Preskočiť na hlavný obsah

Platenie cla, daní a správnych poplatkov

V tejto časti vám ponúkame všeobecné, ale aj konkrétne informácie týkajúce sa platenia daní, čísel účtov, konkrétne variabilné symboly, platobnú inštrukciu pre platby zo zahraničia atď.

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Platenie colného dlhu (cla a ostatných platieb vyberaných pri dovoze tovaru napr. DPH a pod.)

Všeobecná informácia k plateniu daní

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane a posielať na nové číslo účtu.

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu Overenie prideleného OÚD.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

5XXXXX - 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice

Upozornenie

Pri prevode finančných prostriedkov je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu - IBAN.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno]. Pre správne vygenerovanie čísla účtu do tvaru IBAN je daňový subjekt povinný uviesť predčíslie účtu a základné číslo účtu (OÚD).

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane (Príloha č. 1 a Príloha č. 2). 

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre:

 • Platenie daní spravovaných daňovými úradmi

  Názov účtu Predčíslie účtu
  Daň z pridanej hodnoty 500240
  Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
  Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov
  aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B
  500208
  Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
  Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
  Zabezpečenie dane na DPFO 501120
  Zabezpečenie dane na DPPO 501139
  Daň z motorových vozidiel 501163
  Vratky prostriedkov poukázaných na osobitné účely 500689
  Odvod časti poistného 501198
  Daň z poistenia 501219
  Odvod z nadmerných príjmov 501374
  Solidárny príspevok 501366

  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetiach - nové od roku 2024

  501382
 • Platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi

  Názov účtu Predčíslie účtu
  SPD z elektriny tuzemsko C 500005
  SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
  SPD z liehu – tuzemsko C 500021
  SPD z piva – tuzemsko C 500048
  SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
  SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
  SPD z vína – tuzemsko C 500072
  SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
  Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195
 • Zloženie zábezpeky na DPH colnému úradu (§ 48e zákona o DPH)

  Názov účtu Predčíslie účtu
  Zábezpeka na DPH pre všetky CÚ 501278

  Prevádzkovateľ daňového skladu na minerálny olej je povinný označiť platbu pre účely zloženia zábezpeky na DPH, pričom ako variabilný symbol použije pridelené daňové identifikačné číslo.

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň je uvedený nižšie.

Platobná inštrukcia pre platby uhrádzané zo zahraničia

Platobnú inštrukciu nájdete na stránkach Štátnej pokladnice [nové okno]. Variabilný symbol je potrebné uviesť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane.

V prípade, ak nie je možné uviesť variabilný symbol v referencii platby, je potrebné uviesť variabilný symbol v správe pre prijímateľa. V tomto prípade musí byť variabilný symbol uvedený na začiatku správy pre prijímateľa v tvare VSXXXXXXXXXX, kde XXXXXXXXXX je variabilný symbol podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] v znení neskorších predpisov.

Zaplatenie správneho poplatku pri podaniach doručených elektronicky - ePlatby

Finančná správa spustením funkčnosti „ePlatby“ umožňuje poplatníkom komunikujúcim elektronicky od 1.3.2023 vykonať úhradu za spoplatnené služby platobnou kartou priamo zo svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). Platba kartou je najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom ako zaplatiť správny poplatok.

Žiadosť o spoplatnenú službu môže poplatník podať prostredníctvom formuláru „Všeobecné podanie pre finančnú správu“ na ÚPVS a tiež na Portáli finančnej správy (ďalej len „PFS“). Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky doručená správa s názvom „Príkaz na úhradu“. V správe „Príkaz na úhradu“ sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku. Správny poplatok v prípade elektronických podaní nie je možné uhradiť prostredníctvom vopred zakúpeného „Potvrdenia o úhrade správneho poplatku“.

Spôsoby zaplatenia správneho poplatku:

Schematické zobrazenie možností služby ePlatba na PÚPVS a PFS

 1. Platobnou kartou prostredníctvom elektronickej schránky je platba spracovaná okamžite. Táto možnosť je najrýchlejší spôsob, ako vykonať online úhradu prostredníctvom e-schránky. Platbu kartou je možné realizovať len na ÚPVS.

  Ukážka platby platobnou kartou prostredníctvom ÚPVS

 2. Úhrada v samoobslužných platobných zariadeniach, tzv. kioskoch sa spáruje s podaním do 1 hodiny. Kiosky sú umiestnené na orgánoch verejnej moci, t. j. na Daňovom úrade Bratislava, na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, ďalej na vybraných pracoviskách Ministerstva spravodlivosti SR (na súdoch a prokuratúrach) a iných.

  Aktuálny zoznam úradov s kioskami nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy v časati Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami [nové okno].

  Ďalšou možnosťou úhrady je použitie mobilnej aplikácie alebo webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk Slovenskej pošty a. s. Aplikáciu eKolok je možné stiahnuť z Google Play alebo Apple Store a vyplniť registračné údaje používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak. Postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie...) je uvedená v príručke k aplikácii [.pdf; 1,23 MB; nové okno]. Registrovaný používateľ má možnosť úhrady vydaného platobného predpisu skenovaním QR kódu.

  Viac informácií k úhrade cez aplikáciu eKolok je možné nájsť na stránke Slovenskej pošty a.s. v časti Platobný systém eKolok [nové okno]. QR kód pre kiosk alebo aplikáciu eKolok sa nachádza v doručenom príkaze na úhradu vľavo hore (QR kód na obrázku nižšie označený číslom 2). Na úhradu vyššie uvedenými spôsobmi je možné použiť platobnú kartu.

 3. Bankovým prevodom podľa uvedených inštrukcií alebo naskenovaním QR kódu cez mobilnú aplikáciu banky – úhrada sa spáruje s podaním do 3 pracovných dní (QR kód na obrázku nižšie označený číslom 3). Pri bankovom prevode upozorňujeme na uvedenie správneho variabilného symbolu.
 4. Poštovým poukazom na pobočkách Slovenskej pošty a.s. – úhrada sa spáruje s podaním do 1 hodiny. (na obrázku nižšie označený číslom 4). Táto možnosť je rýchla, avšak nevýhodou je potreba osobnej návštevy ktorejkoľvek pobočky Slovenskej pošty a.s.

  Ukážka platby poštovým poukazom

Komplexné informácie k ePlatbám sú zverejnené na PFS v časti ePlatby.

Zaplatenie správneho poplatku pri podaniach doručených osobne/poštou

Poplatník, ktorý doručuje podanie/žiadosť poštou alebo osobne môže uhradiť správny poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania:

 1. Potvrdením o úhrade správneho poplatku zakúpeným buď na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ďalších vybraných kioskoch [.pdf; 151 kB; nové okno] Ministerstva vnútra SR pred podaním žiadosti na základe zvolenej služby z agendy colných a daňových úradov a jej úhrady platobnou kartou alebo v hotovosti alebo potvrdením o úhrade zakúpeným na vybraných pobočkách Slovenskej pošty [.pdf; 179 kB; nové okno].
 2. Na základe platobného predpisu (príkazu na úhradu) vyžiadaného od správcu dane alebo správcom dane zaslaného platobného predpisu spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. Platobný predpis (príkaz na úhradu) je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  1. Úhrada v samoobslužných platobných zariadeniach, tzv. kioskoch sa spáruje s podaním do 1 hodiny. Kiosky sú umiestnené na orgánoch verejnej moci, t. j. na Daňovom úrade Bratislava, na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, ďalej na vybraných pracoviskách Ministerstva spravodlivosti SR (na súdoch a prokuratúrach) a iných.

   Aktuálny zoznam úradov s kioskami nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy v časati Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi, tzv. kioskami [nové okno].

   Ďalšou možnosťou úhrady je použitie mobilnej aplikácie alebo webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk Slovenskej pošty a. s. Aplikáciu eKolok je možné stiahnuť z Google Play alebo Apple Store a vyplniť registračné údaje používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak. Postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie...) je uvedená v príručke k aplikácii [.pdf; 1,23 MB; nové okno]. Registrovaný používateľ má možnosť úhrady vydaného platobného predpisu skenovaním QR kódu.

   Viac informácií k úhrade cez aplikáciu eKolok je možné nájsť na stránke Slovenskej pošty a.s. v časti Platobný systém eKolok [nové okno]. QR kód pre kiosk alebo aplikáciu eKolok sa nachádza v doručenom príkaze na úhradu vľavo hore (QR kód na obrázku nižšie označený číslom 2). Na úhradu vyššie uvedenými spôsobmi je možné použiť platobnú kartu.

  2. Bankovým prevodom podľa uvedených inštrukcií alebo naskenovaním QR kódu cez mobilnú aplikáciu banky – úhrada sa spáruje s podaním do 3 pracovných dní (QR kód na obrázku vyššie označený číslom 3).
  3. Poštovým poukazom na pobočkách Slovenskej pošty a. s. – úhrada sa spáruje s podaním do 1 hodiny. (na obrázku vyššie označený číslom 4). Táto možnosť je rýchla, avšak nevýhodou je potreba osobnej návštevy ktorejkoľvek pobočky Slovenskej pošty a. s.

Informácie:

 • ePlatby - komplexné informácie
 • eKolok [nové okno] - informácie o službe

Dokumenty:

Odvod pokút uložených v súdnom konaní vykonávaný súdmi

 • odvádza sa na účet s názvom Pokuty
 • v prospech účtu 500806 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa pokuty odvádzajú (napríklad 8100012014)

Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov ŠR obciam vykonávaný obcami

 • odvádza sa na účet s názvom Výnosy z poskytnutých prostriedkov ŠR obciam
 • v prospech účtu 500822 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa výnosy odvádzajú (napríklad 8100012014)

Zoznamy variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň

Dokumenty:

Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom

Vyberte si Vašu banku z nasledovného zoznamu a použite linku na službu Internet banking zvolenej banky.

Logo banky BankaLinka na internet banking
Logo BKS Bank BKS Bank BKS Online Banking
Logo ČSOB banky ČSOB, a.s. ČSOB Internetbanking 24
Logo FIO banky Fio banka, a.s. Fio Internetbanking
Logo J&T BANKY J&T BANKA Elektronický klientský systém spoločnosti J&T BANKA
Logo mBank mBank Internet Banking
Logo Oberbank Oberbank Oberbank eBanking
Logo OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. Internet Banking
Logo Poštovej banky Poštová banka Internet banking
Logo Prima banky Prima banka Slovensko, a.s. Internet banking
Logo Privat banky Privatbanka, a.s. Internet banking
Logo Raiffeisen Bank Raiffeisen BANK Internet banking
Logo Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s. Internetbanking Georg
Logo Tatra banka, a.s. Tatra banka, a.s. Internet Banking
Logo UniCredit Bank Slovensko, a.s. UniCredit Bank Slovensko, a.s. Online banking
Logo VÚB, a.s. VÚB, a.s. Internet banking

Dokumenty