Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Ochrana osobných údajov

Základné ľudské práva a slobody

Ústava Slovenskej republiky podľa čl. 19 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, a tiež právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Finančná správa pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva.

Osobné údaje

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“). Nezávislou národnou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Osobné údaje v zmysle § 4 zákona č. 122/2013 Z. z. sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov finančnou správou

Prevádzkovateľ

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je finančné riaditeľstvo, okrem spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely („CIS“), ktorého prevádzkovateľom je Kriminálny úrad finančnej správy.

Prevádzkovateľ zodpovedá za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona. Prevádzkovateľ v podmienkach finančnej správy zároveň poveruje výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov viaceré zodpovedné osoby.

Finančná správa rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov vyplývajúce z ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z., a to pokiaľ ide o zákonnosť a účel spracúvania osobných údajov, zodpovednosť za kvalitu údajov, bezpečnosť spracúvania osobných údajov, plnenie oznamovacej povinnosti a osobitnej registrácie informačných systémov a uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Osobné údaje získané pri plnení úloh finančnej správy, vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie, sú v informačných systémoch finančnej správy spracúvané na základe zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 652/2004 Z. z.“), zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalších osobitných zákonov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná a ktoré vymedzujú činnosť a úlohy finančnej správy.

Finančná správa zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z., všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a osobitnými zákonmi.

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh finančnej správy, ktoré jej vyplývajú z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákona o ochrane osobných údajov a osobitného zákona.

Platí zásada, že finančná správa je oprávnená získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; zároveň musí zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Finančná správa nespracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu.

Kvalita údajov

Finančná správa spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

Finančná správa pri spracúvaní osobných údajov súvisiacich s plnením úloh finančnej správy na účely trestného konania je oprávnená v rozsahu potrebnom na plnenie týchto úloh zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely, a taktiež spracúvať nepravdivé osobné údaje.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Finančná správa v súlade s ustanoveniami § 19 a 20 zákona č. 122/2013 Z. z. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Poskytovanie informácií a osobných údajov iným štátnym orgánom alebo osobám

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov z informačných systémov finančnej správy postupuje finančná správa vždy podľa zákona (napr. podľa § 54 zákona č. 652/2004 Z. z., § 164 zákona č. 563/2009 Z. z. a pod.).

Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, finančná správa je povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (práva dotknutých osôb)

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvané v informačných systémoch finančnej správy týkajú.

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva podľa:

 1. zákona č. 652/2004 Z. z., ak ide o spracúvanie jej osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy v oblasti colníctva. Podľa § 55 uvedeného zákona môže každý, kto svoju totožnosť preukáže hodnoverným spôsobom, písomne požiadať finančnú správu o:
  1. poskytnutie informácie, aké osobné údaje finančná správa spracúva o jeho osobe,
  2. poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jeho osobe boli poskytnuté alebo sprístupnené a komu boli tieto osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
  3. opravu, doplnenie, aktualizáciu alebo likvidáciu osobných údajov o jeho osobe alebo
  4. blokovanie osobných údajov o jeho osobe, ak ide o osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z.

  Podľa § 55 ods. 6 zákona č. 652/2004 Z. z. finančná správa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraví nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje.

 2. zákona č. 122/2013 Z. z., ak ide o spracúvanie jej osobných údajov pri plnení iných úloh finančnej správy ako uvedených v bode 1, najmä úloh v oblastí daní a poplatkov. Dotknutá osoba je v takom prípade oprávnená uplatňovať svoje práva na základe písomnej žiadosti podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. sa inštitút práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na zabezpečenie verejného záujmu, ak finančná správa plní povinnosti výslovne ustanovené osobitným zákonom určené na zaistenie:
  1. bezpečnosti Slovenskej republiky,
  2. obrany Slovenskej republiky,
  3. verejného poriadku a bezpečnosti,
  4. predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, zisťovania jej páchateľov, vyšetrovania a stíhania páchateľov trestných činov,
  5. odhaľovania porušení etického kódexu v regulovaných povolaniach a regulovaných odborných činnostiach,
  6. významného ekonomického alebo finančného záujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie vrátane menových, rozpočtových a daňových záležitostí,
  7. výkonu kontroly, dohľadu, dozoru alebo uplatňovania regulácie v súvislosti s výkonom verejnej moci vo veciach uvedených v písmenách c) až f), alebo
  8. ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.

  To neplatí, ak ide o uplatnenie práv dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy v oblasti colníctva.

Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov alebo tieto informácie obmedzí, ak to vyplýva zo zákona (napr. § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z., § 55 ods. 4 zákona č. 652/2004 Z. z.).

Vybavovanie žiadosti dotknutej osoby

Žiadosť dotknutej osoby týkajúcu sa spracúvania osobných údajov v spoločnom automatizovanom informačnom systéme na colné účely („tzv. „colný informačný systém“, resp. „CIS“) prevádzkovaného Kriminálnym úradom finančnej správy v zmysle Nariadenia Rady č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach a v zmysle článku 15 a 17 Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely, vybavuje Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26.

Ostatné žiadosti dotknutých osôb vybavuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica.

Dotknutá osoba môže svoju žiadosť podať aj na ktoromkoľvek daňovom úrade alebo colnom úrade.

Finančná správa je pri plnení úloh finančnej správy v oblasti colníctva povinná odpovedať na písomnú žiadosť dotknutej osoby bezplatne v lehote do 30 dní od jej doručenia. V ostatných prípadoch je finančná správa povinná žiadosť dotknutej osoby vybaviť najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti bezplatne, okrem žiadosti dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z., ktorú prevádzkovateľ vybaví bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Postup pri podávaní oznámenia a náležitosti oznámenia musia byť v súlade s ustanovením § 63 zákona č. 122/2013 Z. z.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 25. 2. 2015
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 2. 2015

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore