Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Platenie daní

V tejto časti vám ponúkame všeobecné, ale aj konkrétne informácie týkajúce sa platenia daní, čísel účtov, konkrétne variabilné symboly, platobnú inštrukciu pre platby zo zahraničia atď.

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Všeobecná informácia k plateniu daní

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane [nové okno]  a posielať na nové číslo účtu.

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Praktická rada: Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OÚD“.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

5XXXXX - 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice

Upozornenie: Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno] .

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane [nové okno]  (Príloha č. 1 a Príloha č. 2). 

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre

 • platenie daní spravovaných daňovými úradmi

  Názov účtu Predčíslie účtu
  Daň z pridanej hodnoty 500240
  Zábezpeka na DPH 501104
  Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216

  Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu

  aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B

  500208
  Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
  Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
  Zabezpečenie dane na DPFO 501120
  Zabezpečenie dane na DPPO 501139
  Daň z motorových vozidiel 501163
  Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
  Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
 • platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi

  Názov účtu Predčíslie účtu
  SPD z elektriny tuzemsko C 500005
  SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
  SPD z liehu – tuzemsko C 500021
  SPD z piva – tuzemsko C 500048
  SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
  SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
  SPD z vína – tuzemsko C 500072
  SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
  Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195

   Platobná inštrukcia pre platby uhrádzané zo zahraničia: Platobnú inštrukciu nájdete na stránkach Štátnej pokladnice . Variabilný symbol je potrebné uviesť v zmysle  Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane [nové okno].

V prípade, ak nie je možné uviesť variabilný symbol v referencii platby, je potrebné uviesť variabilný symbol v správe pre prijímateľa. V tomto prípade musí byť variabilný symbol  uvedený na začiatku  správy pre prijímateľa v tvare VSXXXXXXXXXX, kde XXXXXXXXXX je variabilný symbol podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň  je uvedený nižšie.

Zaplatenie správneho poplatku, ktorý vyberajú FR SR, daňové úrady a colné úrady

Zaplatenie správneho poplatku

Poplatník, ktorý zasiela podanie/žiadosť elektronicky:
Môže uhradiť poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania:

 • Bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s.
  - Názov účtu: Fin. Riaditeľstvo SR
  - BIC: POBNSKBA
       o SK4765000000190020545796
       o Poštová banka, kód banky:  6500
  - VS: DIČ daňového subjektu
  - Špecifický symbol: ID služby (číselník služieb FS [.pdf, 276 kB; nové okno] zadefinovaný na portáli FS) 
  - Správa pre prijímateľa: číslo žiadosti a zo dňa v tvare XXXXXXmedzeraDDMMRR
 • Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty 
    
 • Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní, na základe predpisu (platobnej inštrukcie)  zaslaného správcom dane spolu s výzvou na zaplatenie poplatku:
       o Bankovým prevodom
       o Poštovou poukážkou
       o Načítaním QR kódu z predpisu na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ktoromkoľvek kiosku iných správnych orgánov (platobnou kartou, v hotovosti)

Poplatník, ktorý doručuje podanie/žiadosť poštou alebo osobne:
Môže uhradiť poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania:

 • Potvrdením o úhrade správneho poplatku zakúpeným na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ďalších vybraných kioskoch [.pdf, 262kB; nové okno] Ministerstva vnútra SR pred podaním žiadosti na základe zvolenej služby z agendy colných a daňových úradov a jej úhrady platobnou kartou alebo v hotovosti
   
 • Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty 
   
 • Na základe predpisu (platobnej inštrukcie) vyžiadaného od správcu dane alebo správcom dane zaslaného predpisu spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku:
    o Bankovým prevodom
    o Poštovým poukazom
    o Načítaním QR kódu z predpisu na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ktoromkoľvek kiosku iných správnych orgánov (platobnou kartou, v hotovosti)

Poplatníci môžu uhradiť správny poplatok aj prostredníctvom aplikácie eKolok:

 • Aplikáciu eKolok je možné získať prostredníctvom mobilného zariadenia vyhľadaním tejto aplikácie pod názvom eKolok v obchode Googleplay. Inštalácia prebehne automaticky. Postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie, úhrada poplatku...) je uvedená v príručke k aplikácii [.pdf; 1 MB; nové okno].

Odvod pokút uložených v súdnom konaní vykonávaný súdmi

 • odvádza sa na účet s názvom Pokuty
 • v prospech účtu 500806 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa pokuty odvádzajú (napríklad 8100012014)

Odvod peňažných súm uložených v zmysle Trestného poriadku určených na pomoc obetiam trestnej činnosti odvádzaný súdmi a prokuratúrami

 • odvádza sa na účet s názvom Pokuty
 • v prospech účtu 500806 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa pokuty odvádzajú (napríklad 8100012014)

Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov ŠR obciam vykonávaný obcami

 • odvádza sa na účet s názvom Výnosy z poskytnutých prostriedkov ŠR obciam
 • v prospech účtu 500822 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa výnosy odvádzajú (napríklad 8100012014)

Zoznamy variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň

Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodomVyberte si Vašu banku z nasledovného zoznamu a použite linku na službu Internet banking zvolenej banky.

Logo banky BankaLinka na internet banking
Logo BKS Bank BKS Bank BKS Online Banking
Logo ČSOB banky ČSOB, a.s. ČSOB Internetbanking 24
Logo FIO banky Fio banka, a.s. Fio Internetbanking
Logo J&T BANKY J&T BANKA ePortal
Logo mBank mBank Internet Banking
Logo Oberbank Oberbank Oberbank eBanking
Logo OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. Internet Banking
Logo Poštovej banky Poštová banka Internet banking
Logo Prima banky Prima banka Slovensko, a.s. Internet banking
Logo Privat banky Privatbanka, a.s. Internet banking
Logo Raiffeisen Bank Raiffeisen BANK Internet banking
Logo SBERBANK Slovensko, a.s. SBERBANK Slovensko, a.s. Internetbanking
Logo Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s. Internetbanking
Logo Tatra banka, a.s. Tatra banka, a.s. Internet Banking
Logo UniCredit Bank Slovensko, a.s. UniCredit Bank Slovensko, a.s. Online banking
Logo VÚB, a.s. VÚB, a.s. Internet banking
Logo ZUNO ZUNO Online banking

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19. 10. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11. 11. 2015

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore