslo v tvare xxxxxx/yyy resp. xxxxxx/yyyy.
Zadajte Váš dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr.
Zvoľte si Vaše heslo. Požaduje sa dĺžka min. 8 znakov, min. 1 znak z množiny [a-z], min. 1 znak z množiny [A-Z], min. 1 číslica z množiny [0-9], nepoužívajte diakritiku, medzery, znaky < a >
Zadajte znovu Vami zvolené heslo.
Zvoľte si Váš osobný identifikačný kód v rozsahu max.20 znakov.
Doplňujúci autentifikačný údaj pre označenie registrovanej osoby, ktorý si volí sám používateľ.
Po sprístupnení oprávnenia na osobné konanie môže registrovaný používateľ služieb Portálu finančnej správy voči daňovému úradu alebo colnému úradu konať ako daňový subjekt osobne sám za seba.
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu
 
Zadajte znaky z obrázka bezpečnostného prvku.
 
Spracovanie osobných údajov získaných na Portáli finančnej správy sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete tu.