Preskočiť na hlavný obsah

Platenie cla a daní

V tejto časti vám ponúkame všeobecné, ale aj konkrétne informácie týkajúce sa platenia daní, čísel účtov, konkrétne variabilné symboly, platobnú inštrukciu pre platby zo zahraničia atď.

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Platenie colného dlhu (cla a ostatných platieb vyberaných pri dovoze tovaru napr. DPH a pod.)

Zoznam účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre colné a daňové príjmy a depozit - colná zábezpeka [.pdf; 110 kB; nové okno]

Všeobecná informácia k plateniu daní

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane a posielať na nové číslo účtu.

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Praktická rada

Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu „Overenie prideleného OÚD“.

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

5XXXXX - 8XXXXXXXXX / 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice

Upozornenie

Pri prevode finančných prostriedkov je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu - IBAN.

Na prevod účtu do formátu IBAN použite IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR [nové okno]. Pre správne vygenerovanie čísla účtu do tvaru IBAN je daňový subjekt povinný uviesť predčíslie účtu a základné číslo účtu (OÚD).

Variabilný symbol sa uvádza podľa Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. [nové okno] o spôsobe označovania platby dane (Príloha č. 1 a Príloha č. 2). 

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre

 • platenie daní spravovaných daňovými úradmi

  Názov účtu Predčíslie účtu
  Daň z pridanej hodnoty 500240
  Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216

  Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov

  aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B

  500208
  Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
  Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
  Zabezpečenie dane na DPFO 501120
  Zabezpečenie dane na DPPO 501139
  Daň z motorových vozidiel 501163
  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
  Vratky prostriedkov poukázaných na osobitné účely 500689
  Odvod časti poistného 501198
  Daň z poistenia 501219
 • platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi

  Názov účtu Predčíslie účtu
  SPD z elektriny tuzemsko C 500005
  SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
  SPD z liehu – tuzemsko C 500021
  SPD z piva – tuzemsko C 500048
  SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
  SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
  SPD z vína – tuzemsko C 500072
  SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
  Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
  Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195

  Platobná inštrukcia pre platby uhrádzané zo zahraničia: Platobnú inštrukciu nájdete na stránkach Štátnej pokladnice . Variabilný symbol je potrebné uviesť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane [nové okno].

  V prípade, ak nie je možné uviesť variabilný symbol v referencii platby, je potrebné uviesť variabilný symbol v správe pre prijímateľa. V tomto prípade musí byť variabilný symbol uvedený na začiatku správy pre prijímateľa v tvare VSXXXXXXXXXX, kde XXXXXXXXXX je variabilný symbol podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • zloženie zábezpeky na DPH colnému úradu (§ 48e zákona o DPH)

  Názov účtu Predčíslie účtu
  Zábezpeka na DPH pre všetky CÚ 501278

  Prevádzkovateľ daňového skladu na minerálny olej je povinný označiť platbu pre účely zloženia zábezpeky na DPH, pričom ako variabilný symbol použije pridelené daňové identifikačné číslo.

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň je uvedený nižšie.

Zaplatenie správneho poplatku, ktorý vyberajú FR SR, daňové úrady a colné úrady

Zaplatenie správneho poplatku

Poplatník, ktorý zasiela podanie/žiadosť elektronicky:
Môže uhradiť poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania:

 • Bankovým prevodom (prípadne poštovým poukazom) v prospech zberného účtu Slovenskej pošty, a.s.
  - Názov účtu: Fin. Riaditeľstvo SR
  - BIC: POBNSKBA
       o SK4765000000190020545796
       o Poštová banka, kód banky: 6500
  - VS: DIČ daňového subjektu
  - Špecifický symbol: ID služby
  - Katalóg (agenda) služieb [.pdf, 476 kB; nové okno] platných od 1.1.2020
  - Správa pre prijímateľa: číslo žiadosti a zo dňa v tvare XXXXXXmedzeraDDMMRR
 • Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní, na základe predpisu (platobnej inštrukcie) zaslaného správcom dane spolu s výzvou na zaplatenie poplatku:
  o Bankovým prevodom
  o Poštovou poukážkou
  o Načítaním QR kódu z predpisu na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ktoromkoľvek kiosku iných správnych orgánov (platobnou kartou, v hotovosti)

Poplatník, ktorý doručuje podanie/žiadosť poštou alebo osobne:
Môže uhradiť poplatok za vykonanie úkonu alebo uskutočnenie konania:

 • Potvrdením o úhrade správneho poplatku zakúpeným na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ďalších vybraných kioskoch [.pdf, 262kB; nové okno] Ministerstva vnútra SR pred podaním žiadosti na základe zvolenej služby z agendy colných a daňových úradov a jej úhrady platobnou kartou alebo v hotovosti
 • Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • Na základe predpisu (platobnej inštrukcie) vyžiadaného od správcu dane alebo správcom dane zaslaného predpisu spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku:
  o Bankovým prevodom
  o Poštovým poukazom
  o Načítaním QR kódu z predpisu na kiosku umiestnenom v budove Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici alebo na ktoromkoľvek kiosku iných správnych orgánov (platobnou kartou, v hotovosti)

Poplatníci môžu uhradiť správny poplatok aj prostredníctvom aplikácie eKolok:

 • Aplikáciu eKolok je možné získať prostredníctvom mobilného zariadenia vyhľadaním tejto aplikácie pod názvom eKolok v obchode Googleplay. Inštalácia prebehne automaticky. Postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie, úhrada poplatku...) je uvedená v príručke k aplikácii [.pdf; 1 MB; nové okno].

Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ

Od 21.11.2017 bola v platobnom systéme eKolok sprístupnená Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ, t. j. pre poplatníkov, ktorí majú IP adresy z týchto krajín. V ďalšom období bude postupne rozširovaný prístup ďalších krajín do týchto aplikácií, zohľadňujúc bezpečnosť.

Informácie sú dostupné na adresách:

www.posta.sk [nové okno]

 • Na webe Slovenskej pošty, a. s., sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:
  1. Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov
  2. Veľkoodber eKolkov
  3. Vrátenie správnych/súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
  4. Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
  5. Príručka mobilnej aplikácie eKolok
  6. Príručka webovej aplikácie eKolok
  7. Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky
  8. Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami

https://m.ekolky.gov.sk (s odkazom na virtuálny kiosk - možnosť bezhotovostnej platby)

 • Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby, alebo uhradiť platobný predpis vo voľbe Úhrada vydaného predpisu, platobnou alebo poštovou kartou

Odvod pokút uložených v súdnom konaní vykonávaný súdmi

 • odvádza sa na účet s názvom Pokuty
 • v prospech účtu 500806 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa pokuty odvádzajú (napríklad 8100012014)

Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov ŠR obciam vykonávaný obcami

 • odvádza sa na účet s názvom Výnosy z poskytnutých prostriedkov ŠR obciam
 • v prospech účtu 500822 + OÚD/8180
 • VS: 8100 + 6 číslic obdobie, za ktoré sa výnosy odvádzajú (napríklad 8100012014)

Zoznamy variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov na daň

Úhrada dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom

Vyberte si Vašu banku z nasledovného zoznamu a použite linku na službu Internet banking zvolenej banky.

Logo banky BankaLinka na internet banking
Logo BKS Bank BKS Bank BKS Online Banking
Logo ČSOB banky ČSOB, a.s. ČSOB Internetbanking 24
Logo FIO banky Fio banka, a.s. Fio Internetbanking
Logo J&T BANKY J&T BANKA Elektronický klientský systém spoločnosti J&T BANKA
Logo mBank mBank Internet Banking
Logo Oberbank Oberbank Oberbank eBanking
Logo OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. Internet Banking
Logo Poštovej banky Poštová banka Internet banking
Logo Prima banky Prima banka Slovensko, a.s. Internet banking
Logo Privat banky Privatbanka, a.s. Internet banking
Logo Raiffeisen Bank Raiffeisen BANK Internet banking
Logo Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s. Internetbanking Georg
Logo Tatra banka, a.s. Tatra banka, a.s. Internet Banking
Logo UniCredit Bank Slovensko, a.s. UniCredit Bank Slovensko, a.s. Online banking
Logo VÚB, a.s. VÚB, a.s. Internet banking