Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
9

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42499500, tel. číslo: +421-48-4317222

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@financnasprava.sk

Základné ľudské práva a slobody

Ústava Slovenskej republiky [nové okno] podľa čl. 19 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a tiež právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Finančná správa pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva.

Osobné údaje

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 [nové okno] z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES [nové okno] (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“ [nové okno]) a zákon č. 18/2018 Z. z. [nové okno]v o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“ [nové okno]). Nezávislou národnou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky [nové okno] (ďalej len „Úrad“).

Kontaktné údaje Úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27,
tel. číslo: +421-2-32313214,
e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

Osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia GDPR [nové okno] sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno] sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov finančnou správou

Prevádzkovateľ

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „Finančné riaditeľstvo“), daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je Finančné riaditeľstvo, okrem spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely („CIS“), ktorého prevádzkovateľom je Kriminálny úrad finančnej správy.

Kontaktné údaje:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika,
tel. číslo: +421-48-4317222,

Kriminálny úrad finančnej správy,
Bajkalská č. 24,
824 97 Bratislava 26,
tel. číslo: +421-2-58251313.

Prevádzkovateľ zodpovedá za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa Nariadenia GDPR [nové okno] a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno]. Prevádzkovateľ v podmienkach finančnej správy zároveň poveril výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mailová adresa: zodpovednaosoba@financnasprava.sk

Finančná správa rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov vyplývajúce z ustanovení Nariadenia GDPR [nové okno] a z ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno], a to pokiaľ ide o zákonnosť a účel spracúvania osobných údajov, zodpovednosť za kvalitu osobných údajov, bezpečnosť spracúvania osobných údajov, plnenie oznamovacej povinnosti a uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Finančná správa spracúva osobné údaje získané pri:

 • plnení úloh, ktoré vyplývajú z hlavného poslania finančnej správy, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania colných a daňových predpisov,
 • výkone dohľadu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, colnej politiky, daňovej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami,
 • výkone colného dohľadu nad tovarom v rámci colného územia EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam,
 • vykonávaní vzájomnej medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe cla a daní a pri vymáhaní finančných pohľadávok,
 • plnení úloh v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami a obchodu medzi členskými štátmi EÚ,
 • plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Finančná správa spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov uvedených v ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia GDPR [nové okno] / ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno].

Prehľad účelov spracúvania osobných údajov vo FS:

 1. Spracúva osobné údaje za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti správy daní súvisiacich s výkonom daňovej kontroly, určovania dane podľa pomôcok a vyrubovacieho konania pri príprave daňového konania, uloženia predbežného opatrenia, vykonania úkonov zabezpečujúcich priebeh a účel správy daní, vyhľadávacej činnosti, miestneho zisťovania, zabezpečenia veci a prepadnutia veci, zabezpečenia a prepadnutia elektronickej registračnej pokladnice, záznamovej povinnosti pri príprave daňového konania, daňového konania a na účely uloženia pokuty, kontroly dodržiavania ustanovení zákona o obmedzení platieb v hotovosti, kontroly štátnej pomoci, kontrolnej činnosti a jej vyhodnocovanie, dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o hazardných hrách, správneho konania, vymáhania nedoplatkov, a iných úkonov súvisiacich s výkonom správy daní.
 2. Spracúva osobné údaje za účelom plnenia prevádzkovateľových povinností v oblasti colníctva súvisiacich so zabezpečením uplatňovania osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná najmä výkonom colného dohľadu, správy nepriamych daní, správy ciel, vývozu, dovozu, tranzitu a uskladnenia tovarov, evidencie v systéme registrovaných vývozcov, vydávania stanovísk, rozhodnutí colných orgánov, medzinárodnej administratívnej spolupráce v colných záležitostiach, overovania dokladov o pôvode tovaru, preverovania na základe medzinárodnej spolupráce, vydávania stanovísk k nomenklatúrnemu zatriedeniu a pôvodu tovaru, konania o vrátení cla a DPH, preverenia porušenia colných a daňových predpisov, preverenia osoby pre vstup do systému TIR, zistení podozrenia z porušenia colných predpisov, zisťovania porušení práv duševného vlastníctva, odhaľovania porušovania colných predpisov, ochrany územia únie pred zavlečením a rozširovaním chorôb, kontroly potravín, vymáhaní nedoplatkov.
 3. Spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia prevádzkovateľových povinností súvisiacich s predchádzaním a odhaľovaním trestnej činnosti a priestupkov, príslušnými orgánmi v oblastí správy daní, poplatkov a colníctva.
 4. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom, služobným pomerom, alebo obdobným pracovným vzťahom, finančnými povinnosťami, personálnymi povinnosťami, daňovými povinnosťami, odvodovými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, uzatvárania dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, povinnosťou dôchodkového, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, evidencie dochádzky, dovoleniek, služobného voľna, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, evidencie výcviku, kvalifikácie a odbornosti, evidencie majetkových pomerov, cestovných náležitosti, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového konania uchádzačov o zamestnanie.
 5. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku.
 6. FSpracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených s vybavovaním sťažností a petícií
 7. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených s vedením agendy registratúry.
 8. Spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zákonných povinnosti spojených poskytovaním informácií.
 9. Spracovanie osobných údajov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spojených s monitorovaním, vyhotovovaním kamerových záznamov, evidenciou vstupov do objektov.
 10. Spracovanie osobných údajov na účely bezpečnostných previerok a určenia osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.
 11. Spracovanie osobných údajov na účely hospodárskej mobilizácie v súvislosti s riešením krízových situácií, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu.
 12. Spracovanie osobných údajov na účely propagácie prevádzkovateľa, organizácia spoločenských podujatí, vyhotovovanie audio a video záznamov, vydávanie informačných materiálov.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. A), B), C), D), E), F), G), H), J)osobitné predpisy, ktorými si prevádzkovateľ plní zákonnú povinnosť/ zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR [nové okno], § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. D), E) je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy / zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR [nové okno], § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. K) je plnenie úloh a povinnosti realizovaných vo verejnom záujme / zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR [nové okno], § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. I) je oprávnený záujem prevádzkovateľa / zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR [nové okno], § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely uvedené v písm. D), L) je súhlas dotknutej osoby /zákonnosť spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR [nové okno], § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sú vo finančnej správe osobné údaje spracúvané:

 • zákon č. 652/2004 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 652/2004 Z. z.“),
 • zákon č. 199/2004 Z. z. [nové okno] Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 479/2009 Z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“),
 • ďalšie osobitné zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré vymedzujú činnosť a úlohy finančnej správy.

Finančná správa zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDPR [nové okno] a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno], všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a osobitnými zákonmi.

Platí zásada, že finančná správa je oprávnená získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; zároveň musí zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Finančná správa nespracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu.

Kategórie dotknutých osôb

Finančná správa spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci finančnej správy a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh finančnej správy
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči finančnej správe

Kvalita osobných údajov

Finančná správa spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Finančná správa v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. [nové okno] zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Na tento účel je so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb povinná prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

Uchovávanie osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov spracúvaných finančnou správou sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. [nové okno] o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom finančnej správy.

Poskytovanie informácií a osobných údajov iným štátnym orgánom alebo osobám

Pri poskytovaní informácií a osobných údajov získaných pri plnení úloh finančnej správy postupuje finančná správa vždy v zmysle ustanovení osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. podľa ustanovenia § 54 zákona č. 652/2004 Z. z. [nové okno], ustanovenia § 164 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] a pod.).

Ak dôjde k poskytnutiu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, finančná správa je povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (práva dotknutých osôb)

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje, spracúvané finančnou správou, týkajú.

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 3. právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo „na zabudnutie“ (článok 17 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( článok 21 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 6. právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR [nové okno] / § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno] alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR [nové okno] / § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno], bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním - len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno])
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno]) - v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno] podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.